Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Beton ve Mermer Atıkları Kullanılarak Üretilen Bitümlü Sıcak Karışımların Optimum Bitüm Miktarının Bulanık Mantık Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

Year 2022, Volume 14, Issue 1, 31 - 44, 31.01.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.926303

Abstract

Bu çalışmada, Marshall Tasarım Yöntemi kullanılarak 6 farklı asfalt karışımı hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlarda agrega olarak; beton atığı, mermer atığı ve kalker kökenli doğal agrega kullanılmıştır. Her bir karışım grubunda bitüm yüzdesi; %3.5, %4, %4.5, %5, %5.5, %6 ve %6.5 olmak üzere 7 farklı şekilde kullanılmıştır. Her bir bitüm yüzdesi için 3 adet olmak üzere toplamda 126 (6*7*3) adet Marshall numunesi üretilmiştir. Karışımlar üretilirken Karayolları Teknik Şartnamesi 2013 (KTŞ 2013)’te binder tabakası için verilen kriterler göz önüne alınmıştır. Agrega gruplarının Marshall parametreleri ve optimum bitüm değerleri grafik yöntemiyle tespit edilmiştir. Sonrasında agrega efektif özgül ağırlığı ve bitüm yüzdesinin girdi olarak; pratik özgül ağırlığın ise çıktı olarak kullanıldığı bir bulanık mantık modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model sayesinde numunelere ait pratik özgül ağırlık değeri tahmin edilmiş ve buradan formül yardımıyla numunelere ait hava boşluğu yüzdesi değerleri hesaplanmıştır. Bu veriler yardımıyla “Hava Boşluğu-Bitüm Oranı” grafiği çizilmiş ve %5 hava boşluğu değerine karşılık gelen değer optimum bitüm değeri olarak belirlenmiştir. Son olarak, deneysel çalışmadan ve bulanık mantık metodu yardımıyla tahmin edilen optimum bitüm değerleri kıyaslanmıştır. Deneysel ve tahmin sonuçlarından elde edilen verilerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür.

References

 • Akkurt S, Tayfur G & Can S. (2004). “Fuzzy logic model for the prediction of cement compressive strength” Construction and Building Materials, 34(8), 1429-1433. doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.01.020
 • Alakara E. H. (2020). Tokat İli Mermer İşletmelerinde Ortaya Çıkan Atık Mermerlerin ve Kentsel Dönüşüm Beton Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Bocci E. (2018). “Use of ladle furnace slag as filler in hot asphalt mixtures”. Construction and Building Materials, 161 (2018), 156–164, doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.120
 • Chen M, Lin J, Wu S & Liu C. (2011). “Utilization of recycled brick powder as alternative filler in asphalt mixture”. Construction and Building Materials, 25 (4), 1532-1536. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.08.005
 • Gürer C. (2005). Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Kara Ç & Karacasu M. (2017). “Investigation of waste ceramic tile additive in hot mix asphalt using fuzzy logic approach”. Construction and Building Materials, 141 (2017), 598-607. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.025
 • Karayolları Genel Müdürlüğü. “Bitümlü Karışımlar Laboratuvarı Çalışmaları”. Ankara, 2012.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü. “Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ)”. Ankara, 2013.
 • Kokoç M., Ersöz S. & Aktepe A. (2020). “A Fuzzy Inference System Proposal for Selecting Marketing Strategy”. International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, 2(1), 1-21.
 • Maçin K. E. & Demir İ. (2018). “Kentsel dönüşüm sürecinde İstanbul’ da inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi”. ADYU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9 (2018), 188-201.
 • Sargın S, Saltan M, Morova N, Serin S & Terzi S. (2013). “Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete”. Construction and Building Materials, 48 (2013), 390-397. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.029
 • Sayın E & Tanyıldızı H. (2006). “Bitümlü sıcak karışımların rijitliğinin bulanık mantık ile bulunması”. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21 (4), 645-649.
 • Serin S, Morova N, Sargın S, Terzi S & Saltan M. “The fuzzy logic model for the prediction of marshall stability of lightweight asphalt concretes fabricated using expanded clay aggregate”. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 17(1), 163-172, 2013.
 • Topçu İ. B & Sarıdemir M. (2008). “Prediction of mechanical properties of recycled aggregate concretes containing silica fume using artificial neural networks and fuzzy logic”. Computational Materials Science, 42 (1), 74-82. doi.org/10.1016/j.commatsci.2007.06.011
 • Topçu İ. B & Sarıdemir M. (2008). “Prediction of rubberized concrete properties using artificial neural network and fuzzy logic”. Construction and Building Materials, 22(4), 532-540. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.11.007
 • Topçu İ. B, Karakurt C & Sarıdemir M. (2008). “Predicting the strength development of cements produced with different pozzolans by neural network and fuzzy logic”. Construction and Building Materials, 29 (10), 1986-1991. doi.org/10.1016/j.matdes.2008.04.005
 • Umar F Ağar E. Yol Üstyapısı. Birinci baskı. İstanbul, Türkiye, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, 1991.
 • Zehtabchi A, Hashemi S. A. H & Asadi S. (2018). “Predicting the strength of polymer-modified thin-layer asphalt with fuzzy logic”. Construction and Building Materials, 169 (2018), 826-834. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.002

Estimating the Optimum Bitumen Amount of Hot Bituminous Mixtures Produced Using Concrete and Marble Wastes by Fuzzy Logic Method

Year 2022, Volume 14, Issue 1, 31 - 44, 31.01.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.926303

