Research Article
BibTex RIS Cite

Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume: 8 Issue: 1, 154 - 164, 23.01.2021
https://doi.org/10.30910/turkjans.651806

Abstract

Bu araştırmada Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin rekreasyonel eğilimleri, kampüs alanının rekreatif etkinliklerinin bireylerin isteklerine göre yeterliliği ve rekreasyonel taleplerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada eğitim döneminin 2018 yılı bahar döneminde öğretim gören öğrenciler arasında tesadüfi yolla seçilmiş toplam 222 birey üzerinde anket uygulanmıştır. Çalışmanın analizi SPSS 17.0 programında değerlendirilmiş ve sonuçlar tablolar ve grafikler halinde özetlenerek sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre; ankete katılan öğrencilerin %69.4 oranında küçük arkadaş grubu şeklinde rekreasyonel etkinliklere katıldıkları belirlenmiştir. Hafta içi kampüste vakit geçirmeyen öğrencilerin oranı %43 iken hafta sonu bu oranın %87 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %55’i, kampüs içinde rekreasyon ihtiyaçlarını “farklı aktivite olanaklarının olmamasını” %52.9 oranında sebep göstererek karşılayamadığını ifade etmiştir. Sonuç olarak öğrenciler kampüs alanındaki rekreasyonel etkinlikler için yeterli tesisin olmadığını belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak çalışmanın gelişmekte olan Bingöl Üniversitesinin gelecekteki kampüs ve dış mekan planlamalarına ışık tutacağı düşünülmektedir.

References

 • Anonim. 2018. http://rekreatifhaber.com/turizm/kampus-ici-rekreasyon-aktiviteleri-2/ (Erişim Tarihi: 09.11.2018).
 • Batlaş. 1996. Başarılı ve Sağlıklı Olmak için Stres ve Başarma Yolları, 5.Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul
 • Gezgiç, G. 2016. Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Aktivitesine Katılmalarının Depresyon Düzeyine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. Kaba İ.C., 2009. Türkiye’deki Üniversitelerde Kampüs Rekreasyonu’nun Mevcut Durumu Ve Kampüs Rekreasyon Modellemesi, Yüksek Lisans Tezi,2009.
 • Karaküçük, S. 1999. Rekreasyon. 3. Baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara. Kiper, T. 2009. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tekirdağ) Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi,Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1):191-201.
 • Kraus, R., 1985. Recreation Program Planning, Scott, Forestman and Company,, London
 • Mcmeeking, D., Purkayastha, B. 1995. "I Can't Have My Mom Running Me Everywhere" Adolescents, Leisure and Accessibility, Journal of Leisure Research, 4: 160-178. Tekin, M., Yıldız, M., Akyüz, M., Uğur, O.A. 2007. Karaman Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Ve Beklentilerinin İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9:1.
 • Tezcan, M. 1994. Sosyolojik Açıdan Boş Zaman Değerlendirmesi, Ankara Ünv. Eğit. Bil. 16 , Ankara
 • Tezcan, M. (1982). Sosyolojik Açıdan Bos Zamanların Değerlendirilmesi. A.Ü.Yayını, Ankara.
 • Yağmur R., (2006). Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Serbest Zaman Aktivitelerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Yılmaz ve ark., (2012). Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği.
 • Woosnam K.M.,Dixon H.E.T., Brokkover R.S., (2006). Influence of Campus Recreation Facilities on Decision to Attend a Southeastern University: A Pilot Study. 30(1): 70-76
Year 2021, Volume: 8 Issue: 1, 154 - 164, 23.01.2021
https://doi.org/10.30910/turkjans.651806

Abstract

In this study, it was aimed to analyze the recreational tendencies of Bingöl University students, the adequacy of the recreational activities of the campus area according to the wishes of the individuals and the recreational demands. For this purpose, one of the most reliable questionnaires was applied to reach the results. It was applied on a total of 222 randomly selected students among the students studying in the spring semester of 2018. The analysis of the study was evaluated in SPSS 17.0 program and the results were summarized in tables and graphs. According to the research findings; It was determined that 69.4% of the students participating in the survey participated in recreational activities as a small group of friends. While the rate of students who do not spend time on campus on weekdays is 43%, this rate is 87% on weekends. 55% of the students stated that they could not meet their recreational needs on the campus by giving reasons at a rate of 52.9% "not having different activity opportunities". As a result, students stated that there is not enough facilities for recreational activities in the campus area. Considering the results obtained, various suggestions and ideas were put forward by considering that the study will shed light on the future campus outdoor planning of the developing Bingöl University.

References

 • Anonim. 2018. http://rekreatifhaber.com/turizm/kampus-ici-rekreasyon-aktiviteleri-2/ (Erişim Tarihi: 09.11.2018).
 • Batlaş. 1996. Başarılı ve Sağlıklı Olmak için Stres ve Başarma Yolları, 5.Baskı, Remzi Kitapevi, İstanbul
 • Gezgiç, G. 2016. Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Aktivitesine Katılmalarının Depresyon Düzeyine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. Kaba İ.C., 2009. Türkiye’deki Üniversitelerde Kampüs Rekreasyonu’nun Mevcut Durumu Ve Kampüs Rekreasyon Modellemesi, Yüksek Lisans Tezi,2009.
 • Karaküçük, S. 1999. Rekreasyon. 3. Baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara. Kiper, T. 2009. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tekirdağ) Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Belirlenmesi,Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1):191-201.
 • Kraus, R., 1985. Recreation Program Planning, Scott, Forestman and Company,, London
 • Mcmeeking, D., Purkayastha, B. 1995. "I Can't Have My Mom Running Me Everywhere" Adolescents, Leisure and Accessibility, Journal of Leisure Research, 4: 160-178. Tekin, M., Yıldız, M., Akyüz, M., Uğur, O.A. 2007. Karaman Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Ve Beklentilerinin İncelenmesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9:1.
 • Tezcan, M. 1994. Sosyolojik Açıdan Boş Zaman Değerlendirmesi, Ankara Ünv. Eğit. Bil. 16 , Ankara
 • Tezcan, M. (1982). Sosyolojik Açıdan Bos Zamanların Değerlendirilmesi. A.Ü.Yayını, Ankara.
 • Yağmur R., (2006). Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Farklı Bölümlerdeki Öğrencilerin Serbest Zaman Aktivitelerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
 • Yılmaz ve ark., (2012). Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği.
 • Woosnam K.M.,Dixon H.E.T., Brokkover R.S., (2006). Influence of Campus Recreation Facilities on Decision to Attend a Southeastern University: A Pilot Study. 30(1): 70-76
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Sülem Şenyiğit Doğan 0000-0002-8370-4593

Hüccet Vural

Publication Date January 23, 2021
Submission Date December 10, 2019
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Şenyiğit Doğan, S., & Vural, H. (2021). Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Değerlendirilmesi. Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(1), 154-164. https://doi.org/10.30910/turkjans.651806