Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

HOLDİNGLERİN OLUŞTURDUKLARI EKONOMİK KATMA DEĞERLERİ ETKİLEYEN UNSURLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ANALİZ

Year 2021, Volume , Issue 33, 201 - 212, 31.10.2021
https://doi.org/10.18092/ulikidince.910835

Abstract

Günümüz finansal piyasalarında yatırımcılar, gelişmiş teknoloji ve çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerle rasyonel yatırım kararları alma arayışına girmişlerdir. Bu durum yatırımcıların şirketlere olan bakış açılarını son yıllarda değiştirmiştir. Firma değerinin öneminin anlaşılmasıyla birlikte gerek danışmanlık firmaları gerekse akademisyenler tarafından birçok firma değeriyle ilişkili ölçüt geliştirilmiştir. Bu ölçütlerin başında Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ölçütüi gelmektedir. Bu çalışmada, şirketlerin Ekono-mik Katma Değerleri ile ilişkili performans ölçütlerinden oluşan model geliştirip şirket değeriyle ilgilenen herkesin yararlanabileceği modelin sunulması ve literatüre yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmak-tadır. Çalışmada Panel Veri Analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada sınanacak modellerin verileri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmekte olan 33 Holding şirketin 2009-2018 yılları arasındaki verilerinden sağlan-mıştır. Çalışma sonucunda oluşturulan modelin Ekonomik Katma Değeri açıklamada sınırlı tespit edilmiştir.

References

 • Ahmed, H. (2015). Impact of Firms Earnings and Economic Value Added on the Market Share Va-lue: An Empirical Study on the Islamic Banks in Bangladesh. Global Journal of Manage-ment and Business Research: Accounting and Auditing, 15(2), 1-5.
 • Baltagi, B. (2005). Econometrics Analysis of Panel Data. England: John Wiley&Sons Inc. Bernier, G. ve Mouelhi, C. (2011). Dynamic Linkages Between MVA and Internal Performance Me-asures: A Panel Cointegration Analysis of the U.S. Insurance Industry. Insurance and Risk Management, 79(3), 223-250.
 • Bognarova, K. (2016). Analysıs of The Relatıonshıp Between Economıc Value Added and Market Value Added. Finance and Accounting, 793-796.
 • Boztosun, D. (2017). Comparison of EVA (Economic Value-Added) and Accounting Profit in Explai-ning Share Returns of Deposit Banks. China-USA Business Review, 16(12), 565-575.
 • Calayoğlu, İ. (2020). Geleneksel Performans Değerlendirme Ölçütlerinin Ekonomik Katma Değere Etkisi: Bilişim Endeksi Uygulaması (XBLSM). İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2543-2555.
 • Demirgüneş, K. (2009). Ekonomik Katma Değerin Hisse Senedi Getirileri ve Firma Değeri Üzerinde-ki Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Greene, W., H. (1997). Econometric Analysis. 3rd ed., New Jersey: Prentice Hall.
 • Günay, B. (2018). Firma Değeri ile Performans Ölçüm Yöntemleri Arasındaki İlişki: BİST İmalat Sanayi Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Gürbüz, A.O. ve Ergincan, Y. (2004). Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul: Literatür Yayıncılık, Yayın No: 119.
 • Güriş, S. (Ed.) (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri. İstanbul: D&R Yayınları. Ismail, I. (2013). Economic Value Added (EVA) Versus Traditional Tools İn Predicting Corporate Per-formance İn Malaysia. African Journal of Business Management, 7(18), 71–84.
 • Kurmi, M., K. ve Rakshit, D. (2017). Information Content of EVA And Traditional Accounting Based Financial Performance Measures in Explaining Corporation’s Change of Market Value. In-ternational Journal of Research in Finance and Marketing, 7(2), 1-14.
 • Pesaran, H. (2006). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence. Journal Applied Econometrics, 22(2): 265-312.
 • Stewart, G. B., III. (1991). The Quest for Value: The EVA Management Guide. New York: Harper Business.
 • Tatoğlu, Y., F. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yaqub, M., S. vd. (2015). Is Eva a Better Performance Measure Than Accounting Measures? Evi-dence From Pakistani Listed Companies. Science International, 27(2), 1425–1432.
 • Wooldridge, J., M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge: The MIT Press.

