Year 2021, Volume 13 , Issue 1, Pages 231 - 242 2021-01-18

Assessment of Ergonomic Risks for Textile Sector Employees with Analytical Network Process
Tekstil Sektör Çalışanlarının Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin Analitik Ağ Süreci ile Değerlendirilmesi

Güler AKSÜT [1] , Tamer EREN [2] , Mehmet TÜFEKÇİ [3]


The textile sector is one of Turkey's most advanced sectors. Most of the workers in the textile industry are women. Ergonomics risks appear as an essential factor to be addressed in ensuring occupational safety and health in this area where the dependency on people continues, and labor-intensive production is present. The textile sector consists of cutting, sewing, ironing, quality control, printing, packaging, and shipping departments. Most of the women working in textiles are working as sewing machine operators.
The most critical production stage in which machines are operated for sewing fabrics is the sewing department. The aim of the study is to determine the ergonomics risks of working women in this department using the multi-criteria decision-making method. As a result of studies in the literature and expert opinions, six criteria and 36 sub-criteria were formed. In the study, the criteria were weighted in line with expert opinions using the analytical network process method. The criterion with the highest weight has formed sitting for a long time and repetitive movements among the physical risk factors. First of all, these risks should be tried to be eliminated.

Tekstil sektörü Türkiye’nin en gelişmiş sektörlerinden biridir. Tekstil sektöründe çalışanların büyük yoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. İnsana bağımlılığın sürdüğü, emek yoğun üretimin olduğu bu alanda ergonomik riskler iş sağlığı ve güvenliğini sağlamada ele alınması gerekli en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekstil sektörü kesim, dikim, ütüleme, kalite kontrol, baskı, paketleme ve sevkiyat bölümlerinden oluşmaktadır. Tekstilde çalışan kadınların büyük yoğunluğunu dikiş makinesi operatörü olarak çalışanlar oluşturmaktadır.
Kumaşların dikilmesi için makinelerin çalıştırıldığı en kritik üretim aşaması dikim bölümüdür. Çalışmanın amacı da bu bölümdeki çalışan kadınların ergonomik risklerinin çok kriterli karar verme yöntemi kullanılarak belirlenmesidir. Literatürde yapılan çalışmalar ve uzman görüşleri neticesinde altı kriter ve 36 alt kriter oluşturulmuştur. Çalışmada analitik ağ süreci yöntemi kullanılarak uzman görüşleri doğrultusunda kriterlerin ağırlıklandırılması yapılmıştır. Ağırlığı en yüksek olan kriter fiziksel risk etmenlerinden, uzun süre oturarak çalışma ve tekrarlı hareketler oluşturmuştur. Öncelikli olarak bu risklerin giderilmesine çalışılmalıdır.
 • Akça, N., Sönmez, S., Gür, Ş., Yılmaz, A., & Eren, T. (2018). Kamu Hastanelerinde Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Finans Yöneticisi Seçimi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2),133-146.
 • Balasundaram, K., Adugna, A., Kumar, A., & Kumar, M. (2017). Improvement of Ergonomic Factors in a Textile Industry: A Case Study. Journal of Recent Research in Engineering and Technology, 4(5),2349 –2252.
 • Berberoğlu, U., & Tokuç, B. (2013). Work-Related Musculoskeletal Disorders at Two Textile Factories in Edirne,Turkey. Balkan Medical Jurnal, 30(23),23-27.
 • Buckle, P., & Devereux, J. (2002). The nature of work-related neck and upper limb musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics, 33(3),207-207.
 • Bulduk, S., Bulduk, E., & Süren, T. (2017). Reduction of work-related musculoskeletal risk factors following ergonomics education of sewing machine operators. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 23(3).347-352.
 • Chung, S.-H., Lee, A., & Pearn, W. (2005). Analytic networkprocess (ANP) approach for product mix planning in semiconductor fabricator. Int. J. Production Economics, 96(1),15-36.
