Year 2021, Volume 13 , Issue 1, Pages 202 - 211 2021-01-18

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Sürdürülebilir Kişisel Koruyucu Donanım Politikalarının Uygulanması
Implementation of Sustainable Personal Protective Equipment Policies in Occupational Health and Safety

Suna ÇETİN [1] , Vesile BEĞİK [2]


İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistiki veriler, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşulları hakkında bilgi veren kaynaklardır. Türkiye’de yapılan çalışmalar, iş kazaları oranının son yıllarda azaldığını ancak bu azalmanın henüz yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Hem meslek hastalıklarının hem iş kazalarının firmalara getirdiği mali yük düşünüldüğünde, önleyici ve koruyucu faaliyetlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. İSG çalışmaları kaynakta koruma, ortama yönelik koruma ve kişisel koruyucu donanımlar olarak 3 aşamada ele alınmaktadır. İş yerinde tanımlanan tüm İSG yaklaşımlarının uygulanabilir ve sürdürülebilir faaliyetler olması, bilançonun ağır olup olmamasında büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada İSG yaklaşımlarından biri olan kişisel koruyucu donanımların uygulamadaki sürdürülebilirliği araştırılmıştır. Ankara’da faaliyet gösteren ısı cihazları üreten bir firmada kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların neler olduğu, bunların kullanımı ile ilgili alınan eğitimlerin düzeyi ve kullanım oranını etkinliği ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Kullanım oranlarının düşük olmasının nedenleri araştırılarak temel kaynağın işçi mi yoksa donanım mı olduğu analiz edilmiştir. KKD kullanımının arttırılması için uygulanacak yaklaşımların neler olabileceği tartışılmıştır.
Statistical data on occupational accidents and occupational diseases are sources that provide information about occupational health and safety (OHS) conditions. studies in Turkey, has decreased in recent years, but the rate of work-related accidents shows that this is not yet sufficient reduction. Considering the financial burden of both occupational diseases and occupational accidents, the importance of preventive and protective activities becomes clear once again. OHS studies are handled in 3 stages as source protection, environmental protection and personal protective equipment. The fact that all OHS approaches defined in the workplace are feasible and sustainable activities are of great importance in whether the balance sheet is heavy or not. In this study, the sustainability of personal protective equipment, one of the OHS approaches, in practice was investigated. In Ankara, a company producing heat equipment has been investigated about the personal protective equipment to be used, the level of training received and the effectiveness of the rate of use. The reasons for the low utilization rates are investigated and whether the basic resource is workers or equipment is analyzed. The approaches to be applied to increase the use of PPE are discussed.
 • Açıkalın, C.(2008).Eskişehir-Bozüyük bölgesindeki seramik sektöründe iş kazaları ve kişisel koruyucu malzeme kullanımının kazalar üzerindeki etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1),133-154.
 • Administration. OSHA.(2003).Personal Protective Equipment. U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration
 • Akman,Ü .(2019). İş yerinde güvenlik kültürü ve kişisel koruyucu donanım kullanımı, OHS Academy, İş Sağlığı ve Güvenliği Akademi Dergisi, 2(3).
 • Atasoy, M. (2015). Trabzon il merkezindeki şantiyelerde çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanım bilincinin belirlenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Beşer, A., &Topçu, S.(2013). Sağlık alanında kişisel koruyucu ekipman kullanımı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 6(1), 241-247.
 • Büdüş, G. (2017). Otoboya sektörü çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği bilgi, tutum ve davranışları, Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,Yüksek Lisans Tezi.
 • Çalışkan,H. (2017).Sağlık hizmetlerinde kişisel koruyucu ekipman kullanma davranışını etkileyen faktörler, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(3),313-328.
 • Çavuşoğlu, İ., Ekti, H., Güvendi, A., Gökcan, A., & Demir, H. (2020). Bir yeraltı altın madeninde kişisel koruyucu donanımlar için risk değerlendirilmesi, Yerbilimleri, 41 (1), 100-113.
 • Çelik, G.T,., & Temel, C.D.(2018). İnşaat sektöründe kişisel koruyucu donanım kullanımında ödül-ceza uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi,33(4), 197-202.
 • Demirbilek, T., & Çakır, Ö.(2008). Kişisel koruyucu donanım kullanımını etkileyen bireysel ve örgütsel değişkenler, Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 173-191.
 • Dingus, A.T.,Wreggit, S.W., & Hathaway, J.A.(1993). Warning variables affecting personal protective equipment use, Safety Science,16(5),655-673.
 • Eser, A.(2015). Maden işlerinde solunum koruyucu donanımlar, Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2015.
 • Ganczak, M., & Sztch, Z. (2007). Surgical nurses and complianca with personel protective equipment, 66, 346-351.
 • Gülhan, B., İlhan, M.N., & Civil, S.F.(2012). Occupational accidents and affecting factors of metal industry in a factory in Ankara, Turkish. Journal of Public Health, 10(2), 76-85.
 • Güvel, Ş.T.,& Oral, E.L.(2018). İş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatının Türkiye inşaat sektöründe uygulanma düzeyi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(1), 189-198.
 • Kahya, E., Ulutaş, B., & Özkan, N.F. (2019). Metal Endüstrisinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Analizi, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi. 7(2), 420-433.
 • Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130702-2.htm
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130702-2.htm
 • MacFalane, E.,,Chapman,A., Benke, G., Meaklim, J., Sim, M., & MacNeil, J. (2008). Training and other predictors of personal protective equipment use in Australian grain farmers using pesticides, Occup Environ Med. 65,141-146.
 • OSHA (2000). Assessing the need for personal protective equipment: A Guide for Small Business Employers. U. S. Department of Labor Occupational Safety and Health
 • Reese ,C.D. (2003). Occupational Health and Safety Management-APractical Approach, Lewis Publishers, Boca Raton
 • Şenol, M.B., & Dağdeviren, M.(2020). İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kullanılan kişisel koruyucu donanım miktarının tahminine yönelik bir model. Politeknik Dergisi,23(39),895-900.
 • Taşçı, H.(2016). Kişisel koruyucu donanımları çalışanların isteği ile kullanmama nedenleri ve kullandırma çözümleri, Gedik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Taşyürek, M.(2007). Kişisel koruyucu donanımlar, Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi,18-26.
 • Yağımlı,M., & Kaçar, Ü.(2018). Tehlikeli madde çalışmalarında kişisel koruyucu donanım kullanımlarının incelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(23),56-71.
Primary Language tr
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8874-0422
Author: Suna ÇETİN (Primary Author)
Institution: kırıkkale üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1419-9255
Author: Vesile BEĞİK
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 18, 2021

APA Çetin, S , Beğik, V . (2021). İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Sürdürülebilir Kişisel Koruyucu Donanım Politikalarının Uygulanması . International Journal of Engineering Research and Development , 13 (1) , 202-211 . DOI: 10.29137/umagd.777201