Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 4 - 29 2020-08-10

TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARININ YANSIMALARI

Fatma BOLAT [1] , Abdülkadir DEVELİ [2]


Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni 1959 yılında ortaklık başvurusu yapmasıyla başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye, Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumu sağlamak adına ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar alanında düzenlemeler yapmıştır. Yapılan bu düzenlemeler Avrupa Birliği tarafından İlerleme Raporlarında değerlendirilmiştir. Bütün toplumların ortak sorunu haline gelen toplumsal cinsiyet eşitliği raporun önemli konularından olmuştur. Bu kapsamda Birlik eşitliği sağlamak adına belirli çözüm önerileri üretmiş, aday ülkelerin uyması için çeşitli rapor ve anlaşmalar hazırlamıştır. Türkiye’de Avrupa Birliği sürecinin başlamasıyla birlikte oluşturulan bu şartları kendi mevzuatında ve uygulamasında hayata geçirmek için düzenlemeler yapmıştır. Çalışmada ise sürecin getirdiği değişimle birlikte, Türkiye’nin ilerleme raporları çerçevesinde kadın erkek eşitliğini sağlamak adına gerçekleştirdiği düzenlemelerin uygulama ve kurumsal açıdan ne kadar yeterli olduğu değerlendirilmiştir.
Avrupa Birliği
 • Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: Kadın Konukevlerinin Açılması Ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, sayı: 28519, 05 Ocak 2013.
 • Aktaş, Murat, Avrupa Birliği ve Türkiye, Dora Yayıncılık, 2019.
 • Akyıldız Ercan, Cemile, Cinsiyetin toplumsal Roldeki Yeri, Çizgi Kitapevi, 2014.
 • Altunok, Hatice ve Fatmagül Gedikkaya, ‘’Cumhuriyet Türkiye’sinde kamu politikalarının üretilmesinde kadın’’ , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, No 2, 2017.
 • Avrupa Birliği Başkanlığı, https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html.
 • Belediye Kanunu, T.C. Resmi Gazete, sayı: 25874, 03 Temmuz 2005.
 • Bulutay, Tuncer, ‘’ Kadın İstihdamı, İstihdam Ve Eğitim Projesi İşgücü Piyasası Bilgisi’’ , T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 32.
 • Bulut, Metin, ‘’ Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümünde Etkili Bir Araç: Avrupa Birliği İlerleme Raporları’’, Sayıştay Dergisi, No 82, 2011.
 • Bolcan, Aybike Elif, ‘’Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadının Yeri Ve Kadın İşsizliği’’, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.
 • Dedeoğlu, Saniye ve Adem Yavuz Elveren, Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, İletişim Yayıncılık, 2012.
 • Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, sayı: 25522, 14 Temmuz 2004.
 • İş Kanunu, T.C. Resmi Gazete, sayı: 25134, 22 Mayıs 2003.
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu, T.C. Resmi Gazete, sayı: 5840, 24 Mart 2009.
 • Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/izleme-ve-degerlendirme-raporlari/kadina-yonelik-aile-ici-siddetle-mucadele-ulusal-eylem-plani-2009-yili-birlesik-raporu.pdf.
 • Parlak Börü, Şafak, ‘’Kadının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler Ve Türkiye’nin Konumu’’ , Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Özel Sayı, 2017.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/olen_sigortalinin_haksahipleri.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, T.C. Resmi Gazete, sayı: 16330, 28 Temmuz 1978.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/ksgm/uploads/pages/izleme-ve-degerlendirme-raporlari/toplumsal-cinsiyet-esitligi-ulusal-eylem-plani-2009-yili-birlesik-raporu.pdf.
 • T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/kadinarastirmalari_147e7.pdf. Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html.
 • T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/19172/tr-de-kadin-eylul.pdf.
 • Milliyet, https://www.milliyet.com.tr/dunya/ab-den- turkiye-ye-bir-yil-sure-2441174.
 • Türk Medeni Kanunu, T.C. Resmi Gazete, sayı: 24607, 22 Kasım 2001.
 • Türk Ceza Kanunu, T.C. Resmi Gazete, sayı: 25611, 26 Eylül 2004.
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun No: 2709, 07 Kasım 1982.
 • Ünlütürk Ulutaş, Çağla, ‘’ İş Ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları: Türkiye’de Yeni Politika Arayışları’’ , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 70, No 3, 2015.
 • Yazıcı, Ayşe Meriç, ‘’Avrupa Birliği Sosyal Politikasının Gelişimi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Sosyal Politikasına Uyumu’’, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2016.
 • Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği. http://www.yayed.org/id103-incelemeler/ab-ve-kamu-reformlari-b-ayman guler.php#.XrGG3hQzbct.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma BOLAT (Primary Author)
Institution: Yıldırım Beyazıt üniversitesi
Country: Turkey


Author: Abdülkadir DEVELİ
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 10, 2020
Acceptance Date : June 15, 2020
Publication Date : August 10, 2020

APA Bolat, F , Develi̇, A . (2020). TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL CİNSİYET POLİTİKALARINA AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARININ YANSIMALARI . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 4-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ulasbid/issue/54857/750026