Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A Case Study on Measuring Research Efficiency of Public Universities in Turkey

Year 2018, Volume 1, Issue 2, 36 - 42, 01.08.2018
https://doi.org/10.32329/uad.431779

Abstract

This paper measures the research efficiency and productivity of public universities founded before 1981 in Turkey over the period 2013-2016. Data Envelopment Analysis is applied to assess the relative research efficiency of these universities, while Malmquist Total Factor Productivity Index is used to measure the total factor productivity change with respect to research inputs of universities. The analysis made here differ from the similar studies in terms of the diversity of data set and the measurement of university research efficiency and productivity changes together. The results indicate that the number of relatively efficient universities according to their reserach inputs declines continuously over the years. Also, the productivity of research activities decreases except the period 2013-2014. It is additionally observed that 2.3% fall in research productivity of the universities is due to deterioration in both technological and technical efficiency over the yaers.

References

 • Abbott, M., & Doucouliagos, C. (2003). The Efficiency of Australian Universities: A Data Envelopment Analysis. Economics of Education Review, 22(1), 89-97.
 • Agasisti, T., & Bonomi, F. (2014). Benchmarking Universities' Efficiency Indicators in the Presence of Internal Heterogeneity. Studies in Higher Education, 39(7), 1237-1255.
 • Agasisti, T., & Salerno, C. (2007). Assessing the Cost Efficiency of Italian Universities. Education Economics, 15(4), 455-471.
 • Agasisti, T., Bianco, A. D., & Sala, A. (2011). Evaluating the Efficiency of Research in Academic Departments: An Empirical Analysis in an Italian Region. Higher Education Quarterly, 65(3), 267-289.
 • Ahn, T., Arnold, A. C., & Cooper, W. W. (1989). DEA and Ratio Efficiency Analyses for Public Institutions of Higher Learning in Texas. Research in Governmental and Nonprofit Accounting, 5, 165-185.
 • Atan, M. (2003). Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 48(14), 71-86.
 • Avkiran, N. K. (2001). Investigating Technical and Scale Efficiencies of Australian Universities Through Data Envelopment Analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35(1), 57-80.
 • Baysal, M. E., Alçilar, B., Çerçioğlu, H., & Toklu, B. (2005). Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin 2004 Yılı Performanslarının,Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna göre 2005 Yılı Bütçe TahsislerininYapılması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 67-73.
 • Beasley, J. E. (1995). Determining the Teaching and Research Efficiencies. Journal of the Operational Research Society, 46(4), 441-452.
 • Carrington, R., Coelli, T., & Rao, P. (2005). The Performance of Australian Universities: Conceptual Issues and Preliminary Results. Economic Papers, 24(2), 145-163.
 • Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operations Research, 2, 429-444.
 • Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A. Y., & Seiford, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Cherchye, L., & Abeele, P. V. (2005). A Micro Analysis of Dutch University Research in Economics and Business Management. Research Policy, 34(4), 495-516.
 • Coelli, T. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. CEPA Working Papers, 96(08).
 • Colbert, A., Levary, R. R., & Shaner, M. C. (2000). Determining Relative Efficiency of MBA Programs Using DEA. European Journal of Operational Research, 125(3), 656-669.
 • Çinar, Y. (2013). Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Eğitim-Araştırma Etkinlikleri ve Etkinlik Artışında Stratejik Önceliklerin Rolü: Çok-Aktiviteli VZA Uygulaması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 27-62.
 • Deliktaş, E. (2002). Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(3/4), 247-284.
 • Dundar, H., & Lewis, D. R. (1995). Departmental Productivity in American Universities: Economies of Scale and Scope. Economics of Education Review, 14, 119-144.
 • Engert, F. (1996). The Reporting of School District Efficiency: The Adequacy of Ratio Measures. Public Budgeting and Financial Management, 8, 247-271.
 • Fandel, G. (2007). Applications on the Performance of Universities in North Rhine-Westphalia Germany: Government’s Redistiribution of Funds Judged Using DEA Efficiency Measures. European Journal of Operational Research, 176, 521-533.
 • Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., & Zhang, Z. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries. The American Economic Review, 84(1), 66-83.
