Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Relationship between students’ math engagement and math teachers’ motivational support

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 86 - 98, 30.04.2018
https://doi.org/10.19128/turje.339944

Abstract

This study intended to explore the relationship between middle school students’ engagement in mathematics classes and mathematics teachers’ motivational support. Explanatory correlational research design was used for this purpose. Participants were composed of 612 students attending 6th, 7th and 8th grades in Alanya district of Antalya Province. Effective Participation Scale and Teachers’ Motivational Support Scale were used in data collection. The relationship between the datasets of middle school students’ engagement in mathematics classes and their perceptions regarding mathematics teachers’ motivational support was investigated via canonical correlation analysis. Findings obtained showed that mathematics teachers’ autonomy support provided to middle school 6th,7th, 8th grade students positively affected their behavioral engagement and emotional engagement. It was also identified that mathematics teachers’ autonomy and relatedness support provided to middle school 6th,7th, 8th grade students negatively affected their emotional disaffection towards mathematics classes.

References

 • Albayrak, A. S. (2010). Kanonik korelasyon analizi. In S. Kalaycı (Eds.), SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Birgin,O. Mazman-Akar, S.G., Uzun, K., Göksu, B., Peker, E.S., & Gümüş, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine bağlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (4), 1093 -1110.doi:10.15345/iojes.2017.04.014
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, S. Çakan, M., Tan, S.i & Atar, H. Y. (2014a). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu 4. sınıflar Retrieved from http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-4-Sinif.pdf
 • Büyüköztürk , S. Çakan, M., Tan, S., & Atar, H. Y. (2014b). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu 8. sınıflarRetrieved fromhttp://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-8-Sinif.pdf
 • Cohen, J.,Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/ correlation analysis for the behavioral sciences. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Çelik, S., Toraman, O. S., & Çelik, K. (2018). Öğrenci başarısının derse katılım ve öğretmen yakınlığıyla ilişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 209-217. doi:10.24106/kefdergi.378129
 • Deci, E. L. (1992). On the nature and function of motivational theories. Psychological Science, 3, 167–171.
 • Demir, K. (2011). Teachers’ intrinsic and extrinsic motivation as predictors of student engagement. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6, (2), 1397-1409.
 • Eryılmaz, A., & Aypay, A. (2011a). Ergenlerin derse katılmaya motive olmaları ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1220-1235.
 • Eryılmaz, A., & Aypay, A. (2011b). Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(3), 149-158.
 • Eryılmaz, A. (2013). Okulda motivasyon ve amotivasyon: Derse katılmada öğretmenden beklentiler ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 1-18.
 • Fraenkel, J. R., &Wallen, N. E. (2006). How to desing and evaulate research in education. New York: McGraw-Hill İnternational Edition.
 • Güvenç, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin öğretmen güdüsel destek algıları ve derse kendini verme. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Retrieved from http://www.pegemnet/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=128901
 • Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 99-116.
 • Güvenc, H., & Güvenc, H. (2014). İlköğretim matematik ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ve özerklik desteği algıları. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(3), 311-322.
 • Güvenç, H. (2015a). Öğretmen güdüsel desteği ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 129-145.
 • Güvenç, H. (2015b). Etkin katılım ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 255-267.
 • Güvenç, H. (2015c). The relationship between teachers’ motivational support and engagement versus disaffection. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 647-657.
 • Güvenç, H., & Koç, C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkin katılımı ve yardım isteme eğilimleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 347-366.
 • Fredricks, J. A., Blumenfeld, P.C., & Paris, A.H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research,74(1), 59–10.
