Year 2018, Volume 9 , Issue 2, Pages 390 - 412 2018-08-29

Evaluation of the Published Articles in Turkish Journal of Computer and Mathematics Education according to Content Analysis
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi

Tamer Kutluca [1] , Osman Birgin [2] , Samet Gündüz [3]


As an international refereed journal related to computer and mathematics education researches, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) has been released since 2009 and publishes articles in Turkish and English. This study aimed to reveal the tendencies by examining the articles published in TURCOMAT journal. In the study, a total of 151 articles in the TURCOMAT published between 2009-2017 years were analyzed by content analysis method. Articles in the journal were examined according to publication year, number of authors, languages, fields, authors' titles, sample groups, sample sizes, research methods, research designs and source numbers. Findings were presented descriptively using frequency and percentage value. As a result of the study, it was determined that the nearest halves of the articles were written by two authors and the most among the authors were assistant professors. The vast majority of the articles were in Turkish and more than half of the articles were prepared in the field of mathematics education. It was found that participants in the reviewed studies as sample groups were mostly undergraduate students and majority of the studies employed samples sizes between 31-100 participants. The qualitative research method and case study design were used more frequently in the researches. Moreover, it was determined that the foreign sources used in the articles more than the domestic sources.

Bilgisayar ve matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer veren uluslararası hakemli bir dergi olan Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT), 2009 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Bu araştırma, TÜRKBİLMAT dergisinde yayımlanan makaleleri inceleyerek eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada TÜRKBİLMAT dergisinde 2009-2017 yılları arasında yayımlanan toplam 151 makale içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Makaleler, yayım yılı, yazar sayısı, dili, alanları, yazarların unvanları, örneklem grupları, örneklem büyüklükleri, araştırma yöntemleri, araştırma desenleri ve kaynak sayılarına göre incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular frekans ve yüzde değerleri kullanılarak betimsel olarak sunulmuştur. Çalışma sonucunda incelenen araştırmaların yarıya yakınının iki yazarlı olduğu ve yazarlar arasında en çok doktor öğretim üyelerinin olduğu belirlenmiştir. Araştırmaların büyük çoğunluğu Türkçe olarak yayımlanmış ve makalelerin yarısından fazlası matematik eğitimi alanında hazırlanmıştır. İncelenen araştırmalardaki katılımcıların daha çok yükseköğretim öğrencilerinden oluştuğu,  örneklem büyüklüğünün 31-100 arası katılımcılardan oluştuğu belirlenmiştir. Araştırmalarda en çok nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Ayrıca araştırmalarda kullanılan yabancı kaynakların, yerli kaynaklardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

