Research Article
BibTex RIS Cite

Çeşitli Parametrelerin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Taguchi Yöntemi Kullanılarak Araştırılması

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 340 - 355, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1349431

Abstract

Bu çalışma kapsamında, beton karışımlarının optimizasyonu için çeşitli parametrelerin etkisi incelenmiş ve bu amaçla istatistiksel temelli Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, sürdürülebilir, ekonomik ve üretim süresi açısından verimli bir beton tasarımının oluşturulmasını hedeflemiştir. Silis dumanı (SD), yüksek fırın cürufu (YFC), su/bağlayıcı oranı (S/B), çimento dozajı ve kalsiyum nitrit (DCI) gibi parametrelerin farklı seviyelerinin yer aldığı toplam 17 farklı karışım hazırlanmıştır. Bu karışımlar üzerinden basınç dayanımı ve eğilme dayanımı özelliklerini belirlemek amacıyla her seriden 3 tekrarlı örnekler üretilmiştir. Üretilen numuneler, 7, 28 ve 56 günlük standart kür sürelerinin ardından eğilme ve basınç dayanımı testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen deney sonuçları, Taguchi yöntemi çerçevesinde istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve parametrelerin optimum seviyeleri belirlenmiştir. Bu belirlenen optimum parametre seviyelerinde karışımlar üretilerek doğrulama deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylerin sonuçları, çimento tüketimini minimize eden, atık ve kimyasal malzemeleri kullanarak betonun sürdürülebilirlik performansını artıran ve aynı zamanda ekonomik açıdan hızlı bir değerlendirmenin mümkün olduğunu göstermiştir.

Supporting Institution

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü

Project Number

221419004

Thanks

Doktora tez çalışmasının ön deneylerinin verildiği bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (Proje no: 221419004). Bu çalışmada yapılan deneyler K.T.O Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

