Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Investigation of Occupational Health and Safety Perceptions of Health Workers: The Case of Çankırı Province

Year 2023, Volume: 15 Issue: 2, 497 - 516, 14.07.2023
https://doi.org/10.29137/umagd.1221976

Abstract

Occupational Health and Safety (OHS) studies are a multidisciplinary field of research, considering its application areas. In this study, which was conducted in order to investigate the OHS perception of health workers, a survey was conducted on 450 people employed in the relevant sector and 270 of them (who are of an available nature) were taken into consideration. Research cisiyet, age, marital status, level of education, job title, type of work, length of professional experience, income level, OHS training, occupational disease, you don't have just don't work, the level of satisfaction the measures taken by the administration of the institution OHS working environment, ergonomics, etc. the effects of the variables were analyzed statistically. In the study, Cronbach Alpha value of OHS satisfaction and ergonomics scales = 0.929; Cronbach Alpha value of occupational diseases and OHS measures scales = 0.963; the Cronbach Alpha value of the occupational accidents scale was calculated as = 0.977 and it was understood that it was high at the desired level for each scale related to its reliability. Descriptive statistics and analysis of structural validity in the light of the data obtained by interpreting demographic variables on dependent and independent variables to determine the distribution, t-test, ANOVA, Tukey Test to determine differences between variables were reviewed. According to the results obtained, in addition to job satisfaction and motivation-enhancing practices, other measures that can be foreseen to be taken by health institution administrations were summarized at the end of the study.

