Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 36 - 57 2019-06-30

Kültürel Anlamların Taşınması: Koç Başlı Mezar Taşları (Elazığ Gülmez Mezarlığı Örneği)

Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU [1]


İnsan, başlangıçta dünyayı ve varoluşu anlamlandırmak ve yorumlamak dahil, doğruluğuna kesin olarak inanılan bilgi ve bu bilgilere dayalı yorumlar şeklinde olmak üzere anlam sistemlerini ve onların davranış kalıplarını, ritüelleri öğrenir. Çünkü bütün kültürlerde kâinatı anlama ve açıklamada, meydana gelmiş ve gelecek olayları bir bütün halinde birbirleriyle ilişkilendirmede kullanılan ve doğruluğuna mutlak olarak inanılan bir bilgi sistemi, yani kozmoloji vardır. Dolayısıyla toplumun tarihin derinliklerinden süzülüp gelen değerlerin, estetiğin, ideolojilerin, inançların oluşturduğu anlam sistemleri, doğal çevre şartlarının sunduğu imkânlar çerçevesinde bütün maddi kültür unsurlarını şekillendirdiği gibi, mezar taşlarını da şekillendirir. Bu çerçevede, günümüzde daha çok Alevi kültürünün bir görünümü olarak kırsal bölgelerde görülen koçbaşlı mezar taşlarının ve sembollerinin kentleşme sürecindeki, Elazığ Gülmez mezarlığındaki örneği ele alınmıştır. Bu çalışma bir “örnek olay” çalışmasıdır. Bu çalışmada eylemlerin ne anlamda yapıldığının anlaşılabilir olması için hem yüz yüze görüşme yoluyla sözlü veri toplanmış hem de toplanan bu verilerin referans alındığı anlam sistemleriyle ilişkilerini görebilmek için yazılı kaynakların taramasına dayalı karşılaştırma yapılmıştır.
Kültür ve Göç, Koçbaşlı Mezartaşları, Gül Motifli Mezar, İnanç
  • BURKE, Peter, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, Çev: Göktuğ Aksan, İmge Yayınevi, Nisan 1996, s:11.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU (Primary Author)

Dates

Application Date : April 5, 2019
Acceptance Date : June 25, 2019
Publication Date : June 30, 2019

APA Çopuroğlu, Y . (2019). Kültürel Anlamların Taşınması: Koç Başlı Mezar Taşları (Elazığ Gülmez Mezarlığı Örneği) . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 36-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/46642/584801