Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

High-Risky Sectors in Terms of Work Accidents in Turkey

Year 2022, Volume 14, Issue 1, 45 - 57, 31.01.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.937910

Abstract

Work accidents are serious issues that disrupt harmonious environment in workplace. They cause not only death, injury or disability of employees, but also serious financial loss for businesses and countries. Work accidents are highly preventable incidents, when necessary, precautions are taken. Like the whole world, in Turkey also there are risky sectors where work accidents are intensified. The identification of risky sectors in Turkey, is the first step of being able to fight against work accidents in this sector. Therefore, in this study the riskiest sectors in Turkey were investigated basing on the official accident data from the last ten years. Thus, first of all, the sectoral distribution of work accidents, death and permanent incapacity cases that occurred in Turkey in 2010-2019 was examined. Sectors were evaluated in terms of six different parameters: the number of work accidents, the number of deaths because of work accidents, the number of permanent incapacities because of work accidents, general accident incidence rate, fatal accident incidence rate, and permanent incapacity accident incidence rate. The top ten sectors with intensity have been determined for each parameter. Then, all these data were combined and the ten most risky sectors in Turkey in terms of work accidents were defined. In the last 10 years, the sector of "41-Building Construction" has been found to be the riskiest sector in Turkey, where the most work accidents have occurred, the most employees die and the most employees are permanently disabled. On the other hand, the "05- Mining of Coal and Lignite" sector, in which the general accident incidence rate, fatal accident incidence rate, and permanent incapacity accident incidence rate values are the highest, was the second most risky sector.

References

 • Akboğa, Ö., & Baradan, S. (2015). İnşaat Sektöründeki Ölümlü İş Kazalarının Karakteristiklerinin İncelenmesi: İzmir Alan Çalışması. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 215–224. Retrieved from http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/17611_42_57.pdf
 • Akyüz, K. C., Yıldırım, İ., Akyüz, İ., & Ersen, N. (2019). Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(2), 193–207. https://doi.org/10.17474/artvinofd.509138
 • Ayanoğlu, C. can, & Kurt, M. (2019). Metal sektöründe veri madenciliği yöntemleri ile bir iş kazası tahmin modeli önerisi. Ergonomi, 2(2), 78–87. https://doi.org/10.33439/ergonomi.481861
 • Bilim, A., & Çelik, O. N. (2018). Türkiye’deki İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Genel Değerlendirmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2), 725–731. https://doi.org/10.28948/ngumuh.444760
 • Bilim, N., Dündar, S., & Bilim, A. (2018). Ülkemizdeki Maden Sektöründe Meydana Gelen Iş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 423–432. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.435729
 • Ceylan, H. (2011). Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü Ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3(2).
 • Ceylan, H. (2012). Analysis of occupational accidents according to the sectors in Turkey. Gazi University Journal of Science, 25(4), 909–918.
 • Çoban, O., & Kartal, M. (2016). İktisadi Gelişmişlik-İş Sağlığı/ Güvenliği Ve Ölümlü İş Kazalari Arasindaki İlişkinin Tespit Edilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri. ÇKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 201–227.
 • Dogan, E., Yurdusev, M. A., Yildizel, S. A., & Calis, G. (2021). Investigation of scaffolding accident in a construction site: A case study analysis. Engineering Failure Analysis, 120(August 2019), 105108. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.105108
