Year 2014, Volume 3 , Issue 4, Pages 28 - 39 2014-10-31

Okul yaşam kalitesinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
Study of school life quality based on certain variables

Erhan Tunc [1] , Mehmet Beşaltı [2]


Okul yaşam kalitesinin bazı değişkenler açısından incelendiği bu çalışma, Şanlıurfa iline bağlı Birecik ilçesinde, 2012-2013 Öğretim yılında öğrenim görmekte olan 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri (n=469) üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Sarı (2007) tarafından geliştirilen Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği (OYKÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ile ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet açısından; Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin “öğrenciler arasındaki iletişim” ve “öğretmen boyutu” alt ölçeklerinden elde edilen puanlar arasında; anne-babalarının birlikte veya ayrı yaşıyor olmalarına göre “öğretmen boyutu” alt ölçeğinden elde ettikleri puanlar arasında; algıladıkları sosyo-ekonomik düzeylerine göre “statü”, “okul yönetimi”, “okula yönelik duygular” ve “öğretmen boyutu” alt ölçeklerinden elde edilen puanlar ile ölçeğin toplamından alınan puanlar arasında; öğrencilerin kendilerini okul başarısı açısından algılama düzeylerine göre “statü”, “okul yönetimi” ve “okula yönelik duygular” alt ölçeklerinden elde edilen puanlar arasında, anlamlı derecede farklılaşmalar olduğu görülmüştür.
This work researches the quality of school life related to different variables and was done in Birecik, Şanlıurfa on 2012-2013 school year with 6th 7th and 8th (n=469) graders. Data from this research is collected through a personal information form developed by the researcher and the Quality of School Life Scale (Sari, 2007). ANOVA and t-test are used for analysing the data. Meaningful differentiation is observed in terms of gender for scores obtained from “relationships between the students” and “in terms of the teacher” subscales from the Quality of School Life Scale, scores they have obtained “in terms of the teacher” subscale depending on parents living together or separately, depending on their perceived socio-economical level “status”, “school administration”, “feelings toward the school”, “in terms of the teacher” subscales and the scores obtained from the whole of the research, “status”, “school administration”, “feelings toward the school” subscales related to student’s self-perceptions about school success.
 • Arastaman, G. (2006) Ankara İli Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Bağlılık Durumlarına İliskin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Bilgiç, S. ve Sarı, M. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi ve Empatik Sınıf Atmosferi Algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 9(17), 1-19
 • Booker, K. C. (2004). Exploring School Belonging and Academic Achievement in African American Adolescents. Curriculum and Teaching Dialogue, 6(2), 131-143.
 • Bourke, S. & Smith, M. (1989). Quality of School Life and İntentions for Further Education: The Case of Rural High School. A paper presented at the annual conference of the Australian Association for Research in Education at Adelaide, November-December 1989, South Australia.
 • Bursalıoğlu, Z. (1979). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:78
 • Bursalıoğlu, Z. (2005): Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara: Pegem A Yayıncılık, 13. Baskı.
 • Çamur,E, (2006). Liselerde Öğrenme Iklimine Iliskin Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Göıüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, İzmir.
 • Durmaz, A. (2008). Liselerde Okul Yaşam Kalitesi Kırklareli İli Örneği. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Goodenow, C. (1992a). Strengthening The Links Between Educational Psychology and The Study of Social Contexts. Educational Psychologist, 27, 177-196.
 • Goodenow, C. (1992b, April). School Motivation, Engagement, and Sense of Belonging Among Urban Adolescent Students. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, CA.
 • Goodenow, C., & Grady, K. E. (1993). The Relationship of School Belonging and Friends' Values to Academic Motivation Among Urban Adolescent Students. The Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71
 • Hallinan, M. T. (2008). Teacher Inşuences on Students' Attachment to School. Sociology of Education, 81(3), 271-283.
 • Jaavall, I. M. H. (2007). Quality of School Life for Working Students: A Study Conducted Among Working Students of 8th Grade in A Primary School in Addis Ababa, Ethiopia. Master Thesis, University of Oslo, Norway.
 • Johnson, W. L. & Johnson, A. M. (1993). Validity of the Quality of School Life Scale: A Primary and Second- Order Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 53, 145-153.
 • Kandemir, M. ve Özbay, Y. (2009). Sınıf İçinde Algılanan Empatik Atmosfer ile Benlik Sayğısı Arasındaki Etkileşimirı Zorbalıkla İlişkisi. Elementary Education Online, 8(2), 322-333.
 • Karatzias, A., Power, K., & Swanson, V. (2001). Quality of School Life. Development and Preliminary Standardization of an Instrument Based on Performance Indicators in Scottish Secondary Schools. School Eşectiveness and School Improvement, 12(3), 265-284.
 • Karatzias, A., Power, K.G., Flemming, J., Lennan, F. & Swanson, V. (2002). The Role of Demographics, Personality Variables and School Stress on Predicting School Satisfaction/ Dissatisfaction. Review of The Literature and Research Findings, Educational Psychology, 22 (1), 33-50.
 • Leonard,C.A.R. (2002). Quality Of School Life And Attendance In Primary Schools Yayzmlanmamzs Doktora Tezi, Newcastle Üniversitesi, Newcastle.
 • Malin,A. & Linakkyla, P.(2001). Multilevel Modelling in Repeated Measures of The Quality of Finnish School Life. Scandinavian Journal of Educational Research, 45 (2), 145-165.
 • McNeely, A. C., Nonnemaker, J ., M., & Blum, R. W. (2002). Promoting school connectedness: Evidence from the national longitudinal study of adolescent health. Journal of School Health, 72(4), 138-146.
 • Mok, M. & Flynn, M. (2002). Determinants of Students’ Quality of School Life: A Path Model. Learning Environments Research, 5(3), 175-300.
 • Mok, M. M. C. & Flynn, M. (1997). Does School Size Affect Quality of School Life? Issues in Educational Research, 7(1), 69-86.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük Ve Yüksek Okul Yasam Kalitesine Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Adana.
 • Sarı, M. (2012). Empatik Smıf Atmosferi ve Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18(1), 95-119.
 • Sinclair, B. & Fraser, B. J. (2002). Changing Classroom Environments in Urban Middle Schools. Learning Environments Research, 5, 301—328.
 • Tezcan, M. (1997). Eğitim Sosyolojisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:50 Ankara.
 • Verkuyten, M. ve Thijs, J. (2002). School Satisfaction Of Elementary School Children: The Role Of Performance, Peer Relations, Ethnicity And Gender. Social Indicators Research, 59 (2), 203.
 • Voke, H. (2002): Motivating Students to Learn, (http://www.k12.wa.us/Sec— ondaryEducation/relevance/pubdocs/MotivatingStudentstoLearn.doc. Erisim tarihi: 07.03. 2008).
 • Weston, R. (1998). Quality of school life in government, catholic and other private secondary schools: Views of students and their parents. Australian Institute of Family Studies Family Matters, 50, 56-61.
 • Yılmaz, K. (2005). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Görüsleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakiiltesi Dergisi, 1 (17), 1—13.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Erhan Tunc

Author: Mehmet Beşaltı

Dates

Publication Date : October 31, 2014

APA Tunc, E , Beşaltı, M . (2014). Okul yaşam kalitesinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Journal of Education , 3 (4) , 28-39 . DOI: 10.19128/turje.181090