Year 2020, Volume 4 , Issue 3, Pages 107 - 121 2020-10-10

İŞ YAŞAMINDA BİR RİSK: MOBBİNG ÜZERİNE MİNÖR BİR İNCELEME

Derya ÖZALPYILDIZ [1] , Abdülkadir DEVELİ [2]


Bu makalede, mobingin iş yaşamında bir risk olarak çalışanlar üzerindeki etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda çalışma yaşamının bir bölümünde mobbinge maruz kalmış 7 çalışan yer almaktadır. Datalar çözümlenirken betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Datalar daha önceden oluşturulmuş temalara uygun şekilde düzene konulmuş,ardından tematik çerçeveye uygun olacak şekilde tablolara işlenmiştir. Tablolar sayesinde kategoriler daha anlaşılır kılınmış, kategoriler arasında mukayese yapılması ve yorumlanması daha kolay olmuştur. Veriler, mobbingin iş yaşamında yaygın bir olgu olduğunu, bireysel, ailevi ve sosyal ilişkileri olumsuz etkilediğini, bunun yanında beden ve ruh sağlığını da olumsuz etkileyerek iş veriminde kayıplara yol açtığını açık şekilde ortaya koymuştur.
Mobbing, Mobbing Türleri, İşyerinde Mobbing
 • Atman, Ü. (2012). İşyerinde Psikolojik Terör:Mobbing. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 3(1), s. 157-174.
 • Bulut, S. ve Göktürk, G . (2012). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 12 (1) , s.53-70.
 • Chappell, D. & DiMartino, V. (1998).Violence at Work. ILO, Report ,P.2. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/ wcms_publ_9221108406_en.pdf (erişim 01.09.2020).
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni Nitel,Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Ankara: Eğiten Yay.
 • Çetin, A. (2015). İş Hayatında Yıldırma'nın (Mobbing) Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi. Bir Kamu Kurumuna Yönelik Araştırma , 2-2. Ankara: Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • DMK 657 Genel Hükümler. Madde 10. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf (erişim 01.09.2020).
 • Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2004). Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. British journal of guidance & counselling, 32(3), s. 335-356.
 • Field, T.(1996). Bully Insight. How to Pretict, Resist, Challenge and Combat Workplace Bullying. Overcoming the Silence and Danial by which Abuse Thrives, Oxfordshire: Sucsess Unlimited.
 • Güngör, M. (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz. İstanbul: Derin Yayınları. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu. (2011). TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları.
 • Leymann, H. (1996). "The Content of Development of Mobbing at Work“. Europen Journal of Work and Organizational Psychology . 5, s. 165-184.
 • Martino, D. V. (2003). ''Preventing Violence and Harrassment in The Workplace''. Ireland: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions .
 • Tetik, S. (2010). "Mobbing Kavramı:Birey ve Örgütler Açısından Önemi". KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 12 (18), s. 81-89.
 • Tınaz, P. ve Karatuna, I. (2010). İşyerinde Psikolojik Taciz, Sağlık Sektöründe Kesitsel Bir Araştırma, Ziraat Grup Matbaacılık A.Ş. Türk-İş.
 • Yücetürk, E. (2005). Türkiye'de İş Yaşam Kalitesi ve Verimliliği Azaltan Gizli Bir Sendrom: Yıldırma (Mobbing). İktisat İşletme ve Finans Dergisi . 20 (231), s. 97-108.
 • Web 1: https://bullyonline.org/old/workbully/costs.htm#Employer (erişim 15.09.2020).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Derya ÖZALPYILDIZ (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Abdülkadir DEVELİ
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 24, 2020
Acceptance Date : October 4, 2020
Publication Date : October 10, 2020

APA Özalpyıldız, D , Develi̇, A . (2020). İŞ YAŞAMINDA BİR RİSK: MOBBİNG ÜZERİNE MİNÖR BİR İNCELEME . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı , 107-121 . DOI: 10.47525/ulasbid.774833