Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Türkiye'de Kodaly Yaklaşımı Konusundaki Bilimsel Araştırmaların İncelenmesi

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 17 - 30, 30.04.2023
https://doi.org/10.32960/uead.1271651

Abstract

Kodaly yaklaşımı Macar besteci ve eğitimci Zoltan Kodaly’ın müzik eğitimine ilişkin görüşleri çerçevesinde şekillenmiş, çeşitli araçları ve yöntemleri olan bir müzik öğretim yaklaşımıdır. Kodaly yaklaşımı pek çok ülkede 1960’lı yıllardan itibaren tanınmış ve müzik eğitiminde sıklıkla başvurulan bir yaklaşım olmuştur. Bu araştırmada Türkiye’de Kodaly yaklaşımı konusundaki bilimsel çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada Türkiye’de Kodaly yaklaşımı konusunda yapılan 15 lisansüstü tez ile 10 bildiri ve makaleye ulaşılmış, bu çalışmaların künye bilgileri ile araştırma türü, araştırma yılı, araştırma konusu ve araştırma yöntemine ilişkin bilgileri incelenerek frekans ve yüzde tabloları ile sunulmuştur. Araştırmada Kodaly yaklaşımı hakkında yapılan bilimsel araştımaların çoğunluğunun yüksek lisans tezi ve makale türünde olduğu, ülkemizde ilk çalışmanın 1995 yılında, en çok çalışmanın 2018 yılında yapıldığı; Kodaly yaklaşımı ile ilgili en çok araştırma yapılan konunun genel müzik eğitimi olduğu; araştırmacıların nicel ve nitel yöntemleri kullandıkları, karma yöntemlere ise az sayıda araştırmada yer verildiği; en çok tercih edilen araştırma modelinin deneme modeli olduğu ve araştırmaların bir kısmının araştırmanın yöntem bölümü hakkında gerekli bilgilere yer vermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. DOI 10.3316/QRJ0902027.
 • Choksy L., Abramson R. M., Gillespie A. E. & Woods D. (1986). Teaching music in the twentieth century. Prentice-Hall.
 • Çeşit, C. (2015). Türkiye'de viyola üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Social Science, 38, 445-462.
 • Gençel Ataman, Ö. (2009). Ülkemizde flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 341-352.
 • Güçlü, O., Mustul, Ö. & Kaleli, Y. S. (2021). Müzik eğitiminde bireysel çalgılara yönelik yapılmış olan lisansüstü çalışmaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12 (45), 790-807
 • Kaptanoğlu E. & Çanakçı, P. (2015). Türkiye'de vokal müzikte piyano eşlik alanında yapılmış yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55),198-206.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı yayıncılık.
 • Kodaly Z. (1929; 1974). “Children’s choir.” The selected writings of Zoltan Kodaly (edt. Ferenc Bonis). Boosey&Hawkes.
 • Kodaly Z. (1952). Let Us Sing Correctly. Boosey&Hawkes.
 • Kodaly Z. (1966; 1974). “Introduction to the volume Musical Education in Hungary” The selected writings of Zoltan Kodaly (edt. Ferenc Bonis). Boosey&Hawkes.
 • Kösreli̇, S. (2020). Türkiye’de ses eğitimi alanında yazılmış lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (5) , 3651-3668.
 • Özbay, S.S. & Can, Ü. K. (2020). Türkiye’de Orff-Schulwerk yaklaşımı konusunda oluşturulmuş süreli, süresiz yayınlar ve bilimsel çalışmaların incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 166-189.
 • Sinor J. (1980). Musical development of children & Kodaly pedagogy. Kodaly Envoy, 3, 17-20.
 • Sun, M. (2009). Büyük hedef, korolar ve çalıştay üzerine. 2. Uluslararası Koro Çalıştayı, Koro Şefliği Kursu ve Seminerleri Tanıtım Kitapçığının Önsözü olarak yayımlandı. 3-12 Temmuz 2009, Koro Eğitimcileri Derneği. Punto Ajans.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık
 • Yüksel T. & Güçlü O. (2021). Türkiye’de klarinet alanı ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma e-Dergisi. 12, 60-83.

