Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 37 - 47 2018-11-03

ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANEDE ÇALIŞAN SEKRETERLERDE İŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Ali ERYILMAZ [1] , Fatma AKÇA [2] , Ahmet Fatih ÖZYILMAZ [3] , Duygu İlke YILDIRIM [4] , Mehmet KOÇ [5]


Bu araştırmayla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Tıbbi Sekreterlerin iş memnuniyeti düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Tıbbi Sekreterler için yapılan ilk araştırma olduğu için önem arz etmektedir. Katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Bu araştırmaya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 202 tıbbi sekreter katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirilmiş, verilerin değerlendirilmesinde t-testi ve anova testi kullanılmıştır. Anket verilerine göre tıbbi sekreterlerin sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda işe olan memnuniyetlerini etkileyen faktörler saptanmıştır. Bu durumun hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçları, tıbbi sekreterlik mezunu olma durumunun, cinsiyetin ve mesleki deneyiminin, iş memnuniyetinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sağlık Bilimleri; Tıbbi Sekreter; Sekreter; İş; İş Memnuniyet
  • KAYNAKÇA1-Bedük A, (2012) ‘Karşılaştırmalı İşletme Yönetim Terimler Sözlüğü. ’Konya: Atlas Kitabevi2-Tatlı H, Kaya H,Halisdemir N, ’Bingöl İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Görev Yapan Hekimlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi.’ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (3) 151-161(2008)3-Tengilimoğlu D, Köksal A, (2016)‘Tıp Sekreterliği’ Ankara: Seçkin Kitabevi4-Akdağ M. ’Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi.’ Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Konya5-Kanber N.A,Gürlek Ö,Çiçek H,Gözlükaya A, ’Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti. ’Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi.6-Ertürk E, Keçecioğlu T, ‘Çalışanların İş Doyumları İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Öğretmenler Üzerine Örnek Bir Uygulama’ Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:12.Sayı:1,Ocak 2012 ss.39-527-Eğinli A.T,’ Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumun Yönelik Bir Araştırma.’ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:23,Sayı:3,20098-Tekin M, (2016) ‘Toplam Kalite Yönetimi.’ Konya: Günay Ofset9-Baran S.H, Zincirkıran M, Tiftik H, ‘Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Tıbbi Sekreterlere Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Örneği ‘ Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 2014 Cilt:51, Sayı:58810-Oben Aylin, (2010 ağustos)’Çalışanın iş memnuniyeti sağlığı ile ilişkisi’ Yüksek lisans tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul11-Çimen M, Şahin İ, ‘Bir Kurumda Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyinin Belirlenmesi.’ Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:5, Sayı:4 (Güz 2000)12-Yiğit R, Dilmaç B, Deniz M.E, ‘İş ve Yaşam Doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü Alan Araştırması.’ Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 13 (3)13-Semercioğlu S,Temgilimoğlu D,Semercioğlu M.G, ‘Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Tıbbi Sekreterlerin İş doyumu ve Örgütsel Güven Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Alan Çalışması.’ Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;1 (4)14-Demirhan Y,Kula S, Karagöz G, ‘ İş Memnuniyeti ve Yönetici Desteğinin Memurların Performansına Etkisi: Diyarbakır Özel Harekât Polis Birimi Örneği.’ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2014, C.19, S.1,s.285-297
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Ali ERYILMAZ (Primary Author)
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
Country: Turkey


Author: Fatma AKÇA
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,ACİL SERVİS SEKRETERLİĞİ
Country: Turkey


Author: Ahmet Fatih ÖZYILMAZ
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ,İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Duygu İlke YILDIRIM
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ,AİLE HEKİMLİĞİ
Country: Turkey


Author: Mehmet KOÇ
Institution: KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, RADYASYON ONKOLOJİSİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 26, 2018
Acceptance Date : October 13, 2018
Publication Date : November 3, 2018

APA Eryılmaz, M , Akça, F , Özyılmaz, A , Yıldırım, D , Koç, M . (2018). ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANEDE ÇALIŞAN SEKRETERLERDE İŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (2) , 37-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/40186/464082