References

 • Al-Amoudi, O. S. B., Maslehuddin, M., Lashari, A. N., & Almusallam, A. A. (2003). Effectiveness of corrosion inhibitors in contaminated concrete. Cement and Concrete Composites, 25(4–5), 439–449. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(02)00084-7
 • Amer, I., Kohail, M., El-Feky, M. S., Rashad, A., & Khalaf, M. A. (2021). Characterization of alkali-activated hybrid slag/cement concrete. Ain Shams Engineering Journal, 12(1), 135–144. https://doi.org/10.1016/J.ASEJ.2020.08.003
 • Atiş, C. D., Özcan, F., Kiliç, A., Karahan, O., Bilim, C., & Severcan, M. H. (2005). Influence of dry and wet curing conditions on compressive strength of silica fume concrete. Building and Environment, 40(12), 1678–1683. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2004.12.005
 • Bilim, C., & Atiş, C. D. (2011). Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu İçeren Harçların Aşınma ve Mukavemet Özellikleri. Politeknik Dergisi, 14(2), 101–107. https://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/33057/367904
 • Boran, H., Günaydın, O., & Güçlüer, K. (2020). Investigation of Engineering Properties of Blast Furnace Slag Additive Mortars. MANAS Journal of Engineering, 8(2), 138–143. https://doi.org/10.51354/MJEN.795891
 • Box, G. (1988). Signal-to-noise ratios, performance criteria, and transformations. Technometrics, 30(1), 1-17.
 • Chong, B. W., Othman, R., Jaya, R. P., Hasan, M. R. M., Sandu, A. V., Nabiałek, M., Jeż, B., Pietrusiewicz, P., Kwiatkowski, D., Postawa, P., & Abdullah, M. M. A. B. (2021). Design of Experiment on Concrete Mechanical Properties Prediction: A Critical Review. Materials 2021, Vol. 14, Page 1866, 14(8), 1866. https://doi.org/10.3390/MA14081866
 • Cimbala, J. M. (2014). Taguchi Orthogonal Arrays. Lecture Notes Pennsylvania State University, September, 4–6. https://www.me.psu.edu/cimbala/me345/Lectures/Taguchi_orthogonal_arrays.pdf
 • Dave, S. V., Bhogayata, A., & Arora, N. K. (2021). Mix design optimization for fresh, strength and durability properties of ambient cured alkali activated composite by Taguchi method. Construction and Building Materials, 284, 122822. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2021.122822
 • De Side, G. N., Kencanawati, N. N., & Hariyadi. (2020). An application of Taguchi experiment design methods on optimization of mortar mixture composition with Silica Fume as a partial substitute for cement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 413(1), 012012. https://doi.org/10.1088/1755-1315/413/1/012012
 • Eşme, U. (2009). Applıcatıon of Taguchı Method for The Optımızatıon of Resıstance Spot Weldıng Process. Arabian Journal for Science & Engineering (Springer Science & Business Media BV), 34.
 • Ghanei, A., Eskandari-Naddaf, H., & Davoodi, A. (2018). Corrosion behavior and optimization of air-entrained reinforced concrete, incorporating microsilica. Structural Concrete, 19(5), 1472–1480. https://doi.org/10.1002/SUCO.201800058
 • Guo, Z., Jiang, T., Zhang, J., Kong, X., Chen, C., & Lehman, D. E. (2020). Mechanical and durability properties of sustainable self-compacting concrete with recycled concrete aggregate and fly ash, slag and silica fume. Construction and Building Materials, 231, 117115. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2019.117115
 • Hinislioǧlu, S., & Bayrak, O. Ü. (2004). Optimization of early flexural strength of pavement concrete with silica fume and fly ash by the Taguchi method. Civil Engineering and Environmental Systems, 21(2), 79–90. https://doi.org/10.1080/10286600410001684562
 • Kate, G. K., Nayak, C. B., & Thakare, S. B. (2021). Optimization of sustainable high-strength–high-volume fly ash concrete with and without steel fiber using Taguchi method and multi-regression analysis. Innovative Infrastructure Solutions, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.1007/S41062-021-00472-6/TABLES/24
 • Kivak, T. (2014). Optimization of surface roughness and flank wear using the Taguchi method in milling of Hadfield steel with PVD and CVD coated inserts. Measurement, 50(1), 19–28. https://doi.org/10.1016/J.MEASUREMENT.2013.12.017
 • Lee, S., & Shin, S. (2019). Prediction on Compressive and Split Tensile Strengths of GGBFS/FA Based GPC. Materials 2019, Vol. 12, Page 4198, 12(24), 4198. https://doi.org/10.3390/MA12244198 Lopez-Calvo, H. Z., Montes-Garcia, P., Bremner, T. W., Thomas, M. D. A., & Jiménez-Quero, V. G. (2012). Compressive strength of HPC containing CNI and fly ash after long-term exposure to a marine environment. Cement and Concrete Composites, 34(1), 110–118. https://doi.org/10.1016/J.CEMCONCOMP.2011.08.007
