Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Cinseyete Göre Öfke Düzeyinin İncelenmesi: Türkiye’de Yapılan Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 15 - 28, 25.10.2019
https://doi.org/10.33907/turkjes.567490

Abstract

Bu araştırma, cinsiyete göre öfke düzeyini incelemek amacıyla yapılmış olan bir meta-analiz çalışmasıdır. Araştırmada 101 çalışma içerisinden cinsiyet değişkenini kullanan ve analiz sonuçlarını teze dahil eden 24 çalışma kullanılmıştır. Örneklem sayısı 3495’i erkek, 3932’i kadın olmak üzere toplam 7427 bireyi kapsamaktadır. Araştırmaya sürekli öfke-öfke ifade tarz ölçeğini kullanan tezler dahil edilmiştir. Meta-analiz çalışmasına dahil edilen 24 tez çalışmasındaki bulgulardan elde edilen kadın ve erkeklerin örneklem sayıları, ortalama puanlar, standart sapma, F, t ve p değerleri kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre erkeklerin lehine önemsiz düzeyde (d= -0.02) bir genel etki büyüklüğü bulunmuştur.

References

 • *Akal, A. (2010) Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek İle Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., İstanbul.
 • Akgöz, S., Ercan, İ., Kan, İ. (2004) Meta-Analiz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, 2, 107-112.
 • *Akmaz, N. (2009) Eğitim Yöneticilerinin Bağlanma Stilleri ve Sürekli ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bil. Ens., İstanbul.
 • *Akpınar, F. (2010) Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerin Öfke Tarzları ve Saldırganlık Davranışı Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Albayrak, B. (2009) Ergenlerde Öfke İfade Tarzı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Archer, J. (2004). Sex Differences in Aggression in Real-World Settings: A Meta-Analytic Review. Rewiew of General Psychology, 8, 4, 291-322.
 • Beck, R. ve Fernandez, E. (1998). Cognitive-Behavioral Therapy in the Treatment of Anger: A Meta-Analysis. Cognitive Therapy and Research, 22,1, 63-74.
 • Bedell, J. R. and Lennox, S. S. (1997). Handbook for communication and problem solving skills training- a cognitive - behavioral approach. New York: John Wiley Sons Inc.
 • Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive Meta-Analysis Version 2. Englewood, NJ: Biostat.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Retrieved from http://books.google.com.tr/books?id=Tl0N2lRAO9oC&printsec= f r o n t c o v e r & h l = t r & s o u r c e = g b s _ g e _ summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
 • Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics. New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • *Çalıkoğlu, T. (2010). Lise Öğrenimine Devam Eden Ailesinin Yanında Yaşayan Öğrencilerle, Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Öğrencilerin Çatışma Çözme Davranışı ile Öfke İfade Stillerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi. İstanbul.
 • Demir, Y. ve Kumcağız, H. (2015). Öğrencilerin anne-babalarını algılama biçimleri ve şiddete eğilimleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (12), 221-234.
 • Demir, Y., & Kutlu, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde sosyal etkileşim kaygısı ile mutluluk arasındaki ilişki: yalnızlığın aracı rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 195-210.
 • Deniz, E. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Ertem Basım Ltd. Şti. s.196.
 • *Fiyakalı, N. C. (2008) Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bil. Ens., Denizli.
 • Gallo LC, Smith TW. (1999) Patterns of hostility and social support: Conceptualizing psychosocial risk factors as characteristics of the person and the environment. Journal of Research in Personality. 33: 281-310.
 • Gansle, K. A. (2005). The Effectiveness of School-Based Anger Intervention and Programs: A Meta-Analysis. Journal of School Psychology, 43, 321-341.*Genç, H. (2007) Grupla Öfke Denetimi Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • *Gök, M. (2009) Aile İçi Şiddet Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Adana.