References

 • Ağuş, M. & Akbel, E. (2020). Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi. OHS Academy, 3(3), 230-237.
 • Akgün, S. (2015). Sağlık Sektöründe İş Kazaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), 67-75.
 • Altay, S. (2015). Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği: İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Çimento Sektöründe Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Altun, H. U., Eraslan, A., & Özdemir, G. (2012). İkinci Basamak Bir Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV Ve HIV Seroprevalansları. Viral Hepatit Dergisi, 18(3), 120-122.
 • Atasoy, A. & Yorgun, S. (2013). Sağlık Çalışanlarında İş Gerilimi Ve İş Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 6, 71-88.
 • Babaoğlu, Z. (2020). Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algı Düzeyinin Belirlenmesi (Trabzon Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Baybora, D. (2012). İş Sağlığı Ve Güvenliği. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Bayer, E. & Günal, D. (2018). Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), 503-519.
 • Baygutalp, H. (2020). Meslek Hastalıklarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Analitik İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Baykul, Y. & Güzeller, C. O. (2014). Sosyal Bilimler için İstatistik (SPSS Uygulamalı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baysal, H.Y., Bilgin, S. & Öner, M. (2019). Birinci Basamaktaki Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 6 (2), 200-209.
 • Beşer, A. (2012). Sağlık Çalışanlarının Sağlık Riskleri Ve Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. Deuhyo Ed 2012, 5 (1), 39-44.
 • Bhagawati, B. (2015). Basics Of Occupational Safety And Health. Journal Of Environmental Science. Toxicology And Food Technology. 9(8). 91-94.
 • Biber, B. (2022). Hemşirelik Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin Anket Yolu İle Ölçülmesi (Yüksek Lisans Tezi). Karatay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği ABD, Konya.
 • Bingölbali, A. (2020). Hemşirelerin Meslek Hastalığı Ve İş Kazası Geçirme Durumlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Birgili, F., Salış, F. & Özdemir, S. (2010). Sağlık Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 27-37.
 • Bulut, A., Ünal, E. & Şengül, H. (2020). Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1), 1-22.
 • Butgel T. S., Gözü, Ö. & Özen, G. (2016). Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması "karma araştırma yöntemi". Kurgu, 24(2), 106-112.
 • Buzak, A., Ağuş, M., & Celep, G. (2019). Sağlık Çalışanlarında Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi, Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(2), 84-90.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Can, Y. (2019). İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Sağlık Çalışanları (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Caner, V. (2021). Fiziksel Risk Etmenleri Maruziyetine Bağlı İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Endüstri 4.0 Yaklaşımının Değerlendirilmesi. OHS Academy, 4(1), 55-61.
 • Caymaz, M. (2015). Sağlık Personelinin Tıbbi Uygulama Hataları Üzerine Bir Araştırma. Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Cebeci, H. (2014). Türkiye’de Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: Karabük İle Kamu Hastanelerinde Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Chirico, F., Heponiemi, T., Pavlova, M., Zaffina, S., & Magnavita, N. (2019). Psychosocial Risk Prevention in a Global Occupational Health Perspective: A Descriptive Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), 2470.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5th ed.). London: Routledge Falmer.
 • Cumhur, A. & Ahıskalı, H. (2018). İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları: Hitit Üniversitesi Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD). Ankara Üniversitesi, 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018.
 • Çağlar, Z.Z. (2019). Özel Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Güvenlik Kültürüne Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Çanakçı, T. (2019). Hastanelerde Radyoloji Birimi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Algıları (Yüksek Lisans Tezi).Tarsus Üniversitesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilim Dalı Tarsus. Mersin.
 • Çelik, E. (2016). Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Dair Farkındalıklarının İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Çelik, Ş. (2020). Kamu Kurumlarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Çeltik, Ç. (2020). Motivasyonun İş Sağlığı Ve Güvenliği Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çiçek, Ö. & Öçal, M. (2016). Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. Cilt: 5, Yıl: 5, Sayı: 11.
 • Çiftçi, B. (2016). Türkiye’de Toplumsal Kültürün İş Güvenliği Kültürüne Etkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi, 7(2), 13-40.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel uygulamalı. Pegem Yayınları, Ankara.
 • Davenport, N., Schwartz, R.D., Elliott, G.P., (2003). Mobing; İşyerinde Duygusal Taciz. Yayın No:349. (O. C. Önertoy, çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dayan, S. (2016). İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Dayan, S. & Öngel, V. (2016). İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği. International Conference On Eurasian Economies. Session 4C: Sağlık Ekonomisi. 479-486.
 • Demirkaya, S. (2014). İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlama Borcu Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini İşyeri (İşletme) Dışından Temini (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Deniz, D., Küçük, B., Cansız, Ş., Akgün, L. Ve İşleyen, T. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 305-320.
 • Devebakan N., & Paşalı N., (2015). Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2): 123-142.
 • Devebakan, N. (2018). Sağlık Kurumlarında İşyeri Şiddeti Ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’nde Beyaz Kod Başvurularının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 383-399.
