Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye için yeni bir sosyo-bilimsel tartışma: Nükleer ile yaşam

Year 2016, Volume: 5 Issue: 2, 47 - 59, 30.04.2016
https://doi.org/10.19128/turje.92919

Abstract

Çalışmada Türkiye için yeni bir sosyo-bilimsel tartışma konusu olan nükleer ile yaşam konusu ele alınmıştır. Çalışmanın amacı öğretmen adaylarının nükleer kavramı ile ilgili bilgi ve nükleer ile yaşam konusundaki düşüncelerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma paradigmasının esas alındığı araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 127 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu 6 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının nükleer ile ilgili sınırlı bilgiye sahip oldukları, sahip oldukları bilgiyi genellikle medya yoluyla öğrendikleri, öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun nükleer santral olan bir ilde yaşamak istemedikleri ancak Türkiye’de nükleer santral kurulması konusunda (isteme ya da istememe) oranların birbirine yakın olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri anabilim dallarına göre bilgi ve düşüncelerinde farklılıklar olduğu da saptanmıştır.

References

 • Ateş, H. ve Saraçoğlu, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 175-193.
 • Bobat, A. (2000). Akkuyu Nükleer Santralı Üzerine Bir Anket ve Düşündürdükleri. http://www.dektmk.org.tr/pdf/enerji_kongresi_10/bobat.pdf adresinden 29.01.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Bogden, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Allyn & Bacon.
 • Cansız, N., & Cansız, M. (2015). Views and knowledge of preservice science teachers about nuclear power plants. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(2), 216-224.
 • Cohen, B. L. (1996). Çok geç olmadan: bir bilim adamı gözüyle nükleer enerji. TÜBİTAK.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Demircioğlu, T. ve Uçar, S. (2014). Akkuyu nükleer santrali konusunda üretilen yazılı argümanların incelenmesi. İlköğretim Online, 13(4), 1373-1386.
 • Engin, N. (2013).Nükleer enerji gelecekteki enerji ihtiyacına çözüm olabilir mi? Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 575-591.
 • Ertürk, F. (2006). Nükleer Enerji ve Çevre. http://trntp.org/pdf/asamalar/4/kitap/Nukleer_enerji_ve_cevre.pdf adresinden 29.01.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Fleming, R. (1986). Adolescent reasoning in socio-scientific issues, part I: Social cognition. Journal of Research in Science Teaching, 23(8), 677–687.
 • Fraenkel, J. R., & Wllen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (Sixth Edition). New York: McGraw-Hill Companies.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, R. (2006). Educational research: Competencies for analysis and applications (8th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Güler, T. (2006). Nükleer enerji üretim sürecinde kazalar, nükleer atıklar ve çevre sorunları, Gazi Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Jho, H., Yoon, H. G., & Kim, M. (2014). The relationship of science knowledge, attitude and decision making on socio-scientific ıssues: the case study of students’ debates on a nuclear power plant in korea. Science & Education, 23, 1131-1151.
 • Kırbağ Zengin, F., Keçeci, G., ve Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 647-654.
 • Kolstø, S. D. (2006). Patterns in students’ argumentation confronted with a risk‐focused socio‐scientific issue. International Journal of Science Education, 28(14), 1689–1716.
 • Kubota, Y. (2012). Facing a crisis with calmness? The global response to the Fukushima nuclear disaster. Japanese Journal of Political Science, 13(3), 441-466.
 • Küçük, H., Güven, G., & Aycan, H. Ş. (2015). Developing a holistic measurement on nuclear ıssues for preservice science teachers. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 12(1), 85-98.
 • Lee, L. S., & Yang, H. C. (2013). Technology Teachers’ Attitudes toward Nuclear Energy and Their Implications for Technology Education. Paper presented at the Pupils’ Attitude towards Technology (PATT). Technology Education for the Future: A Play on Sustainability Conference, New Zealand.
 • Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Özdemir, N. (2014). Sosyo bilimsel esaslar çerçevesinde sosyo bilimsel konuları tartışmak tutumları nasıl etkiler? Nükleer santraller. Turkish Studies, 9(2), 1197-1214.
 • Özdemir, N. ve Çobanoğlu, E. O. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232.
 • Palabıyık, H., Yavaş, H. ve Aydın, M. (2010). Nükleer enerji ve sosyal kabul. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu: Ankara.
 • Ratcliffe (1997): Pupil decision‐making about socio‐scientific issues within the science curriculum. International Journal of Science Education, 19 (2), 167-182.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications Inc.
 • Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Wu, Y.T. & Tsai, C.C. (2007). High School Students’ Informal Reasoning on a Socio-scientific Issue: Qualitative and quantitative analyses. International Journal of Science Education, 29(9), 1163–1187.
 • Zeidler, D., Walker, K., Ackett, W., & Simmons, M. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86(3), 343–367.