 • *Gülveren, H. (2008) Lise Son Sınıf Öğrencilerinde İç-Dış Kontrol Odağı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı ile Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hamamcı, Z. ve Türk, F. (2014). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Öfke Kontrolü Programlarının Ergenlerin Öfke Düzeyleri Üzerindeki Etkileri: Bir Meta-Analiz Çalışması. V. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, s.34.
 • *Hoşgör, E. T. (2013) Evli Çiftlerin Öfke İfade Tarzları ile Evlilik Uyumunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Howells, K., Day, A. (2003) Readiness for anger management. Clinical and Theoretical Issues. Clinical Psychology Reiew. Sayı: 23, 319-337.http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/65/01/972207/icerikler/ofke_568882.html, Erişim Tarihi: 10.05.2015.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.555a8a3f028ed1.22607514, Erişim Tarihi: 10.05.2015.
 • *İmamoğlu, S. (2003) Öğretmen Adaylarının Öfke ve Öfke İfade Tarzları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karslı, N. (2012). Dindarlık ve Öfke Kontrolü İlişkisi Üzerine Tecrübi Bir Araştırma. Ekev Akademi Dergisi, 16, 50, 57-70.
 • *Kendirci, A. (2013) Evli Bireylerin Öfke İfade Tarzları ve Şiddet Sorumluluğunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • *Kılıç, M. (2012) Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin Ebeveyn Kabul ve Reddi Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Kuruoğlu, D. S. (2009) Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeyleri, Öfke İfade Tarzları ile Obsesif Kompülsif Semptomları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Miçooğulları, B. O. (2007) Özel Yetenek ve Öss Sınavı ile Öğrenci Alan Öğretmenlik Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Sürekli Öfke-Öfke Tarz Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bil. Enst., Bolu.
 • Ozmen, F., Akuzum, C., Zincirli, M., & Selcuk, G. (2016). The communication barriers between teachers and parents in primary schools. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 26-46.
 • *Öztürk, T. (2011) İnfertilitede Anksiyete, Depresyon, Stresle Başa Çıkma Tutumları, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Açısından Cinsiyet Farklılıkları. Tıpta Uzmanlık Tezi. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Kliniği, İstanbul.
 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA-USA: Blackwell Publishers Ltd.
 • *Soyaldın, S. Z. (2007) Orta Öğretim Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzları ile Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Mersin.
 • Soysal, A. Ş., Can, H. ve Kılıç, K. M. (2009). Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü ile Öfke İfade Arasındaki İlişkinin Analizi ve Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri, 12, 61-67.
 • Sukhodolsky, D G., Kassinove, H. ve Gorman B. S. (2004). Cognitive-Behavioral Therapy for Anger in Children and Adolescents: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9, 247-269.
 • *Şahin, A. (2014) Spor Yapan ve Yapmayan Bedensel Engelli Bireylerin Öfke İfade Tarzlarının Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enst., Ankara.
 • *Tanış, Z. İ. (2004) Yetişkinlerde Bağlanma Stilleri ve Öfke Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., İstanbul.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. Retrieved from http://work-learning.com/effect_sizes.htm.
 • *Usta, A. (2013) Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ile Siber Zorbalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enst., Samsun.
 • Yavuz, C. (2019). The Relationships among Attitude towards Sports, Loneliness and Happiness in Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 7(3), 790-796.
 • *Zengin, (2010) Bireysel Mücadele Sporlarındaki (Taekwondo, Judo, Güreş) Elit Sporcuların Kişilik Özellikleri ile Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Tezi Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst., Ankara.

