Year 2018, Volume , Issue , Pages 257 - 270 2018-09-19

AN ANALYSIS ON MACROECONOMIC AND INSTITUTIONAL DETERMINATS OF THE STOCK MARKET DEVELOPMENT IN TURKEY AND APEC COUNTRIES
APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Dilek ŞAHİN [1] , Fatma TEMELLİ [2]


The purpose of this study is to analyze the macroeconomic and institutional determinants of the development of the stock market in Turkey and 8 APEC country (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Japan, Mexico, Australia and Chile). The panel data method was used in the study in the period of 1995-2015. As macroeconomic determinants of the stock market; stock trading volume, per capita income, loans extended to the private sector, gross domestic savings, and direct foreign capital changes were used. As the institutional determinant; corruption index and economic freedom index was used. In the analysis findings, there was a positive and statistically significant relationship between the of the stock market development and all the macroeconomic variables discussed. There is a statistically significant relationship between corruption and the stock market institutional determinats; no relation was found between economic freedoms and stock market development.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve 8 APEC (Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Japonya, Meksika, Avustralya ve Şili) ülkesinde hisse senedi piyasasının gelişiminin makroekonomik ve kurumsal belirleyicilerini analiz etmektir. Çalışmada 1995-2015 dönemi ele alınarak panel veri yöntemi kullanılmıştır. Hisse senedi piyasasının makroekonomik belirleyicileri olarak; borsa işlem hacmi, kişi başına gelir, özel sektöre kullandırılan krediler, gayrisafi yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı sermaye değişkeni kullanılmıştır. Kurumsal belirleyici olarak; yolsuzluk endeksi ve ekonomik özgürlük endeksi kullanılmıştır. Analiz bulgularında hisse senedi piyasasının gelişimi ile ele alınan tüm makroekonomik değişkenler arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı ilişkiye rastlanılmıştır. Kurumsal belirleyicilerden yolsuzluk ile hisse senedi piyasası arasında istatistiki olarak anlamlı ilişkiye rastlanırken; ekonomik özgürlükler ile hisse senedi piyasası gelişimi arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

