Year 2015, Volume 2 , Issue 1, Pages 1 - 7 2015-03-31

Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma

Seyithan SEYDOŞOĞLU [1] , Veysel SARUHAN [2] , Ali MERMER [3]


This research was conducted to determine the vegetation structures of the native pastures in the six villages of district Silvan, Diyarbakır, in the year of 2014 .Vegetations of the pastures were studied by the Loop Method. In each pasture 400 loop measurements in 4 lines were made. Plant-covered area rate, botanical composition in the plant covered area was calculated from the loop measurements. 43 plant species of 35 genus from 11 families were determined on the vegetation of the pastures. Plant cover percentages varied between 46.2% to 72.0% and botanical composition rate of grasses, legumes and other family plants in the total plant cover varied between 30.81%, and 72.92%, 16.89%, and 48.25%, 10.19%, and 39.74%, respectively, as depending on the pastures. From the results of the research, it was concluded that vegetations of the pastures were generally composed of invader plants. Therefore the pastures have poor condition. The research on the determination of proper improvement methods for the pastures must be conducted

Bu araştırma, Diyarbakır ili Silvan ilçesinin taban kesimindeki 6 farklı merada, vejetasyon yapısının belirlenmesi amacıyla 2014 yılında yürütülmüştür. Araştırmada, her merada toplam 4 lup hattındaki 400 noktada ölçüm yapılarak meradaki bitkilerin türleri, cins ve familyaları, etkileri (azalıcı, çoğalıcı, istilacı), ömür uzunlukları, meraların bitki ile kaplı alan oranları ve türlerin botanik kompozisyondaki oranları saptanmıştır. Yapılan vejetasyon etütlerinde, 11 familyadan, 35 cinse ait toplam 43 türe rastlanmıştır. Merada bitki ile kaplılık oranlarının % 46.2-72.0, botanik kompozisyondaki buğdaygillerin oranının % 30.81-72.92, baklagillerin oranının % 16.89-48.25, diğer familya bitkilerinin oranının ise % 10.19-39.74 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanılarak, incelenen meraların vejetasyonlarında genellikle istilacı türlerin baskın olduğu ve bu nedenle de meraların zayıf meralar olduğu, meraların ıslah edilmesi için uygun ıslah yöntemlerinin saptanması amacıyla araştırmalar yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 • Anonim, 2008. Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
 • Anonim, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu. Temel İstatistikler. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do? metod=temelist (Erişim tarihi: 02.01.2015).
 • Ayan, İ., 1997. Samsun yöresi engebeli meralarında değişik ıslah yöntemlerinin etkileri üzerinde bir araştırma. Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Aydın, İ., Uzun, F., 2000. Ladik ilçesi Salur köyü merasında farklı ıslah metotlarının ot verimi ve botanik kompozisyon üzerine etkileri. Turk J Agric Forestry, 24: 301-307.
 • Aydın, İ., Uzun, F., 2002. Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı. Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 9, Samsun.
 • Bakır, Ö., 1963. ODTÜ arazisinde bir mera etüdü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 382, Ankara.
 • Çınar, S., 2001. Adana ili Tufanbeyli ilçesi Hanyeri köyü merasında verim ve botanik kompozisyonun saptanması üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çınar, S., Hatipoğlu, R., Avcı, M., İnal, İ., Yücel, C., Avağ, A., 2014. Hatay ili Kırıkhan ilçesi taban meraların vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2): 52-60.
 • Davis, P.H., 1969. Flora of Turkey and the Eastaege an Islands. University of Edinburgh Press, Volume 1- 3, Edinburgh.
 • De Vries, D.M., De Boer, T.A., Dirver, J.P.P., 1951. Evaluation of grassland by botanical research in the Netherlands. Proceedings of the United Nationals Scientific Conference on the Conservation and Utilization of Resources, 6, 522-524.
 • Demiri, M., 1983. Flora Ekskursioniste e Shqiperise. Shtepia Botuese e Librit Shkollor, Tirana.
 • Edgecombe, W., 1964. Weeds of Lebanon. Faculty of Agriculture Sciences American University of Beirut, Publication No: 24, Lebanon.
 • Erkun, V., 1971. Hakkari ve Van illerinde mera araştırmaları. Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları No:13, Ankara.
 • Erkun, V., 1972. Bala ilçesi meraları üzerinde araştırmalar. Tarım Bakanlığı Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Garms, H., Eigener, W., Melderis, A., Pope, T., Durrell, G., 1968. The Natural History of Europe. Paol Hamilyn Limited, London.
 • Gökkuş, A., 1984. Değişik ıslah yöntemleri uygulanan Erzurum tabii meralarının kuru ot ve ham protein verimleri ile botanik kompozisyonları üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Gökkuş, A., 1991. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri çayır mera ve yem bitkileri ve hayvancılığı geliştirme projesi eğitim semineri. 20- 22 Şubat, Erzurum.
 • Gökkuş, A., Koç, A., Çomaklı, B., 2000. Çayır-Mera Uygulama Kılavuzu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 142, Erzurum.
 • Huxley, A., Taylor, W., 1977. Flowers of Greece and the Aeg Eanchatto and Windusltd. Printed Great Britain by Richard Clay Ltd Bunges, Suffolk.
 • İnal, İ., Avcı, M., Çınar, S., Yücel, C., Hatipoğlu, R., 2011. Çukurova Bölgesi sahil meralarının vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma. IX. Tarla Bitkileri Kongresi Sunulu Bildiri, 3. Cilt, 12-15 Eylül, Bursa, s. 1664-1667.
 • Koç, A., Çakal, Ş., 2004. Comparison of somerange landcanopy coverage methods. Int. Soil Cong. On Natural Resource Manage. For Sust. Develp. June 7-10, Erzurum-Turkey, D7, 41-45.
 • Özmen, T., 1977. Konya ili meralarının bitki örtüsü üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztan, Y., Okatan, A., 1985. Çayır Mera Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanıtım Kılavuzu. Cilt II, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Karadeniz Üniversitesi Basımevi Genel Yayın No: 95, Fakülte Yayın No: 8, Trabzon.
 • Polunin, O., Huxley, A., 1974. Flowers of the Mediterranean Chatto and Windus, London.
 • Şahinoğlu, O., 2010. Bafra ilçesi koşu köyü merasında uygulanan farklı ıslah yöntemlerinin meranın ot verimi, yem kalitesi ve botanik kompozisyonu üzerine etkileri. Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Samsun.
 • Şen, Ç., 2010. Kilis ili bazı köylerindeki meralarda vejetasyon yapısı üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Tükel, T., 1981. Ulukışla’da korunan tipik bir step dağ merası ile eş orta malı meraların bitki örtüsü ve verim güçlerinin saptanması üzerine araştırmalar. Doçentlik tezi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana.
 • Uslu, M.S., 2005. Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Araplar Köyü Yeni Yapan merasında botanik kompozisyonun uygulamalarının meranın verim ve botanik kompozisyonuna etkileri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. ve farklı gübre
 • Weymer, H., 1981. Lernt Pflanze Kennen Ferdinand Enke Verflog, Stuttgart.
 • Yavuz, T., 1999. Tokat ili Taşlıçiftlik köyü doğal merasının gübreleme ve dinlendirme yöntemi ile ıslah olanakları üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Yavuz, T., Sürmen, M., Töngel, M.Ö., Avağ, A., Özaydın, A.K., Yıldız, H., 2011. Samsun ili meralarının vejetasyon özellikleri. Türkiye 9. Tarla bitkileri Kongresi, Çayır Mera Yem Bitkileri, Cilt III, 12-15 Eylül, Bursa, s. 1773-1778.
 • Yılmaz, T., 1977. Konya ili sorun alanlarında oluşan meraların bitki örtüsü üzerine araştırmalar. Tarım Bakanlığı Toprak-Su Genel Müdürlüğü, Konya Toprak Su Bölge Araştırma Enstitüsü Yayınları, Genel Yayın No: 46, Konya.
 • Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 121, Ankara.
Journal Section Research Article
Authors

