Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 48 - 67 2019-06-21

Türkçe Öğretim Programı (2017)’nın Stufflebeam’in (CIPP) Modeline Göre Değerlendirilmesi

Ebuzer KAYHAN [1]


Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretim programı (2017)’nı CIPP değerlendirme modelinin bağlam, girdi ve süreç boyutları çerçevesinde öğretmen görüşleri açısından değerlendirmektir. Araştırma nitel araştırmalardan durum çalışması olup 2018-2019 eğitim-öğretim yılında MEB’de çalışan 13 Türkçe öğretmeniyle yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi, maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılarak belirlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Öğretmenlerden elde edilen görüşler doğrultusunda 3 tema, 11 kategori ve 49 kod çıkarılmıştır. Bu temalar program çerçevesi, program girdileri ve program süreci olarak belirlenmiştir. Bağlam değerlendirmeye ilişkin görüşler incelendiğinde öğretmenler programın kazanımları, metin ve etkinliklerini olumlu bulmuşlardır. Girdi değerlendirmeye ilişkin görüşler incelendiğinde öğretmenlerin kendilerini yeterli gördükleri ve öğrenci giriş özelliklerinin yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında yöntem-tekniklerin uygun ve yeterli olduğu, iş takviminin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Süreç değerlendirmeye yönelik görüşler incelendiğinde öğretmenlerin genel olarak süreçten memnun olduğu; öğrenciden kaynaklı sıkıntılar yaşadığını ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin bağlam boyutuna ilişkin görüşlerinin genelde olumlu olduğu, girdi ve süreç boyutunda öğrencilerden kaynaklı sıkıntılar yaşadığı ve iş takviminin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır.

Program değerlendirme, CIPP değerlendirme modeli
 • Alver, M. ve Sancak, Ş. (2016). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğretmen/Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Görüşleri. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(14), 31-60.
 • Arseven, İ.(2009). Bağlam ve Süreç Boyutlarında Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, E. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programlarının (2015 ve 2017) Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(28), 41-66.
 • Ayrancı, B.B. ve Mutlu, H.H.(2017). 2006, 2015 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. International Journal of Language Academy, 119-130.Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı ve 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15), 137-158.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Cansu, T.(2010). Anadolu Üniversitesi İlköğretimde Teknoloji Uygulamaları E-Sertifika Programının Öğrenen Görüşüne Göre Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeli ile Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma Deseni Nicel Nitel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Selçuk Beşir Demir (Çev.) Ankara: Eğiten.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem.
 • Dinçer, B. (2013). 7. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Stufflebeam’in Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeline Göre Değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education. McGraw-Hill Higher Education.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. Ali Ersoy, Pelin Yalçınoğlu (Çev.) Ankara: Anı.
 • Gözütok, F.D. (1999) Program Değerlendirme (Curriculum Evaluation): Cumhuriyet Döneminde Eğitim II. (Yayına Hazırlayan: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı), 160-174 Ankara: MEB.
 • İşeri, K. ve Baştuğ, M. (2016). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 4(4), 17-35.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Karataş, H.(2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Diller Bölümü İngilizce II Dersi Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün(CIPP) Modeli ile Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). YTÜ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kavgaoğlu, D.(2017). Çağrı merkezi mesleki yetkinlik geliştirme eğitim programının değerlendirilmesi (Doktora Tezi). YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, Y.K.(2009). İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika-Eğitim-Kalkınma. Ankara: Pegem.
 • Kurt, A.(2016). 4.Sınıf İngilizce Öğretim Programının Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün Modeline Göre Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Madaus, G.F., Scriven, M. & Stufflebam,D.L. (1983). Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation, Boston: Kluwer-Nijhoff.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MEB. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Talim Terbiye Kurulu: Ankara
 • Oliva, P.F & Gordon, W.R. Program Geliştirme. Kerim Gündoğdu (Çev.) Ankara: Pegem.
 • Oral, B. ve Yazar, T. (2017). Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem.
 • Ornstein, A. C. & Hunkins, F.P. (2004) Curriculum Foundations: Principles and Theory, Boston: Allyn and Bacon.
 • Patton, M. Q. (1997) Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Stufflebeam, D.L. (2003) The CIPP Model for Evaluation. Kellaghan, T. & Stufflebeam, D.L. (Ed.), International Handbook of Educational Evaluation içinde (s.31-62). The Netherlands: Kluwer.
 • Selvi, H. (2009). Stufflebeam’in Program Değerlendirme Modeli ile Milli Eğitim Bakanlığı Sürücü Kurslarında Kullanılan Sürücü Eğitim Programının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Uşun, S. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme Süreçler Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Anı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-5926-1967
Author: Ebuzer KAYHAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 21, 2019

APA Kayhan, E . (2019). Türkçe Öğretim Programı (2017)’nın Stufflebeam’in (CIPP) Modeline Göre Değerlendirilmesi . Türkiye Eğitim Dergisi , 4 (1) , 48-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkegitimdergisi/issue/46280/548711