Year 2018, Volume , Issue , Pages 457 - 474 2018-09-19

ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ
TESTING OF WEAK FORM MARKET EFFICIENCY IN TURKEY STOCK MARKET

Ayten TURAN KURTARAN [1] , Ahmet KURTARAN [2] , Melike KURTARAN ÇELİK [3]


Bu çalışmanın amacı zayıf formda piyasa etkinliğinin Türkiye’deki hisse senedi piyasası için test edilmesidir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da yer alan 9 endeks çalışma kapsamına alınmıştır. Borsa İstanbul’da yer alan endekslerin zayıf formda etkinliğe sahip olup olmadığını tespit etmek için günlük kapanış fiyatları kullanılarak birim kök testi yapılmıştır. Analiz dönemi 2006-2015 yılları arasını kapsamaktadır. Birim kök testi olarak Genişletilmiş Dickey Fuller kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre ele alınan 9 endeks içerisinde BIST100, BIST50, BIST30, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Sınai, BIST Mali ve BIST Hizmetler endekslerinin test istatistikleri anlamsız çıkmış ve bu serilerde birim kökün varlığı dolayısıyla endekslerin zayıf formda etkinliğe sahip olmadıkları görülmüştür. Endeksler içerisinde yalnızca BIST100-30 endeksinin test istatistiği %10 düzeyinde anlamlı bulunmuş ve dolayısıyla zayıf formda etkinliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.

The aim of this study is to test the weak form market efficiency for the stock market in Turkey. For this purpose, 9 index in Borsa İstanbul were included in the study. The unit root test was conducted using daily closing prices to determine whether the indexes in the stock exchange in Istanbul have weak form activity. The analysis period covers the years 2006-2015. Augmented dickey fuller was used as a unit root test. The test statistics of BIST100, BIST50, BIST30, BIST TUM, BIST TUM-100, BIST Industry, BIST Mali and BIST Services indices are meaningless in 9 indices which are analyzed according to the analysis results and it is seen that indices are not in weak form efficiency due to unit root existence. Within the indexes, only the test statistic of the BIST100-30 index was found to be significant at the level of 10%, and thus it was determined that it has weak form efficiency.