 • Mazloom, M., Ramezanianpour, A. A., & Brooks, J. J. (2004). Effect of silica fume on mechanical properties of high-strength concrete. Cement and Concrete Composites, 26(4), 347–357. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(03)00017-9
 • Mohamed, O. A., & Najm, O. F. (2017). Compressive strength and stability of sustainable self-consolidating concrete containing fly ash, silica fume, and GGBS. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 11(4), 406–411. https://doi.org/10.1007/S11709-016-0350-1/METRICS
 • Peace, G. S. (1995), Taguchi Methods; A Hands-On Approach to Quality Engineering. Addison-Wesley Publishing Company, ISBN: 9780201563115, 0201563118.
 • Ramezanianpour, A. A., & Malhotra, V. M. (1995). Effect of curing on the compressive strength, resistance to chloride-ion penetration and porosity of concretes incorporating slag, fly ash or silica fume. Cement and Concrete Composites, 17(2), 125–133. https://doi.org/10.1016/0958-9465(95)00005-W
 • Reou, J. S., & Ann, K. Y. (2008). The electrochemical assessment of corrosion inhibition effect of calcium nitrite in blended concretes. Materials Chemistry and Physics, 109(2–3), 526–533. https://doi.org/10.1016/J.MATCHEMPHYS.2007.12.030
 • Ross, P. J. (1988). Taguchi techniques for quality engineering: loss function, orthogonal experiments, parameter and tolerance design.
 • Saraya, M. E. S. I. (2014). Study physico-chemical properties of blended cements containing fixed amount of silica fume, blast furnace slag, basalt and limestone, a comparative study. Construction and Building Materials, 72, 104–112. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2014.08.071
 • Savaşkan, M., Taptık, Y., & Ürgen, M. (2010). Deney tasarımı yöntemi ile matkap uçlarında performans optimizasyonu. İTÜDERGİSİ/d, 3(6). http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_d/article/view/742
 • Serencam, H., & Uçurum, M. (2019). Taguchi Deney Tasarımı Kullanılarak Uçucu Kül İle Ni (II) Gideriminde Bazı Adsorpsiyon Parametrelerinin Etkinliğinin İrdelenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1), 336–344. https://doi.org/10.28948/NGUMUH.517135
 • Sevinç, A. H., Durgun, M. Y., & Eken, M. (2017). A Taguchi approach for investigating the engineering properties of concretes incorporating barite, colemanite, basaltic pumice and ground blast furnace slag. Construction and Building Materials, 135, 343–351. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2016.12.209
 • Taguchi, G., & Phadke, M. S. (1986). Quantity Engineering Through Design Optimization. Proceedings of the National Electronics Conference, 40(pt 1), 32–39. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1472-1_5
 • Taguchi, G., Chowdhury, S., & Wu, Y. (2004). Taguchi's Quality Engineering Handbook. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, ISBN 0-471-41334-8.
 • Teimortashlu, E., Dehestani, M., & Jalal, M. (2018). Application of Taguchi method for compressive strength optimization of tertiary blended self-compacting mortar. Construction and Building Materials, 190, 1182–1191.
 • https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2018.09.165 Turk, K., Karatas, M., & Gonen, T. (2013). Effect of Fly Ash and Silica Fume on compressive strength, sorptivity and carbonation of SCC. KSCE Journal of Civil Engineering, 17(1), 202–209. https://doi.org/10.1007/S12205-013-1680-3/METRICS
 • Ulugöl, H. (2015). Granüle yüksek fırın cürufunun çimentonun mekanik ve durabilite özelliklerine etkisi [Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yapı Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Uray, E. (2014). Gabion Tipi Dayanma Duvarlarında Tasarım Kriterlerinin Araştırılması [Selçuk Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Uray, E., Carbas, S., Geem, Z. W., & Kim, S. (2022). Parameters Optimization of Taguchi Method Integrated Hybrid Harmony Search Algorithm for Engineering Design Problems. Mathematics 2022, Vol. 10, Page 327, 10(3), 327. https://doi.org/10.3390/MATH10030327
 • Uysal, M. (2012). Taguchi and Anova approach for optimisation of design parameters on the compressive strength of HSC. Magazine of Concrete Research, 64(8), 727–735. https://doi.org/10.1680/MACR.11.00156
 • Warda, M. A., Khalil, H. S., Ahmad, S. S. E., & Mahdi, I. M. (2020). Optimum Sustainable Mix Proportions of High Strength Concrete by Using Taguchi Method. Frattura ed Integrità Strutturale, 14(54), 211–225. https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.54.16