 • Kahraman, N. (2014). Cross-grade comparison of relationship between students’ engagement and TIMSS 2011 science achievement. Education and Science (Large-ScaleAssessment Special Issue), 39 (172), 95-107.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kiefer, S. M., Alley, K. M., & Ellerbrock, C. R. (2015). Teacher and peer support for young adolescents' motivation, engagement, and school belonging. Research in Middle Level Education, 38(8), 1-18.
 • Lee, J.S. (2014). The relationship between student engagement and academic performance: Is it a mythorreality? The Journal of Educational Research, 107, 177–185, doi:10.1080/00220671.2013.807491
 • Martin, D.P., & Rimm, K.E. (2015). Do student self-efficacyandteacher-student interaction quality contribute to emotional and social engagement in fifth grade math? Journal of School Psychology, 53(5), 359-373. doi. 10.1016/j.jsp.2015.07.001.
 • Menteş, C. (2011). İlköğretim okulu 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerine olan güven düzeyleri ile derse katılım düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Oğuz, A. (2013). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 1273-1297.
 • Özkal, N., & Demirkol A. (2014). Öğrenen özerkliğinin desteklenmesinin gerekliliğine ve sergilenmesine ilişkin öğretmen görüşleri. NWSA-Education Sciences, 9(3), 293-310. doi: 0.12739/NWSA.2014.9.3.1C0619.
 • Reeve, J. (2012). A Self-determination theory perspective on student engagement. S.L. Christenson et al. (eds.), Handbook of Research on Student Engagement, 149-172. Springer Science Business Media, LLC. doi: 10.1007/978-1-4614-2018-7_7
 • Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students’ engagement by increasing teachers’ autonomy support, Review of Educational Research, 74(1), 59–109.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). An overview of self-determination theory. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 3–33). New York, NY: University of Rochester Press.
 • Sever, M., Ulusoy, Ö., Toraman, Ç., & Türe, E. (2014). Lise öğrencilerinin çeşitli değişkenler açısından derse katılımlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 183-198.
 • Sherry, A., & Henson, R. K. (2005): Conducting and interpretin gcanonical correlation analysis in personality research: A user-friendly primer. Journal of Personality Assessment, 84(1), 37-48.
 • Skinner, E., Furrer C., Marchand G., & Kindermann T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology,100(4), 765-781. doi: 10.1037/a0012840.
 • Skinner, E. A., Kindermann, T. A., Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (2009). Engagement as an organizational construct in thedynamics of motivational development. In K. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation in school (pp. 223-245). Malwah, NJ: Erlbaum.
 • Skinner E., & Pitzer J. R. (2012). Developmental dynamics of student engagement, coping, and everyday resilience. In Christenson et al. (Eds.) Handbook of research on student engagement (pp. 21-44). Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/9781461420170-c1.pdf
 • Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. New York: Routledge.
 • Student Selection and Placement Centre (2016a). 2016-YGS sayısal bilgiler. Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YGS/2016_YGS_Sayisal_Bilgiler.pdf
 • Student Selection and Placement Centre (2016b).2016-LYS sayısal bilgiler. Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/LYSSayisalBilgiler19072016.pdf
 • Sünbül, A.M., Kesici, Ş., & Bozgeyikli, H. (2003). Öğretmenlerin psikolojik ihtiyaçları, öğrencileri motive ve kontrol etme düzeyleri, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2002-236.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş - Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Taş, U. E., Arıcı, Ö., Özarkan, B. H., & Özgürlük, B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu. Retrieved from http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf
 • Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Ankara: Cem ofset.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Çok değişkenli analizler). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Wilding, L. (2015). The application of self-determination theory to support students experiencing disaffection, Educational Psychology in Practice: Theory, Research and Practice in Educational Psychology, doi: 10.1080/02667363.2014.995154
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. & Polat, M. (2016). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı. Retrieved from http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS_2015_Ulusal_Rapor.pdf

Öğrencilerin matematik dersine etkin katılımları ve matematik öğretmenlerinin güdüsel destekleri arasındaki ilişki

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 86 - 98, 30.04.2018
https://doi.org/10.19128/turje.339944