A new socio-scientific issue for Turkey: Life with nuclear

Year 2016, Volume: 5 Issue: 2, 47 - 59, 30.04.2016
https://doi.org/10.19128/turje.92919

Abstract

This study deals with an issue about life with nuclear, which is a new socio-scientific argument
for Turkey. The aim of this study is to examine the knowledge about the concept of nuclear and
beliefs on life with nuclear as perceived by teacher candidates. The study group of the research,
which is based on the paradigm of qualitative research, consists of 127 teacher candidates who
study in different departments in 2014-2015 Academic Year at Sinop University Faculty of
Education. In this research, a survey which is developed by the researchers and consisting of
six open-ended questions is used. As a result of the research, it has been revealed that teacher
candidates has limited information about nuclear, they usually learn this information through
the media, the most of teacher candidates do not want to live in a city where there is nuclear
power plant. Yet, the rates about whether or not to support the construction of a nuclear power
plant are close to each other. In addition to these, it is found that teacher candidates have
different knowledge and opinions according to their department in which they study.

References

 • Ateş, H. ve Saraçoğlu, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 175-193.
 • Bobat, A. (2000). Akkuyu Nükleer Santralı Üzerine Bir Anket ve Düşündürdükleri. http://www.dektmk.org.tr/pdf/enerji_kongresi_10/bobat.pdf adresinden 29.01.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Bogden, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods. Boston: Allyn & Bacon.
 • Cansız, N., & Cansız, M. (2015). Views and knowledge of preservice science teachers about nuclear power plants. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(2), 216-224.
 • Cohen, B. L. (1996). Çok geç olmadan: bir bilim adamı gözüyle nükleer enerji. TÜBİTAK.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Demircioğlu, T. ve Uçar, S. (2014). Akkuyu nükleer santrali konusunda üretilen yazılı argümanların incelenmesi. İlköğretim Online, 13(4), 1373-1386.
 • Engin, N. (2013).Nükleer enerji gelecekteki enerji ihtiyacına çözüm olabilir mi? Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 575-591.
 • Ertürk, F. (2006). Nükleer Enerji ve Çevre. http://trntp.org/pdf/asamalar/4/kitap/Nukleer_enerji_ve_cevre.pdf adresinden 29.01.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Fleming, R. (1986). Adolescent reasoning in socio-scientific issues, part I: Social cognition. Journal of Research in Science Teaching, 23(8), 677–687.
 • Fraenkel, J. R., & Wllen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education (Sixth Edition). New York: McGraw-Hill Companies.
 • Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, R. (2006). Educational research: Competencies for analysis and applications (8th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Güler, T. (2006). Nükleer enerji üretim sürecinde kazalar, nükleer atıklar ve çevre sorunları, Gazi Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Jho, H., Yoon, H. G., & Kim, M. (2014). The relationship of science knowledge, attitude and decision making on socio-scientific ıssues: the case study of students’ debates on a nuclear power plant in korea. Science & Education, 23, 1131-1151.
 • Kırbağ Zengin, F., Keçeci, G., ve Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(2), 647-654.
 • Kolstø, S. D. (2006). Patterns in students’ argumentation confronted with a risk‐focused socio‐scientific issue. International Journal of Science Education, 28(14), 1689–1716.
 • Kubota, Y. (2012). Facing a crisis with calmness? The global response to the Fukushima nuclear disaster. Japanese Journal of Political Science, 13(3), 441-466.
 • Küçük, H., Güven, G., & Aycan, H. Ş. (2015). Developing a holistic measurement on nuclear ıssues for preservice science teachers. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 12(1), 85-98.
 • Lee, L. S., & Yang, H. C. (2013). Technology Teachers’ Attitudes toward Nuclear Energy and Their Implications for Technology Education. Paper presented at the Pupils’ Attitude towards Technology (PATT). Technology Education for the Future: A Play on Sustainability Conference, New Zealand.
 • Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Özdemir, N. (2014). Sosyo bilimsel esaslar çerçevesinde sosyo bilimsel konuları tartışmak tutumları nasıl etkiler? Nükleer santraller. Turkish Studies, 9(2), 1197-1214.
 • Özdemir, N. ve Çobanoğlu, E. O. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232.
 • Palabıyık, H., Yavaş, H. ve Aydın, M. (2010). Nükleer enerji ve sosyal kabul. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu: Ankara.
 • Ratcliffe (1997): Pupil decision‐making about socio‐scientific issues within the science curriculum. International Journal of Science Education, 19 (2), 167-182.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications Inc.
 • Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Wu, Y.T. & Tsai, C.C. (2007). High School Students’ Informal Reasoning on a Socio-scientific Issue: Qualitative and quantitative analyses. International Journal of Science Education, 29(9), 1163–1187.
 • Zeidler, D., Walker, K., Ackett, W., & Simmons, M. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86(3), 343–367.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Hüseyin Eş

Sibel Işık Mercan This is me

Cemalettin Ayas

Publication Date April 30, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Eş, H., Işık Mercan, S., & Ayas, C. (2016). Türkiye için yeni bir sosyo-bilimsel tartışma: Nükleer ile yaşam. Turkish Journal of Education, 5(2), 47-59. https://doi.org/10.19128/turje.92919

Cited By
Nükleer Santraller Hakkında Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşü: Akkuyu Örneği
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Süleyman Tolga TEKGÖZ
https://doi.org/10.21666/muefd.706847

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.