 • Dinçer, Ö. & Utlu, Z. (2017). Restoran Sektöründe Yaşanan İş Kazalarını Önlemede İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Önemi. Aydın Gastronomy, 1(2), 41-50.
 • Dizdar E. N., Koçar O. (2020). Fuzzy Logic-Based Decision-Making System Design For Safe Forklift Truck Speed: Cast Cobblestone Production Application. Soft Computıng, 24(19), 14907-14920.,
 • Dizdar, E. N (2004), Uygulamalı Olasılık Ve İstatistik, ABP Yayınları.
 • Dizdar, E., N. (2014). İSG Mevzuatında Devletin Yetkileri, İş Güvenliği Mevzuatı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Dizdar, E. N. and Koçar, O. (2018). İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde Risklerin Yapay Sinir Ağlarıyla Değerlendirilmesi, Academic Platform - Journal of Engineering and Science, 6(3), pp. 73-83,
 • Durgut, M. & Kıvanç, A. (2021). Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı Ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 751-758
 • Dursun, S. (2013). İş Güvenliği Kültürünün Çalışanların Güvenli Davranışları Üzerine Etkisi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(2).
 • Elçin, G. (2020). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısının Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Medipol Üniversitesi. İstanbul.
 • Er, E. (2020). Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışan Anketi Uygulaması: Ankara İlindeki Bir İlçe Belediyesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Eravcı, D.B. (2019). 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İlgili Yönetmelikleri Çerçevesinde İşverenin Yükümlülükleri. Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, 8(22), 330-355.
 • Erkan, S. (2014). Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşire Ve Teknisyenlerin Mesleki Risk Algısının Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Denizli.
 • Field, A. (2000). Discovering Statisticsusing SPSS for Windows.Sage Publications, New Delhi.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson 114-115
 • Gültay, H. (2019). Hava Yollarında Çalışan Kabin Memurlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Gümüş, R. (2017). Türkiye’de 2015 Yılında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi Ve 2014 Yılı Verileri İle Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies, (55), ss. 277-287.
 • Günal, D. (2018). Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı. Isparta.
 • Gündüz, R. (2019). Sağlık Çalışanlarında Görülen İş Kazalarının Değerlendirilmesi (TÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.
 • Gür, B. (2020). Yeraltı Ve Yerüstü Kömür Madenlerinde Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının Belirlenmesi: Çorum Örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Rumeli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
 • Güriş, S. ve Astar, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik. 2. Basım, İstanbul: Der Kitabevi.
 • Gürsoy, T. & Kabul, A. (2020). Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. International Journal Of Engineering And Innovative Research, 2(1), 32-46.
 • Güzel, Ö. (2017). Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Han, İ. (2015). İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gediz Üniversitesi. İzmir.
 • Hedge, A., James, T., Pavlovic-Veselinovic, S. (2011). Ergonomics Concerns And The Impact Of Healthcare Information Technology, International Journal Of Industrial Ergonomics, 41(4), pp. 345-351.
 • İpek, Ö. (2020). Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilgilerinin Güvenlik Farkındalığı İle Güvenli Davranış Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (7. baskı). Asil Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kale, N. (2019). 6131 Sayılı Kanun Sonrasında Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları: Erdemli Belediye Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Tarsus Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Tarsus.
 • Kaplan, M. & Eren, M. E. (2018). İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma. Mukaddime, 9(2), 181-194.
 • Kara, H.E. (2020). Anadolu Lisesi Ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığı: Güngören Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Karabiber, C., Sarb, G., Kerman, B. & Savaş, N. (2018). Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Güvenliği Durumu Ve Risk Faktörleri. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 367-375.
 • Karabulut, B. (2020). Kamu Binaları Güvenlik Noktası Personeline Verilen İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin İş Güvenliği Kültürüne Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karaca, Y. (2013). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doctoral Dissertation, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel, Ankara.
 • Kavgacı, Y. & Çiçek, H. (2019). Kamu Hastanelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Çalışanların İş Performansına Etkisi: Burdur İli Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 306-331.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı, Journal of Mood Disorders Volume: 6, Number: 1.
 • Kılıç, T. (2014). Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının İş Güvenliği Algısının Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kılkış İ. & Alper Y. (2015). 6331 Sayılı Kanun'da İş Güvenliği Uzmanlığı: Nitelikleri, Görevlendirilmeleri Ve Yetkilendirilmeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 5(1), 32-67.
 • Kocaay F. & Küçük B. B. (2022). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Yeterlilik Algısının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde Değer; 12(2): 274-279.
 • Kocaay, F. & Ocaktan, M. (2021). Development Of A Turkish Occupational Health And Safety Perceived Competency Scale. International Journal Of Entrepreneurship And Management Inquiries, 5(8), 1-12.