 • Atan, S. D., Özdemir, Z. A. ve Atan, M. (2009). Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Formda Etkinlik: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 33-48.
 • Awad, I. ve Daraghma, Z. (2009), Testing the Weak-Form Efficiency of the Palestinian Securities Market. International Research Journal of Finance and Economics, 32, 7-17.
 • Bakırtaş, T. ve Karbuz, S. (2000). İMKB Endeksi'nin Ekonometrik Analizi. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 15(168), 56-66.
 • Balaban, E., Candemir, H. B. ve Kunter, K. (1996). Stock Market Efficiency in a Developing Economy: Evidence from Turkey. The Central Bank of the Repuclic of Turkey Research Department Discussion Paper, 9612.
 • Barkoulas, J. T. ve Baum, C. (1996). Long Term Dependence in Stock Returns. Economics Letters, 53, 253-259.
 • Brown, R. L. ve Easton, S. A. (1989). Weak-Form Efficiency in the Nineteenth Century: A Study of Daily Prices in the London Market for 3 percent Consols, 1821–1860. Economica, New Series, 56 (221), 61-70.
 • Cham, K. C., Gup, B. E. ve Pan, M. S. (1997). International Stock Market Efficiency and Integration: A Study of Eighteen Nations. Journal of Business Finance & Accounting, 24 (6), 803-813.
 • Chaudhuri, K. ve Wu, Y. (2003). Random Walk Versus Breaking Trend in Stock Prices: Evidence From Emerging Markets. Journal of Banking & Finance, 27 (4), 575-592.
 • Çavusgil, S. T. ve Ghauri, P. N. (1990). Doing Business in Developing Countries: Entry and Negotiation Strategies, New York: Routledge.
 • Çelik, T. T. ve Taş, O. (2007). Etkin Piyasa Hipotezi ve Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler, 4 (2), 11-22.
 • Çevik, E. İ. (2012). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Etkin Piyasa Hipotezi'nin Uzun Hafıza Modelleriyle ile Analizi: Sektörel Bazda Bir İnceleme. Journal of Yasar University, 26(7), 4437-4454.
 • Demireli, E., Akkaya G. C. ve Elif İ. (2010). Finansal Piyasa Etkinligi: S&P 500 Üzerine Bir Uygulama. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11 (2), 53-67.
 • Dickey, D.A. ve Fuller W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Dorina, L. ve Simina, U. (2007). Testing Efficiency Of The Stock Market In Emerging Economies. The Journal of the Faculty of Economics – Economic Science Series, 2, 827-831.
 • Fama, E. F. (1965). Behavior of Stock Market Prices. Journal of Business, 38(1), 55-59.
 • Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emprical Works. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.Frennberg, P. ve Hansson, B. (1993). Testing The Random Walk Hypothesis On Swedish Stock Prices: 1919–1990. Journal of Banking & Finance, Elsevier, 17(1), 175-191.
 • Gozbasi, O., Kucukkaplan, I. Ve Nazlioglu, S. (2014). Re-Examining The Turkish Stock Market Efficiency: Evidence From Nonlinear Unit Root Tests. Economic Modelling, Vol. 38, February 2014, pp. 381–384.
 • Gökçe, A. ve Sarıoğlu, S. E. (2003). Etkin Pazar Kuramı ve Zayıf Etkin Pazar Kuramının Geçerliliğinin İMKB'de Test Edilmesi. İşletme Dergisi, 32(1), 45-64.
 • Gökçe, A. (2002). İMKB'de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), 43-48.
 • Granger, C. W. J. ve Oskar M. (1963). Spectral Analysis of New York Stock Market Prices. Kyklos, 16 (1), 1-27.
 • Gujaratı, D. N. (Çev: Ümit Senesen - Gülay Günlük Senesen). (2006). Temel Ekonometri, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Jeon, B. N. ve Chiang, T. C. C. (1991). A System of Stock Prices in World Stock Exchanges: Common Stochastic Trends for 1975–1990. Journal of Economics and Business, 43 (4), 329-338.
 • Karan, M. B. ve Kapusuzoğlu A. (2010). An Analysis of the Random Walk and Overreaction Hypotheses Through Optimum Portfolios Constructed by the Nonlinear Programming Model. Australian Journal of Basic Application Sciences, 4 (6), 1215-1220.
 • Kasap, R. (1999). İMKB Bileşik Endeksinin İncelenmesi: İstatistiksel Bir Yaklaşım". İMKB Dergisi, 6, 27-33.
 • Kasman, A. ve Kırkulak, B. (2007). Türk Hisse Senedi Piyasası Etkin mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerinin Uygulanması. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 22(253), 68-78.
 • Kendall, M. (1953). The Analysis of Economic Time Series, Part I:Prices. Journal of The Royal Statistical Society, 116(1), 11-25.
 • Kıvılcım, M., Muradoğlu, G. ve Yazıcı, B. (1997). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Haftanın Günleri Etkisi. İMKB Dergisi, 1(4), 15-25.
 • Kıyılar, M. (1997). Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB'de İrdelenmesi-Test Edilmesi, SPK Yayınları, 86, Ankara.
 • Lee, C. C. ve Lee, J.D. (2010). Stock Prices And The Efficient Market Hypothesis: Evidence From A Panel Stationary Test With Structural Breaks. Japan and The World Economy, 22, 49-58.
 • Lee, U. (1992). Do Stock Prices Follow Random Walk? Some International Evidence. International Review of Economics & Finance, 1 (4), 315-327.
 • Lo, A. W. ve MacKinlay, C. A. (1988). Stock Market Prices do not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test. Review of Financial Studies, Oxford University Press for Society for Financial Studies, 1(1), 41-66.
 • Lock, D. B. (2007). The Taiwan Stock Market Does Follow A Random Walk”, Economics Bulletin, 7 (3), 1-8.
 • Niederhoffer, V. ve Osborne, M. F. M. (1966). Market Making and Reversal on the Stock Exchange. Journal of The American Statistical Association, 61 (316), 897-916.
 • Odabaşı, A. (1998). Security Returns Reactions to Earning Announcements: A Case Study on the İstanbul Stock Exchange. Boğaziçi Journal, Review of Social, Economic and Administrative Studies, 12(2), 3-19.
 • Osborne, M. F. M. (1959). Brownian Motion in the Stock Market. Operations Research, Fluctuate Randomly, 7, 145-173.
 • Özün, A. (1999). Kaos Teorisi, Hisse Senedi Getirilerindeki Doğrusal Olmayan Davranışlar, Zayıf İşlem ve Gelişen Piyasalarda Piyasa Etkinliği: İMKB Örneği. İMKB Dergisi, 3(9), 40-71.
 • Pan, M., Chiou, J.R., Hocking, R. ve Rim, H.K. (1991). An Examination of Mean-Reverting Behavior of Stock Prices in Pacific-Basin Stock Markets. Pacific-Basin Capital Market Research, 2, 333-343.
 • Poshakwale, S. (1996). Evidence on Weak Form Efficiency and Day of the Week Effect in the Indian Stock Market. Finance India, 10 (3), 605-616.
 • Roberts H. V. (1959). Stock Market ‘Patterns’ and Financial Analysis: Methodological Suggestions. Journal of Finance, 14 (1), 1-10.
 • Samuelson, P. (1965). Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. Industrial Management Review, 6, 41-49.
 • Smith, G. ve Ryoo H.J. (2003). Variance Ratio Tests Of The Random Walk Hypothesis For European Emerging Stock Markets. European Journal of Finance, 9 (3), 290-300.
 • Teletar, E. ve Binay, H. S. (2002). İMKB Endeksinin PARCH Modellemesi. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 114-121.
 • Tezeller, R. Y. (2004). Türkiye Sermaye Piyasalarında Pazar Etkinliği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Worthington, A. ve Higgs, H. (2003). Random Walks And Market Efficiency in European Equity Markets. Global Journal of Finance and Economics, 1 (1), 59-78.
 • Worthington, A. ve Higgs, H. (2006). Weak-Form Market Effciency in Asian Emerging and Developed Equity Markets: Comparative Tests of Random Walk Behaviour. Accounting Research Journal, 19 (1), 54-63.
 • Wright, J. H. (2000). Alternative Variance-Ratio Tests Using Ranks and Signs. Journal of Business & Economic Statistics, American Statistical Association, 18(1), 1-9.Zeren, F., Kara, H. ve Arı, A. (2013). Piyasa Etkinliği Hipotezi: İMKB İçin Ampirik Bir Analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 141-148.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayten TURAN KURTARAN