 • Günay, A., Dulupçu, M. A., & Oruç, K. O. (2017). Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Uygulamaları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 85-113.
 • Haktanırlar, U. B. (2011). Assessing the Relative Performance of University Departments: Teaching vs. Research. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 125-138.
 • Johnes, J. (2006). Data Envelopment Analysis and Its Application to the Measurement of Efficiency in Higher Education. Economics of Education Review, 25, 273-288.
 • Johnes, J., & Johnes, G. (1995). Research Funding and Performance in UK University Departments of Economics: A Frontier Analysis. Economics of Education Review, 14(4), 301-314.
 • Johnes, J., & Yu, L. (2008). Measuring the Research Performance of Chinese Higher Education Institutions Using Data Envelopment Analysis. China Economic Review, 19, 679-696.
 • Karacabey, A. (2001). Veri Zarflama Analizi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi Tartışma Metinleri, 33, 1-12.
 • Karacaer, Ş. (1998). Antalya Yöresindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Toplam Etkinlik Ölçümü: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, P., & Aktan, H. E. (2011). Türk Tarım Sektörü Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle Analizi. Uluslararası Alanya işletme Fakültesi Dergisi, 3(1), 261-282.
 • Kwimbere, F. J. (1987). Measuring Efficiency in Not-For-Profit Organizations: An Attempt to Evaluate Efficiency in Selected UK University Departments Using Data Envelopment Analysis (DEA). MSc Thesis. School of Management, University of Bath.
 • Liu, F.-H. F., & Wang, P.-H. (2008). DEA Malmquist Productivity Measure: Taiwanese Semiconductor Companies. International Journal of Production Economics, 112, 367-379.
 • Malmquist, S. (1953). Index Numbers And Indifference Curves. Trabajos De Estatistica, 4, 209-242.
 • Matthews, K., & Mahadzir, I. (2006). Efficiency and Productivity Growth of Domestic and Foreign Commercial Banks in Malaysia. Cardiff Economics Working Papers E2006/2.
 • Ng, Y. C., & Li, S. K. (2000). Measuring the Research Performance of Chinese Higher Education Institutions: An Application of Data Envelopment Analysis. Education Economics, 8(2), 139-156.
 • Oruç, K. O., & Altın, F. G. (2015). The Effect of the 2007 Financial Crisis on the Information Technologies Sector: Application of Malmquist Productivity Index Method. International Journal of Business and Social Research, 5(6), 1-11.
 • Oruç, K. O., Çuhadar, M., Kilinç, M., & Osmancik, S. (2014). Veri Zarflama Analizi ile Mermer İşletmelerinin Etkinlik Ölçümü. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, (pp. 977-994). Isparta.
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2018). 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller. Retrieved 01 10, 2018, from http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10848,2018yilimybkanunutasarisipdf.pdf?0
 • Tomkins, C., & Green, R. (1988). An Experiment in the Use of Data Envelopment for Evaluating The Efficiency of UK University Departments of Accounting. Financial Accountability and Management, 44, 147-164.
 • Tübitak. (2017). Retrieved 01 28, 2018, from http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-bty-istatistikleri
 • Ulakbim. (2017). Retrieved 01 25, 2018, from http://ulakbim.tubitak.gov.tr/
 • Ulucan, A. (2000). Şirket Performanslarının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Genel Sektörel Bazda Değerlendirmeler. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18, 185-202.
 • Ulucan, A. (2011). Measuring the Efficiency of Turkish Universities Using Measure-Specific Data Envelopment Analysis. Sosyo-Ekonomi, 2011(1), 182-196.
 • Ulucan, A., & Karacabey, A. A. (2002). İMKB Hisse Senedi Piyasasının Teknik Etkinliğinin AB Aday ve Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi. Ankara Avrupa Çalışma Dergisi, 2(3), 101-111.Warning, S. (2004). Performance Differences in German Higher Education: Empirical Analysis of Strategic Groups. Review of Industrial Organization, 24, 393-408.
 • Worthington, A. (2001). An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Education. Education Economics, 9(3), 245-268.
 • Yüksek Öğretim Kurulu-YÖK. (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Retrieved 02 01, 2018, from http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_strateji_kitabi/27077070-cb13-4870-aba1-6742db37696b
 • Yüksek Öğretim Kurulu-YÖK. (2017). Higher Education Information Management System. Retrieved 06 01, 2018, from https://istatistik.yok.gov.tr

Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Araştırma Etkinliğinin Ölçülmesi Üzerine Bir Çalışma

Year 2018, Volume 1, Issue 2, 36 - 42, 01.08.2018
https://doi.org/10.32329/uad.431779

