Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İstatistiksel Veri Analizi ile Çalışma Salonu Memnuniyet Ölçümü Üzerine Bir Uygulama

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 78 - 86, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1204209

Abstract

Bu çalışmada, bir üniversitede öğrencilerin kullanmış oldukları çalışma salonu ergonomik faktörler dikkate alınarak, salonu kullanan öğrencilerin memnuniyeti analiz edilmeye çalışılmaktadır. Araştırmada örneklemi oluşturan öğrencilere anket uygulamasıyla 5’li likert ölçeği kullanılarak sorular hazırlanmış ve çevrimiçi ulaştırılmıştır. Anket soruları çalışma salonunda kullanılan masalar, sandalyeler, lavabolar gibi ortak kullanılan alanlar ve ekipmanlar, güvenlik açısından kamera sistemleri ve güvenliği, teknolojik anlamda yeterliliği, ders çalışmaya uygun sessizliği, ışıklandırmaları, temizliği, özellikle günümüzde önemi artan çalışma salonunun havalandırma sistemi, sıcaklığı ve öğrencilerin oturma alanlarının yeterliliği ve randevu sisteminin kullanılabilirliği koşulları için öğrencilerin memnuniyetlerini sorgulamak üzere 8 soru hazırlanmıştır. Anket verileri SPSS paket programına aktarılıp Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz yöntemleri, Faktör Analizi, Korelasyon ve Çoklu Regresyon analizleri yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlar çalışma salonundaki memnuniyetsizliğin büyük ölçüde teknolojik yetersizlik ve temizlik koşullarından kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Analiz sonuçları doğrultusunda ortaya çıkan yetersizlikler ve çözüm yolları çalışma salonu yetkilileriyle değerlendirilerek yapılabilecek iyileştirme önerileri görüşülüp çözümün uygulanması için takvim oluşturulmuştur.

References

 • Adın, M. S. & Yağmur, Ş. (2021), Yükseköğretim kurumları dersliklerinde fiziksel konfor koşullarının değerlendirilmesi ve öğrenci memnuniyeti açısından sorgulanması, ABMYO Dergisi, 16(62), 157- 187.
 • Akdağ, M. (2011). SPSS’de İstatistiksel Analizler, Malatya.
 • Altaş, D. (2006). Üniversite öğrencileri memnuniyet araştırması, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 439-458.
 • Aydar, S. (2020). İstanbul bölgesinde vakıf üniversite öğrencilerinin hizmet kalitesinden memnuniyet ölçümü üzerinde bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 • Çavdar, E. (2009), Yüksek öğretimde hizmet kalitesi unsurları ve bir uygulama Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 100-115.
 • Demir, E. (2019). Örnekleme kuramı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve değerlendirme anabilim dalı, Ankara Şubat.
 • Erdoğan, H.T. (2009). Bireysel kariyer planlama ile kişisel başarı arasındaki ilişkiye yönelik dumlupınar üniversitesinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, S.B.E., Kütahya.
 • Gültekin, S. Doğan, O. Yağmur, Y. & Dinçel, A. (2015). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yabancı dil eğitimine yönelik memnuniyet düzeylerinin incelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri Kitabi, 126-144.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (3.Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İmamoğlu, Y. (2016), Üniversitelerde öğrencilerin aldıkları hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeyleri: Niğde üniversitesi örneği, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
 • Jafarova, M. & Demirtaş, Z. (2020). Eğitim fakültelerinde öğrenci memnuniyeti (Sakarya Üniversitesi Örneği), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 175-193.
 • Kandemir H. (2015). Investigation of factors which affecting student satisfaction by structural equation model, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 447-461.
 • Kılıç, S. (2013). Doğrusal regresyon analizi, Journal of Mood Disorders, 3(2), 90-92.
 • Sezer, F. Ş. & Vural Arslan, T. (2016), The evaluation of physical space quality in education buildings in regard to user satisfaction, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 21(2), 25-42.
 • Şenkal Sezer, F. (2015). Kullanıcı memnuniyetinin konfor koşulları açısından değerlendirilmesi: bir eğitim binası örneği, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 16(1), 11-19.
 • Turan, A.H. & Ünsel A. (2014). Üniversite öğrencilerinin yurt memnuniyetleri anketi, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 91-100.
 • Yangın, H. & Kırca N. (2013), Antalya sağlık yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri ve etkileyen faktörler, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 78-94.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri, 4. Baskı Ankara: Detay Yayıncılık.