 • Erdugan, F. (2017). Üç Yönlü Kontenjans Tablolarında Log-Lineer Model ile İş Kazası Verilerinin İncelenmesi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 462–468.
 • Erginel, N., & Toptancı, Ş. (2017). İş Kazası Verilerinin Olasılık Dağılımları İle Modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Özel Sayı), 201–212. https://doi.org/10.21923/jesd.10116
 • Ergül, B. (2018). Türkiye ’ deki İş Kazalarının Zaman Serisi Analiz Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Tekniği İle İncelenmesi Investigation of Work Accidents in Turkey with Time Series Analysis and Neural Network Technique. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2(2), 63–74.
 • Ilıman, E. Z. (2015). Türkiye’de Meslek Hastaliklari. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(1), 21–36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/16703/173672
 • International Labour Organization. (2019). Safety and health at the heart of the future of work. In Safety and Health at the heart of the Future of Work.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. (2020). İstatistiklerle Türkiye’nin İsg Görünümü.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012, 30 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 28339) Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (2012, 26 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 28509) Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16909&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
 • Kaplan, M., & Çallı Kaplan, M. (2019). Türkiye’de Çalışanların Demografik Özelliklerinin İş Kazalarına Etkilerinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(2), 74–89. Retrieved from www.journal.uta45jakarta.ac.id
 • Karadeniz, O. (2012). Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği. Çalışma ve Toplum Dergisi, 3, 15–75. Retrieved from http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.do?wid=76,
 • Kazaz, A., Ulubeyli, S., & Acıkara, T. (2016). Türk İnşaat Sektöründe İş Kazaları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, (November).
 • Öztürk, T., & Eren, Ö. (2019). Yaralanmalı iş kazalarının en fazla meydana geldiği ilk otuz sektörün entropi tabanlı sıralama tekniği ile ayrıntılı incelenmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 153–171. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1053
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2006, 16 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 26200) Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf
 • Şimşek, S., Ağseren, S., & Şimşek, H. (2020). İş sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarında Sensör Kullanımının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 12(1), 41–53. https://doi.org/10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2020.1/45.41-53
 • Türen, U., & Gökmen, Y. (2014). Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile Çalışanların Yaş Faktörü Arasındaki İlişki. Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 101–119.
 • Viran, A., & Barlas, B. (2018). Gemilerde Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve İş Kazalarının Analizi. Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, 214(December), 19–36.
 • Yagimli, M., & Ergin, H. (2017). Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 4, 118–123. https://doi.org/10.7240/marufbd.305236
 • Yağimli, M., & İzcİ, F. B. (2017). Türkiye ’ de Makine ve Teçhizatı Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Ölümlü İş Kazası Sayılarının Tahmini. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1(1), 9–15.
 • Yağımlı, M., & Hacıbektaşoğlu, S. E. (2018). Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları Ve Ölümlü İş Kazası Sayılarının Tahmini. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 9(22), 142–156.
 • Yardım, N., Çipil, Z., Vardar, C., & Mollahaliloğlu, S. (2007). Türkiye İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları. Dicle Tıp Dergisi, 34(4), 264–271.

