Conference Paper
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Hastane Kan Toplama Merkezinde Yalın Üretim Uygulaması

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 172 - 187, 31.12.2021

Abstract

Sağlık alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların katma değer sağlamayan işlem süreçleri, israf oluşturarak ciddi sorunlara sebep olabilmektedir. Sağlık alanında yaşanan israfların, hasta tanı ve iyileşme sürecine ciddi derecede olumsuz etki etmesi ve bu israfların fark edilmesi için analiz çalışmalarının yapılmaması sonucunda, hastanın tanı ve iyileşme sürecindeki aksaklıklar artmaktadır. Zaman, insan gücü, taşıma, hareket ve bunlara bağlı olarak israflara neden olabilmektedir. Bu nedenle, yalın bakış açısının sağlık alanına kazanımı ve sağlık sektöründeki kişi ve kurumlarca yalın anlayışının benimsenmesi, değer katmayan işlemlerin azaltılmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır. Çalışmada, yalın üretim yaklaşımıyla elde edilen verimliliğin, sağlık hizmetleri yönetimine sağladığı olumlu etkiler gösterilmektedir. Çalışmanın uygulama aşamasında, büyük ölçekte sağlık hizmeti veren bir sağlık kurumunun kan alma merkezinde çalışan numune alma personelinin kan numunelerini toplama, taşıma, ayrıştırma, yerleştirme hareketlerinden kaynaklı oluşan israfların Spagetti Diyagramı ile analizleri yapılmış ve Milk-Run yönteminden yararlanılarak verimliliğin sağlandığı çözümler önerilmiştir.Yapılan çalışmada gözlemlenen hareket ve zamandan kaynaklı israfların, çalışma sonucundaki önerilerin uygulanmasıyla azalacağı ve 60% verimlilik sağlanabileceği gösterilmektedir.