 • Dagnew, B., & Matebu, A. (2014). Desıgn Of Manual Materıal Handlıng System Through Computer Aıded Ergonomıcs: A Case Study At Bdtsc Textıle Fırm. International Journal for Quality Research, 8(4).557-568.
 • Dağdeviren, M., Dönmez, N., & Kurt, M. (2006). Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 21(2),247-255.
 • Delleman, N., & Dul, J. (2002). Sewing machine operation:workstation adjustment, working posture, and workers’ perceptions. International Journal of Industrial Ergonomics, 30(6),341-353.
 • Deyyas, W., & Tafese, A. (2014). Environmental and Organizational Factors Associated with Elbow/Forearm and Hand/Wrist Disorder among Elbow/Forearm and Hand/Wrist Disorder among. Journal of Environmental and Public Health, 1-9.
 • Dianat, I., Kord, M., Yahyazade, P., Karimi, M., & Stedmon, A. (2015). Association of individual and work-related risk factors with musculoskeletal symptoms among Iranian sewing machine operators. Applied Ergonomics, 51,180-188.
 • Eladly, A., Abou-Ali, M., Sheta, A., & EL-Ghlomy, S. (2020). A flexible ergonomic redesign of the sewing machine workstation. Research Journal of Textile and Apparel, 24(3),245-265.
 • Enez, K., & Nalbantoğlu, S. S. (2019). Comparison of ergonomic risk assessment outputs from OWAS and REBA in forestry timber harvesting. International Journal of Industrial Ergonomics, 70,51-57.
 • Gahlot, N., Mehta, M., & Singh, K. (2016). Assessment of Postural Discomfort among Female Sewing Machine Operators. International Journal of Bio-resource and Stress Management, 7(1),115-118.
 • Gahlot, N., Mehta, M., & Singh, K. (2017). Occupational health problems among female sewing machine operators. Indian Journal of Health and Wellbeing, 8(1),122-126.
 • Gür, Ş., & Eren, T. (2017). Analitik Ağ Süreci Ve PROMETHEE Yöntemleri İle Gıda Sektöründeki Orta Ölçekli İşletmeler İçin Pazarlama Stratejilerinin Seçimi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1),79-92.
 • Gür, Ş., Miman, M., & Eren , T. (2020). Analitik Ağ Süreci Yöntemi ile Akaryakıt Taşımacılığının Çevresel Etkilerini Değerlendirme. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 5(2),61-70.
 • Habib, M. (2015). Ergonomic risk factor identification for sewing machine operators through supervised occupational therapy fieldwork in Bangladesh: A case study. IOS Press, 50(3),357-362.
 • Hamurcu, M., & Eren, T. (2017). Science Citation Index (SCI) Kapsamında Dergi Seçimi için Analitik Ağ Süreci Yönteminin Kullanılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2,54-70.
 • Hoque, A. M., Ahmed, S., Paul, S., & Parvez, M. (2015). Topsıs Based Ergonomıc Analysıs On Work Related Musculoskeletal Dısorders Of Sewıng Machıne Operators. International Journal of Advances in Engineering & Technology, 8(5),728-738.
 • İşler, M., Küçük, M., & Güner, M. (2018). Ergonomic assessment of working postures in clothing sector with scientific observation methods. International Journal of Clothing Science and Technology, 30(6),757-771.
 • Jalilian, H., Teshnizi, S., Röösli, M., & Neghab, M. (2018). Occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and risk of Alzheimer disease: A systematic review and meta-analysis. NeuroToxicology, 69,242-252.
 • Kaergaard, A., & Andersen, J. (2000). Musculoskeletal disorders of the neck and shoulders in female sewing machine operators: prevalence, incidence, and prognosis. Occup Environ Med, 57,528-534.
 • Kalınkara, V., Çekal, N., Akdoğan, I., & Kacar, N. (2011). Anthropometric measurements related to the workplace design for female workers employed in the textiles sector in Denizli, Turkey. Eurasian Journal of Anthropology , 2(2),102-111.
 • Karakitapoğlu , N., Akyıldız, S., Çakmak , B., & Alayunt, F. (2017). İzmir İlinde Tekstil ve Hazır Giyim Sanayindeki Ergonomik Sorunlar. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5,269-274.
 • Kaya, Ö. (2015). Design of Work Place and Ergonomics in Garment Enterprises. Procedia Manufacturing, 3,6437-6443.
 • Kaya, Ö., & Özok, A. (2018). Hazır Giyim İşletmelerinin Ergonomik Risk Etmenleri Yönünden Değerlendirilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6,263-270.