Year 2022, Volume 14, Issue 1, 45 - 57, 31.01.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.937910

Abstract

References

 • Akboğa, Ö., & Baradan, S. (2015). İnşaat Sektöründeki Ölümlü İş Kazalarının Karakteristiklerinin İncelenmesi: İzmir Alan Çalışması. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 215–224. Retrieved from http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/17611_42_57.pdf
 • Akyüz, K. C., Yıldırım, İ., Akyüz, İ., & Ersen, N. (2019). Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası ve Ölümlü İş Kazalarının Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Düzeyinde İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 20(2), 193–207. https://doi.org/10.17474/artvinofd.509138
 • Ayanoğlu, C. can, & Kurt, M. (2019). Metal sektöründe veri madenciliği yöntemleri ile bir iş kazası tahmin modeli önerisi. Ergonomi, 2(2), 78–87. https://doi.org/10.33439/ergonomi.481861
 • Bilim, A., & Çelik, O. N. (2018). Türkiye’deki İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Genel Değerlendirmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2), 725–731. https://doi.org/10.28948/ngumuh.444760
 • Bilim, N., Dündar, S., & Bilim, A. (2018). Ülkemizdeki Maden Sektöründe Meydana Gelen Iş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Analizi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 423–432. https://doi.org/10.17798/bitlisfen.435729
 • Ceylan, H. (2011). Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü Ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 3(2).
 • Ceylan, H. (2012). Analysis of occupational accidents according to the sectors in Turkey. Gazi University Journal of Science, 25(4), 909–918.
 • Çoban, O., & Kartal, M. (2016). İktisadi Gelişmişlik-İş Sağlığı/ Güvenliği Ve Ölümlü İş Kazalari Arasindaki İlişkinin Tespit Edilmesi: Seçilmiş Ülke Örnekleri. ÇKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 201–227.
 • Dogan, E., Yurdusev, M. A., Yildizel, S. A., & Calis, G. (2021). Investigation of scaffolding accident in a construction site: A case study analysis. Engineering Failure Analysis, 120(August 2019), 105108. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.105108
 • Erdugan, F. (2017). Üç Yönlü Kontenjans Tablolarında Log-Lineer Model ile İş Kazası Verilerinin İncelenmesi. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2), 462–468.
 • Erginel, N., & Toptancı, Ş. (2017). İş Kazası Verilerinin Olasılık Dağılımları İle Modellenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(Özel Sayı), 201–212. https://doi.org/10.21923/jesd.10116
 • Ergül, B. (2018). Türkiye ’ deki İş Kazalarının Zaman Serisi Analiz Teknikleri ve Yapay Sinir Ağları Tekniği İle İncelenmesi Investigation of Work Accidents in Turkey with Time Series Analysis and Neural Network Technique. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2(2), 63–74.
 • Ilıman, E. Z. (2015). Türkiye’de Meslek Hastaliklari. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(1), 21–36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/16703/173672
 • International Labour Organization. (2019). Safety and health at the heart of the future of work. In Safety and Health at the heart of the Future of Work.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. (2020). İstatistiklerle Türkiye’nin İsg Görünümü.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012, 30 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 28339) Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (2012, 26 Aralık). Resmi Gazete (Sayı: 28509) Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16909&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5
 • Kaplan, M., & Çallı Kaplan, M. (2019). Türkiye’de Çalışanların Demografik Özelliklerinin İş Kazalarına Etkilerinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(2), 74–89. Retrieved from www.journal.uta45jakarta.ac.id
 • Karadeniz, O. (2012). Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği. Çalışma ve Toplum Dergisi, 3, 15–75. Retrieved from http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.do?wid=76,
 • Kazaz, A., Ulubeyli, S., & Acıkara, T. (2016). Türk İnşaat Sektöründe İş Kazaları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, (November).
 • Öztürk, T., & Eren, Ö. (2019). Yaralanmalı iş kazalarının en fazla meydana geldiği ilk otuz sektörün entropi tabanlı sıralama tekniği ile ayrıntılı incelenmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 153–171. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1053
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2006, 16 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 26200) Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf
 • Şimşek, S., Ağseren, S., & Şimşek, H. (2020). İş sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarında Sensör Kullanımının İncelenmesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 12(1), 41–53. https://doi.org/10.17932/IAU.IAUD.m.13091352.2020.1/45.41-53
 • Türen, U., & Gökmen, Y. (2014). Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile Çalışanların Yaş Faktörü Arasındaki İlişki. Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 101–119.
 • Viran, A., & Barlas, B. (2018). Gemilerde Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve İş Kazalarının Analizi. Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, 214(December), 19–36.
 • Yagimli, M., & Ergin, H. (2017). Türkiye’de İş Kazalarının Üssel Düzeltme Metodu ile Tahmin Edilmesi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 4, 118–123. https://doi.org/10.7240/marufbd.305236
 • Yağimli, M., & İzcİ, F. B. (2017). Türkiye ’ de Makine ve Teçhizatı Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı Sektöründe Yaşanan İş Kazaları ve Ölümlü İş Kazası Sayılarının Tahmini. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1(1), 9–15.
 • Yağımlı, M., & Hacıbektaşoğlu, S. E. (2018). Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları Ve Ölümlü İş Kazası Sayılarının Tahmini. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 9(22), 142–156.
 • Yardım, N., Çipil, Z., Vardar, C., & Mollahaliloğlu, S. (2007). Türkiye İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları. Dicle Tıp Dergisi, 34(4), 264–271.

Details

Primary Language English
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin CEYLAN (Primary Author)
KIRIKKALE UNIVERSITY, KIRIKKALE VOCATIONAL SCHOOL
0000-0001-7070-3949
Türkiye


Ahmet KAPLAN
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9587-4274
Türkiye


Murat BEKAR
KIRIKKALE UNIVERSITY, KIRIKKALE VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-8324-0610
Türkiye

Publication Date January 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 14, Issue 1

Cite

APA Ceylan, H. , Kaplan, A. & Bekar, M. (2022). High-Risky Sectors in Terms of Work Accidents in Turkey . International Journal of Engineering Research and Development , 14 (1) , 45-57 . DOI: 10.29137/umagd.937910

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.