Author: Ahmet KURTARAN
Country: Turkey


Author: Melike KURTARAN ÇELİK

Dates

Publication Date : September 19, 2018

Bibtex @research article { ulikidince456639, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2018}, volume = {}, pages = {457 - 474}, doi = {10.18092/ulikidince.456639}, title = {ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {TURAN KURTARAN, Ayten and KURTARAN, Ahmet and KURTARAN ÇELİK, Melike} }
APA TURAN KURTARAN, A , KURTARAN, A , KURTARAN ÇELİK, M . (2018). ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , () , 457-474 . DOI: 10.18092/ulikidince.456639
MLA TURAN KURTARAN, A , KURTARAN, A , KURTARAN ÇELİK, M . "ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 457-474 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ulikidince/issue/37268/456639>
Chicago TURAN KURTARAN, A , KURTARAN, A , KURTARAN ÇELİK, M . "ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2018 ): 457-474
RIS TY - JOUR T1 - ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ AU - Ayten TURAN KURTARAN , Ahmet KURTARAN , Melike KURTARAN ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.456639 DO - 10.18092/ulikidince.456639 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 474 VL - IS - SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.456639 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.456639 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ %A Ayten TURAN KURTARAN , Ahmet KURTARAN , Melike KURTARAN ÇELİK %T ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ %D 2018 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N %R doi: 10.18092/ulikidince.456639 %U 10.18092/ulikidince.456639
ISNAD TURAN KURTARAN, Ayten , KURTARAN, Ahmet , KURTARAN ÇELİK, Melike . "ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / (September 2018): 457-474 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.456639
AMA TURAN KURTARAN A , KURTARAN A , KURTARAN ÇELİK M . ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ. UİİİD. 2018; 457-474.
Vancouver TURAN KURTARAN A , KURTARAN A , KURTARAN ÇELİK M . ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA TEST EDİLMESİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2018; 474-457.