Year 2020, Volume 6 , Issue 3, Pages 214 - 239 2020-12-30

Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi
EVALUATION OF THE TEACHER, STUDENT AND PARENTS FROM THE PERSPECTIVE OF SCIENCES ADVISORY TEACHERS DURING COVID-19 DISTANCE EDUCATION PROCESS

M. Akif HAŞILOĞLU [1] , Songül DURAK [2] , Aslı ARSLAN [3]


Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri şube rehber öğretmenlerinin Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde öğretmen, öğrenci ve veliler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada nitel bir araştırma modeli olan özel durum (casestudy) araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ağrı ili ve ilçe okullarında görev yapmakta olan 10 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için araştırmaya katılan öğretmenlere, araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 adet yapılandırılmış mülakat sorusu sorulmuştur. Hazırlanan sorular üç uzmanın görüşüne sunulmuş, uzmanlardan gelen dönütler neticesinde soruların içeriği ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Mülakat, zorunlu uzaktan eğitim sürecinde olunmasından dolayı görüntülü konuşma sırasında ses kaydı alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular; nitel araştırma yöntemleri kapsamında veri analizinde kullanılmakta olan betimsel, sistematik ve veri analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarından bazıları şu şekildedir: Öğretmenlerin çoğu, çeşitli sebeplerden dolayı bütün öğrencilere ulaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin öğrencilere ulaşmak için farklı kaynaklar kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin süreç içerisinde Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) az kullandıkları görülmüştür. Bunun nedenlerinin başında öğrencilerin yaşadıkları yerlerdeki internet sıkıntısı gelmektedir. Öğretmenler bu süreçte kilit rol oynayan velilerin geneline ulaşamadıklarını, ulaşabildikleri velilerin de genel olarak çocuklarının eğitimi ile ilgili olduklarını ifade etmişlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde velilerin genelinin ilgisiz olduğu, ilgili olan velilerin ise sosyoekonomik düzeyi iyi olan veliler olduğu ayrıca bu velilerin çocuklarının derse karşı ilgilerinin ve başarılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler bu süreçte öğrencilerin verimli ders takibi yapamadıklarını bu durumun sebebinin ise yüz yüze eğitim yapamamaktan kaynaklandığını belirtmiştir. Bu süreçte öğretmenler öğrencilerine ulaşmak için en fazla WhatsApp kullandıklarını ifade etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin okula geri dönüş sürecinde, pandemiden dolayı kişisel hijyen ve sosyal mesafe kuralının daha da önem kazandığı için okula uyum problemi yaşayacaklarını ve bu durumun öğrencilerde hijyen takıntısına dönüşebileceği belirlenmiştir.
COVİD-19, UZAKTAN EĞİTİM, OKULA UYUM SÜRECİ
 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Aktaş, M. (2013). Fen ve teknoloji dersinde Web tabanlı uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Alakoç, Z. (2001). Genel olarak uzaktan öğretim ve konuya öğretim üyelerinin bakış açıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 403-413.
 • Ally, M. (2004). Foundations of educationaltheory for onlinelearning. In T. Anderson& F. Elloumi (Eds.), Theoryandpractice of onlinelearning (pp. 3-31). Athabasca, AB: Athabasca University.
 • Altan, T., Seferoğlu, S. S. (2009). Uzaktan eğitimde değerlendirme süreci: öğrenci görüşlerinin sistemin gelişimine katkıları. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. 6. Baskı, Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Antalyalı, Ö. L. (2004). Uzaktan eğitim algısı ve yöneylem araştırması dersinin uzaktan eğitim ile verilebilirliği (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Arbaugh, J. B. (2000). Virtual Classroom Characteristics and Student Satisfaction with Internet-Based MBA Courses. Journal of Management Education, 24(1).
 • Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 231-274. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/497090 adresinden 31.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Beldarrain, Y. (2006). Distanceeducationtrends: Integratingnewtechnologiestofosterstudentinteractionandcollaboration. DistanceEducation, 27(2), 139-153. doi:10.1080/01587910600789498
 • Cerezo, R., Núñez, J. C., Rosário, P., Valle, A., Rodríguez, S., &Bernardo, A. (2010). New mediaforthepromotion of self-regulatedlearning in highereducation. Psicothema, 22(2), 306-315.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Delaney, G., Jacob, S., Iedema, R., Winters, M., &Barton, M. (2004). Comparison of faceto-faceandvideoconferencedmultidisciplinaryclinicalmeetings. AustralasianRadiology, 48(4), 487–492.
 • Demirli, C. (2002, Mayıs). Web tabanlı öğretim uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir.
 • Hawkins, B. L. (1999). Distributed Learning and Institutional Restructuring, EducomReview, 34, 4, 12-15 & 42-44.
 • Horzum, M. B. (2011). Transaksiyonel uzaklık algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve karma öğrenme öğrencilerinin transaksiyonel uzaklık algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(3), 1571-1587.
 • Işık, A. H., Karacı, A., Özkaraca, O., Biroğul, S. (2010). Web tabanlı eş zamanlı (senkron) uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı analizi. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10 - 12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi.
 • İçten, T. (2006). Uzaktan Eğitim Öğrencileri İçin Çevrimiçi Sınav Sistemi Uygulamasının Geliştirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Koçer, E. (2001). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Koppelman, H., Vranken, H. (2008). Experienceswith a synchronous virtual classroom in distance education. ITICSE’08 Madrid, 194-198.
 • Marrais, K., Lapan, S.D. (2004). Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Marsh, B., Mitchell, N., Adamczyk, P. (2010). Interactive video technology: Enhancing professional learning in initial teacher education. Computer&Education, 54(3), 742- 748.
 • Mitchell, J. P., Banaji, M. R., MacRae, C. N. (2005). The link betweensocialcognitionand self-referentialthought in themedialprefrontalcortex. J. Cogn. Neurosci., 17, 1306–1315. doi:10.1162/0898929055002418.
 • Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.), Theoretical principles of distance education (pp. 22-38). New York: Routledge.
 • Moore, M., Kearsley, G. (1996). Distance education: A systems view. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Offir, B., Barth, I., Lev, Y., Shteinbok, A. (2003). Teacher–student interactions and learning outcomes in a distance learning environment. The Internet and Higher Education, 6(1), 65-75.
 • Ozan, Ö. (2010). Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci, URL: http://www.ozlemozan.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1226:uzaktaneitimin-tarihsel-geliim-suereci&catid=108:uzaktan-eitim-&Itemid=291, Erişim Tarihi: 01 Aralık 2015.
 • Öner, E. (2002). İnternet Destekli Eğitimi Projesi: MÜNİTEP, Marmara Üni. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Teknolojileri Araştırma ve Uyg. Merkezi
 • Rovai, A. P., Downey, J. R. (2010). Why some distance education programs fail while others succeed in a global environment. The Internet and Higher Education, 13(3), 141-147. doi: 10.1016/j.iheduc.2009.07.001
 • Süral, İ. (2008). Yeni Teknolojiler Işığında Uzaktan Eğitimde Açıklık, Uzaktanlık Ve Öğrenme, İnetTr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Şahin, M. (2010). Mesleki ve Teknik Eğitimde Sanal Eğitim Uygulaması: Beklentiler ve Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayımlanmış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şahin, İ. (2007). Prediction student satisfaction in distance education and learning environments, Turkish Online Hournal of Distance Education, 8(2), 1302-6488.
 • Şenel, A. ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65
 • Tanyıldızı, E., Orhan, A. (2005). Sanal öğrenme ve uzaktan eğitim. Bilgisayar Mühendislikleri 2. Ulusal Sempozyumu, 80-85.
 • Taşpınar, M. (2014). Mesleki eğitimde uzaktan eğitim ve toplumsal algı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1-7.
 • Tektaş, M. (2010). Web Tabanlı Yapay Zekâ Teknikleri Eğitim Simülatörlerinin Hazırlanması. Proje Raporu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Torkut, O., Karacadağ, M. C. (2002, Mayıs). Sakarya Üniversitesi uzaktan öğretim önlisans projesi ve SAÜİDÖ. Bilgi Teknolojileri Kongresi’ nde sunulan bildiri, Denizli. United States Distance Learning Association (USDLA) URL: http://www.usdla.org/04_research_info.html, Erişim Tarihi: 30 Kasım 2015.
 • Yalın H. İ. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yin, R. K. (1994). Case Study Research Design and Methods: Applied Social Research and Methods Series. (2. Basım) ThousandOaks, CA: Sage Publications Inc.
 • Zhang, D., Zhou, L., Briggs, R. O., Nunamaker, J. F. (2006). Instructional video in e-learning: Assessingtheimpact of interactive video on learningeffectiveness. Information & management, 43(1), 15-27.
 • Zhang, S., Fulford, C. P. (1994). Are interaction time and psychological interactivity the same thing in the distance learning television classroom? Educational Technology, 34(6), 58-64.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section MAKALELER
Authors