 • Korkusuz, R., Bağçiçek Kol, S., Polat, Ö. & Kart Yaşar, K. (2022). Pandemi Sırasında Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Önleme Kurallarına Uyumunun Önemi-Bir Anket Çalışması. Aydın Sağlık Dergisi, 8 (3), 213-227.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Körükmez, M. (2020). Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Mesleki Biyolojik Risklerden Tüberküloz Hakkındaki Deneyimleri Ve Bilgi Düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Köse, Y. (2016). Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Küçük, A.S. (2017). İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Çalışanlardaki İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi: Yapı Sektöründe Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Mohanty, A., Kabi, A., Mohanty, A. (2019). Health Problems İn Healthcare Workers: A Review. Journal Of Family Medicine And Primary Care, 8(8), pp. 2568-2572.
 • Mollaoğlu, M., Fertelli, T. K. ve Tuncay, F. Ö. (2010). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(15), 17-30.
 • Ocak, G. (2019). Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları “Sivas Örneği” (Yüksek Lisans Tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı. Sivas.
 • Olcay, Z. F., Sakallı, A. E., Temur, S. (2021). İş Güvenliği Uzmanlarında İşe Bağlılığın Ve İş Stresinin İSG Performansına Etkisi: Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi (Journal of Social Security). 11(1). 141-156.
 • Oppong, F. B. & Agbedra, S. Y. (2016). Assessing Univariate And Multivariate Normality, A Guide For Nonstatisticians. Mathematical Theory And Modeling, 6(2), 26-33.
 • Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri. Sakarya UniversityJournal Of Education, 4(1), 116-136.
 • Öcal, A. (2010). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Öğüt, S. (2022). Hastanelerin Radyasyon Alanlarını İçeren Birilerde Görev Alan Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği İkliminin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Öztürk, H., & Babacan, E. (2012). Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 9(1), 36-42.
 • Öztürk, H., Babacan, E., Anahar, E. Ö. (2012). Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(4),252-268.
 • Parlak, T., Barışık, T. & Yalçın, F. (2020). Gıda Ürünleri İmalatında Çalışan Personellerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkındaki Farkındalık Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. OHS Academy, 3 (1), 13-27 .
 • Robbins, S.T. & Judge, T.A. (2017). Örgütsel Davranış, (Çev) İnci Erdem, 14. Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A., & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) Türkçe Formu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Route Educational And Social Science Journal, 1(3):148-57.
 • Sarıtaç, D. (2014). Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yönetimi (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Saygun M. (2012). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorunları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 11(4), 373 - 382.
 • Sayım, E. & Salman, Ş., (2016). Hastaların Çalışan Hakları Bilgi Düzeyinin, Hasta Davranışları Ve Sağlık Çalışanına Şiddet Üzerine Etkileri. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, (11): 27-41.
 • Sim, J. ve Wright, C. (2002). Research İn Health Care: Concepts, Designs And Methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • Solmaz, M. & Solmaz, T. (2017). Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 147- 156.
 • Songur, L., Doğan, F. & Bucak, İ. H. (2019). Sağlık Çalışanlarında Sağlık Taramalarının Önemi Ve Sağlık Tarama Oranının Yükseltilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 6(4), 270-277.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği. (2013). Resmî Gazete, 28597, 24/03/2013.
 • Sudan, A. (2020). Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Performansının Değerlendirilmesi: Bingöl İli Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Bingöl.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth Edition). USA: Pearson Education Limited.
 • Taş, A. (2021). Mersin Bölgesindeki Alabalık Üretim İşletmelerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Taş, B. (2016). Ameliyathane Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi. 5. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Türkoğlu, Ç. (2020). Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Uncu, G. (2022). Güneş Enerjisi Alanında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Etkinliği (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli.
 • Urhan, B. & Etiler, N. (2011). Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi. Çalışma Ve Toplum, 2(29), 191-215.
 • Uysal, İ., & Kılıç, A. F. (2022). Normal Distribution Dilemma. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 12(1), 220- 248.
 • Ünver, M. (2013). İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD, Karabük.
 • Ütük, O. B. (2013). İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalık Değerlendirmesi: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Alan Araştırması, (YüksekLisans Tezi). Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yalova.
 • Van, M.H. & Koç, N. (2020). Kamu Yönetiminde Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgisi (Van Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği). Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 5(2), 125-135.
 • Yanık, A. & Kurul, N. (2020). Sağlık Çalışanlarının Risk Yönetimi Algısı: Hastanelerde Bir Uygulama. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6 (2), 287-302.
 • Yelekçi, S. (2018). Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar. OHS Academy, 1(3), 110-117.
 • Yelekçi, S. (2019), Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar (Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi. İstanbul.
 • Yeşiltaş, A. & Gül, İ. (2016). Hemşirelerin Çalışmak İçin Tercih Ettikleri Birimler Ve Tercih Nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 74-87.
 • Yurtseven, N.C. (2020). Spor Profesyonellerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Düzeyi Algısının Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
 • Zöhra, S. (2019). Hastane Ameliyathanelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalar, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Algılarının Araştırılması: Çankırı İli Örneği

