PDF EndNote BibTex RIS Cite

Investigation of Freshman Teacher Candidates’ Attitude towards Mathematics by Some Variables

Year 2013, Volume 4, Issue 1, 01.01.2013

Abstract

The purpose of this study is to investigate the attitudes of the elementary and junior high school teacher candidates’ towards mathematics according to some variables. The data of this study, were obtained by 200 elementary and junior high school teacher candidates’ from Inonu Universty, Faculty of Education in 2010-2011 education terms. Data was collected by “Attitude Towards Mathematics Scale” developed by Duatepe and Çilesiz (1999). The reliability level of the scale is 0,943 and this level is high for that research. Analysis of the data, percentage, frequency, mean, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis Test was used. The data obtained show that attitude levels in mathematics of girls is higher than boys ; attitude levels in mathematics of primary mathematics education students are higher than computer education, science and technology education and primary school education students.


Key Words: Attitude, attitude towards mathematics, teacher candidates

References

 • Akdemir, O. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aziz, A. (1990). Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim. Ankara: ILAD Yay. No: 3. Bal, A. P. (2012). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri ve geometriye yönelik tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 17-34.
 • Beswick, K. (2006). Changes in pre-service teachers’ attitudes and beliefs: The net impact of two mathematics education units and intervening experiences. School Science and Mathematics, 106(1), 36-47.
 • Cheungh, K.C.(1988). Outcomes of schooling: Mathematics achievement and attitudes towards mathematics learning in Hong Kong. Educational Studies in Mathematics, 19, 209-2
 • Çapa Y. & Çil, N. (2000).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çelik, H.Ç. & Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.
 • Dijkstra, S. (1998). The many variables that influence classroom teaching. Issues in education, 4(1), 105-110.
 • Doğan, M. (2000). Eğitim fakültelerinde okuyan aday öğretmenlerin matematiğe karşı tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Eylül.
 • Duru, A., Akgün, L. & Özdemir M.E. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 5205
 • Erdem, A.R., Gezer, K. & Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Denizli. 28-30 Eylül.
 • Erkuş, A. (1994). Psikolojik terimler sözlüğü, Ankara: Doruk Yayınları.
 • Erktin, E. (1993). The relationship between math anxiety attitude toward mathematics and classroom environment. 14. International Conference of Stres and Anxiety Research Society (STAR), Cairo, Egypt, April 5-7,1993.
 • Ertem, S. & Alkan, H. (2004). İlköğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının oluşmasına etkili olan faktörlerin belirlenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül, İstanbul. Marmara Üniversitesi.
 • Ethington, C.A. & Wolfle, L.M. (1986). A structural model of mathematics achievement for men and women. American Educational Research Journal, 5-75.
 • Gökçek, T. & Güneş, G. (2011). Öğretmen adaylarının temel matematik kavramlarını öğrenme düzeyleri ile matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 849-858.
 • Güven, İ. (2000). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45. uluslararası eğitim kongresi). Milli Eğitim Dergisi, 150. Received from ttp://dhgm.meb.gov.tr /yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/guven.htm Erişim tarihi:19.04.2012
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi, No:69 Kandemir, M.(2007). Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilişkin tutumları ve kavram öğrenim düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 13-32
 • Katranca, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutum arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir, 1-3 Ekim.
 • Kızıloğlu, F. N. & İpek, A.S. (2001). Öğretmen adaylarının matematiğe karşı tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 379-386.
 • Ma, X. & Kishor, N.(1997). Assessing the relationship between attitute toward mathematics and achivement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 27-47.
 • Minato, S. & Yanase, S. (1984). On the relationship between students’ attitudes toward school mathematics and their levels of intelligence. Educational Studies in Mathematics, 15, 313-320.
 • Reyes, L.H. (1984). Affective variables and mathematics education. Elementary School Journal, 84, 558-581.
 • Şahin, Y.F. (2000). Matematik Kaygısı, Eğitim Araştırmaları, (1) 2, 75-79.
 • Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Tapia, M.& Marsh, G.E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics and ethnicity on attitudes toward mathematics. Annual Meeting of the Mid- South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89Temizkan, M. (2008). An evaluation on the attitudes of Turkish teacher candidates their professions. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
 • Tolan, B., İsen, G. & Batmaz, V. (1991). Sosyal Psikoloji, Ankara: Adım Yayınları.
 • Umay, A.(1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Yee, L. S. (2010). Mathematics attitudes and achievement of junior college students in Singapore. Shaping the future of mathematics education: Proceedings of the 33rd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Fremantle: MERGA.
 • Yıldız, S. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan dershane öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Year 2013, Volume 4, Issue 1, 01.01.2013

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilk ve ortaokul öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarını incelemektir. Çalışmanın verileri 2010-2011 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gö1ren 52'si Sınıf Öğretmenliği (SÖ), 90'ı Fen Bilgisi Öğretmenliği (FÖ), 31'i İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İMÖ) ve 27'si Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) olmak üzere toplam 200 öğretmen adayına; Duatepe ve Çilesiz (1999) tarafından geliştirilen likert tipi “Matematik Tutum Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için yapılan Cronbach Alpha güvenirlik analizinde, güvenirlik katsayısı 0,943 olarak tespit edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, Mann- Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi'den yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulardan: Matematik tutum düzeyleri kızların erkeklere göre; İMÖ öğrencilerinin SÖ, FÖ ve BÖTE öğrencilerine göre daha yüksek olduğu; 22 yaşındaki öğrencilerin diğer yaş grubundaki öğrencilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tutum, matematiğe yönelik tutum, öğretmen adayları