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 15 - 28, 25.10.2019
https://doi.org/10.33907/turkjes.567490

Abstract

References

 • *Akal, A. (2010) Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek İle Öfke İfade Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., İstanbul.
 • Akgöz, S., Ercan, İ., Kan, İ. (2004) Meta-Analiz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, 2, 107-112.
 • *Akmaz, N. (2009) Eğitim Yöneticilerinin Bağlanma Stilleri ve Sürekli ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bil. Ens., İstanbul.
 • *Akpınar, F. (2010) Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerin Öfke Tarzları ve Saldırganlık Davranışı Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Albayrak, B. (2009) Ergenlerde Öfke İfade Tarzı ile Kan Basıncı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Archer, J. (2004). Sex Differences in Aggression in Real-World Settings: A Meta-Analytic Review. Rewiew of General Psychology, 8, 4, 291-322.
 • Beck, R. ve Fernandez, E. (1998). Cognitive-Behavioral Therapy in the Treatment of Anger: A Meta-Analysis. Cognitive Therapy and Research, 22,1, 63-74.
 • Bedell, J. R. and Lennox, S. S. (1997). Handbook for communication and problem solving skills training- a cognitive - behavioral approach. New York: John Wiley Sons Inc.
 • Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2005). Comprehensive Meta-Analysis Version 2. Englewood, NJ: Biostat.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Retrieved from http://books.google.com.tr/books?id=Tl0N2lRAO9oC&printsec= f r o n t c o v e r & h l = t r & s o u r c e = g b s _ g e _ summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
 • Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics. New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • *Çalıkoğlu, T. (2010). Lise Öğrenimine Devam Eden Ailesinin Yanında Yaşayan Öğrencilerle, Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Öğrencilerin Çatışma Çözme Davranışı ile Öfke İfade Stillerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi. İstanbul.
 • Demir, Y. ve Kumcağız, H. (2015). Öğrencilerin anne-babalarını algılama biçimleri ve şiddete eğilimleri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (12), 221-234.
 • Demir, Y., & Kutlu, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde sosyal etkileşim kaygısı ile mutluluk arasındaki ilişki: yalnızlığın aracı rolü. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 195-210.
 • Deniz, E. (2011). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Ertem Basım Ltd. Şti. s.196.
 • *Fiyakalı, N. C. (2008) Anne Babası Boşanmış ve Boşanmamış Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bil. Ens., Denizli.
 • Gallo LC, Smith TW. (1999) Patterns of hostility and social support: Conceptualizing psychosocial risk factors as characteristics of the person and the environment. Journal of Research in Personality. 33: 281-310.
 • Gansle, K. A. (2005). The Effectiveness of School-Based Anger Intervention and Programs: A Meta-Analysis. Journal of School Psychology, 43, 321-341.*Genç, H. (2007) Grupla Öfke Denetimi Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • *Gök, M. (2009) Aile İçi Şiddet Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Adana.
 • *Gülveren, H. (2008) Lise Son Sınıf Öğrencilerinde İç-Dış Kontrol Odağı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı ile Zeka Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hamamcı, Z. ve Türk, F. (2014). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Öfke Kontrolü Programlarının Ergenlerin Öfke Düzeyleri Üzerindeki Etkileri: Bir Meta-Analiz Çalışması. V. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, s.34.
 • *Hoşgör, E. T. (2013) Evli Çiftlerin Öfke İfade Tarzları ile Evlilik Uyumunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Howells, K., Day, A. (2003) Readiness for anger management. Clinical and Theoretical Issues. Clinical Psychology Reiew. Sayı: 23, 319-337.http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/65/01/972207/icerikler/ofke_568882.html, Erişim Tarihi: 10.05.2015.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.555a8a3f028ed1.22607514, Erişim Tarihi: 10.05.2015.
 • *İmamoğlu, S. (2003) Öğretmen Adaylarının Öfke ve Öfke İfade Tarzları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karslı, N. (2012). Dindarlık ve Öfke Kontrolü İlişkisi Üzerine Tecrübi Bir Araştırma. Ekev Akademi Dergisi, 16, 50, 57-70.
 • *Kendirci, A. (2013) Evli Bireylerin Öfke İfade Tarzları ve Şiddet Sorumluluğunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • *Kılıç, M. (2012) Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin Ebeveyn Kabul ve Reddi Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Kuruoğlu, D. S. (2009) Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeyleri, Öfke İfade Tarzları ile Obsesif Kompülsif Semptomları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *Miçooğulları, B. O. (2007) Özel Yetenek ve Öss Sınavı ile Öğrenci Alan Öğretmenlik Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Sürekli Öfke-Öfke Tarz Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bil. Enst., Bolu.
 • Ozmen, F., Akuzum, C., Zincirli, M., & Selcuk, G. (2016). The communication barriers between teachers and parents in primary schools. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 26-46.
 • *Öztürk, T. (2011) İnfertilitede Anksiyete, Depresyon, Stresle Başa Çıkma Tutumları, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Açısından Cinsiyet Farklılıkları. Tıpta Uzmanlık Tezi. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Kliniği, İstanbul.
 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences. MA-USA: Blackwell Publishers Ltd.
 • *Soyaldın, S. Z. (2007) Orta Öğretim Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzları ile Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Mersin.
 • Soysal, A. Ş., Can, H. ve Kılıç, K. M. (2009). Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü ile Öfke İfade Arasındaki İlişkinin Analizi ve Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri, 12, 61-67.
 • Sukhodolsky, D G., Kassinove, H. ve Gorman B. S. (2004). Cognitive-Behavioral Therapy for Anger in Children and Adolescents: A meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9, 247-269.
 • *Şahin, A. (2014) Spor Yapan ve Yapmayan Bedensel Engelli Bireylerin Öfke İfade Tarzlarının Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enst., Ankara.
 • *Tanış, Z. İ. (2004) Yetişkinlerde Bağlanma Stilleri ve Öfke Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., İstanbul.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. Retrieved from http://work-learning.com/effect_sizes.htm.
 • *Usta, A. (2013) Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ile Siber Zorbalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enst., Samsun.
 • Yavuz, C. (2019). The Relationships among Attitude towards Sports, Loneliness and Happiness in Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 7(3), 790-796.
 • *Zengin, (2010) Bireysel Mücadele Sporlarındaki (Taekwondo, Judo, Güreş) Elit Sporcuların Kişilik Özellikleri ile Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. Tezi Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst., Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Abdulah MANAP (Primary Author)
BATMAN UNIVERSITY
Türkiye


Ali KIŞ
INONU UNIVERSITY
0000-0003-4768-3964
Türkiye

Publication Date October 25, 2019
Application Date May 19, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Manap, A. & Kış, A. (2019). Cinseyete Göre Öfke Düzeyinin İncelenmesi: Türkiye’de Yapılan Tezler Üzerine Bir Meta-Analiz Çalışması . Turkish Journal of Educational Studies , 6 (3) , 15-28 . DOI: 10.33907/turkjes.567490