Year 2023, Volume: 15 Issue: 2, 497 - 516, 14.07.2023
https://doi.org/10.29137/umagd.1221976

Abstract

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmaları, uygulama alanları da göz önüne alındığında çok disiplinli bir araştırma alanıdır. Sağlık çalışanlarının İSG algısını araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada, ilgili sektörde istihdam olan 450 kişiye anket yapılmış olup (kullanılabilir nitelikte olan) 270’i değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada cisiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, unvan, çalışma türü, mesleki deneyim süresi, gelir düzeyi, İSG eğitimi almaları, meslek hastalığı geçirme, iş kazası geçirme, İSG memnuniyet düzeyleri, kurum yönetimince alınmış tedbirler, çalışma ortamı ergonomisi vb. değişkenlerin etkileri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. İSG memnuniyeti ve ergonomi ölçeklerinin Cronbach Alpha değeri = 0,929; meslek hastalıkları ve İSG tedbirleri ölçeklerinin Cronbach Alpha değeri = 0,963; iş kazaları ölçeğinin Cronbach Alpha değeri= 0,977 olarak hesaplanmış olup, güvenirliğine ilişkin her ölçek için istenilen düzeyde yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yapısal olarak geçerlilik analizlerinin yapılması ve elde edilen veriler ışığında tanımlayıcı istatistikler yorumlanarak, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin demografik özellikler üzerindeki dağılımını tespit etmek için t-testi, ANOVA, değişkenler arasındaki farklılığın tespitine yönelik Tukey Testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sağlık kurum yönetimlerince iş doyumu ve motivasyon artırıcı uygulamaların yanı sıra alınması öngürülebilen diğer tedbirler çalışmanın sonunda özetlenmiştir.