References

 • Akdemir, O. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aziz, A. (1990). Araştırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletişim. Ankara: ILAD Yay. No: 3. Bal, A. P. (2012). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri ve geometriye yönelik tutumları. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 17-34.
 • Beswick, K. (2006). Changes in pre-service teachers’ attitudes and beliefs: The net impact of two mathematics education units and intervening experiences. School Science and Mathematics, 106(1), 36-47.
 • Cheungh, K.C.(1988). Outcomes of schooling: Mathematics achievement and attitudes towards mathematics learning in Hong Kong. Educational Studies in Mathematics, 19, 209-2
 • Çapa Y. & Çil, N. (2000).Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çelik, H.Ç. & Bindak, R. (2005). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 427-436.
 • Dijkstra, S. (1998). The many variables that influence classroom teaching. Issues in education, 4(1), 105-110.
 • Doğan, M. (2000). Eğitim fakültelerinde okuyan aday öğretmenlerin matematiğe karşı tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 6-8 Eylül.
 • Duru, A., Akgün, L. & Özdemir M.E. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 5205
 • Erdem, A.R., Gezer, K. & Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Denizli. 28-30 Eylül.
 • Erkuş, A. (1994). Psikolojik terimler sözlüğü, Ankara: Doruk Yayınları.
 • Erktin, E. (1993). The relationship between math anxiety attitude toward mathematics and classroom environment. 14. International Conference of Stres and Anxiety Research Society (STAR), Cairo, Egypt, April 5-7,1993.
 • Ertem, S. & Alkan, H. (2004). İlköğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının oluşmasına etkili olan faktörlerin belirlenmesi. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül, İstanbul. Marmara Üniversitesi.
 • Ethington, C.A. & Wolfle, L.M. (1986). A structural model of mathematics achievement for men and women. American Educational Research Journal, 5-75.
 • Gökçek, T. & Güneş, G. (2011). Öğretmen adaylarının temel matematik kavramlarını öğrenme düzeyleri ile matematik dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 849-858.
 • Güven, İ. (2000). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45. uluslararası eğitim kongresi). Milli Eğitim Dergisi, 150. Received from ttp://dhgm.meb.gov.tr /yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/150/guven.htm Erişim tarihi:19.04.2012
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum Algı İletişim. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi, No:69 Kandemir, M.(2007). Sınıf öğretmeni adaylarının temel matematik dersine ilişkin tutumları ve kavram öğrenim düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 13-32
 • Katranca, Y. (2009). Cinsiyet, yaşam standardı ve matematik başarısı ile matematiğe yönelik tutum arasındaki ilişki. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri, Ege Üniversitesi, İzmir, 1-3 Ekim.
 • Kızıloğlu, F. N. & İpek, A.S. (2001). Öğretmen adaylarının matematiğe karşı tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(2), 379-386.
 • Ma, X. & Kishor, N.(1997). Assessing the relationship between attitute toward mathematics and achivement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 27-47.
 • Minato, S. & Yanase, S. (1984). On the relationship between students’ attitudes toward school mathematics and their levels of intelligence. Educational Studies in Mathematics, 15, 313-320.
 • Reyes, L.H. (1984). Affective variables and mathematics education. Elementary School Journal, 84, 558-581.
 • Şahin, Y.F. (2000). Matematik Kaygısı, Eğitim Araştırmaları, (1) 2, 75-79.
 • Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Tapia, M.& Marsh, G.E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics and ethnicity on attitudes toward mathematics. Annual Meeting of the Mid- South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA.
 • Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89Temizkan, M. (2008). An evaluation on the attitudes of Turkish teacher candidates their professions. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
 • Tolan, B., İsen, G. & Batmaz, V. (1991). Sosyal Psikoloji, Ankara: Adım Yayınları.
 • Umay, A.(1996). Matematik eğitimi ve ölçülmesi. Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 145-149.
 • Yee, L. S. (2010). Mathematics attitudes and achievement of junior college students in Singapore. Shaping the future of mathematics education: Proceedings of the 33rd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Fremantle: MERGA.
 • Yıldız, S. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan dershane öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Ali BORAN This is me


Recep ASLANER>

0000-0003-1037-6100


Celal ÇAKAN>

Publication Date January 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @ { turkbilmat231460, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2013}, volume = {4}, number = {1}, pages = { - }, doi = {10.16949/turcomat.74357}, title = {Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Boran, Ali and Aslaner, Recep and Çakan, Celal} }
APA Boran, A. , Aslaner, R. & Çakan, C. (2013). Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 4 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/21569/231460
MLA Boran, A. , Aslaner, R. , Çakan, C. "Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 4 (2013 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/21569/231460>
Chicago Boran, A. , Aslaner, R. , Çakan, C. "Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 4 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Freshman Teacher Candidates’ Attitude towards Mathematics by Some Variables AU - AliBoran, RecepAslaner, CelalÇakan Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 4 IS - 1 SN - -1309-4653 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Ali Boran , Recep Aslaner , Celal Çakan %T Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2013 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Boran, Ali , Aslaner, Recep , Çakan, Celal . "Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 4 / 1 (January 2013): - .
AMA Boran A. , Aslaner R. , Çakan C. Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2013; 4(1): -.
Vancouver Boran A. , Aslaner R. , Çakan C. Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2013; 4(1): -.
IEEE A. Boran , R. Aslaner and C. Çakan , "Birinci Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol. 4, no. 1, Jan. 2013, doi:10.16949/turcomat.74357