Abstract

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin matematik dersine etkin katılımları ile matematik öğretmenlerinin güdüsel destekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırmada keşfedici korelasyonel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ili Alanya ilçesi 6., 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 612 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Etkin Katılım Ölçeği” ve “Öğretmen Güdüsel Destek Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin Matematik dersine etkin katılımları ile Matematik öğretmenlerinin güdüsel desteklerine ilişkin algıları arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Matematik Öğretmenlerinin özerklik desteklerinin öğrencilerin Matematik dersine davranışsal katılım ve duyuşsal katılımlarını pozitif olarak etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul 6.,7. ve 8.sınıf öğrencilerinin Matematik öğretmenlerinin özerklik ve ilişki desteklerinin öğrencilerin Matematik dersine ilişkin duyuşsal hoşnutsuzluklarını negatif olarak etkilediği belirlenmiştir.

References

 • Albayrak, A. S. (2010). Kanonik korelasyon analizi. In S. Kalaycı (Eds.), SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Birgin,O. Mazman-Akar, S.G., Uzun, K., Göksu, B., Peker, E.S., & Gümüş, B. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine bağlılık düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (4), 1093 -1110.doi:10.15345/iojes.2017.04.014
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, S. Çakan, M., Tan, S.i & Atar, H. Y. (2014a). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu 4. sınıflar Retrieved from http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-4-Sinif.pdf
 • Büyüköztürk , S. Çakan, M., Tan, S., & Atar, H. Y. (2014b). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu 8. sınıflarRetrieved fromhttp://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-8-Sinif.pdf
 • Cohen, J.,Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/ correlation analysis for the behavioral sciences. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Çelik, S., Toraman, O. S., & Çelik, K. (2018). Öğrenci başarısının derse katılım ve öğretmen yakınlığıyla ilişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 209-217. doi:10.24106/kefdergi.378129
 • Deci, E. L. (1992). On the nature and function of motivational theories. Psychological Science, 3, 167–171.
 • Demir, K. (2011). Teachers’ intrinsic and extrinsic motivation as predictors of student engagement. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6, (2), 1397-1409.
 • Eryılmaz, A., & Aypay, A. (2011a). Ergenlerin derse katılmaya motive olmaları ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1220-1235.
 • Eryılmaz, A., & Aypay, A. (2011b). Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(3), 149-158.
 • Eryılmaz, A. (2013). Okulda motivasyon ve amotivasyon: Derse katılmada öğretmenden beklentiler ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 1-18.
 • Fraenkel, J. R., &Wallen, N. E. (2006). How to desing and evaulate research in education. New York: McGraw-Hill İnternational Edition.
 • Güvenç, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin öğretmen güdüsel destek algıları ve derse kendini verme. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Retrieved from http://www.pegemnet/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=128901
 • Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 99-116.
 • Güvenc, H., & Güvenc, H. (2014). İlköğretim matematik ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ve özerklik desteği algıları. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(3), 311-322.
 • Güvenç, H. (2015a). Öğretmen güdüsel desteği ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 129-145.
 • Güvenç, H. (2015b). Etkin katılım ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 255-267.
 • Güvenç, H. (2015c). The relationship between teachers’ motivational support and engagement versus disaffection. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(3), 647-657.
 • Güvenç, H., & Koç, C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkin katılımı ve yardım isteme eğilimleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 347-366.
 • Fredricks, J. A., Blumenfeld, P.C., & Paris, A.H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research,74(1), 59–10.
 • Kahraman, N. (2014). Cross-grade comparison of relationship between students’ engagement and TIMSS 2011 science achievement. Education and Science (Large-ScaleAssessment Special Issue), 39 (172), 95-107.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kiefer, S. M., Alley, K. M., & Ellerbrock, C. R. (2015). Teacher and peer support for young adolescents' motivation, engagement, and school belonging. Research in Middle Level Education, 38(8), 1-18.