Author: Seyithan SEYDOŞOĞLU

Author: Veysel SARUHAN

Author: Ali MERMER

Dates

Publication Date : March 31, 2015

Bibtex @ { tutad280982, journal = {Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-2306}, eissn = {2528-858X}, address = {}, publisher = {Siirt University}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {1 - 7}, doi = {10.19159/tutad.37050}, title = {Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Seydoşoğlu, Seyithan and Saruhan, Veysel and Mermer, Ali} }
APA Seydoşoğlu, S , Saruhan, V , Mermer, A . (2015). Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi , 2 (1) , 1-7 . DOI: 10.19159/tutad.37050
MLA Seydoşoğlu, S , Saruhan, V , Mermer, A . "Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma" . Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2 (2015 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tutad/issue/26713/280982>
Chicago Seydoşoğlu, S , Saruhan, V , Mermer, A . "Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2 (2015 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma AU - Seyithan Seydoşoğlu , Veysel Saruhan , Ali Mermer Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19159/tutad.37050 DO - 10.19159/tutad.37050 T2 - Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 2 IS - 1 SN - 2148-2306-2528-858X M3 - doi: 10.19159/tutad.37050 UR - https://doi.org/10.19159/tutad.37050 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma %A Seyithan Seydoşoğlu , Veysel Saruhan , Ali Mermer %T Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma %D 2015 %J Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi %P 2148-2306-2528-858X %V 2 %N 1 %R doi: 10.19159/tutad.37050 %U 10.19159/tutad.37050
ISNAD Seydoşoğlu, Seyithan , Saruhan, Veysel , Mermer, Ali . "Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma". Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (March 2015): 1-7 . https://doi.org/10.19159/tutad.37050
AMA Seydoşoğlu S , Saruhan V , Mermer A . Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma. TÜTAD. 2015; 2(1): 1-7.
Vancouver Seydoşoğlu S , Saruhan V , Mermer A . Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. 2015; 2(1): 1-7.