An Application on Study Hall Satisfaction Measurement with Statistical Data Analysis

Year 2022, Volume: 14 Issue: 3, 78 - 86, 31.12.2022
https://doi.org/10.29137/umagd.1204209

Abstract

In this study, it is tried to analyze the satisfaction of the students using the study hall in a university, taking into account the ergonomic factors. Questionnaires were prepared using a 5-point Likert scale and sent online to the students who formed the sample in the research. Questionnaire questions include common areas and equipment such as tables, chairs, washbasins used in the study hall, camera systems and security in terms of security, technological competence, silence suitable for study, lighting, cleanliness, ventilation system, temperature and seating of students 8 questions were prepared to question the satisfaction of the students regarding the adequacy of their fields and the availability of the appointment system. The survey data were transferred to the SPSS package program and the results were evaluated by performing Multivariate Statistical Analysis methods, Factor Analysis, Correlation and Multiple Regression analyzes. The results reveal that dissatisfaction in the study room is largely due to technological inadequacy and cleaning conditions. The inadequacies and solutions that emerged in line with the results of the analysis were evaluated with the study hall officials, and possible improvement suggestions were discussed and a calendar has created for the implementation of the solution.

References

 • Adın, M. S. & Yağmur, Ş. (2021), Yükseköğretim kurumları dersliklerinde fiziksel konfor koşullarının değerlendirilmesi ve öğrenci memnuniyeti açısından sorgulanması, ABMYO Dergisi, 16(62), 157- 187.
 • Akdağ, M. (2011). SPSS’de İstatistiksel Analizler, Malatya.
 • Altaş, D. (2006). Üniversite öğrencileri memnuniyet araştırması, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1), 439-458.
 • Aydar, S. (2020). İstanbul bölgesinde vakıf üniversite öğrencilerinin hizmet kalitesinden memnuniyet ölçümü üzerinde bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 • Çavdar, E. (2009), Yüksek öğretimde hizmet kalitesi unsurları ve bir uygulama Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2), 100-115.
 • Demir, E. (2019). Örnekleme kuramı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve değerlendirme anabilim dalı, Ankara Şubat.
 • Erdoğan, H.T. (2009). Bireysel kariyer planlama ile kişisel başarı arasındaki ilişkiye yönelik dumlupınar üniversitesinde bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, S.B.E., Kütahya.
 • Gültekin, S. Doğan, O. Yağmur, Y. & Dinçel, A. (2015). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yabancı dil eğitimine yönelik memnuniyet düzeylerinin incelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildirileri Kitabi, 126-144.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (3.Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İmamoğlu, Y. (2016), Üniversitelerde öğrencilerin aldıkları hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeyleri: Niğde üniversitesi örneği, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
 • Jafarova, M. & Demirtaş, Z. (2020). Eğitim fakültelerinde öğrenci memnuniyeti (Sakarya Üniversitesi Örneği), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 175-193.
 • Kandemir H. (2015). Investigation of factors which affecting student satisfaction by structural equation model, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 447-461.
 • Kılıç, S. (2013). Doğrusal regresyon analizi, Journal of Mood Disorders, 3(2), 90-92.
 • Sezer, F. Ş. & Vural Arslan, T. (2016), The evaluation of physical space quality in education buildings in regard to user satisfaction, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 21(2), 25-42.
 • Şenkal Sezer, F. (2015). Kullanıcı memnuniyetinin konfor koşulları açısından değerlendirilmesi: bir eğitim binası örneği, Trakya University Journal of Engineering Sciences, 16(1), 11-19.
 • Turan, A.H. & Ünsel A. (2014). Üniversite öğrencilerinin yurt memnuniyetleri anketi, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 91-100.
 • Yangın, H. & Kırca N. (2013), Antalya sağlık yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri ve etkileyen faktörler, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 78-94.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri, 4. Baskı Ankara: Detay Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Semra TEBRİZCİK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-2984-7403
Türkiye


Süleyman ERSÖZ
KIRIKKALE UNIVERSITY
0000-0002-7534-6837
Türkiye


Adnan AKTEPE
KIRIKKALE UNIVERSITY
0000-0002-3340-244X
Türkiye


Barancan UZUN
KIRIKKALE UNIVERSITY
0000-0002-5860-4195
Türkiye


Buğrahan YOLBİLİR
KIRIKKALE UNIVERSITY
0000-0002-6428-962X
Türkiye


Erol Çağatay GÜLER
KIRIKKALE UNIVERSITY
0000-0002-9170-733X
Türkiye

Thanks Bu çalışma 28. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde sunulmuştur.
Publication Date December 31, 2022
Submission Date November 14, 2022
Acceptance Date December 23, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 14 Issue: 3

Cite

APA Tebrizcik, S. , Ersöz, S. , Aktepe, A. , Uzun, B. , Yolbilir, B. & Güler, E. Ç. (2022). İstatistiksel Veri Analizi ile Çalışma Salonu Memnuniyet Ölçümü Üzerine Bir Uygulama . International Journal of Engineering Research and Development , Special Issue 2022 , 78-86 . DOI: 10.29137/umagd.1204209

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.