 • Aktaş, R. ve Doğanay, M. M. (2007). Gelişmekte Olan Hisse SenediPiyasalarının Piyasa Verileri-ne Göre Gruplandırılması, BDDK Bankacılık veFinansal Piyasalar, 1(2), 77-91.
 • Ayaydın, H. (2012). Gelişen Piyasalarda Hisse Senedi Getirisini Etkileyen Makroekonomik De-ğişkenler Üzerine Bir İnceleme: Panel Veri Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Ayaydın, H., Hayaloğlu, P. Ve Baltacı, N. (2013). Hisse Senedi Piyasasının Gelişmesinin Makroe-konomik ve Kurumsal Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Panel Veri Analizi. International Journal of SocialScience. 6(4), 125-142.
 • Boyd, J.H.,Levine, R. ve Smith, B.D. (2001). TheImpact of Inflation on Financial SectorPerfor-mance.Journal of MonetaryEconomics, 47(2), 221-248.
 • Canbaş, S. Ve Doğukanlı, H. (1997). Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Canbaş, S. Ve Doğukanlı, H. (2007). Finansal Pazarlar: Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri (4. Baskı). Adana: Karahan Kitabevi.
 • Cherıf, M. ve Gazdar, K. (2010). MacroeconomicandInstitutionalDeterminants of Stock Market Development in MENA Region: New ResultsFromA Panel Data Analysis, International Journal of Bankingand Finance, 7(1), 138-159.
 • El-Nader, H. ve Alraimony, A. (2013). TheMacroeconomicDeterminants of Stock Market Deve-lopment in Jordan. International Journal of Economicsand Finance, 5(6), 91-103.
 • El-Wassal, A. K. (2005). UnderstandingTheGrowth in EmergingStockMarkets, Journal of Emer-ging Market Finance, 4, 227–61.
 • Garcia, F. V. ve Liu, L. (1999). MacroeconomicDeterminants of Stock Market Development, Jo-urnal of AppliedEconomics, 2, 29–59.
 • Gözbaşı, O. (2015). Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(2), 269- 284.
 • Güngör, B. Ve Kaygın, C. (2015). Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 6(9), 149-168.
 • Haslag, J. H. Ve Koo, J. (1999). Financial Repression, Financial Development andEconomicG-rowth, Federal Reserve Bank of Dallas, WorkingPaper No: 9902. Erişim Adresi: http://dallasfed.org/assets/documents/research/papers/1999/wp9902.pdf.
 • Ho, S. (2017). TheMacroeconomicDeterminants of Stock Market Development: Evidencefrom South Africa. MPRA, 1-26. Erişim Adresi: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76493/1/MPRA_paper_76493.pdf.
 • Ho, S. Ve Odhiambo, N.M. (2018). AnalysingtheMacroeconomic Drivers of Stock Market Deve-lopment in thePhilippines. CogentEconomicsand Finance, 6(1451265), 1-18.
 • Kar, M. Ve Ağır, H. (2006). Menkul Kıymet Piyasaları, Finansal Kalkınma Ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 56(1).
 • Karabıçak, M. (2004). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Platformda Yaşanan Finansal Geliş-meler, Belirsizlikler ve Türkiye’deki Reel Sektöre Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 179-201.
 • Kipkorir, J. Ve Tarus, D. (2012). MacroeconomicDeterminants of Stock Market Development in EmergingMarkets: Evidencefrom Kenya. ResearchJournal of Finance and Accounting, 3(5), 57-68.
 • Korkmaz, T. Ve Ceylan, A. (2017a). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Korkmaz, T. Ve Ceylan, A. (2017b). Sermaye Piyasası Temel Konular. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Matadeen, S. (2017). TheMacroeconomicDeterminants of Stock Market Development from an AfricanPerspective. TheoreticalEconomicsLetters, 7, 1950-1964.
 • Owiredu, A.,Oppong, M. ve Asomaning, S. (2016). MacroeconomicDeterminants of Stock Mar-ket Development in Ghana. International Finance andBanking, 3(2), 33-48.
 • Perry, J.William, Keown, Arthur J.,ScottJr, David F. Ve Martin, John D. (1993). Basic Financial Management (Sixth Edition). ABD: PrenticeHall.
 • Regmi, U. (2012). Stock Market Development andEconomicGrowth: EmpiricalEvidencefrom Nepal. Administration and Management Review, 24(1), 1-28.
 • Shahbaz, M.,Rehman, I. Ve Afza, T. (2015). MacroeconomicDeterminants of Stock Market Capi-talization in an Emerging Market: FreshEvidencefromCointegrationwithUnknownStructural Breaks. 1-25. Erişim Adresi: fi-le:///C:/Users/als/Downloads/MacroeconomicDeterminantsofStockMarketCapitalizationinanEmergingMarket.pdf.
 • TSPAKB (2009). Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi. İstanbul: Paragraf Basım Sanayi A.Ş.
 • Van Home, J. C. (1989). Fundamentals of Financial Management (Seventh Edition). ABD: Prenti-ceHall.
 • Yartey, C. A. (2005). Stock Market Development, Corporate Finance andEconomicGrowth in Af-rica (PhDthesis) , Faculty of Economics, University of Cambridge, Cambridge, UK.
 • Yartey, C. A. (2007). MacroeconomicandInstitutionalDeterminants of Stock Market Development in Africa, in Management andEconomic Development in Sub-SaharanAfrica: TheoreticalAndApp-liedPerspectives, pp. 166–88, (Ed.) J. Okpara, AdonisandAbbeyPublishers, London.
 • Yartey, C. (2008). TheDeterminants of Stock Market Development in EmergingEconomies: Is South AfricaDifferent?.IMF WorkingPaper, 1-31.
 • Yartey, C. A. (2010). TheInstitutionalandMacroeconomicDeterminants of Stock Market Deve-lopment in EmergingEconomies. Applied Financial Economics, 20, 1615–1625.
 • Uzun, U. Ve Güngör, B. (2017). Borsa Endeksleri İle Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Göster-geleri Arasındaki İlişkinin Uluslararası Boyutta İncelenmesi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(4), 1-30.
 • Zoli, E. (2007). Financial Development in EmergingEuropa: TheUnfinishedAgenda. IMF Wor-kingPaper No 07245, Washington D.C., IMF. Erişim adresi: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07245.pdf.
 • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (2011). Erişim Adresi: http://www.mfa.gov.tr/asya-pasifik-ekonomik-isbirligi-_apec_-.tr.mfa.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Dilek ŞAHİN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Fatma TEMELLİ

Dates

Publication Date : September 19, 2018

Bibtex @research article { ulikidince432961, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {257 - 270}, doi = {10.18092/ulikidince.432961}, title = {APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Dilek and TEMELLİ, Fatma} }
APA ŞAHİN, D , TEMELLİ, F . (2018). APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 257-270 . DOI: 10.18092/ulikidince.432961
MLA ŞAHİN, D , TEMELLİ, F . "APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 257-270 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/37268/432961>
Chicago ŞAHİN, D , TEMELLİ, F . "APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 257-270
RIS TY - JOUR T1 - APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Dilek ŞAHİN , Fatma TEMELLİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.432961 DO - 10.18092/ulikidince.432961 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 270 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.432961 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.432961 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Dilek ŞAHİN , Fatma TEMELLİ %T APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.432961 %U 10.18092/ulikidince.432961
ISNAD ŞAHİN, Dilek , TEMELLİ, Fatma . "APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2018): 257-270 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.432961
AMA ŞAHİN D , TEMELLİ F . APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. UİİİD. 2018; 257-270.
Vancouver ŞAHİN D , TEMELLİ F . APEC ÜLKELERİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASININ GELİŞİMİN MAKROEKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 270-257.