Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 22 - 37, 29.04.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1097576

Abstract

Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının biyolojide özel konular dersi çerçevesinde kimyasal maddelerin biyolojik etkileri konusuna yönelik olarak oluşturdukları argümanların Zohar ve Nemet modeline göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için durum çalışması desenine göre hareket edilmiş ve 30 fen bilgisi öğretmen adayı (24 kadın ve 4 erkek) ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada veri toplamak amacıyla araştırmacının geliştirdiği ifadeler tablosu çalışma yaprağı kullanılmıştır. Geliştirilen veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için betimsel analiz yapılmıştır. Analizlerin puanlayıcılar arası uyum yüzdesi hesaplanmış ve %98,9 olarak belirlenmiştir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının konu ile ilgili geliştirdikleri argümanlar önce savunmaların bilimsel kalitesi bakımından dört kategoride, sonra argümanların kalitesi bakımından üç kategoride incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının oluşturdukları yazılı argümanların büyük çoğunluğunun bilimsel olarak doğru açıklamalar içerdiği, ayrıca geçerli bir ve birden fazla gerekçe içeren argümanların sayısının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre fen bilgisi öğretmen adaylarının kimyasal maddelerin biyolojik etkileri konusunda oluşturdukları yazılı argümanların kalitesinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde, argümanların gerekçelere dayalı olarak analizinin argüman yapılarını anlamada önemli olduğu, gerekçelendirmenin sağlam yapılandırıldığı durumlarda argümanların daha kaliteli olduğu görülmüştür. İlerleyen çalışmalar için sosyobilimsel argümanların analizinde Zohar ve Nemet modelinin kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