References

 • Alsancak, S. (2015). Yürüyüş Terminolojisi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 14(2), 1-6.
 • Bektaş, G., Kiper , F., & Aytaç, B. (2018). Sağlık İşletmelerinde Yalın Uygulamalar. 11(44), 205-219. Burdur.
 • Bialek, R., Duffy, G., & Moran, J. (tarih yok). KalDer Ankara Şubesi. Mayıs 20, 2021 tarihinde https://www.kalderankara.org/bilgi-merkezi/yonetim-ve-kalite-araclari/spagetti-diyagrami-11 adresinden alındı
 • Çilhoroz, Y., & Arslan, İ. (2018). Yalın Yönetim Yaklaşımı ve Sağlık Hizmetlerinde Uygulamları. Süleyman Demirel Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(32), 156-185.
 • Demir, Ö. (2010). Bir Otomotiv Firmasının İhracat Dağıtım Merkezinde Milk Run Sisteminin Kurulması. Kocaeli: Yüksek Lisans Tezi,Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Endüstri Mühendisliği.
 • Güleryüz, D. (2012). Yalın Yönetim Sistemlerinin Hastanelere Uyarlanabilirliği ve Bir Hastane Uygulaması. Sakarya: Yüksek Lisans Tezi,Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Endüstri Mühendisliği.
 • Karacan, D., Tuncel, P., Gürsoy Doruk, Ö., & Doğan, Y. (2020). Pnömatik Tüp Taşıma Sisteminin Hemoliz Üzerine Etkisi: Klinik Olarak Anlamlı mı? Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 18(2), 85-91.
 • Kılıçarslan, M. (2018). Sağlıkta İsraf (Yalın Hastane). iksad Yayınevi.
 • Murray, M., Drought, A., & Kory, R. (1964). Walking Patterns of Normal Men. The Journal of Bone & Joint Surgery, 46(2), 335-360.
 • Önder, N., Arslan, E., Kayalı, S., Keskin, Z., & Yiğit, Ö. (2015).
 • Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim Anlayışının Değerlendirilmesinde Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(1), 34-39.
 • Özen, İ. (2015). Yalın Düşünce Uygulaması:Hastanelerde Değer Katmayan Faaliyetlerin Ortadan Kaldırılması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(44), 205-219.
 • Özgür, B., & Kara, R. (2020). Hastane Pnömatik Sistemlerinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(5), 25-34.
 • Polat, S. (2010). ISO 15189 Standardizasyonunun Biyokimya Laboratuvarına Uygulanması. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı,Biyomedikal Mühendisliği Programı.
 • Selim, H., Selim, S., & Dabanlı, T. (2018). Bir Tekstil İşletmesinde Milk-Run Uygulaması. 19.Uluslararası EYİ Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı (s. 530-546). içinde Antalya: Marmara Üniversitesi.
 • Türk Dil Kurumu. (2020). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Mayıs 18, 2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2005). Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü,Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(1).
 • Yalçın, M., Elyas, C., Yıldız, S., Alpşen, C., & Yalçın, G. (2018). Yalın Metodolojinin Hastane Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılması (Toyota Üretim Sistemi-Spagetti Diyagramı). Konuralp Tıp Dergisi, 10(1), 99-104.
 • Yavuz Taşlıpınar, M., Özkan, E., & Yeşilkay, Ş. (tarih yok). Laboratuvar Tetkikleri için Uygun Numune Alımı. Mayıs 20, 2021 tarihinde http://www.jcam.com.tr/files/KATD-1600.pdf adresinden alındı
 • Yıldız, S., & Yalman, F. (2015). Sağlık İşletmelerinde Yalın Uygulamalar Üzerine Genel Bir Literatür Taraması. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Staratejileri Araştırma Dergisi, 1(1).
 • Yücel, D. (2016). Hemoglobin Bozuklukları İçin Tarama Testlerinde Sık Karşılaşılan Preanalitik Hatalar. (Türk Biyokimya Derneği) Mayıs 20, 2021 tarihinde http://www.turkbiyokimyadernegi.org.tr/upload/48/Dosyalar/tmp/20194111542.pdf adresinden alındı

A Lean Manufacturing Application in a Hospital Blood Collection Center

Year 2021, Volume 13, Issue 3, 172 - 187, 31.12.2021

Abstract

Processes that do not add added value in healthcare centers can cause serious problems by creating wastes. Wastes in the field of health can have serious negative impacts on the patient diagnosis and recovery processes. The fact that there are few studies on waste, increases these problems even more. Waste of time, manpower, transportation, movement can be given as examples. The application of the lean to the field of health and the adoption of the lean by individuals and institutions in the health sector will contribute to the reduction of non-value-added processes and increase efficiency. In this study, the positive effects of the efficiency obtained with the lean production approach on health services management are shown. In the implementation phase of the study, a blood collection center of a large-scale health institution was considered. The analysis of the waste caused by the employee's movements of collecting, transporting, separating, and placing the samples was performed with the Spaghetti Diagram and solutions were proposed by using the Milk-Run method. In this study, it is shown that the waste of movement and time will be reduced by the implementation of the recommendations and an efficiency of 60% can be achieved.

