Year 2020, Volume 4 , Issue 3, Pages 97 - 106 2020-10-10

TOPLUMSALDAN BİREYSELE: MODERN TOPLUMDA DİNİN GÖRÜNÜMÜ

Behçet BATUR [1]


Din toplumsal ve tarihsel düzlemde sosyal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Din toplumsal bir olgu olmasının yanı sıra aynı zamanda bireysel bir seçenektir. Olgu olması yönüyle din evrenseldir. Yani her toplum ve birey belirli dini inanç(sızlık)lara sahiptir. Buna karşılık bir seçenek olarak din ise tarihsel süreç içerisinde farklı toplumlarda ortaya çıkmış değişik din, inanç ve değerlerin benimsenip benimsenmemesini ifade etmektedir. Söz gelimi İslam, Hıristiyanlık, Budizm veya bunların farklı mezhep ve yorumları, modern zamanlarda ortaya çıkan ateizm, deizm, nihilizm vb. felsefi kökenli din ve inançlar da bu kapsamda değerlendirilebilir. Sonuçta dinler ve inançlar, sadece toplumsal birer olgu olarak değil, aynı zamanda insanlara sunulan birer seçenek olarak görülebilirler. Geçmişin toplum merkezli din anlayışına karşılık modern toplumda birey merkezli bir din anlayışının ön plana çıktığı söylenebilir. Günümüzde bireyin dinsel tercih ve yaşamda geçmişe nazaran artan bir özerkliği olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.
Din, Toplum, Birey, Seçenek, Modern Toplumda Din
 • Acar, R. (2010). John Hick’in Dinî Çoğulculuğunun Din-Karşıtı Tazammunları. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 1 sayı: 1-2, ss.35-63.
 • Aktı, Ü. (2008). Sosyolojik Açıdan Küreselleşme ve Din. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Felsefe ve Din Bilimleri ABD.
 • Arslantaş, H. A. (2008). Sosyal Değişme, Kentleşme ve Kentlileşmenin Din Üzerine Etkileri. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 2, ss.171-196.
 • Batur, B. (2015). Türkiye’de Modernleşme, Din ve Din Adamlığı. Turkish Studies (Elektronik), c. 10, s. 10, ss.181-200.
 • Coşkun, H. (2017). Küreselleşme Sürecinde Din. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 2, ss.115-134.
 • Çapçıoğlu, İhsan. (2008). Küreselleşme, Kültür ve Din. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 49 / 2, ss.153-183.
 • Durkheim, E. (2010). Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri. (çev: Özer Ozankaya). İstanbul: Cem Yayınları.
 • Ertit, V. (2014). Sekülerleşmenin Hızlandırıcısı Olarak Kentleşme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 41, ss.247-253.
 • Freyer, H. (2013). Din Sosyolojisi. (çev. Turgut Kalpsüz). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Giddens, A. (2013). Sosyoloji. (çev: Oktay Özdemir). İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Güneş, A. (2014). Sosyolojik Olarak Din ve Toplum İlişkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.153-164.
 • Kar, S. (2014). Bütün Dinler Aynı Hakikate Mi Götürür? Tanrı Anlayışları Bağlamında Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.419-436.
 • Keskin, Y. M. (2004). Din ve Toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sayı. 2, ss.7-21.
 • Kirman, M. A. (2008). Küreselleşme Sürecinde Sekülerleşme ve DininGeleceği.http://www.ayk.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/01/%C4%B0RMANM.AliK%C3%9CRESELLE%C5%9EMES%C3%9CREC%C4%B0NDESEK%C3%9CLERLE%C5%9EMEVED%C4%B0%C4%B0NGELECE%C4%9E%C4%B0.pdf, ss.279-295.
 • Kirman, M. A. (2013). Rasyonel Seçim Kuramı. KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.66-98. Kurt, A. (2008). Sosyolojik Din Tanımları ve Dine Teolojik Bakış Sorunu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.73-93.
 • Mensching, G. (2012). Din Sosyolojisi, (çev. Mehmet Aydın). Konya: Literatürk Yayınları.
 • Okumuş, E. (2014). Din ve Sosyalleşme. Turkish Studies, ss.429-454.
 • Zuckerman, P. (2009). Din Sosyolojisine Giriş. (çev. İhsan Çapçıoğlu ve Halil Aydınalp). Anlara: Birleşik Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6965-6313
Author: Behçet BATUR (Primary Author)
Institution: .
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 2, 2020
Acceptance Date : October 4, 2020
Publication Date : October 10, 2020

APA Batur, B . (2020). TOPLUMSALDAN BİREYSELE: MODERN TOPLUMDA DİNİN GÖRÜNÜMÜ . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı , 97-106 . DOI: 10.47525/ulasbid.789464