 • Açıkgül, K. ve Aslaner, R. (2014). Bilgisayar destekli öğretim ve matematik öğretmen adayları: Bir literatür incelemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Dergisi, 1(1), 41-51.
 • Akyüz, Y. (2014). Türk eğitim tarihi (26. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Alkan, A. (2013). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. VI.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s.184-187). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları No: 95.
 • Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 8(2), 124-135.
 • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. 1-3 Mayıs 2009, I.Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
 • Ayva, F. G., Ceyhan G. ve Doğan E. G. (2015). Türkiye’de eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan doktora tezlerinin doküman analizi yöntemiyle incelenmesi. 16-18 Nisan 2015, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
 • Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. İstanbul: Tübitak Bitav-Ceren Yayınları.
 • Baki, A., Güven B., Karataş İ., Akkan Y. ve Çakıroğlu Ü.(2011). Türkiye’ deki matematik eğitimi araştırmalarındaki eğilimler: 1998 ile 2007 yılları arası. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 57-68.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler (7. Baskı). İstanbul: Tübitak Bitav-Ceren Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2003). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd Ed.). CA: Sage Publications.
 • Çiltaş, A., Güler, G. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 565-580.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Evrekli, E., İnel, D., Deniş, H. ve Günay Balım, A. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online, 10(1), 206-218.
 • Fazlıoğulları, O. (2012). Türkiye’deki eğitim bilimleri doktora tezlerinin karakteristikleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gökçek, T., Babacan, F. Z., Kangal, E., Çakır, N. ve Kül, Y. (2013). 2012 yılları arasında Türkiye’de karma araştırma yöntemiyle yapılan eğitim çalışmalarının analizi. International Journal of Social Science, 6(7), 435-456.
 • Göktaş, Y.,Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012a). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. ve Reisoğlu, İ. (2012b). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177-199.
 • Günay, R. ve Aydın, H. (2015). Türkiye’de çok kültürlü eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda eğilim: Bir içerik analizi çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178), 1-22.
 • Hazır Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Atak Altınyüzük, C. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168), 288-303.
 • İlhan, A. (2011). Matematik eğitimi araştırmalarında tematik ve metodolojik eğilimler: uluslararası bir çözümleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karadağ, E. (2009). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelemesi: Bir durum çalışması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 2(3), 1-10.
 • Kutluca, T. ve Demirkol, M. (2016) Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisinin bibliyometrik analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 108-118.
 • Kutluca, T., Hacıömeroğlu, G. ve Gündüz, S. (2016). Türkiye’de bilgisayar destekli matematik öğretimini temel alan çalışmaların değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1253-1272.
 • Kücük, S., Aydemir, M., Yıldırım, G., Arpacık, O., & Göktaş, Y. (2013). Educational technology research trends in Turkey from 1990-2011. Computers & Education, 68, 42-50. doi: 10.1016/j.compedu.2013.04.016.
 • MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE.
 • Ozan, C. ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. ve Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430-453.
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. [Online]: [http://www.usca.edu/essays]
 • Şenyurt, S. ve Özkan, Y. Ö. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2), 628-653.
 • Tatar, E., Kağızmanlı, T. B. ve Akkaya, A. (2014). Türkiye’deki teknoloji destekli matematik eğitimi araştırmalarının içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 33-45.
 • Ulutaş, F., & Ubuz, B. (2008). Research and trends in mathematics education: 2000 to 2006. Elementary Education Online, 7(3), 614-626.
 • Yalçın, N., Bilican, S., Kezer, F. ve Yalçın, Ö. (2009). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayımlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi. 1-3 Mayıs 2009, The First International Congress of Educational Research, Çanakkale.
 • Yalçınkaya, Y. ve Özkan, H. H. (2012). 2000-2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde yayımlanan matematik öğretimi alternatif yöntemleri ile ilgili makalelerin içerik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 31-45.
 • Yaşar, Ş. ve Papatğa, E. (2015). İlkokul matematik derslerine yönelik yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 113-124.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücedağ, T. (2010). 2000-2009 yılları arasında matematik eğitimi alanında Türkiye’ de yapılan çalışmaların bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0730-5248
Author: Tamer Kutluca
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3460-2731
Author: Osman Birgin (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2458-5384
Author: Samet Gündüz
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Sarıca Ortaokulu, Eğil, Diyarbakır
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 29, 2018

Bibtex @research article { turkbilmat332518, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {390 - 412}, doi = {10.16949/turkbilmat.332518}, title = {Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kutluca, Tamer and Birgin, Osman and Gündüz, Samet} }
APA Kutluca, T , Birgin, O , Gündüz, S . (2018). Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 9 (2) , 390-412 . DOI: 10.16949/turkbilmat.332518
MLA Kutluca, T , Birgin, O , Gündüz, S . "Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (2018 ): 390-412 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/38960/332518>
Chicago Kutluca, T , Birgin, O , Gündüz, S . "Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 (2018 ): 390-412
RIS TY - JOUR T1 - Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi AU - Tamer Kutluca , Osman Birgin , Samet Gündüz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.332518 DO - 10.16949/turkbilmat.332518 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 390 EP - 412 VL - 9 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.332518 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.332518 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi %A Tamer Kutluca , Osman Birgin , Samet Gündüz %T Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi %D 2018 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 9 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.332518 %U 10.16949/turkbilmat.332518
ISNAD Kutluca, Tamer , Birgin, Osman , Gündüz, Samet . "Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 9 / 2 (August 2018): 390-412 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.332518
AMA Kutluca T , Birgin O , Gündüz S . Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2018; 9(2): 390-412.
Vancouver Kutluca T , Birgin O , Gündüz S . Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi'nde Yayımlanmış Makalelerin İçerik Analizi Bağlamında Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2018; 9(2): 412-390.