Author: M. Akif HAŞILOĞLU
Institution: Ağrı İbrahim Çeçen
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4199-2790
Author: Songül DURAK (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3235-9096
Author: Aslı ARSLAN
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { uebt811306, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {214 - 239}, doi = {10.47714/uebt.811306}, title = {Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Haşıloğlu, M. Akif and Durak, Songül and Arslan, Aslı} }
APA Haşıloğlu, M , Durak, S , Arslan, A . (2020). Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 6 (3) , 214-239 . DOI: 10.47714/uebt.811306
MLA Haşıloğlu, M , Durak, S , Arslan, A . "Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2020 ): 214-239 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uebt/issue/59048/811306>
Chicago Haşıloğlu, M , Durak, S , Arslan, A . "Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2020 ): 214-239
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi AU - M. Akif Haşıloğlu , Songül Durak , Aslı Arslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47714/uebt.811306 DO - 10.47714/uebt.811306 T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 239 VL - 6 IS - 3 SN - -2458-8628 M3 - doi: 10.47714/uebt.811306 UR - https://doi.org/10.47714/uebt.811306 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi %A M. Akif Haşıloğlu , Songül Durak , Aslı Arslan %T Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi %D 2020 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 6 %N 3 %R doi: 10.47714/uebt.811306 %U 10.47714/uebt.811306
ISNAD Haşıloğlu, M. Akif , Durak, Songül , Arslan, Aslı . "Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / 3 (December 2020): 214-239 . https://doi.org/10.47714/uebt.811306
AMA Haşıloğlu M , Durak S , Arslan A . Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 6(3): 214-239.
Vancouver Haşıloğlu M , Durak S , Arslan A . Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 6(3): 214-239.
IEEE M. Haşıloğlu , S. Durak and A. Arslan , "Covid-19 Uzaktan Eğitim Sürecinde Fen Bilimleri Şube Rehber Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Değerlendirilmesi", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 214-239, Dec. 2021, doi:10.47714/uebt.811306