References

 • Alsancak, S. (2015). Yürüyüş Terminolojisi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 14(2), 1-6.
 • Bektaş, G., Kiper , F., & Aytaç, B. (2018). Sağlık İşletmelerinde Yalın Uygulamalar. 11(44), 205-219. Burdur.
 • Bialek, R., Duffy, G., & Moran, J. (tarih yok). KalDer Ankara Şubesi. Mayıs 20, 2021 tarihinde https://www.kalderankara.org/bilgi-merkezi/yonetim-ve-kalite-araclari/spagetti-diyagrami-11 adresinden alındı
 • Çilhoroz, Y., & Arslan, İ. (2018). Yalın Yönetim Yaklaşımı ve Sağlık Hizmetlerinde Uygulamları. Süleyman Demirel Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(32), 156-185.
 • Demir, Ö. (2010). Bir Otomotiv Firmasının İhracat Dağıtım Merkezinde Milk Run Sisteminin Kurulması. Kocaeli: Yüksek Lisans Tezi,Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Endüstri Mühendisliği.
 • Güleryüz, D. (2012). Yalın Yönetim Sistemlerinin Hastanelere Uyarlanabilirliği ve Bir Hastane Uygulaması. Sakarya: Yüksek Lisans Tezi,Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Endüstri Mühendisliği.
 • Karacan, D., Tuncel, P., Gürsoy Doruk, Ö., & Doğan, Y. (2020). Pnömatik Tüp Taşıma Sisteminin Hemoliz Üzerine Etkisi: Klinik Olarak Anlamlı mı? Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 18(2), 85-91.
 • Kılıçarslan, M. (2018). Sağlıkta İsraf (Yalın Hastane). iksad Yayınevi.
 • Murray, M., Drought, A., & Kory, R. (1964). Walking Patterns of Normal Men. The Journal of Bone & Joint Surgery, 46(2), 335-360.
 • Önder, N., Arslan, E., Kayalı, S., Keskin, Z., & Yiğit, Ö. (2015).
 • Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim Anlayışının Değerlendirilmesinde Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(1), 34-39.
 • Özen, İ. (2015). Yalın Düşünce Uygulaması:Hastanelerde Değer Katmayan Faaliyetlerin Ortadan Kaldırılması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(44), 205-219.
 • Özgür, B., & Kara, R. (2020). Hastane Pnömatik Sistemlerinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(5), 25-34.
 • Polat, S. (2010). ISO 15189 Standardizasyonunun Biyokimya Laboratuvarına Uygulanması. İstanbul: Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı,Biyomedikal Mühendisliği Programı.
 • Selim, H., Selim, S., & Dabanlı, T. (2018). Bir Tekstil İşletmesinde Milk-Run Uygulaması. 19.Uluslararası EYİ Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı (s. 530-546). içinde Antalya: Marmara Üniversitesi.
 • Türk Dil Kurumu. (2020). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Mayıs 18, 2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2005). Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü,Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(1).
 • Yalçın, M., Elyas, C., Yıldız, S., Alpşen, C., & Yalçın, G. (2018). Yalın Metodolojinin Hastane Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılması (Toyota Üretim Sistemi-Spagetti Diyagramı). Konuralp Tıp Dergisi, 10(1), 99-104.
 • Yavuz Taşlıpınar, M., Özkan, E., & Yeşilkay, Ş. (tarih yok). Laboratuvar Tetkikleri için Uygun Numune Alımı. Mayıs 20, 2021 tarihinde http://www.jcam.com.tr/files/KATD-1600.pdf adresinden alındı
 • Yıldız, S., & Yalman, F. (2015). Sağlık İşletmelerinde Yalın Uygulamalar Üzerine Genel Bir Literatür Taraması. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Staratejileri Araştırma Dergisi, 1(1).
 • Yücel, D. (2016). Hemoglobin Bozuklukları İçin Tarama Testlerinde Sık Karşılaşılan Preanalitik Hatalar. (Türk Biyokimya Derneği) Mayıs 20, 2021 tarihinde http://www.turkbiyokimyadernegi.org.tr/upload/48/Dosyalar/tmp/20194111542.pdf adresinden alındı

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Volkan SÖNMEZ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5144-3512
Türkiye


Ceren YAĞMUR (Primary Author)
HACETTEPE UNIVERSITY
0000-0001-9744-9186
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 13, Issue 3

Cite

APA Sönmez, V. & Yağmur, C. (2021). Hastane Kan Toplama Merkezinde Yalın Üretim Uygulaması . International Journal of Engineering Research and Development , December 2021 Special Issue , 172-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/umagd/issue/67876/1014702

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.