Research Article
BibTex RIS Cite

Elma Yetiştiriciliğinde Meyve Kalitesi Üzerine Polinasyonun Etkisi

Year 2019, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 6, 01.02.2019

Abstract

Çalışma Ordu
ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Bölgede fındık iç kurdu ile mücadele
dönemi elmaların çiçeklenme dönemine rastlamakta ve bal arıları kimyasal
ilaçtan zarar görmemesi amacıyla bölge dışına çıkartılmaktadır. Daha önceden
yapılan gözlem ve değerlendirmelerde yetersiz tozlanmaya bağlı olarak elma
meyvelerinde önemli düzeyde şekil bozukluğu görülmüştür. Bu amaçla, 2013 yılı
hasat döneminde Sınap elma çeşidinden ekonomik verim çağında ve tahminen 25
yaşında bir ağaç seçilmiş ve ağaç üzerindeki meyvelerin tamamı hasat
edilmiştir. Hasat edilen meyvelerin toplam miktarı 82,5 kg olarak
belirlenmiştir. Bu miktarın % 6’sı (5kg) ekstra, % 24’ü (20 kg) 1. sınıf ve %
70’i (57.5kg) 2. sınıf (bozuk şekilli, küçük ve çürük…) olarak tespit
edilmiştir. Ortalama meyve ağırlığı Ekstra sınıf olan elmalarda 101.36 g, 1.
Sınıf elmalarda 91.86 ve 2. Sınıf elmalarda ise 46.38 g olarak bulunmuştur.
2.Sınıf elmalarda genel olarak çekirdek oluşumu gözlenmemiş ya da yeterli
düzeyde çekirdek gelişmemiş, bu sınıf elmalarda şeklin bozuk olduğu, meyvelerin
yeterince gelişmediği, pazar değerinin olmadığı belirlenmiştir.

References

 • Anonim, 2007. Elma. Türk Standartları Enstitüsü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar/Ankara.
 • Anonim, 2009. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Bahçecilik Elma Yetiştiriciliği. Ankara.
 • Anonim, 2013. T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Bilgi İşlem Dairesi Başbakanlığı İstatistik ve Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları. (Erişim Tarihi: 13.06.2013).
 • Anonim, 2018a. FAO. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Anonim, 2018b. TÜİK,Bitkisel Üretim İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul.
 • Blanchet, P.,Ph. Douault, A.Pouvreau, 1991. Kiwi fruit (ActinidiadeliciosaChev.) pollination: Honey-beebehaviour and its influence on the fruit. The 6th International Symposium on Pollination, Tilburg, The Netherlands, August 1990. Acta Horticulturae288:376-381.
 • Delaplane, K. S., D.F. Mayer, 2000. Crop Pollination by Bees, CABI Publishing, University Press, Cambridge, 344pp.
 • Eren, Ş., Kiraz, R., Tosun, F., Doğru H., 2009. Karaman İli Elma Üretimi, Yapılan Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. http://www.karamantarim.gov.tr/elma.
 • Free, J. B., 1992. Insect Pollination of Crops. Academic Press. Hare ourt Brace.
 • Free, J. B.,I.H.Williams, 1976. Pollination as a factor limiting the yield of field beans (ViciafabaL.) Journal of AgricultureScience (Cambridge) 87:395-399.
 • Free, J.B., 1993. Insect Pollination of Crops. 2. Edition, AcademicPress, London, 684pp.
 • Güleryüz, M., 1977. Erzincan’da Yetiştirilen Bazı Önemli Elma ve Armut Çeşitlerinin Pomolojileri ve Döllenme Biyolojileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:229, Erzurum.
 • Janick, J.,J.N.Moore, 1975, 1975. Advances In Fruit Breeding, Purdue University Press, W. Lafayette, Indiana, USA.
 • McGregor, S. E., 1976. Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. Agriculture Handbook 496. Washington Dc., U. S. Depart. Of Agric.,411pp.
 • Morse, R. A.,N.W.Calderone, 2000. Thevalue of honeybees as pollinators of U. S. crops in 2000, Cornell University, Ithaca, New York.
 • O’rourke, D., 2003. World Production, Trade, Consumption and Economic Outlook for Apples. (In Apples Books). CABI Publishing, Cambridge, p: 15-29.
 • Özbek, H., 1992. Balarısı (Apismellifera L.)’nın Bitkilerin Tozlaşmasında Kullanılması. Doğu Anadolu Bolgesi I. Arıcılık Semineri (3–4 Haziran 1992). Sayfa 30–47. Erzurum.
 • Özbek, S., 1977. Genel Meyvecilik. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 2, s: 386. Adana.
 • Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. ÇÜ, Zir. Fak. Yay. No: 128, Ankara Üniv. Basımevi, 485s.
 • Svensson, B., 1991. Theimportance of honeybee-pollination forthe quality and quantity of strawberries in central Sweden. The 6th International Symposium on Pollination, Tilburg, The Netherlands, August 1990. Acta Horticulturae 288:260-264.
 • Yaşasın, A.S., M. Burak, M.E.Akçay, Y.Türkeli, M. Büyükyılmaz, 2006, Yerli ve Yabancı Elma Çeşitlerinin Seçimi– V, Atatürk Bah.Kült.Merk.Araş.Enst., Bil.Araş. veİncl. Yay.No:223, Yalova.
 • Yıldırım, A. F. 2006. Sık Dikim Elma Yetiştiriciliğinin Başlıca Unsurları. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28-40pp.
 • Yıldırım, A. F. 2006. Sık Dikim Elma Yetiştiriciliğinin Başlıca Unsurları. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28-40pp.
Year 2019, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 6, 01.02.2019