 • Lee, J.S. (2014). The relationship between student engagement and academic performance: Is it a mythorreality? The Journal of Educational Research, 107, 177–185, doi:10.1080/00220671.2013.807491
 • Martin, D.P., & Rimm, K.E. (2015). Do student self-efficacyandteacher-student interaction quality contribute to emotional and social engagement in fifth grade math? Journal of School Psychology, 53(5), 359-373. doi. 10.1016/j.jsp.2015.07.001.
 • Menteş, C. (2011). İlköğretim okulu 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerine olan güven düzeyleri ile derse katılım düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Oğuz, A. (2013). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 1273-1297.
 • Özkal, N., & Demirkol A. (2014). Öğrenen özerkliğinin desteklenmesinin gerekliliğine ve sergilenmesine ilişkin öğretmen görüşleri. NWSA-Education Sciences, 9(3), 293-310. doi: 0.12739/NWSA.2014.9.3.1C0619.
 • Reeve, J. (2012). A Self-determination theory perspective on student engagement. S.L. Christenson et al. (eds.), Handbook of Research on Student Engagement, 149-172. Springer Science Business Media, LLC. doi: 10.1007/978-1-4614-2018-7_7
 • Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students’ engagement by increasing teachers’ autonomy support, Review of Educational Research, 74(1), 59–109.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). An overview of self-determination theory. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 3–33). New York, NY: University of Rochester Press.
 • Sever, M., Ulusoy, Ö., Toraman, Ç., & Türe, E. (2014). Lise öğrencilerinin çeşitli değişkenler açısından derse katılımlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 183-198.
 • Sherry, A., & Henson, R. K. (2005): Conducting and interpretin gcanonical correlation analysis in personality research: A user-friendly primer. Journal of Personality Assessment, 84(1), 37-48.
 • Skinner, E., Furrer C., Marchand G., & Kindermann T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: part of a larger motivational dynamic? Journal of Educational Psychology,100(4), 765-781. doi: 10.1037/a0012840.
 • Skinner, E. A., Kindermann, T. A., Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (2009). Engagement as an organizational construct in thedynamics of motivational development. In K. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation in school (pp. 223-245). Malwah, NJ: Erlbaum.
 • Skinner E., & Pitzer J. R. (2012). Developmental dynamics of student engagement, coping, and everyday resilience. In Christenson et al. (Eds.) Handbook of research on student engagement (pp. 21-44). Retrieved from file:///C:/Users/user/Downloads/9781461420170-c1.pdf
 • Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. New York: Routledge.
 • Student Selection and Placement Centre (2016a). 2016-YGS sayısal bilgiler. Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/YGS/2016_YGS_Sayisal_Bilgiler.pdf
 • Student Selection and Placement Centre (2016b).2016-LYS sayısal bilgiler. Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/LYSSayisalBilgiler19072016.pdf
 • Sünbül, A.M., Kesici, Ş., & Bozgeyikli, H. (2003). Öğretmenlerin psikolojik ihtiyaçları, öğrencileri motive ve kontrol etme düzeyleri, Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2002-236.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş - Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Taş, U. E., Arıcı, Ö., Özarkan, B. H., & Özgürlük, B. (2016). PISA 2015 ulusal raporu. Retrieved from http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf
 • Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. Ankara: Cem ofset.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Çok değişkenli analizler). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Wilding, L. (2015). The application of self-determination theory to support students experiencing disaffection, Educational Psychology in Practice: Theory, Research and Practice in Educational Psychology, doi: 10.1080/02667363.2014.995154
 • Yıldırım, A., Özgürlük, B., Parlak, B., Gönen, E. & Polat, M. (2016). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı. Retrieved from http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS_2015_Ulusal_Rapor.pdf

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Neşe ÖZKAL
Alanya Alaeddin Keykubat University
0000-0002-7854-5276
Türkiye

Publication Date April 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Özkal, N. (2018). Relationship between students’ math engagement and math teachers’ motivational support . Turkish Journal of Education , 7 (2) , 86-98 . DOI: 10.19128/turje.339944

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.