Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 358 - 369 2020-06-30

A Proposed Performance Audit Methodology for Lean 6S Applications
Yalın Üretimde 6S Uygulamaları için bir Performans Denetim Yöntemi Önerisi

Sinem ÇUKURLUÖZ [1] , Burak BİRGÖREN [2] , Meryem YALÇINKAYA [3] , Kenan ORÇANLI [4]


6S is a lean manufacturing technique based on continuous improvement philosophy, which is comprised of six steps: sort, set in order, shine, standardize, sustain and occupational safety. Different audit methods have been proposed in the literature for auditing 6S application performance; however, there is no study showing the validity of checklists and scoring systems of these audit methods. In addition, checklist items related to occupational safety are considered to be superficial. On the other hand, it is a well-known fact that improvements in the occupational safety have productivity-enhancing effects, and similarly, productivity-enhancing activities lead to improvements in occupational health and safety (OHS) issues. The Elmeri method is a OHS method based on checklists, whose performance has been scientifically validated for OHS supervision. In this study, a simple and fast performance audit method based on the Elmeri method has been proposed, which can be used in the manufacturing industry. The proposed method is called 6S-Integrated Performance Audit Method (6SE). The 6SE method presents a new checklist with a total of 40 items of observation rules, 18 of which are from the Elmeri method, 22 of which are derived fom the 6S literature. The application of the 6SE method was carried out in 5 workshops in a large-scale furniture company in Kırıkkkale. The 6SE and Elmeri indices of the factory were calculated on the basis of the collected observation data both on a general basis and on a workshop basis; performances were evaluated according to these index values. Also, the effect of the 6S improvement studies on the aforementioned indices has been analyzed and interpreted. The results showed that the proposed 6SE method is capable of determining the level of continuous improvement in the workshop.
Bir yalın üretim tekniği olan 6S; sınıflama, düzenleme, temizlik, standartlaştırma, disiplin ve iş güvenliği olmak üzere 6 adımdan oluşan ve sürekli iyileştirme felsefesine dayalı bir yöntemdir. 6S uygulama performansının denetimi için literatürde farklı denetim araçları önerilmiştir; fakat bu denetim araçlarına ait kontrol listelerinin ve puanlama sistemlerinin geçerliliğini gösteren bir çalışma yoktur. Ayrıca, bu denetim araçları iş güvenliğine ilişkin gözlem kontrol maddeleri açısından oldukça yüzeyseldir. Diğer yandan, iş güvenliği aşamasındaki iyileştirmelerin verimliliği artırıcı etkileri olduğu, benzer şekilde verimlilik artırıcı çalışmaların da iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında iyileşmelere yol açtığı bilinen bir gerçektir. Elmeri yöntemi İSG denetiminde bilimsel anlamda geçerliliği gösterilmiş, kontrol listelerine dayalı bir yöntemdir. Bu çalışmada, Elmeri yöntemi baz alınarak, tüm imalat sanayinde kullanabilecek, uygulanabilirliği basit ve hızlı bir performans denetim yöntemi önerilmiştir. Yönteme 6S-Elmeri Bütünleşik Performans Denetim Yöntemi (6SE) adı verilmiştir. 6SE yöntemi, 18’i Elmeri yönteminden 22’si literatürde 6S için önerilen denetim unsrularından olmak üzere toplam 40 maddelik gözlem kuralı içeren yeni bir kontrol listesi sunmaktadır. Yöntemin uygulaması Kırıkkkale’de kurulu büyük ölçekli bir mobilya fabrikasında 5 atölyede yapılmıştır. Toplanan gözlem verileri üzerinden fabrikanın hem genel bazda hem de atölye bazında 6SE ve Elmeri endeksleri hesaplanmıştır; bu endeks değerlerine göre performanslar değerlendirilmiştir. Ayrıca Dikişhane atölyesinde yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarının endeks değerlerine nasıl yansıdığı analiz edilip yorumlanmıştır. Sonuçlar önerilen 6SE yönteminin atölyedeki sürekli iyileşme düzeyini belirlemede yetenekli olduğunu göstermiştir.