References

 • Ağuş, M. & Akbel, E. (2020). Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi. OHS Academy, 3(3), 230-237.
 • Akgün, S. (2015). Sağlık Sektöründe İş Kazaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), 67-75.
 • Altay, S. (2015). Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği: İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Çimento Sektöründe Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Altun, H. U., Eraslan, A., & Özdemir, G. (2012). İkinci Basamak Bir Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV Ve HIV Seroprevalansları. Viral Hepatit Dergisi, 18(3), 120-122.
 • Atasoy, A. & Yorgun, S. (2013). Sağlık Çalışanlarında İş Gerilimi Ve İş Stres Düzeyinin Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 6, 71-88.
 • Babaoğlu, Z. (2020). Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algı Düzeyinin Belirlenmesi (Trabzon Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Baybora, D. (2012). İş Sağlığı Ve Güvenliği. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Bayer, E. & Günal, D. (2018). Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), 503-519.
 • Baygutalp, H. (2020). Meslek Hastalıklarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Analitik İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Baykul, Y. & Güzeller, C. O. (2014). Sosyal Bilimler için İstatistik (SPSS Uygulamalı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Baysal, H.Y., Bilgin, S. & Öner, M. (2019). Birinci Basamaktaki Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 6 (2), 200-209.
 • Beşer, A. (2012). Sağlık Çalışanlarının Sağlık Riskleri Ve Yönetimi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. Deuhyo Ed 2012, 5 (1), 39-44.
 • Bhagawati, B. (2015). Basics Of Occupational Safety And Health. Journal Of Environmental Science. Toxicology And Food Technology. 9(8). 91-94.
 • Biber, B. (2022). Hemşirelik Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Bilgi Düzeylerinin Anket Yolu İle Ölçülmesi (Yüksek Lisans Tezi). Karatay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği ABD, Konya.
 • Bingölbali, A. (2020). Hemşirelerin Meslek Hastalığı Ve İş Kazası Geçirme Durumlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Birgili, F., Salış, F. & Özdemir, S. (2010). Sağlık Çalışanlarının İş Doyumunu Etkileyen Bazı Etmenlerin İncelenmesi. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 27-37.
 • Bulut, A., Ünal, E. & Şengül, H. (2020). Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1), 1-22.
 • Butgel T. S., Gözü, Ö. & Özen, G. (2016). Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması "karma araştırma yöntemi". Kurgu, 24(2), 106-112.
 • Buzak, A., Ağuş, M., & Celep, G. (2019). Sağlık Çalışanlarında Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi, Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(2), 84-90.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Can, Y. (2019). İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Sağlık Çalışanları (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Caner, V. (2021). Fiziksel Risk Etmenleri Maruziyetine Bağlı İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Endüstri 4.0 Yaklaşımının Değerlendirilmesi. OHS Academy, 4(1), 55-61.
 • Caymaz, M. (2015). Sağlık Personelinin Tıbbi Uygulama Hataları Üzerine Bir Araştırma. Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Cebeci, H. (2014). Türkiye’de Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: Karabük İle Kamu Hastanelerinde Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Chirico, F., Heponiemi, T., Pavlova, M., Zaffina, S., & Magnavita, N. (2019). Psychosocial Risk Prevention in a Global Occupational Health Perspective: A Descriptive Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), 2470.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5th ed.). London: Routledge Falmer.
 • Cumhur, A. & Ahıskalı, H. (2018). İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları: Hitit Üniversitesi Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD). Ankara Üniversitesi, 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018.
 • Çağlar, Z.Z. (2019). Özel Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Güvenlik Kültürüne Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Çanakçı, T. (2019). Hastanelerde Radyoloji Birimi Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Algıları (Yüksek Lisans Tezi).Tarsus Üniversitesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilim Dalı Tarsus. Mersin.
 • Çelik, E. (2016). Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliğine Dair Farkındalıklarının İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Çelik, Ş. (2020). Kamu Kurumlarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Çeltik, Ç. (2020). Motivasyonun İş Sağlığı Ve Güvenliği Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çiçek, Ö. & Öçal, M. (2016). Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi. Cilt: 5, Yıl: 5, Sayı: 11.
 • Çiftçi, B. (2016). Türkiye’de Toplumsal Kültürün İş Güvenliği Kültürüne Etkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi, 7(2), 13-40.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel uygulamalı. Pegem Yayınları, Ankara.
 • Davenport, N., Schwartz, R.D., Elliott, G.P., (2003). Mobing; İşyerinde Duygusal Taciz. Yayın No:349. (O. C. Önertoy, çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dayan, S. (2016). İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Dayan, S. & Öngel, V. (2016). İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği. International Conference On Eurasian Economies. Session 4C: Sağlık Ekonomisi. 479-486.
 • Demirkaya, S. (2014). İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliğini Sağlama Borcu Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini İşyeri (İşletme) Dışından Temini (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir.
 • Deniz, D., Küçük, B., Cansız, Ş., Akgün, L. Ve İşleyen, T. (2014). Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 305-320.
 • Devebakan N., & Paşalı N., (2015). Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2): 123-142.
 • Devebakan, N. (2018). Sağlık Kurumlarında İşyeri Şiddeti Ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’nde Beyaz Kod Başvurularının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 383-399.
 • Dinçer, Ö. & Utlu, Z. (2017). Restoran Sektöründe Yaşanan İş Kazalarını Önlemede İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Önemi. Aydın Gastronomy, 1(2), 41-50.