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de 1981 yılından önce kurulan devlet üniversitelerinin 2013-2016 yılları arasındaki araştırma etkinliği ve verimliliği ölçülmektedir. Nispi araştırma etkinliğini ölçmek için Veri Zarflama Analizi kullanılırken, üniversitelerin girdilerine oranla toplam faktör verimliliğindeki değişimi ölçmek için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılmaktadır. Hem üniversitenin araştırma etkinliğini ve verimliliğini birlikte ölçmesi hem de veri setindeki çeşitlilik dikkate alındığında bu çalışma diğerlerinden farklılık göstermektedir. Sonuçlar araştırma girdileri temel alındığında göreli etkin üniversite sayısının yıllar itibariyle sürekli düştüğünü göstermektedir. Ayrıca, üniversitelerin araştırma verimliliği de 2013-2014 dönemi hariç düşmüştür. Bunlara ek olarak, üniversitelerin araştırma verimliliğinin yıllar içinde hem teknolojik hem de teknik etkinlikte görülen azalmadan dolayı %2,3 oranında düştüğü tespit edilmiştir.

References

 • Abbott, M., & Doucouliagos, C. (2003). The Efficiency of Australian Universities: A Data Envelopment Analysis. Economics of Education Review, 22(1), 89-97.
 • Agasisti, T., & Bonomi, F. (2014). Benchmarking Universities' Efficiency Indicators in the Presence of Internal Heterogeneity. Studies in Higher Education, 39(7), 1237-1255.
 • Agasisti, T., & Salerno, C. (2007). Assessing the Cost Efficiency of Italian Universities. Education Economics, 15(4), 455-471.
 • Agasisti, T., Bianco, A. D., & Sala, A. (2011). Evaluating the Efficiency of Research in Academic Departments: An Empirical Analysis in an Italian Region. Higher Education Quarterly, 65(3), 267-289.
 • Ahn, T., Arnold, A. C., & Cooper, W. W. (1989). DEA and Ratio Efficiency Analyses for Public Institutions of Higher Learning in Texas. Research in Governmental and Nonprofit Accounting, 5, 165-185.
 • Atan, M. (2003). Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 48(14), 71-86.
 • Avkiran, N. K. (2001). Investigating Technical and Scale Efficiencies of Australian Universities Through Data Envelopment Analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35(1), 57-80.
 • Baysal, M. E., Alçilar, B., Çerçioğlu, H., & Toklu, B. (2005). Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin 2004 Yılı Performanslarının,Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna göre 2005 Yılı Bütçe TahsislerininYapılması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 67-73.
 • Beasley, J. E. (1995). Determining the Teaching and Research Efficiencies. Journal of the Operational Research Society, 46(4), 441-452.
 • Carrington, R., Coelli, T., & Rao, P. (2005). The Performance of Australian Universities: Conceptual Issues and Preliminary Results. Economic Papers, 24(2), 145-163.
 • Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operations Research, 2, 429-444.
 • Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A. Y., & Seiford, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Cherchye, L., & Abeele, P. V. (2005). A Micro Analysis of Dutch University Research in Economics and Business Management. Research Policy, 34(4), 495-516.
 • Coelli, T. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. CEPA Working Papers, 96(08).
 • Colbert, A., Levary, R. R., & Shaner, M. C. (2000). Determining Relative Efficiency of MBA Programs Using DEA. European Journal of Operational Research, 125(3), 656-669.
 • Çinar, Y. (2013). Türkiye’de Kamu Üniversitelerinin Eğitim-Araştırma Etkinlikleri ve Etkinlik Artışında Stratejik Önceliklerin Rolü: Çok-Aktiviteli VZA Uygulaması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), 27-62.
 • Deliktaş, E. (2002). Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi, 29(3/4), 247-284.
 • Dundar, H., & Lewis, D. R. (1995). Departmental Productivity in American Universities: Economies of Scale and Scope. Economics of Education Review, 14, 119-144.
 • Engert, F. (1996). The Reporting of School District Efficiency: The Adequacy of Ratio Measures. Public Budgeting and Financial Management, 8, 247-271.
 • Fandel, G. (2007). Applications on the Performance of Universities in North Rhine-Westphalia Germany: Government’s Redistiribution of Funds Judged Using DEA Efficiency Measures. European Journal of Operational Research, 176, 521-533.
 • Fare, R., Grosskopf, S., Norris, M., & Zhang, Z. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries. The American Economic Review, 84(1), 66-83.
 • Günay, A., Dulupçu, M. A., & Oruç, K. O. (2017). Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Uygulamaları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 85-113.
 • Haktanırlar, U. B. (2011). Assessing the Relative Performance of University Departments: Teaching vs. Research. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 125-138.