AN ANALYSIS TO DETERMINE THE ELEMENTS THAT AFFECT THE ECONOMIC ADDED VALUES CREATED BY HOLDINGS

Year 2021, Volume , Issue 33, 201 - 212, 31.10.2021
https://doi.org/10.18092/ulikidince.910835

Abstract

Günümüz finansal piyasalarında yatırımcılar, gelişmiş teknoloji ve çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerle rasyonel yatırım kararları alma arayışına girmişlerdir. Bu durum yatırımcıların şirketlere olan bakış açılarını son yıllarda değiştirmiştir. Firma değerinin öneminin anlaşılmasıyla birlikte gerek danışmanlık firmaları gerekse akademisyenler tarafından birçok firma değeriyle ilişkili ölçüt geliştirilmiştir. Bu ölçütlerin başında Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ölçütüi gelmektedir. Bu çalışmada, şirketlerin Ekono-mik Katma Değerleri ile ilişkili performans ölçütlerinden oluşan model geliştirip şirket değeriyle ilgilenen herkesin yararlanabileceği modelin sunulması ve literatüre yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmak-tadır. Çalışmada Panel Veri Analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada sınanacak modellerin verileri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmekte olan 33 Holding şirketin 2009-2018 yılları arasındaki verilerinden sağlan-mıştır. Çalışma sonucunda oluşturulan modelin Ekonomik Katma Değeri açıklamada sınırlı tespit edilmiştir.

References

 • Ahmed, H. (2015). Impact of Firms Earnings and Economic Value Added on the Market Share Va-lue: An Empirical Study on the Islamic Banks in Bangladesh. Global Journal of Manage-ment and Business Research: Accounting and Auditing, 15(2), 1-5.
 • Baltagi, B. (2005). Econometrics Analysis of Panel Data. England: John Wiley&Sons Inc. Bernier, G. ve Mouelhi, C. (2011). Dynamic Linkages Between MVA and Internal Performance Me-asures: A Panel Cointegration Analysis of the U.S. Insurance Industry. Insurance and Risk Management, 79(3), 223-250.
 • Bognarova, K. (2016). Analysıs of The Relatıonshıp Between Economıc Value Added and Market Value Added. Finance and Accounting, 793-796.
 • Boztosun, D. (2017). Comparison of EVA (Economic Value-Added) and Accounting Profit in Explai-ning Share Returns of Deposit Banks. China-USA Business Review, 16(12), 565-575.
 • Calayoğlu, İ. (2020). Geleneksel Performans Değerlendirme Ölçütlerinin Ekonomik Katma Değere Etkisi: Bilişim Endeksi Uygulaması (XBLSM). İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2543-2555.
 • Demirgüneş, K. (2009). Ekonomik Katma Değerin Hisse Senedi Getirileri ve Firma Değeri Üzerinde-ki Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Greene, W., H. (1997). Econometric Analysis. 3rd ed., New Jersey: Prentice Hall.
 • Günay, B. (2018). Firma Değeri ile Performans Ölçüm Yöntemleri Arasındaki İlişki: BİST İmalat Sanayi Örneği. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Gürbüz, A.O. ve Ergincan, Y. (2004). Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul: Literatür Yayıncılık, Yayın No: 119.
 • Güriş, S. (Ed.) (2015). Stata ile Panel Veri Modelleri. İstanbul: D&R Yayınları. Ismail, I. (2013). Economic Value Added (EVA) Versus Traditional Tools İn Predicting Corporate Per-formance İn Malaysia. African Journal of Business Management, 7(18), 71–84.
 • Kurmi, M., K. ve Rakshit, D. (2017). Information Content of EVA And Traditional Accounting Based Financial Performance Measures in Explaining Corporation’s Change of Market Value. In-ternational Journal of Research in Finance and Marketing, 7(2), 1-14.
 • Pesaran, H. (2006). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence. Journal Applied Econometrics, 22(2): 265-312.
 • Stewart, G. B., III. (1991). The Quest for Value: The EVA Management Guide. New York: Harper Business.
 • Tatoğlu, Y., F. (2016). Panel Veri Ekonometrisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yaqub, M., S. vd. (2015). Is Eva a Better Performance Measure Than Accounting Measures? Evi-dence From Pakistani Listed Companies. Science International, 27(2), 1425–1432.
 • Wooldridge, J., M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge: The MIT Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Burhan GÜNAY (Primary Author)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5390-006X
Türkiye


Ersin TİMUR
0000-0002-6210-3510
Türkiye

Publication Date October 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 33

Cite

APA Günay, B. & Timur, E. (2021). HOLDİNGLERİN OLUŞTURDUKLARI EKONOMİK KATMA DEĞERLERİ ETKİLEYEN UNSURLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ANALİZ . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (33) , 201-212 . DOI: 10.18092/ulikidince.910835

______________________________________________________

Address: Karadeniz Technical University Department of Economics Room Number 213  

61080 Trabzon / Turkey

e-mail : uiiidergisi@gmail.com