References

 • Balcı, C. (2015). 8. Sınıf öğrencilerine “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Baytelman, A., Iordanou, K., & Constantinou, C. P. (2020). Epistemic beliefs and prior knowledge as predictors of the construction of different types of arguments on socioscientific issues. J Res Sci Teach., 1–29. https://doi.org/10.1002/tea.21627
 • Breivik, J. (2020). Argumentative patterns in students’ online discussions in an introductory philosophy course: Micro- and macrostructures of argumentation as analytic tools. Nordic Journal of Digital Literacy, 15 (1), 8–23. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-01-02
 • Chang, S. N., & Chiu, M. H. (2008). Lakatos’ scientific research programmes as a framework for Analysing informal argumentation about socio-scientific issues. International Journal of Science Education, 30 (13), 1753–1773.
 • Chin, C., & Osborne, J. (2010). Supporting argumentation through students’ questions: Case studies in science classrooms. Journal of the Learning Sciences, 19 (2), 230–284. https://doi.org/10.1080/10508400903530036
 • Cin, M. (2013). Argümantasyon yöntemine dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine ve bilimsel süreç becerilerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çetin, P.S., Doğan, N., & Kutluca, A. Y. (2014). The quality of pre-service science teachers’ argumentation: Influence of content knowledge. J Sci Teacher Educ, 25, 309–331. https://doi.org/10.1007/s10972-014-9378-z
 • Driver, E., Newton, P., & Osborne J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classroom. Science Education, 84 (3), 287-312.
 • Erduran, S., Ardac, D., & Yakmaci-Guzel, B. (2006). Leaming to teach argumentation: Case studies of pre-service secondary science teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2 (2), 1-14.
 • Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88 (6), 915–933. https://doi.org/10.1002/sce.20012
 • Fan, Y. C., Wang, T. H., & Wang, K. H. (2020). Studying the effectiveness of an online argumentation model for improving undergraduate students' argumentation ability. J Comput Assist Learn., 1–14. https://doi.org/10.1111/jcal.12420
 • Gümrah, A. (2013). Bilimsel tartışma yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin kimyasal değişimler konusunu anlamaları, bilimin doğası hakkındaki görüşleri, bilimsel süreç, iletişim ve argüman becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hiğde, E., & Aktamış, H. (2107). Argümantasyon nedir? H. Aktamış, (Ed). İçinde Örnek etkinliklerle fen eğitiminde argümantasyon. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Hohenshell, L. M., & Hand, B. (2006). Writing-to-learn strategies in secondary school cell biology: A mixed method study. International Journal of Science Education, 28 (2-3), 261-289.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P., & Erduran, S. (2008). Argumentation in science education: An overview. S. Erduran, & M. P. Jimenez-Aleixandre (Eds.). In Argumentation in science education: Perspectives from Classroom-based research (ss. 3–28). Springer.
 • Jin, H., Yan, D., Mehl, C. E., Llort, K., & Cui, W. (2020). An empirically grounded framework that evaluates argument quality in scientific and social contexts. International Journal of Science and Mathematics Education, https://doi.org/10.1007/s10763-020-10075-9
 • Kaleli Yılmaz, G. (2019). Özel durum çalışması, (Ed.) Haluk Özmen & Orhan Karamustafaoğlu. Eğitimde araştırma yöntemleri, içinde (s. 252-272). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kalemkuş, J. (2018). Deneylerle fen öğretimi ve argümantasyona dayalı fen öğretiminin bazı değişkenler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Kaya, B. (2009). Araştırma temelli öğretim ve bilimsel tartışma yönteminin ilköğretim öğrencilerinin asitler ve bazlar konusunu öğrenmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, E. (2013). Argumentation practices in classroom: Pre-service teachers’ conceptual understanding of chemical equilibrium. International Journal of Science Education, 35 (7), 1139-1158. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.770935
 • Küçük, H. (2012). İlköğretimde bilimsel tartışma destekli sınıf içi etkinliklerin kullanılmasının öğrencilerin kavramsal anlamalarına, sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına ve fen ve teknoloji'ye yönelik tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Lin, Y. R., & Hung, J. F. (2016). The analysis and reconciliation of students’ rebuttals in argumentation activities. International Journal of Science Education, 38 (1), 130-155. http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2015.1134848
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018. Fen bilimleri dersi öğretim programı: (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=143 Son erişim tarihi, 04.01.2020.
 • Nielsen, J. A. (2013). Dialectical features of students’ argumentation: A critical review of argumentation studies in science education. Research in Science Education, 43 (1), 371–393.
 • Okumuş, S. (2012). Maddenin halleri ve ısı ünitesinin bilimsel tartışma (argümantasyon) modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Okumuş, S. (2020). Argümantasyon destekli işbirlikli öğrenme modelinin akademik başarıya, eleştirel düşünme eğilimine ve sosyobilimsel konulara yönelik tutuma etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2), 269-293. https://doi.org/10.7822/omuefd.5704179
 • Okumuş, S., & Ünal, S. (2012). The effects of argumentation model on students’ achievement and argumentation skills in science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 457-461.
 • Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41 (10), 994-1020.
 • Puvirajah, A. (2007). Exploring the quality and credibility of students’ argumentation: teacher facilitated technology embedded scientific inquiry (Unpublished doctoral dissertation), Wayne State University, USA.
 • Rø, K. &, Krogh Arnesen, K. (2020). The opaque nature of generic examples: The structure of student teachers’ arguments in multiplicative reasoning. Journal of Mathematical Behavior, 58, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2019.100755
 • Sampson, V. D., & Clark, D. B. (2006) Assessment of argumentation in science education: A critical review of the literature. 7th International Conference of the Learning Sciences bildiriler kitabı içinde (655-661). Bloomington, June, Indiana.
 • Seçkin Kapucu, M., & Türk, H. (2019). Güncel bilimsel haberlerin Toulmin argüman modeline göre incelenmesi ve öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (3), 1119-1144. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148- 624.1.7c.3s.10m
 • Topcu, M.S., Sadler, T.,D., & Yilmaz Tuzun, O. (2010). Preservice science teachers’ ınformal reasoning about socioscientific ıssues: The influence of issue context. International Journal of Science Education, 32 (18), 2475-2495. http://dx.doi.org/10.1080/09500690903524779
 • Tonus, F. (2012). Argümantasyona dayalı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Toulmin, S. (1958). The uses of arguments. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Uzuntiryaki-Kondakci, E., Tuysuz, M., Sarici, E., Soysal, C., & Kilinc, S. (2021). The role of the argumentation-based laboratory on the development of preservice chemistry teachers’ argumentation skills. International Journal of Science Education, https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1846226
 • World Economic Forum (WEF), 2016. What are the 21st-century skills every student needs? https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ Son erişim tarihi 01.01.2022.
 • Yalçın Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yaman, F. (2020). Pre-service science teachers’ development and use of multiple levels of representation and written arguments in general chemistry laboratory courses. Research in Science Education, 50, 2331-2362. https://doi.org/10.1007/s11165-018-9781-0
 • Yıldırır, H.E. (2020). Secondary school students‟ initial and changes in cognitive structures of argument and related concepts. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 6 (2), 231-249. Yore, L. D., Hand, B. M., & Prain, V. (2002). Scientists as writers. Science Education, 86 (5), 672-692.
 • Zhao, G., Zhao, R., Li, X., Duan, Y., & Long, T. (2021). Are preservice science teachers (PSTs) prepared for teaching argumentation? Evidence from a university teacher preparation program in China. Research in Science & Technological Education, https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1872518
 • Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39 (1), 35-62.

