Year 2020, Volume 4 , Issue 4, Pages 65 - 77 2020-12-31

SOSYAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA EV KADINLARININ SOSYAL GÜVENCESİ: İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Social Security of Housewives in the Context of Social Security: Optional insurance

Yusuf YAMAN [1]


Ev kadınları çoğu zaman sosyal güvenceden yoksun şekilde hayatlarını idame etmektedir. İsteğe bağlı sigortalılık
piyasada fiilen çalışmadan emeklilik yolunu açması bakımından ev kadınları için bir imkân sunmaktadır. Türkiye’de çalışan
nüfus içinde kadının çok az yer alması isteğe bağlı sigortalılığı önemli kılmaktadır. Halbuki Türkiye’de isteğe bağlı
kapsamındaki sigortalı sayısı, nüfus artışına rağmen, 2008’den itibaren düzenli bir düşüş eğilimindedir. Bu çalışma, söz
konusu durumu tespit ederek, buna yol açan nedenler üzerinde durmaktadır. Bu betimsel çalışmada Sosyal Güvenlik
Kurumunun her yıl yayınladığı sigortalılara dair istatistiki verilerden hareketle isteğe bağlı sayısı ile sigortalı sayısı arasında
2007 yılından günümüze kadar geçen sürede ortaya çıkan tablodan elde edilen veriler yorumlanmıştır. Sonuç olarak isteğe
bağlı sigorta sayısındaki azalmayla, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunla düzenlenen emeklilik şartları arasında
yakın ilişki bulunduğu savunulmuştur.

Housewives regularly lead their lives without social security. Optinional insurance offers an opportunity for
housewives to open the way to retirement without actually working in the market. Very few women who take part in the
working population in Turkey makes voluntary insurance important. However, despite the population growing high since
2008, the number of insured under the voluntary insurance in Turkey is growing low. In this descriptive study, based on the
statistical data of the insurances published by the Social Security Institution every year, the data obtained from the table
between the number of voluntary security and the number of insured persons from 2007 until now is interpreted. As a
result, it has been argued that there is a close relationship between the decline in the number of optional insurance and the
retirement conditions regulated by Law No. 5510, which entered into force in 2008. 
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Nüfüsu http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=DJZCfc3JmylKd6vR6c1x7XfvT91JFhf3Gsv2y7XqYjyv Mn75Ry4D!1304080497 Erişim Tarihi: 12.09.2020
 • Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, 01.08.1961, C. 6, 94. Birleşim. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TM__/d00/c006/tm__00006094.pdf Erişim Tarihi: 09.09.2020
 • 4772 sayılı Kanun, Resmi Gazate, 07.07.1945, sayı: 6051 https://resmigazete.gov.tr/arsiv/6051.pdf Erişim Tarihi: 11.09.2020
 • 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu (1945) http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/siirt/genel_tanitim Erişim Tarihi: 09.09.2020
 • 5510 Sayılı Kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2020), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf Erişim Tarihi: 13.09.2020
 • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü (1972), Resmi Gazete, (22.6.1972). Sayı: 14223.
 • Tunçomağ, K. (1988). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Tunçer, P. (2015). İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bursa: Ekin Yayıncılık.
 • Tuncay, A. Can (2010). 5510 Sayılı Kanun Açısından Uzun vadeli Sigorta Kolları, Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Değerlendirmeler, KHÜ- İstanbul: İstanbul Barosu Semineri Yayını.
 • Tuncay, A. C. (2005). Türk Emeklilik Sisteminde Reform Projesinin Değerlendirilmesi. Çimento İşveren Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2. Sayfa: 4-17
 • Tezel, A. ve Kurt, R. (2009). Sosyal Güvenlik Reformu, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Naktiyok, Atılhan ve Ömer F. İşcan (2003), “İşgörenlerin Evden Çalışmaya İlişkin Tutumları: Bireysel Özellikler ve İş Sürükleyicileri Açısından Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi 3(6): s.53-72
 • Harrington Meyer, M. (1996). Making Claims as Workers or Wives: The Distribution of Social Security Benefits. American Sociological Review, 61( 3): 449-465
 • Günay, G; Aydıner Boylu, A; Bener, O . (2014). Ev Kadınlarının Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Görüşleri . SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi , 4 (1) , 35-58
 • Günay, G; Bener, Ö. (2011). Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 153 (153).157-171
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. Ankara: Ayraç Yayınları.
 • Diamond, Peter A. and Peter R. Orszag (2005), “Saving Socail Security”, Journal of Economic Perspective, 19 (2): 11 – 32.
 • Bostancı, Y. (2004). Sosyal Güvenlik Hukukunda İsteğe Bağlı Sigortalılık. İstanbul: Kazancı Yayınları.
 • Bornstein, Laura C. (2009). Homemakers and Social Security: Giving Credits Where Credits are Due. Wisconsin Journal of Law, Gender and Society 24, 255-275
 • Belverenli, D. (2016). 5510 Sayılı Kanun Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalılık, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ayhan, A. (1999). 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Meselesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3. 161-166
 • Ayhan, A. (2018), Sosyal Güvenlik Kavramı Ve Sosyal Güvenlik İlkeleri, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1. 41-55.
 • Aydın, U. (1999). Sosyal Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Sosyal Sigortalar, Yayın No: 1117, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Aydemir, C. ve Adıgüzel, A. (2012). İsteğe Bağlı Sigortalıların Son Durumu. Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 110.,. 279-287
 • Arslantürk, Z. ve Amman, T. (2014). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları
 • Arslantürk, Z. (2016). Uygulamalı Sosyal Araştırma Metot ve Teknikleri, İstanbul: Çamlıca Yay.
 • Alceylan, Çetin (2007). Sosyal Güvenlik Açıkları ve Dünden Bugüne Sosyal Güvenlik Sistemimiz. Bütçe Dünyası, 2 (26): 70-85.
 • Akyıldız, H. (1999). Dünyada Sosyal Güvenlik Reform Alternatif Reform Arayışları. DEÜ Dergisi. 134(2). 197-214
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Yusuf YAMAN (Primary Author)
Institution: sosyal güvenlik kurumu
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 17, 2020
Acceptance Date : November 12, 2020
Publication Date : December 31, 2020

APA Yaman, Y . (2020). SOSYAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA EV KADINLARININ SOSYAL GÜVENCESİ: İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK . Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (4) , 65-77 . DOI: 10.47525/ulasbid.796596