Investigation of the Effect of Various Parameters on the Mechanical Properties of Concrete Using the Taguchi Method

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 340 - 355, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1349431

Abstract

In this study, the optimization of various parameters used in concrete mixtures has been investigated using the statistical-based Taguchi method. The research aims to design a sustainable, cost-effective, and time-efficient concrete. Parameters such as Silica Fume (SF), Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS), water/binder ratio (W/B), cement dosage, and Calcium Nitrite (CN) were varied across 17 different mixtures. To assess properties like compressive and flexural strength, samples were prepared with 3 replicates for each series. Following curing periods of 7, 28, and 56 days, bending and compressive strength tests were conducted on the produced specimens. The obtained results were subjected to statistical analysis within the framework of the Taguchi method to determine the optimal parameter levels. Verification experiments were carried out by producing mixtures at these identified optimal parameter levels. The experimental outcomes revealed the possibility of achieving concrete mixes that minimize cement consumption, enhance sustainability performance through the utilization of waste and chemical materials, and allow for a rapid economic assessment.

Project Number

221419004

References

 • Al-Amoudi, O. S. B., Maslehuddin, M., Lashari, A. N., & Almusallam, A. A. (2003). Effectiveness of corrosion inhibitors in contaminated concrete. Cement and Concrete Composites, 25(4–5), 439–449. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(02)00084-7
 • Amer, I., Kohail, M., El-Feky, M. S., Rashad, A., & Khalaf, M. A. (2021). Characterization of alkali-activated hybrid slag/cement concrete. Ain Shams Engineering Journal, 12(1), 135–144. https://doi.org/10.1016/J.ASEJ.2020.08.003
 • Atiş, C. D., Özcan, F., Kiliç, A., Karahan, O., Bilim, C., & Severcan, M. H. (2005). Influence of dry and wet curing conditions on compressive strength of silica fume concrete. Building and Environment, 40(12), 1678–1683. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2004.12.005
 • Bilim, C., & Atiş, C. D. (2011). Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu İçeren Harçların Aşınma ve Mukavemet Özellikleri. Politeknik Dergisi, 14(2), 101–107. https://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/33057/367904
 • Boran, H., Günaydın, O., & Güçlüer, K. (2020). Investigation of Engineering Properties of Blast Furnace Slag Additive Mortars. MANAS Journal of Engineering, 8(2), 138–143. https://doi.org/10.51354/MJEN.795891
 • Box, G. (1988). Signal-to-noise ratios, performance criteria, and transformations. Technometrics, 30(1), 1-17.
 • Chong, B. W., Othman, R., Jaya, R. P., Hasan, M. R. M., Sandu, A. V., Nabiałek, M., Jeż, B., Pietrusiewicz, P., Kwiatkowski, D., Postawa, P., & Abdullah, M. M. A. B. (2021). Design of Experiment on Concrete Mechanical Properties Prediction: A Critical Review. Materials 2021, Vol. 14, Page 1866, 14(8), 1866. https://doi.org/10.3390/MA14081866
 • Cimbala, J. M. (2014). Taguchi Orthogonal Arrays. Lecture Notes Pennsylvania State University, September, 4–6. https://www.me.psu.edu/cimbala/me345/Lectures/Taguchi_orthogonal_arrays.pdf
 • Dave, S. V., Bhogayata, A., & Arora, N. K. (2021). Mix design optimization for fresh, strength and durability properties of ambient cured alkali activated composite by Taguchi method. Construction and Building Materials, 284, 122822. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2021.122822
 • De Side, G. N., Kencanawati, N. N., & Hariyadi. (2020). An application of Taguchi experiment design methods on optimization of mortar mixture composition with Silica Fume as a partial substitute for cement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 413(1), 012012. https://doi.org/10.1088/1755-1315/413/1/012012
 • Eşme, U. (2009). Applıcatıon of Taguchı Method for The Optımızatıon of Resıstance Spot Weldıng Process. Arabian Journal for Science & Engineering (Springer Science & Business Media BV), 34.
 • Ghanei, A., Eskandari-Naddaf, H., & Davoodi, A. (2018). Corrosion behavior and optimization of air-entrained reinforced concrete, incorporating microsilica. Structural Concrete, 19(5), 1472–1480. https://doi.org/10.1002/SUCO.201800058
 • Guo, Z., Jiang, T., Zhang, J., Kong, X., Chen, C., & Lehman, D. E. (2020). Mechanical and durability properties of sustainable self-compacting concrete with recycled concrete aggregate and fly ash, slag and silica fume. Construction and Building Materials, 231, 117115. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2019.117115
 • Hinislioǧlu, S., & Bayrak, O. Ü. (2004). Optimization of early flexural strength of pavement concrete with silica fume and fly ash by the Taguchi method. Civil Engineering and Environmental Systems, 21(2), 79–90. https://doi.org/10.1080/10286600410001684562
 • Kate, G. K., Nayak, C. B., & Thakare, S. B. (2021). Optimization of sustainable high-strength–high-volume fly ash concrete with and without steel fiber using Taguchi method and multi-regression analysis. Innovative Infrastructure Solutions, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.1007/S41062-021-00472-6/TABLES/24
 • Kivak, T. (2014). Optimization of surface roughness and flank wear using the Taguchi method in milling of Hadfield steel with PVD and CVD coated inserts. Measurement, 50(1), 19–28. https://doi.org/10.1016/J.MEASUREMENT.2013.12.017
