Year 2019, Volume 32 , Issue 1, Pages 25 - 41 2019-06-08

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ayşe ÇUBUKCU [1] , Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN [2]


Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonları ile özliderlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 226 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Özliderlik Ölçeği ve Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği ile Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Okul öncesi öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonları ile özliderlik düzeyleri arasındaki ilişki “Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı” ile belirlenmiştir. Ayrıca sınıf düzeyine göre okul öncesi öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonları ve özliderlik düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı da “Kruskal Wallis Testi” ile incelenmiştir.  Araştırma neticesinde okul öncesi öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonları ile özliderlik düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Değişen dünyaya ayak uydurabilmek için öz liderlik düzeyi yüksek ve işini severek yapan bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu durum da öncelikle öğretmenlerin bu becerilerle donanmış olmasından geçmektedir.


Akademik içsel motivasyon, öz liderlik, okul öncesi, öğretmen adayı
 • Akar, H. ve Aydın, S. (2016). Öğretim elemanlarının mesleki yeterliklerini gerçekleştirme düzeyleri ile öğrencilerin akademik motivasyonu arasındaki ilişki. Journal of International Social Research, 9(43), 1344-1352.
 • Başaran, M. ve Dedeoğlu Orhun, B. (2013). Öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin motivasyonlarını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, (3), 129-151.
 • Beycioglu, K. ve Aslan, B. (2010). Teacher leadership scale: A validity and reliability study. Elementary Education Online, 9(2), 764-775.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Elloy, D. F. (2008). The relationship between self-leadership behaviors and organization variables in a selfmanaged work team environment. Management Research News, 31(11).
 • Eymur, G. and Geban, Ö. (2011). An investigation of the relationship between motivation and academic achievement of pre-service chemistry teachers. Education and Science, 36(161), 246-255.
 • Göksoy, S., Engin, E. M. E. N. ve Yenipınar, Ş. (2014). Öğretmenlerin öz liderlik rolleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 103-116.
 • Gömleksi̇z, M. N. ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8(7), 201-211.
 • Hegarty, N. (2010). Application of the academic motivation scale to graduate school students. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(2), 48-55.
 • Jacobsen, D. A., Eggen, P. and Kauchak, D. (2002). Methods for teaching, promoting student learning (6th Ed.). New Jersey: Meririll Prentice Hall.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları
 • Kocabaş, İ. ve Karaköse, T. (2005). Okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi (özel ve devlet okulu örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 79-93.
 • Koyuncu, K. (2016) Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Manz, C. C. (1986). Self‐leadership: toward an expanded theory of self‐influence processes in organizations. Academy of Management Review, 11(3), 585‐600.
 • Manz, C. C. (1992). Self-leadership the heart of empowerment. The Journal for Quality and Participation, 15(4), 80.
 • Öztürk, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin motivasyonunu artıran ve idame ettiren faktörler. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Prussia, G. E., Anderson, J. S. and Manz, C. C. (1998). Self-leadership and performance outcomes: The mediating influence of self-efficacy. Journal of Organizational Behavior, 523-538.
 • Robert, H.E. and Foti, R.J. (1998). Evaluating the ınteraction between self- leadership and work structure in predicting job satisfaction. Journal of Business and Psychology, 12(3), 257-267.
 • Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67. Stewart, G. L., Courtright, S. H., and Manz, C. C. (2011). Self-leadership: A multilevel review. Journal of Management, 37(1), 185-222.
 • Şeker, S. S. (2017). Müzik eğitimi bölümü öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1465-1484.
 • Tabak, A., Sığrı, Ü. ve Türköz, T. (2013). Öz liderlik ölçeğinin türkçeye uyarlanma çalışması. Bilig, 67, 213-246.
 • Terzi,A.R. ve Uyangör, N. (2017). Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının akademik motivasyonları ve algıladıkları okul iklimi ilişkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(4), 13-24.
 • Uyulgan, M. A. and Akkuzu, N. (2014). An overview of student teachers' academic intrinsic motivation. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(1), 24-32. Wilkesmann, U., Fischer, H. and Virgillito, A. (2012). Academic motivation of students-the German case. Dortmund: Zentrum für Weiterbildung.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği, motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.
 • Zapalska, A. M., Kelley, T. and Zieser, N. (2015). Strategies for self-leadership development: an example of the us coast guard academy. International Journal of Business & Public Administration, 12(2), 66-75.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3704-8994
Author: Ayşe ÇUBUKCU (Primary Author)
Institution: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0551-7741
Author: Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 30, 2018
Acceptance Date : December 11, 2018
Publication Date : June 8, 2019

Bibtex @research article { uefad533032, journal = {Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6788}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {25 - 41}, doi = {10.19171/uefad.533032}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Çubukcu, Ayşe and Bağçeli Kahraman, Pınar} }
APA Çubukcu, A , Bağçeli Kahraman, P . (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 32 (1) , 25-41 . DOI: 10.19171/uefad.533032
MLA Çubukcu, A , Bağçeli Kahraman, P . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki" . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2019 ): 25-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/45620/533032>
Chicago Çubukcu, A , Bağçeli Kahraman, P . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (2019 ): 25-41
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki AU - Ayşe Çubukcu , Pınar Bağçeli Kahraman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19171/uefad.533032 DO - 10.19171/uefad.533032 T2 - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 41 VL - 32 IS - 1 SN - -2667-6788 M3 - doi: 10.19171/uefad.533032 UR - https://doi.org/10.19171/uefad.533032 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki %A Ayşe Çubukcu , Pınar Bağçeli Kahraman %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki %D 2019 %J Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -2667-6788 %V 32 %N 1 %R doi: 10.19171/uefad.533032 %U 10.19171/uefad.533032
ISNAD Çubukcu, Ayşe , Bağçeli Kahraman, Pınar . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 / 1 (June 2019): 25-41 . https://doi.org/10.19171/uefad.533032
AMA Çubukcu A , Bağçeli Kahraman P . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 32(1): 25-41.
Vancouver Çubukcu A , Bağçeli Kahraman P . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 32(1): 25-41.
IEEE A. Çubukcu and P. Bağçeli Kahraman , "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Akademik İçsel Motivasyonları İle Özliderlik Düzeyleri Arasındaki İlişki", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 1, pp. 25-41, Jun. 2019, doi:10.19171/uefad.533032