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 22 - 37, 29.04.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1097576

Abstract

References

 • Balcı, C. (2015). 8. Sınıf öğrencilerine “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Baytelman, A., Iordanou, K., & Constantinou, C. P. (2020). Epistemic beliefs and prior knowledge as predictors of the construction of different types of arguments on socioscientific issues. J Res Sci Teach., 1–29. https://doi.org/10.1002/tea.21627
 • Breivik, J. (2020). Argumentative patterns in students’ online discussions in an introductory philosophy course: Micro- and macrostructures of argumentation as analytic tools. Nordic Journal of Digital Literacy, 15 (1), 8–23. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-01-02
 • Chang, S. N., & Chiu, M. H. (2008). Lakatos’ scientific research programmes as a framework for Analysing informal argumentation about socio-scientific issues. International Journal of Science Education, 30 (13), 1753–1773.
 • Chin, C., & Osborne, J. (2010). Supporting argumentation through students’ questions: Case studies in science classrooms. Journal of the Learning Sciences, 19 (2), 230–284. https://doi.org/10.1080/10508400903530036
 • Cin, M. (2013). Argümantasyon yöntemine dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine ve bilimsel süreç becerilerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çetin, P.S., Doğan, N., & Kutluca, A. Y. (2014). The quality of pre-service science teachers’ argumentation: Influence of content knowledge. J Sci Teacher Educ, 25, 309–331. https://doi.org/10.1007/s10972-014-9378-z
 • Driver, E., Newton, P., & Osborne J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classroom. Science Education, 84 (3), 287-312.
 • Erduran, S., Ardac, D., & Yakmaci-Guzel, B. (2006). Leaming to teach argumentation: Case studies of pre-service secondary science teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2 (2), 1-14.
 • Erduran, S., Simon, S., & Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin’s argument pattern for studying science discourse. Science Education, 88 (6), 915–933. https://doi.org/10.1002/sce.20012
 • Fan, Y. C., Wang, T. H., & Wang, K. H. (2020). Studying the effectiveness of an online argumentation model for improving undergraduate students' argumentation ability. J Comput Assist Learn., 1–14. https://doi.org/10.1111/jcal.12420
 • Gümrah, A. (2013). Bilimsel tartışma yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin kimyasal değişimler konusunu anlamaları, bilimin doğası hakkındaki görüşleri, bilimsel süreç, iletişim ve argüman becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hiğde, E., & Aktamış, H. (2107). Argümantasyon nedir? H. Aktamış, (Ed). İçinde Örnek etkinliklerle fen eğitiminde argümantasyon. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Hohenshell, L. M., & Hand, B. (2006). Writing-to-learn strategies in secondary school cell biology: A mixed method study. International Journal of Science Education, 28 (2-3), 261-289.
 • Jiménez-Aleixandre, M. P., & Erduran, S. (2008). Argumentation in science education: An overview. S. Erduran, & M. P. Jimenez-Aleixandre (Eds.). In Argumentation in science education: Perspectives from Classroom-based research (ss. 3–28). Springer.
 • Jin, H., Yan, D., Mehl, C. E., Llort, K., & Cui, W. (2020). An empirically grounded framework that evaluates argument quality in scientific and social contexts. International Journal of Science and Mathematics Education, https://doi.org/10.1007/s10763-020-10075-9
 • Kaleli Yılmaz, G. (2019). Özel durum çalışması, (Ed.) Haluk Özmen & Orhan Karamustafaoğlu. Eğitimde araştırma yöntemleri, içinde (s. 252-272). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kalemkuş, J. (2018). Deneylerle fen öğretimi ve argümantasyona dayalı fen öğretiminin bazı değişkenler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Kaya, B. (2009). Araştırma temelli öğretim ve bilimsel tartışma yönteminin ilköğretim öğrencilerinin asitler ve bazlar konusunu öğrenmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, E. (2013). Argumentation practices in classroom: Pre-service teachers’ conceptual understanding of chemical equilibrium. International Journal of Science Education, 35 (7), 1139-1158. https://doi.org/10.1080/09500693.2013.770935
 • Küçük, H. (2012). İlköğretimde bilimsel tartışma destekli sınıf içi etkinliklerin kullanılmasının öğrencilerin kavramsal anlamalarına, sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına ve fen ve teknoloji'ye yönelik tutumlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Lin, Y. R., & Hung, J. F. (2016). The analysis and reconciliation of students’ rebuttals in argumentation activities. International Journal of Science Education, 38 (1), 130-155. http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2015.1134848
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018. Fen bilimleri dersi öğretim programı: (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=143 Son erişim tarihi, 04.01.2020.
 • Nielsen, J. A. (2013). Dialectical features of students’ argumentation: A critical review of argumentation studies in science education. Research in Science Education, 43 (1), 371–393.
 • Okumuş, S. (2012). Maddenin halleri ve ısı ünitesinin bilimsel tartışma (argümantasyon) modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Okumuş, S. (2020). Argümantasyon destekli işbirlikli öğrenme modelinin akademik başarıya, eleştirel düşünme eğilimine ve sosyobilimsel konulara yönelik tutuma etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (2), 269-293. https://doi.org/10.7822/omuefd.5704179
 • Okumuş, S., & Ünal, S. (2012). The effects of argumentation model on students’ achievement and argumentation skills in science. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 457-461.
 • Osborne, J., Erduran, S., & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41 (10), 994-1020.
 • Puvirajah, A. (2007). Exploring the quality and credibility of students’ argumentation: teacher facilitated technology embedded scientific inquiry (Unpublished doctoral dissertation), Wayne State University, USA.
 • Rø, K. &, Krogh Arnesen, K. (2020). The opaque nature of generic examples: The structure of student teachers’ arguments in multiplicative reasoning. Journal of Mathematical Behavior, 58, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2019.100755
 • Sampson, V. D., & Clark, D. B. (2006) Assessment of argumentation in science education: A critical review of the literature. 7th International Conference of the Learning Sciences bildiriler kitabı içinde (655-661). Bloomington, June, Indiana.
 • Seçkin Kapucu, M., & Türk, H. (2019). Güncel bilimsel haberlerin Toulmin argüman modeline göre incelenmesi ve öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (3), 1119-1144. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148- 624.1.7c.3s.10m
 • Topcu, M.S., Sadler, T.,D., & Yilmaz Tuzun, O. (2010). Preservice science teachers’ ınformal reasoning about socioscientific ıssues: The influence of issue context. International Journal of Science Education, 32 (18), 2475-2495. http://dx.doi.org/10.1080/09500690903524779
 • Tonus, F. (2012). Argümantasyona dayalı öğretimin ilköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Toulmin, S. (1958). The uses of arguments. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Uzuntiryaki-Kondakci, E., Tuysuz, M., Sarici, E., Soysal, C., & Kilinc, S. (2021). The role of the argumentation-based laboratory on the development of preservice chemistry teachers’ argumentation skills. International Journal of Science Education, https://doi.org/10.1080/09500693.2020.1846226
 • World Economic Forum (WEF), 2016. What are the 21st-century skills every student needs? https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ Son erişim tarihi 01.01.2022.
 • Yalçın Çelik, A. (2010). Bilimsel tartışma (argümantasyon) esaslı öğretim yaklaşımının lise öğrencilerinin kavramsal anlamaları, kimya dersine karşı tutumları, tartışma isteklilikleri ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yaman, F. (2020). Pre-service science teachers’ development and use of multiple levels of representation and written arguments in general chemistry laboratory courses. Research in Science Education, 50, 2331-2362. https://doi.org/10.1007/s11165-018-9781-0
 • Yıldırır, H.E. (2020). Secondary school students‟ initial and changes in cognitive structures of argument and related concepts. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 6 (2), 231-249. Yore, L. D., Hand, B. M., & Prain, V. (2002). Scientists as writers. Science Education, 86 (5), 672-692.
 • Zhao, G., Zhao, R., Li, X., Duan, Y., & Long, T. (2021). Are preservice science teachers (PSTs) prepared for teaching argumentation? Evidence from a university teacher preparation program in China. Research in Science & Technological Education, https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1872518
 • Zohar, A., & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39 (1), 35-62.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section MAKALELER
Authors