 • Johnes, J. (2006). Data Envelopment Analysis and Its Application to the Measurement of Efficiency in Higher Education. Economics of Education Review, 25, 273-288.
 • Johnes, J., & Johnes, G. (1995). Research Funding and Performance in UK University Departments of Economics: A Frontier Analysis. Economics of Education Review, 14(4), 301-314.
 • Johnes, J., & Yu, L. (2008). Measuring the Research Performance of Chinese Higher Education Institutions Using Data Envelopment Analysis. China Economic Review, 19, 679-696.
 • Karacabey, A. (2001). Veri Zarflama Analizi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gelişme ve Toplum Araştırmaları Merkezi Tartışma Metinleri, 33, 1-12.
 • Karacaer, Ş. (1998). Antalya Yöresindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Toplam Etkinlik Ölçümü: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, P., & Aktan, H. E. (2011). Türk Tarım Sektörü Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle Analizi. Uluslararası Alanya işletme Fakültesi Dergisi, 3(1), 261-282.
 • Kwimbere, F. J. (1987). Measuring Efficiency in Not-For-Profit Organizations: An Attempt to Evaluate Efficiency in Selected UK University Departments Using Data Envelopment Analysis (DEA). MSc Thesis. School of Management, University of Bath.
 • Liu, F.-H. F., & Wang, P.-H. (2008). DEA Malmquist Productivity Measure: Taiwanese Semiconductor Companies. International Journal of Production Economics, 112, 367-379.
 • Malmquist, S. (1953). Index Numbers And Indifference Curves. Trabajos De Estatistica, 4, 209-242.
 • Matthews, K., & Mahadzir, I. (2006). Efficiency and Productivity Growth of Domestic and Foreign Commercial Banks in Malaysia. Cardiff Economics Working Papers E2006/2.
 • Ng, Y. C., & Li, S. K. (2000). Measuring the Research Performance of Chinese Higher Education Institutions: An Application of Data Envelopment Analysis. Education Economics, 8(2), 139-156.
 • Oruç, K. O., & Altın, F. G. (2015). The Effect of the 2007 Financial Crisis on the Information Technologies Sector: Application of Malmquist Productivity Index Method. International Journal of Business and Social Research, 5(6), 1-11.
 • Oruç, K. O., Çuhadar, M., Kilinç, M., & Osmancik, S. (2014). Veri Zarflama Analizi ile Mermer İşletmelerinin Etkinlik Ölçümü. 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, (pp. 977-994). Isparta.
 • T.C. Maliye Bakanlığı. (2018). 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller. Retrieved 01 10, 2018, from http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10848,2018yilimybkanunutasarisipdf.pdf?0
 • Tomkins, C., & Green, R. (1988). An Experiment in the Use of Data Envelopment for Evaluating The Efficiency of UK University Departments of Accounting. Financial Accountability and Management, 44, 147-164.
 • Tübitak. (2017). Retrieved 01 28, 2018, from http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-bty-istatistikleri
 • Ulakbim. (2017). Retrieved 01 25, 2018, from http://ulakbim.tubitak.gov.tr/
 • Ulucan, A. (2000). Şirket Performanslarının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Genel Sektörel Bazda Değerlendirmeler. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 18, 185-202.
 • Ulucan, A. (2011). Measuring the Efficiency of Turkish Universities Using Measure-Specific Data Envelopment Analysis. Sosyo-Ekonomi, 2011(1), 182-196.
 • Ulucan, A., & Karacabey, A. A. (2002). İMKB Hisse Senedi Piyasasının Teknik Etkinliğinin AB Aday ve Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi. Ankara Avrupa Çalışma Dergisi, 2(3), 101-111.Warning, S. (2004). Performance Differences in German Higher Education: Empirical Analysis of Strategic Groups. Review of Industrial Organization, 24, 393-408.
 • Worthington, A. (2001). An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Education. Education Economics, 9(3), 245-268.
 • Yüksek Öğretim Kurulu-YÖK. (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Retrieved 02 01, 2018, from http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_strateji_kitabi/27077070-cb13-4870-aba1-6742db37696b
 • Yüksek Öğretim Kurulu-YÖK. (2017). Higher Education Information Management System. Retrieved 06 01, 2018, from https://istatistik.yok.gov.tr

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Aslı GÜNAY> (Primary Author)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5085-6374
Türkiye


Ebru YÜKSEL HALİLOĞLU This is me
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8267-0339
Türkiye

Publication Date August 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 1, Issue 2

Cite

APA Günay, A. & Yüksel Haliloğlu, E. (2018). A Case Study on Measuring Research Efficiency of Public Universities in Turkey . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 36-42 . DOI: 10.32329/uad.431779