 • Birgören, B., Laitinen, H. (2012). İş Sağlığı ve Güvenliğinde Elmeri Performans İzleme Yönteminin Türkiye Uygulamaları. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 104, Doğuş Üniversitesi-İstanbul.
 • Çukurluöz, S., Birgören, B. (2019) 6S-Elmeri Bütünleşik Yöntemi Kitapçığı. Retrieved from https://6selmeriaudit.blogspot.com/.
 • Gapp, R., Fisher, R., & Kobayashi, K. (2008). Implementing 5S within a Japanese context: an integrated management system. Management Decision, 46(4), 565-579.
 • Ho, S.K. (2010). Integrated lean TQM model for global sustainability and competitiveness. The TQM Journal, 22(2), 143-158.
 • Kumar, S.P., Sudhahar, C., Dickson, J.F., Senthil, V., & Devadasan, S. R. (2007). Performance analysis of 5‐S teams using quality circle financial accounting system. The TQM Magazine, 19(5), 483–496.
 • Laitinen, H., Rasa, P.L., Räsänen, T., Lankinen, T., & Nykyri, E. (1999). ELMERI observation method for predicting the accident rate and the absence due to sick leaves. American journal of industrial medicine, 36(S1), 86-88.
 • Laitinen, H., Vuorinen, M., & Simola, A. (2012). İmalat Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, MESS yayınları.
 • Laitinen, H., Vuorinen, M., Simola, A., & Yrjänheikki, E. (2013). Observation-based proactive OHS outcome indicators–validity of the Elmeri method. Safety science, 54, 69-79.
 • Marria, P., Williams, S. J., & Naim, M. (2014). Six S: creating an efficient and safer work environment. Total Quality Management & Business Excellence, 25(11-12), 1410-1428.
 • Ortiz, C.A. (2015). The 5S Playbook: A step-by-step Guideline for the Lean Practitioner. Productivity Press.
 • Roll, D. (2008). An Introduction to 6S. Beaverton, OR, USA:Vital Enterprises.
 • Sukdeo, N. (2017). The application of 6S methodology as a lean improvement tool in an ink manufacturing company. Conference: IEEE-IEEM 2017, pp. 1666-1671.
 • Tekin, M., Arslandere, M., Etlioğlu, M. & Tekin, E. (2018). Büyük Ölçekli Bir Işletmede 5S Uygulamasi. International Journal of Social and Humanities Sciences, 2(1), 106-122.
 • Vahapassi, A, Laitinen, H., Campbell, S., Ersan, E., Birgören, B., Özesen, M., Matisane, L., Şimşek, C., Atlı, K., Demirkol, D., Rodoplu, S. (2012). KOBİ’ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri – Metal Sektörü, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) – AB Projesi :TR0702.20-01/001.
 • Visco, D. (2016). 5S made easy: a step-by-step guide to implementing and sustaining your 5S program. Productivity Press.
 • Webber, L., & Wallace, R. (2007). Quality control for dummies. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Willis, D. (2016). Process Implementation Through 5S: Laying the Foundation for Lean. New York: Productivity Press.
 • Yılmaz, F., Birgören, B (2015). İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Kullanılan Teknikler ile Verimlilik Artışında Kullanılan 5S Tekniğinin Ortak Yönleri. 5. Ulusal Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4393-4025
Author: Sinem ÇUKURLUÖZ
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9045-6092
Author: Burak BİRGÖREN
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4255-5656
Author: Meryem YALÇINKAYA (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5716-4004
Author: Kenan ORÇANLI
Institution: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Çukurluöz, S , Bi̇rgören, B , Yalçınkaya, M , Orçanlı, K . (2020). Yalın Üretimde 6S Uygulamaları için bir Performans Denetim Yöntemi Önerisi . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 358-369 . DOI: 10.29137/umagd.669819