Abstract

In this study, 6 different asphalt mixtures were prepared using the Marshall Design Method. As aggregate in the prepared mixtures, concrete waste, marble waste and natural aggregate of limestone origin were used. Percentage of bitumen in each mixture group; It was used in 7 different ways as 3.5%, 4%, 4.5%, 5%, 5.5%, 6% and 6.5%. A total of 126 (6*7*3) Marshall samples were produced, 3 for each bitumen percentage. While producing the mixtures, the criteria given for the binder layer in the Highways Technical Specification 2013 (KTŞ 2013) were taken into consideration. Marshall parameters and optimum bitumen values of aggregate groups were determined by graphic method. Afterwards, aggregate effective specific gravity and bitumen percentage as input; A fuzzy logic model has been developed in which practical specific gravity is used as the output. Thanks to the developed model, the practical specific gravity value of the samples was estimated and the air void percentage values of the samples were calculated with the help of the formula. With the help of these data, the graph of “Air Void-Bitumen Ratio” was drawn and the value corresponding to 5% air void value was determined as the optimum bitumen value. Finally, the optimum bitumen values estimated from the experimental study and with the help of fuzzy logic method were compared. It has been seen that the data obtained from the experimental and estimation results are quite close to each other.

References

 • Akkurt S, Tayfur G & Can S. (2004). “Fuzzy logic model for the prediction of cement compressive strength” Construction and Building Materials, 34(8), 1429-1433. doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.01.020
 • Alakara E. H. (2020). Tokat İli Mermer İşletmelerinde Ortaya Çıkan Atık Mermerlerin ve Kentsel Dönüşüm Beton Atıklarının Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanımının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Bocci E. (2018). “Use of ladle furnace slag as filler in hot asphalt mixtures”. Construction and Building Materials, 161 (2018), 156–164, doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.120
 • Chen M, Lin J, Wu S & Liu C. (2011). “Utilization of recycled brick powder as alternative filler in asphalt mixture”. Construction and Building Materials, 25 (4), 1532-1536. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.08.005
 • Gürer C. (2005). Atık Mermer Parçalarının Bitümlü Yol Kaplamalarında Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Kara Ç & Karacasu M. (2017). “Investigation of waste ceramic tile additive in hot mix asphalt using fuzzy logic approach”. Construction and Building Materials, 141 (2017), 598-607. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.025
 • Karayolları Genel Müdürlüğü. “Bitümlü Karışımlar Laboratuvarı Çalışmaları”. Ankara, 2012.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü. “Karayolu Teknik Şartnamesi (KTŞ)”. Ankara, 2013.
 • Kokoç M., Ersöz S. & Aktepe A. (2020). “A Fuzzy Inference System Proposal for Selecting Marketing Strategy”. International Journal of Eastern Anatolia Science Engineering and Design, 2(1), 1-21.
 • Maçin K. E. & Demir İ. (2018). “Kentsel dönüşüm sürecinde İstanbul’ da inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi”. ADYU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9 (2018), 188-201.
 • Sargın S, Saltan M, Morova N, Serin S & Terzi S. (2013). “Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete”. Construction and Building Materials, 48 (2013), 390-397. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.029
 • Sayın E & Tanyıldızı H. (2006). “Bitümlü sıcak karışımların rijitliğinin bulanık mantık ile bulunması”. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21 (4), 645-649.
 • Serin S, Morova N, Sargın S, Terzi S & Saltan M. “The fuzzy logic model for the prediction of marshall stability of lightweight asphalt concretes fabricated using expanded clay aggregate”. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 17(1), 163-172, 2013.
 • Topçu İ. B & Sarıdemir M. (2008). “Prediction of mechanical properties of recycled aggregate concretes containing silica fume using artificial neural networks and fuzzy logic”. Computational Materials Science, 42 (1), 74-82. doi.org/10.1016/j.commatsci.2007.06.011
 • Topçu İ. B & Sarıdemir M. (2008). “Prediction of rubberized concrete properties using artificial neural network and fuzzy logic”. Construction and Building Materials, 22(4), 532-540. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.11.007
 • Topçu İ. B, Karakurt C & Sarıdemir M. (2008). “Predicting the strength development of cements produced with different pozzolans by neural network and fuzzy logic”. Construction and Building Materials, 29 (10), 1986-1991. doi.org/10.1016/j.matdes.2008.04.005
 • Umar F Ağar E. Yol Üstyapısı. Birinci baskı. İstanbul, Türkiye, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Matbaası, 1991.
 • Zehtabchi A, Hashemi S. A. H & Asadi S. (2018). “Predicting the strength of polymer-modified thin-layer asphalt with fuzzy logic”. Construction and Building Materials, 169 (2018), 826-834. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.002

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering
Journal Section Articles
Authors

Erdinç Halis ALAKARA (Primary Author)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7925-4190
Türkiye


Melih Naci AĞAOĞLU
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8600-0834
Türkiye

Supporting Institution TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
Project Number 2019/65
Thanks Yazarlar, bu çalışmaya 2019/65 No` lu Proje ile maddi destek sağlayan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teşekkürlerini sunar.
Publication Date January 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 14, Issue 1

Cite

APA Alakara, E. H. & Ağaoğlu, M. N. (2022). Beton ve Mermer Atıkları Kullanılarak Üretilen Bitümlü Sıcak Karışımların Optimum Bitüm Miktarının Bulanık Mantık Yöntemi ile Tahmin Edilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 14 (1) , 31-44 . DOI: 10.29137/umagd.926303

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.