 • Dizdar E. N., Koçar O. (2020). Fuzzy Logic-Based Decision-Making System Design For Safe Forklift Truck Speed: Cast Cobblestone Production Application. Soft Computıng, 24(19), 14907-14920.,
 • Dizdar, E. N (2004), Uygulamalı Olasılık Ve İstatistik, ABP Yayınları.
 • Dizdar, E., N. (2014). İSG Mevzuatında Devletin Yetkileri, İş Güvenliği Mevzuatı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Dizdar, E. N. and Koçar, O. (2018). İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde Risklerin Yapay Sinir Ağlarıyla Değerlendirilmesi, Academic Platform - Journal of Engineering and Science, 6(3), pp. 73-83,
 • Durgut, M. & Kıvanç, A. (2021). Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Personelin İş Sağlığı Ve Güvenliği Durumlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 751-758
 • Dursun, S. (2013). İş Güvenliği Kültürünün Çalışanların Güvenli Davranışları Üzerine Etkisi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(2).
 • Elçin, G. (2020). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısının Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Medipol Üniversitesi. İstanbul.
 • Er, E. (2020). Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Çalışan Anketi Uygulaması: Ankara İlindeki Bir İlçe Belediyesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Eravcı, D.B. (2019). 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve İlgili Yönetmelikleri Çerçevesinde İşverenin Yükümlülükleri. Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, 8(22), 330-355.
 • Erkan, S. (2014). Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Hemşire Ve Teknisyenlerin Mesleki Risk Algısının Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Denizli.
 • Field, A. (2000). Discovering Statisticsusing SPSS for Windows.Sage Publications, New Delhi.
 • George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson 114-115
 • Gültay, H. (2019). Hava Yollarında Çalışan Kabin Memurlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Gümüş, R. (2017). Türkiye’de 2015 Yılında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi Ve 2014 Yılı Verileri İle Karşılaştırılması, The Journal of Academic Social Science Studies, (55), ss. 277-287.
 • Günal, D. (2018). Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı. Isparta.
 • Gündüz, R. (2019). Sağlık Çalışanlarında Görülen İş Kazalarının Değerlendirilmesi (TÜ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.
 • Gür, B. (2020). Yeraltı Ve Yerüstü Kömür Madenlerinde Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının Belirlenmesi: Çorum Örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Rumeli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
 • Güriş, S. ve Astar, M. (2015). Bilimsel Araştırmalarda SPSS İle İstatistik. 2. Basım, İstanbul: Der Kitabevi.
 • Gürsoy, T. & Kabul, A. (2020). Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. International Journal Of Engineering And Innovative Research, 2(1), 32-46.
 • Güzel, Ö. (2017). Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Han, İ. (2015). İnşaat Sektörü Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gediz Üniversitesi. İzmir.
 • Hedge, A., James, T., Pavlovic-Veselinovic, S. (2011). Ergonomics Concerns And The Impact Of Healthcare Information Technology, International Journal Of Industrial Ergonomics, 41(4), pp. 345-351.
 • İpek, Ö. (2020). Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilgilerinin Güvenlik Farkındalığı İle Güvenli Davranış Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Erzurum.
 • Kalaycı, Ş. (2016). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (7. baskı). Asil Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kale, N. (2019). 6131 Sayılı Kanun Sonrasında Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları: Erdemli Belediye Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Tarsus Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Tarsus.
 • Kaplan, M. & Eren, M. E. (2018). İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma. Mukaddime, 9(2), 181-194.
 • Kara, H.E. (2020). Anadolu Lisesi Ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığı: Güngören Örneği, (Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Karabiber, C., Sarb, G., Kerman, B. & Savaş, N. (2018). Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Güvenliği Durumu Ve Risk Faktörleri. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 367-375.
 • Karabulut, B. (2020). Kamu Binaları Güvenlik Noktası Personeline Verilen İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin İş Güvenliği Kültürüne Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karaca, Y. (2013). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doctoral Dissertation, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul.
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel, Ankara.
 • Kavgacı, Y. & Çiçek, H. (2019). Kamu Hastanelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Çalışanların İş Performansına Etkisi: Burdur İli Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 306-331.
 • Kılıç, S. (2016). Cronbach’ın Alfa Güvenirlik Katsayısı, Journal of Mood Disorders Volume: 6, Number: 1.
 • Kılıç, T. (2014). Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının İş Güvenliği Algısının Belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kılkış İ. & Alper Y. (2015). 6331 Sayılı Kanun'da İş Güvenliği Uzmanlığı: Nitelikleri, Görevlendirilmeleri Ve Yetkilendirilmeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 5(1), 32-67.
 • Kocaay F. & Küçük B. B. (2022). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Yeterlilik Algısının Değerlendirilmesi. Sağlık Bilimlerinde Değer; 12(2): 274-279.
 • Kocaay, F. & Ocaktan, M. (2021). Development Of A Turkish Occupational Health And Safety Perceived Competency Scale. International Journal Of Entrepreneurship And Management Inquiries, 5(8), 1-12.
 • Korkusuz, R., Bağçiçek Kol, S., Polat, Ö. & Kart Yaşar, K. (2022). Pandemi Sırasında Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Önleme Kurallarına Uyumunun Önemi-Bir Anket Çalışması. Aydın Sağlık Dergisi, 8 (3), 213-227.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Körükmez, M. (2020). Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Mesleki Biyolojik Risklerden Tüberküloz Hakkındaki Deneyimleri Ve Bilgi Düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Köse, Y. (2016). Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Küçük, A.S. (2017). İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Çalışanlardaki İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi: Yapı Sektöründe Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Mohanty, A., Kabi, A., Mohanty, A. (2019). Health Problems İn Healthcare Workers: A Review. Journal Of Family Medicine And Primary Care, 8(8), pp. 2568-2572.
