BibTex RIS Cite

ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması

Year 2012, Volume: 3 Issue: 1, - , 06.11.2013

Abstract

Bu çalışmada; lisans seviyesinde bir ders için, e-öğrenme materyalleri hazırlanarak, Kocaeli Üniversitesi  Uzaktan  Eğitim  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  (UZEM) sunucuları üzerindeki ATUTOR sisteminde açılan kurs dizinine yüklenerek internet ortamına  aktarılmıştır.  Sistemin  etkileri  belirlenen  bir  öğrenci  grubu  üzerinde deneysel yöntemlerle gözlemlenmiştir. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,  Kimya  Mühendisliği  Bölümü  Sayısal  Analiz  dersinin uygulama  bölümü öğrencileri üzerinde sistemin etkileri denenmiştir. Çalışmanın temel amacı eğitim-öğretimde başarıyı arttırmak için web destekli eğitim yönteminin, geleneksel eğitime nasıl katkı yaptığını bilimsel yöntemlerle ölçmektir. Ayrıca, eğitim sonunda yapılan anket ile web destekli öğrenme ortamının  öğrenme, öğretme ve iletişim yönünden öğrenciler üzerindeki etkisini gözlemlemektir. Araştırmada kontrol gruplu yarı  deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubundaki öğrenciler sadece geleneksel eğitime devam  ederken, deney grubundaki öğrenciler ek  olarak  geliştirilen  web  destekli  eğitim  sistemini  kullanmışlardır.  Yapılan çevrimiçi  çoktan  seçmeli  sınav  ile  kontrol  ve  deney  grubunun  test  puanları  t-testi yöntemi  ile  istatistiksel  yönden  analiz  edilmiştir.  Böylelikle  web  destekli  eğitimin öğrenmeye  etkisi  belirlenmeye  çalışılmıştır.   Çalışma  sonucunda deney  ve  kontrol gruplarının aritmetik başarı ortalamaları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Çoktan  seçmeli  testin  güvenilirliğinin,  testteki  bütün  maddelerin  aynı  güçlük derecesinde  olduğu  kabulü  ile  Kuder-Richardson  KR-21  kriterine  göre  analiz edilmiştir.  Elde  edilen  sonuçlara  göre  test  güvenirliliğinin  kabul  edilebilir  sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür. Web  destekli  eğitim  sonuçlarını  değerlendirmek  için  uygulanan  anket  sonuçları; genel  olarak  uygulamada  kullanılan  web  teknolojilerinin  öğrenciler  tarafından olumlu  bulunduğunu,  fakat  geliştirilmesi  gerektiğini  göstermiştir.  Web  teknolojisi aracılığı  ile  görselleştirilen  programlama  animasyonlarının  ilgili  konunun kavranmasında etkili olduğu görülmüştür.

 Anahtar Kelimeler:  Web destekli eğitim, Atutor, Matlab, Öğrenme İçerik YönetimSistemi (ÖİYS)

Year 2012, Volume: 3 Issue: 1, - , 06.11.2013

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Yusuf Davutoğlu This is me

Melih İnal

Publication Date November 6, 2013
Published in Issue Year 2012 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Davutoğlu, Y., & İnal, M. (2013). ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 3(1). https://doi.org/10.16949/turcomat.61725
AMA Davutoğlu Y, İnal M. ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). November 2013;3(1). doi:10.16949/turcomat.61725
Chicago Davutoğlu, Yusuf, and Melih İnal. “ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim Ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması”. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 3, no. 1 (November 2013). https://doi.org/10.16949/turcomat.61725.
EndNote Davutoğlu Y, İnal M (November 1, 2013) ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 3 1
IEEE Y. Davutoğlu and M. İnal, “ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması”, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol. 3, no. 1, 2013, doi: 10.16949/turcomat.61725.
ISNAD Davutoğlu, Yusuf - İnal, Melih. “ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim Ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması”. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 3/1 (November 2013). https://doi.org/10.16949/turcomat.61725.
JAMA Davutoğlu Y, İnal M. ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2013;3. doi:10.16949/turcomat.61725.
MLA Davutoğlu, Yusuf and Melih İnal. “ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim Ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması”. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol. 3, no. 1, 2013, doi:10.16949/turcomat.61725.
Vancouver Davutoğlu Y, İnal M. ATUTOR Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanılarak Web Destekli Eğitim ve Lisans Öğrencilerine MATLAB Programlama Dersinde Uygulanması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2013;3(1).