 • Lee, S., & Shin, S. (2019). Prediction on Compressive and Split Tensile Strengths of GGBFS/FA Based GPC. Materials 2019, Vol. 12, Page 4198, 12(24), 4198. https://doi.org/10.3390/MA12244198 Lopez-Calvo, H. Z., Montes-Garcia, P., Bremner, T. W., Thomas, M. D. A., & Jiménez-Quero, V. G. (2012). Compressive strength of HPC containing CNI and fly ash after long-term exposure to a marine environment. Cement and Concrete Composites, 34(1), 110–118. https://doi.org/10.1016/J.CEMCONCOMP.2011.08.007
 • Mazloom, M., Ramezanianpour, A. A., & Brooks, J. J. (2004). Effect of silica fume on mechanical properties of high-strength concrete. Cement and Concrete Composites, 26(4), 347–357. https://doi.org/10.1016/S0958-9465(03)00017-9
 • Mohamed, O. A., & Najm, O. F. (2017). Compressive strength and stability of sustainable self-consolidating concrete containing fly ash, silica fume, and GGBS. Frontiers of Structural and Civil Engineering, 11(4), 406–411. https://doi.org/10.1007/S11709-016-0350-1/METRICS
 • Peace, G. S. (1995), Taguchi Methods; A Hands-On Approach to Quality Engineering. Addison-Wesley Publishing Company, ISBN: 9780201563115, 0201563118.
 • Ramezanianpour, A. A., & Malhotra, V. M. (1995). Effect of curing on the compressive strength, resistance to chloride-ion penetration and porosity of concretes incorporating slag, fly ash or silica fume. Cement and Concrete Composites, 17(2), 125–133. https://doi.org/10.1016/0958-9465(95)00005-W
 • Reou, J. S., & Ann, K. Y. (2008). The electrochemical assessment of corrosion inhibition effect of calcium nitrite in blended concretes. Materials Chemistry and Physics, 109(2–3), 526–533. https://doi.org/10.1016/J.MATCHEMPHYS.2007.12.030
 • Ross, P. J. (1988). Taguchi techniques for quality engineering: loss function, orthogonal experiments, parameter and tolerance design.
 • Saraya, M. E. S. I. (2014). Study physico-chemical properties of blended cements containing fixed amount of silica fume, blast furnace slag, basalt and limestone, a comparative study. Construction and Building Materials, 72, 104–112. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2014.08.071
 • Savaşkan, M., Taptık, Y., & Ürgen, M. (2010). Deney tasarımı yöntemi ile matkap uçlarında performans optimizasyonu. İTÜDERGİSİ/d, 3(6). http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_d/article/view/742
 • Serencam, H., & Uçurum, M. (2019). Taguchi Deney Tasarımı Kullanılarak Uçucu Kül İle Ni (II) Gideriminde Bazı Adsorpsiyon Parametrelerinin Etkinliğinin İrdelenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1), 336–344. https://doi.org/10.28948/NGUMUH.517135
 • Sevinç, A. H., Durgun, M. Y., & Eken, M. (2017). A Taguchi approach for investigating the engineering properties of concretes incorporating barite, colemanite, basaltic pumice and ground blast furnace slag. Construction and Building Materials, 135, 343–351. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2016.12.209
 • Taguchi, G., & Phadke, M. S. (1986). Quantity Engineering Through Design Optimization. Proceedings of the National Electronics Conference, 40(pt 1), 32–39. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1472-1_5
 • Taguchi, G., Chowdhury, S., & Wu, Y. (2004). Taguchi's Quality Engineering Handbook. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, ISBN 0-471-41334-8.
 • Teimortashlu, E., Dehestani, M., & Jalal, M. (2018). Application of Taguchi method for compressive strength optimization of tertiary blended self-compacting mortar. Construction and Building Materials, 190, 1182–1191.
 • https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2018.09.165 Turk, K., Karatas, M., & Gonen, T. (2013). Effect of Fly Ash and Silica Fume on compressive strength, sorptivity and carbonation of SCC. KSCE Journal of Civil Engineering, 17(1), 202–209. https://doi.org/10.1007/S12205-013-1680-3/METRICS
 • Ulugöl, H. (2015). Granüle yüksek fırın cürufunun çimentonun mekanik ve durabilite özelliklerine etkisi [Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yapı Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Uray, E. (2014). Gabion Tipi Dayanma Duvarlarında Tasarım Kriterlerinin Araştırılması [Selçuk Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Uray, E., Carbas, S., Geem, Z. W., & Kim, S. (2022). Parameters Optimization of Taguchi Method Integrated Hybrid Harmony Search Algorithm for Engineering Design Problems. Mathematics 2022, Vol. 10, Page 327, 10(3), 327. https://doi.org/10.3390/MATH10030327
 • Uysal, M. (2012). Taguchi and Anova approach for optimisation of design parameters on the compressive strength of HSC. Magazine of Concrete Research, 64(8), 727–735. https://doi.org/10.1680/MACR.11.00156
 • Warda, M. A., Khalil, H. S., Ahmad, S. S. E., & Mahdi, I. M. (2020). Optimum Sustainable Mix Proportions of High Strength Concrete by Using Taguchi Method. Frattura ed Integrità Strutturale, 14(54), 211–225. https://doi.org/10.3221/IGF-ESIS.54.16
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Construction Materials
Journal Section Articles
Authors

Kemal Uray 0000-0003-1973-7865

Hicran Açıkel 0000-0002-2027-7723

Mustafa Koçer 0000-0002-5505-2065

Esra Uray 0000-0002-1121-2880

Project Number 221419004
Publication Date January 31, 2024
Submission Date August 24, 2023
Published in Issue Year 2024 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Uray, K., Açıkel, H., Koçer, M., Uray, E. (2024). Çeşitli Parametrelerin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisinin Taguchi Yöntemi Kullanılarak Araştırılması. International Journal of Engineering Research and Development, 16(1), 340-355. https://doi.org/10.29137/umagd.1349431

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.