Analysis of Scientific Research on Kodaly Approach in Turkey

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 17 - 30, 30.04.2023
https://doi.org/10.32960/uead.1271651

Abstract

Kodaly approach is a music teaching approach that is shaped within the framework of the views of Hungarian composer and educator Zoltan Kodaly on music education, and has various tools and methods. The Kodaly approach has been recognized in many countries since the 1960s and has been an approach frequently applied in music education. In this research, it is aimed to examine the scientific studies on Kodaly approach in Turkey. The research is a descriptive study based on the survey model. In the research, 15 postgraduate theses and 10 papers and articles on the Kodaly approach in Turkey were reached, and the information on the citation and research type, research year, research topic and research method of these studies were examined and presented with frequency and percentage tables. The majority of the scientific researches about the Kodaly approach in the research are in the type of master's thesis and article, the first study in our country was done in 1995, the most in 2018; The most researched subject about the Kodaly approach is general music education; that researchers used quantitative and qualitative methods, while mixed methods were included in a small number of studies; It was concluded that the most preferred research model was the experimental model and some of the studies did not include the necessary information about the method part of the research.

References

 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. DOI 10.3316/QRJ0902027.
 • Choksy L., Abramson R. M., Gillespie A. E. & Woods D. (1986). Teaching music in the twentieth century. Prentice-Hall.
 • Çeşit, C. (2015). Türkiye'de viyola üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Social Science, 38, 445-462.
 • Gençel Ataman, Ö. (2009). Ülkemizde flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 341-352.
 • Güçlü, O., Mustul, Ö. & Kaleli, Y. S. (2021). Müzik eğitiminde bireysel çalgılara yönelik yapılmış olan lisansüstü çalışmaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12 (45), 790-807
 • Kaptanoğlu E. & Çanakçı, P. (2015). Türkiye'de vokal müzikte piyano eşlik alanında yapılmış yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (55),198-206.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel araştırma yöntemleri. Anı yayıncılık.
 • Kodaly Z. (1929; 1974). “Children’s choir.” The selected writings of Zoltan Kodaly (edt. Ferenc Bonis). Boosey&Hawkes.
 • Kodaly Z. (1952). Let Us Sing Correctly. Boosey&Hawkes.
 • Kodaly Z. (1966; 1974). “Introduction to the volume Musical Education in Hungary” The selected writings of Zoltan Kodaly (edt. Ferenc Bonis). Boosey&Hawkes.
 • Kösreli̇, S. (2020). Türkiye’de ses eğitimi alanında yazılmış lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (5) , 3651-3668.
 • Özbay, S.S. & Can, Ü. K. (2020). Türkiye’de Orff-Schulwerk yaklaşımı konusunda oluşturulmuş süreli, süresiz yayınlar ve bilimsel çalışmaların incelenmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 166-189.
 • Sinor J. (1980). Musical development of children & Kodaly pedagogy. Kodaly Envoy, 3, 17-20.
 • Sun, M. (2009). Büyük hedef, korolar ve çalıştay üzerine. 2. Uluslararası Koro Çalıştayı, Koro Şefliği Kursu ve Seminerleri Tanıtım Kitapçığının Önsözü olarak yayımlandı. 3-12 Temmuz 2009, Koro Eğitimcileri Derneği. Punto Ajans.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık
 • Yüksel T. & Güçlü O. (2021). Türkiye’de klarinet alanı ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma e-Dergisi. 12, 60-83.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Merve Nihan ERTEKİN KAYA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1775-5640
Türkiye

Publication Date April 30, 2023
Acceptance Date April 26, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA
ERTEKİN KAYA, M. N. (2023). Türkiye’de Kodaly Yaklaşımı Konusundaki Bilimsel Araştırmaların İncelenmesi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 7(1), 17-30. https://doi.org/10.32960/uead.1271651