Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 43 - 51 2017-12-30

DEMOKRASİ VE EKONOMİK GELİŞME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Faruk Çiftçi [1]


Demokrasi ile ekonomik gelişme arasında bir ilişkinin olup olmadığı konusunda ileri sürülen görüşler ve çalışmalar, ortak bir yaklaşımın olmadığını ortaya koymaktadır. Bir taraftan demokrasinin ekonomik gelişme üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı söylenirken öteki taraftan demokrasi ile ekonomik gelişme arasında birbirini tamamlayıcı bir ilişkinin olduğunu ileri süren görüşler olduğu gibi demokrasi ile ekonomik gelişme arasında var olan ilişkinin hem olumlu hem de olumsuz olabileceğini gözler önüne seren görüşler de söz konusudur.  Bu doğrultuda, demokrasi, ekonomik gelişme ve büyüme kavramları ile ekonomik gelişmenin temel belirleyicileri açıklanmış bunun yanında demokrasinin, ülkelerin ekonomik gelişmesine olumlu katkılarının yanında olumsuz etkilerinden söz edilmiştir.  Ayrıca, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde demokrasinin, ülke yönetiminde söz sahibi olan bürokrat ve politikacıların elinde bulundurdukları mutlak gücü, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarına bunun yanı sıra bu bürokrat ve politikacıların sahip oldukları mutlak güç, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlara eğilimin artmasına neden olabilmektedir. Bu açıdan demokratik rejimlerin, hâkim olduğu bu tip ülkelerde, ülke ekonomisinin gelişmesinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Diğer taraftan ise demokrasi, ekonomik ortamda var olan belirsizlikleri azaltmakla beraber demokratik yönetimin hâkim olduğu ülkelerde yöneticilerin ileriye dönük icraatlarını önceden açıklamasına ve girişimcilerin yatırım yapmaları adına gerekli olan güven ortamını yaratmaları gibi olumlu katkılarından söz etmeyi mümkün kılmaktadır.  Bu çalışma ile farklı görüşler ve çalışmalar ışığında demokrasinin, ülkelerin ekonomik anlamda gelişmesine olumlu katkısıyla beraber ne gibi olumsuz etkisinin olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Son olarak bu çalışma demokrasi ve ekonomik gelişme arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu iddia eder

demokrasi, gelişme
  • ADEJUMOBI, S., (2000), Between Democracy and Development in Africa: What are the Missing Links, pp. 4-5. AGHİON, P. and HOWİTT, P., (2009). The Economics of Growth. London: The MIT Press. ALESINA, A. ve PEROTTI, R., (1994): ‘’The Political Economy of Growht: A Critical Survey of the Recent Literature ‘’The World Bank Economic Rewiew,8(3), pp: 351-371. BAŞOL, K., (1992). Doğal Kaynaklar Ekonomisi (3. Baskı). İzmir: Aklıselim Ofset Tesisleri. BERBER, M. (2006). İktisadi Büyüme ve Kalkınma (3. Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi, 23s. BHAGWATI, J.N., (2002), “Democracy and Development: Cruel Dilemma or Symbiotic Relationship?”, Review of Development Economics, 6(2), pp: 151-162. DEMİRCAN, E., (2003), “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:21, ss. 97-116. DOĞANAY, H., (2002). Doğal Kaynaklar (4. Baskı). Erzurum: Aktif Yayınevi. ERCAN, M., (2014). Beşerî Sermayenin Eğitimi. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/metin_ercan/beseri_sermayenin_egitimi-18625, Erişim Tarihi: 23.06.2014. GHALI, B. and others, (2003), The Interaction Between Democracy and Development, UNESCO, Paris. pp: 9-14. HALL, R. ve JONES, C.I., (1997): “What Have We Learned From Recent Empirical Growth Research?”, American Economic Review Papers and Proceedings, 82(2), May, pp:173-177. HAN, E. ve KAYA, A.A., (2008). Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. KARAGÜL, M., (2002): Beşerî Sermayenin İktisadi Gelişmedeki Rolü ve Türkiye Boyutu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No: 37, Afyon, ss. 29-30. KARAKAYALI, H. ve YANIKKAYA, H., (2005), “Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, İnternet Adresi: http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/yazArk.php? page, Erişim Tarihi: 05.03.2005, ss. 1-16
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Faruk Çiftçi (Primary Author)

Dates

Application Date : August 3, 2017
Acceptance Date : February 28, 2018
Publication Date : December 30, 2017

APA Çiftçi, F . (2017). DEMOKRASİ VE EKONOMİK GELİŞME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 43-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/35749/399533