Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 500 - 509 2020-06-30

Investigation of Technical Drawing Educatıon in Civil Engineering
İnşaat Mühendisliğinde Teknik Resim Eğitiminin İncelenmesi

Kivanç BAYAT [1]


This study aims to demonstrate the current situation of the technical drawing education in Turkey, and to determine the views of civil engineers about the importance of technical drawing in professional life. In this respect, 25 public and 15 private universities civil engineering undergraduate programs were examined, to see in what way they included technical drawing in the curriculum. Afterwards, a survey was conducted with 141 civil engineers, with the idea that tthe importance of technical drawing for civil engineering can be put forward by the opinions and experiences of the best professional civil engineers. The study revealed the importance of technical drawing and computer aided technical drawing education in undergraduate programs for civil engineers. Additionaly, the differences in the participants views according to their occupational life, age, experience, working areas were examined, and also the place of the computer aided drawing program in the professional life was questioned. According to the results, although professional civil engineers are in a consensus on the importance of technical drawing for professional life, but a considerable part of them do not think that they are getting a good technical drawing education during undergraduate education. In line with the results, various suggestions were made to guide the studies of updating the technical drawing and computer aided technical drawing educations in civil engineering undergraduate programs.
Bu çalışma ile Türkiye’de inşaat Mühendisliği’nde teknik resim eğitiminin mevcut durumunun ortaya konması ve profesyonel inşaat mühendislerinin teknik resim eğitiminin meslekteki yeri ve önemine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak Türkiye’de inşaat mühendisliği eğitimi veren 25 devlet ve 15 vakıf üniversitesinin müfredatlarında teknik resim eğitimini ne şekilde yer aldığı incelenmiştir. İnşaat mühendisliği açısından teknik resmin öneminin en iyi profesyonel inşaat mühendislerinin görüş ve tecrübeleriyle ortaya konulabileceğinden yola çıkılarak 141 inşaat mühendisi ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile inşaat mühendislerinin, öğrenim hayatında almış olduğu teknik resim ve bilgisayar destekli teknik resim eğitimine verdikleri önem, bu eğitimin meslek hayatlarındaki etkileri, yaş, tecrübe, çalışma alanları olan kurumlarda, ofiste ve şantiyede görev yapma durumlarına göre teknik resim eğitimine bakış açıları ve bilgisayar destekli çizim programının mesleklerindeki yeri ortaya konmuştur. Profesyonel inşaat mühendislerinin teknik resmin meslek hayatında önemli bir yeri olduğu konusunda görüş birliği içerisinde oldukları, ancak önemli bir kısmının lisans eğitimi sırasında iyi bir teknik resim eğitimi aldıklarını düşünmedikleri görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda inşaat mühendisliği bölümlerinde verilen teknik resim eğitiminin güncellenmesi çalışmalarına yol gösterecek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
  • Acar Ş., Bir A. &Kaçar M. (2016). Osmanlı’da Sivil Mühendis Yetiştirmek Üzere Açılan Hendese-İ Mülkiye Mektebi. Osmanlı Bilimi Araştırmaları, XVII/2, 1-26
  • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın Dağıtım, s:141
  • Bilgiç D. E. & Konak N. (2016). Tasarı Geometri - Teknik Resim ve Perspektif Derslerinin, Mimarlık Eğitimi Düşünsel Altyapısına Etkisi ve Prof. Dr. Yılmaz MORÇÖL. Journal of Architecture and Life, 1(1), 1-11
  • Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychmetrika, 16(3), 297-334.
  • Ertepınar A.,( 2000). Nasıl bir üniversite mezunu istiyoruz? Panel Konuşmaları, Bilimsel Toplantı Serisi 2, TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, 38s,
  • Kalaycı Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım
  • Özmen G. (2011). İnşaat mühendisliği eğitiminde bilgisayar. İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu , 47-53
  • Öztepe H., Gerdemeli İ., Aslan R. & Kurt S.(1993) İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Teknik Resim Eğitimi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Rapor ve Bildiriler Kitabı, Sayı:153, Sayfa 331, 15-17 Nisan 1993 http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11234.pdf
  • Töre C. (2004). Teknik Resim, Ölçme ve Tolerans Tarihçesi. Mühendis ve Makina Dergisi Bilgi Sayfası Sayı : 531
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3775-4394
Author: Kivanç BAYAT (Primary Author)
Institution: MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Bayat, K . (2020). İnşaat Mühendisliğinde Teknik Resim Eğitiminin İncelenmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 500-509 . DOI: 10.29137/umagd.674242