 • Mollaoğlu, M., Fertelli, T. K. ve Tuncay, F. Ö. (2010). Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(15), 17-30.
 • Ocak, G. (2019). Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları “Sivas Örneği” (Yüksek Lisans Tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı. Sivas.
 • Olcay, Z. F., Sakallı, A. E., Temur, S. (2021). İş Güvenliği Uzmanlarında İşe Bağlılığın Ve İş Stresinin İSG Performansına Etkisi: Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi (Journal of Social Security). 11(1). 141-156.
 • Oppong, F. B. & Agbedra, S. Y. (2016). Assessing Univariate And Multivariate Normality, A Guide For Nonstatisticians. Mathematical Theory And Modeling, 6(2), 26-33.
 • Ozan, C. & Köse, E. (2014). Eğitim Programları Ve Öğretim Alanındaki Araştırma Eğilimleri. Sakarya UniversityJournal Of Education, 4(1), 116-136.
 • Öcal, A. (2010). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Öğüt, S. (2022). Hastanelerin Radyasyon Alanlarını İçeren Birilerde Görev Alan Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği İkliminin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Öztürk, H., & Babacan, E. (2012). Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 9(1), 36-42.
 • Öztürk, H., Babacan, E., Anahar, E. Ö. (2012). Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(4),252-268.
 • Parlak, T., Barışık, T. & Yalçın, F. (2020). Gıda Ürünleri İmalatında Çalışan Personellerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkındaki Farkındalık Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. OHS Academy, 3 (1), 13-27 .
 • Robbins, S.T. & Judge, T.A. (2017). Örgütsel Davranış, (Çev) İnci Erdem, 14. Basım, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A., & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) Türkçe Formu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Route Educational And Social Science Journal, 1(3):148-57.
 • Sarıtaç, D. (2014). Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yönetimi (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Saygun M. (2012). Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorunları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 11(4), 373 - 382.
 • Sayım, E. & Salman, Ş., (2016). Hastaların Çalışan Hakları Bilgi Düzeyinin, Hasta Davranışları Ve Sağlık Çalışanına Şiddet Üzerine Etkileri. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, (11): 27-41.
 • Sim, J. ve Wright, C. (2002). Research İn Health Care: Concepts, Designs And Methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • Solmaz, M. & Solmaz, T. (2017). Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 147- 156.
 • Songur, L., Doğan, F. & Bucak, İ. H. (2019). Sağlık Çalışanlarında Sağlık Taramalarının Önemi Ve Sağlık Tarama Oranının Yükseltilmesi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 6(4), 270-277.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği. (2013). Resmî Gazete, 28597, 24/03/2013.
 • Sudan, A. (2020). Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Performansının Değerlendirilmesi: Bingöl İli Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Bingöl.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (Sixth Edition). USA: Pearson Education Limited.
 • Taş, A. (2021). Mersin Bölgesindeki Alabalık Üretim İşletmelerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Taş, B. (2016). Ameliyathane Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi Ve SPSS İle Veri Analizi. 5. Basım. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Türkoğlu, Ç. (2020). Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Uncu, G. (2022). Güneş Enerjisi Alanında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Etkinliği (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Denizli.
 • Urhan, B. & Etiler, N. (2011). Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi. Çalışma Ve Toplum, 2(29), 191-215.
 • Uysal, İ., & Kılıç, A. F. (2022). Normal Distribution Dilemma. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 12(1), 220- 248.
 • Ünver, M. (2013). İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği ABD, Karabük.
 • Ütük, O. B. (2013). İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalık Değerlendirmesi: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Alan Araştırması, (YüksekLisans Tezi). Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yalova.
 • Van, M.H. & Koç, N. (2020). Kamu Yönetiminde Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgisi (Van Milli Eğitim Müdürlüğü Örneği). Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 5(2), 125-135.
 • Yanık, A. & Kurul, N. (2020). Sağlık Çalışanlarının Risk Yönetimi Algısı: Hastanelerde Bir Uygulama. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6 (2), 287-302.
 • Yelekçi, S. (2018). Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar. OHS Academy, 1(3), 110-117.
 • Yelekçi, S. (2019), Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Karşılaştıkları Sorunlar (Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi. İstanbul.
 • Yeşiltaş, A. & Gül, İ. (2016). Hemşirelerin Çalışmak İçin Tercih Ettikleri Birimler Ve Tercih Nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 74-87.
 • Yurtseven, N.C. (2020). Spor Profesyonellerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Düzeyi Algısının Çok Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.
 • Zöhra, S. (2019). Hastane Ameliyathanelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalar, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Articles
Authors

Ercüment Neşet DİZDAR
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU, MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PR.
0000-0002-4607-9039
Türkiye


Hakan ÖNDER
Çankırı Karatekin Üniversitesi
0000-0001-7253-7147
Türkiye

Early Pub Date July 7, 2023
Publication Date July 14, 2023
Submission Date December 20, 2022
Acceptance Date March 22, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 15 Issue: 2

Cite

APA Dizdar, E. N. & Önder, H. (2023). Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Algılarının Araştırılması: Çankırı İli Örneği . International Journal of Engineering Research and Development , 15 (2) , 497-516 . DOI: 10.29137/umagd.1221976

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.