 • Lu, D., Wang, D., Feng, C., Jin, Y., Zhou, Z., Wu, C., . . . Wang, G. (2013). Urinary concentrations of metabolites of pyrethroid insecticides in textile workers, Eastern China. Environment International, 60,137-144.
 • Makhbul, Z., Idrus, D., & Abdul Rani, M. (2007). Ergonomics design on the work stress outcomes. Jurnal Kemanusiaan , 9,50-61.
 • Malik, N., Maan, A., Pasha, T., Akhtar, S., & Ali, T. (2010). Role of hazard control measures in occupational health and safety in the textile industry of Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 47(1),72-76.
 • Meenaxi, T., & Sudha, B. (2012). Causes of Musculo-Skeletal Disorder in Textile Industry. International Research Journal of Social Sciences, 1(4),48-50.
 • Mehta, E., Mehta, M., & Sharma, P. K. (2020). A study on work-related musculoskeletal disorders among sewing machine operators. Indian Journal of Health and Well-being, 11,08-12.
 • Merisalu, E., Männaste, M., Hiir, K., & Traumann, A. (2016). Predictors and prevalence of musculoskeletal disorders among sewing machine operators. Agronomy Research, 14(4),1417-1426.
 • Nagaraj, T., Jeyapaul, R., & Mathiyazhagan, K. (2019). Evaluation of ergonomic working conditions among standing sewing machine operators in Sri Lanka. International Journal of Industrial Ergonomics, 70,70-83.
 • Özcan, E., Özcan, N. A., & Eren, T. (2017). CSP Teknolojisine Sahip Güneş Enerjisi Santrallarının Kombine ANP-PROMETHEE Yaklaşımı ile Seçimi. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1),18-44.
 • Özder, E., Özcan, E., & Eren, T. (2019). Staff Tasks Based Shift Scheduling Problem Solution with ANP and Goal Programming Method in A Natural Gas Combined Cycle Power Plant. Mathematics, 7(2),192.
 • Öztürk, N., & Esin, M. N. (2011). Investigation of musculoskeletal symptoms and ergonomic risk factors among. International Journal of Industrial Ergonomics, 41(6),585-591.
 • Saaty, T. (1980). The Analytic Hierarchy Process.
 • Sealetsa, O., & Thatcher, A. (2011). Ergonomics issues among sewing machine operators in the textile manufacturing industry in Botswana. IOS Press, 38(3),279-289.
 • Sevinç, A., Gür, Ş., & Eren, T. (2018). Analysis of the Difficulties of SMEs in Industry 4.0 Applications by Analytical Hierarchy Process and Analytical Network Process. processes, 6,264.
 • Stefanović, V., Urošević, S., Mladenović-Ranisavljević, I., & Stojilković, P. (2019). Multi-criteria ranking of workplaces from the aspect of risk assessment in the production processes in which women are employed. Safety Science, 116,116-126.
 • Szabo, J., Mezei, K., Thuroczy, G., & Mezei, G. (2006). Occupational 50 Hz Magnetic Field Exposure Measurements Among Female Sewing Machine Operators in Hungary. Bioelectromagnetics, 27(6),451-457.
 • T.C.Ticaret Bakanlığı. (2020). Hazır Giyim Sektör Raporu-2018.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.Tekstil Sektöründe İş Sağlığı Gözetimi Rehberi.
 • Tompa, E., Dolinschi, R., & Natale, J. (2013). Economic evaluation of a participatory ergonomics intervention in a textile plant. Applied Ergonomics, 44(3),480-487.
 • Tondre, S., & Deshmukh, T. (2019). Guidelines to sewing machine workstation design for improving working posture of sewing operator. International Journal of Industrial Ergonomics, 71,37-46.
Primary Language tr
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3637-1335
Author: Güler AKSÜT
Institution: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5282-3138
Author: Tamer EREN (Primary Author)
Institution: Kırıkkale Üniversitsesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8573-1117
Author: Mehmet TÜFEKÇİ
Institution: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 18, 2021

APA Aksüt, G , Eren, T , Tüfekçi, M . (2021). Tekstil Sektör Çalışanlarının Maruz Kaldığı Ergonomik Risklerin Analitik Ağ Süreci ile Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 13 (1) , 231-242 . DOI: 10.29137/umagd.798215