Abstract

References

 • Anonim, 2007. Elma. Türk Standartları Enstitüsü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar/Ankara.
 • Anonim, 2009. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Bahçecilik Elma Yetiştiriciliği. Ankara.
 • Anonim, 2013. T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Bilgi İşlem Dairesi Başbakanlığı İstatistik ve Yayın Şube Müdürlüğü Kayıtları. (Erişim Tarihi: 13.06.2013).
 • Anonim, 2018a. FAO. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
 • Anonim, 2018b. TÜİK,Bitkisel Üretim İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul.
 • Blanchet, P.,Ph. Douault, A.Pouvreau, 1991. Kiwi fruit (ActinidiadeliciosaChev.) pollination: Honey-beebehaviour and its influence on the fruit. The 6th International Symposium on Pollination, Tilburg, The Netherlands, August 1990. Acta Horticulturae288:376-381.
 • Delaplane, K. S., D.F. Mayer, 2000. Crop Pollination by Bees, CABI Publishing, University Press, Cambridge, 344pp.
 • Eren, Ş., Kiraz, R., Tosun, F., Doğru H., 2009. Karaman İli Elma Üretimi, Yapılan Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. http://www.karamantarim.gov.tr/elma.
 • Free, J. B., 1992. Insect Pollination of Crops. Academic Press. Hare ourt Brace.
 • Free, J. B.,I.H.Williams, 1976. Pollination as a factor limiting the yield of field beans (ViciafabaL.) Journal of AgricultureScience (Cambridge) 87:395-399.
 • Free, J.B., 1993. Insect Pollination of Crops. 2. Edition, AcademicPress, London, 684pp.
 • Güleryüz, M., 1977. Erzincan’da Yetiştirilen Bazı Önemli Elma ve Armut Çeşitlerinin Pomolojileri ve Döllenme Biyolojileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:229, Erzurum.
 • Janick, J.,J.N.Moore, 1975, 1975. Advances In Fruit Breeding, Purdue University Press, W. Lafayette, Indiana, USA.
 • McGregor, S. E., 1976. Insect Pollination of Cultivated Crop Plants. Agriculture Handbook 496. Washington Dc., U. S. Depart. Of Agric.,411pp.
 • Morse, R. A.,N.W.Calderone, 2000. Thevalue of honeybees as pollinators of U. S. crops in 2000, Cornell University, Ithaca, New York.
 • O’rourke, D., 2003. World Production, Trade, Consumption and Economic Outlook for Apples. (In Apples Books). CABI Publishing, Cambridge, p: 15-29.
 • Özbek, H., 1992. Balarısı (Apismellifera L.)’nın Bitkilerin Tozlaşmasında Kullanılması. Doğu Anadolu Bolgesi I. Arıcılık Semineri (3–4 Haziran 1992). Sayfa 30–47. Erzurum.
 • Özbek, S., 1977. Genel Meyvecilik. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 2, s: 386. Adana.
 • Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. ÇÜ, Zir. Fak. Yay. No: 128, Ankara Üniv. Basımevi, 485s.
 • Svensson, B., 1991. Theimportance of honeybee-pollination forthe quality and quantity of strawberries in central Sweden. The 6th International Symposium on Pollination, Tilburg, The Netherlands, August 1990. Acta Horticulturae 288:260-264.
 • Yaşasın, A.S., M. Burak, M.E.Akçay, Y.Türkeli, M. Büyükyılmaz, 2006, Yerli ve Yabancı Elma Çeşitlerinin Seçimi– V, Atatürk Bah.Kült.Merk.Araş.Enst., Bil.Araş. veİncl. Yay.No:223, Yalova.
 • Yıldırım, A. F. 2006. Sık Dikim Elma Yetiştiriciliğinin Başlıca Unsurları. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28-40pp.
 • Yıldırım, A. F. 2006. Sık Dikim Elma Yetiştiriciliğinin Başlıca Unsurları. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 28-40pp.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural Engineering, Agricultural, Veterinary and Food Sciences, Horticultural Production, Agricultural Policy
Journal Section Articles
Authors

Turan KARADENİZ 0000-0003-0387-7599

P.nazlı CANVERDİ

Publication Date February 1, 2019
Submission Date December 10, 2018
Published in Issue Year 2019 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA KARADENİZ, T., & CANVERDİ, P. (2019). Elma Yetiştiriciliğinde Meyve Kalitesi Üzerine Polinasyonun Etkisi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-6.