Seda OKUMUŞ> (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6271-8278
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { uebt1097576, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {22 - 37}, doi = {10.47714/uebt.1097576}, title = {KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Okumuş, Seda} }
APA Okumuş, S. (2022). KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 22-37 . DOI: 10.47714/uebt.1097576
MLA Okumuş, S. "KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 22-37 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uebt/issue/69712/1097576>
Chicago Okumuş, S. "KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 22-37
RIS TY - JOUR T1 - KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ AU - SedaOkumuş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47714/uebt.1097576 DO - 10.47714/uebt.1097576 T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 37 VL - 8 IS - 1 SN - -2458-8628 M3 - doi: 10.47714/uebt.1097576 UR - https://doi.org/10.47714/uebt.1097576 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Science and Technology KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ %A Seda Okumuş %T KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ %D 2022 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 8 %N 1 %R doi: 10.47714/uebt.1097576 %U 10.47714/uebt.1097576
ISNAD Okumuş, Seda . "KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (April 2022): 22-37 . https://doi.org/10.47714/uebt.1097576
AMA Okumuş S. KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(1): 22-37.
Vancouver Okumuş S. KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(1): 22-37.
IEEE S. Okumuş , "KİMYASAL MADDELERİN BİYOLOJİK ETKİLERİ KONUSUNA YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OLUŞTURULAN YAZILI ARGÜMANLARIN ANALİZİ", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 22-37, Apr. 2022, doi:10.47714/uebt.1097576
e-ISSN: 2458-8628