Technical Brief
BibTex RIS Cite

Endüstriyel atık suların proseste tekrar kullanılabilirliğine yönelik metodolojik değerlendirme

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 383 - 393, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1379502

Abstract

Endüstriyel faaliyetlerdeki su tüketiminin azaltılması ve suyun verimli kullanımını sağlamak amacıyla proseste oluşan atık suların arıtıldıktan sonra tekrar kullanılabilirliğine yönelik gereklilikler, ulusal çevre mevzuatında belirtilen hükümler çerçevesinde ele alınmaktadır. Uygun teknolojilerle arıtılmış atık sular endüstriyel faaliyetlerde yeniden kullanılırken üretim ve proses tipine göre değişebilen su kalitesi için arıtılan atık suyun tesiste kullanılabilirliğine yönelik hazırlanacak teknik rapora ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu raporun hazırlık süreci ve içeriğini ele alan bu çalışmada, endüstriyel atık suların proseste tekrar kullanılabilirliğine dair metodolojik bir değerlendirme sunulması amaçlanmıştır. İlgili mevzuat kapsamında hazırlanan sektörel raporlar ve mesleki tecrübelerden hareketle oluşturulan çalışma sonucunda, idari değerlendirme süreçlerini kolaylaştıracak ve sürdürülebilir su kullanımı bağlamında farklı sektörler için kullanılabilecek öneriler sunulmuştur.

References

 • Balbay, Ş., Sarıhan, A., & Avşar, E. (2021). Dünyada ve Türkiye’de “Döngüsel Ekonomi / Endüstriyel Sürdürülebilirlik” Yaklaşımı. European Journal of Science and Technology, (27), 557-569. doi:10.31590/ejosat.971172
 • Bauer, S., & Wagner, M. (2022). Possibilities and Challenges of Wastewater Reuse-Planning Aspects and Realized Examples. Water (Switzerland), 14(10), 1-12. doi:10.3390/w14101619
 • Bergeron, S. (2021). The feasibility of industrial wastewater reuse onsite in the Tri-City area, Master’s Project and Capstones, The University of San Francisco, San Francisco, U.S.A.
 • Bürger, G. (2019). Reuse of treated wastewater in industrial symbiosis, Master Thesis, Lund University, Lund, Sweden.
 • ÇŞİDB. (2022). T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Oranında Yüzde 4 Olan Yıl Sonu Hedefi Aşıldı. 16 Mart 2023 tarihinde https://www.csb.gov.tr/aritilmis-atiksularin-yeniden-kullanim-oraninda-yuzde-4-olan-yil-sonu-hedefi-asildi-bakanlik-faaliyetleri-34168 adresinden erişildi.
 • ÇŞİDB. (2018). T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/proje-onay-ve-tekn-k-rapor-hazirlama-kilavuzu-20181123135748.pdf adresinden erişildi.
 • ÇŞİDB. (2017). T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik. 29 Mart 2023 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106-1.htm adresinden erişildi.
 • Demir, Ö., Yıldız, M., Sercan, Ü., & Arzum, C. Ş. (2017). Atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2(2), 1-14.
 • Ecer, K., Güner, O., & Çetin, M. (2021). Avrupa yeşil mutabakatı ve Türkiye ekonomisinin uyum politikaları. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 9(2), 125-144.
 • Environmental Protection Autority Victoria. (2017). Industrial Water Reuse. Industrial Waste Resource Guidelines.
 • Fundamentals of Systems Analysis. (2023). EME 807: Technologies for Sustainability Systems. 20 Nisan 2023 tarihinde https://www.e-education.psu.edu/eme807/node/752 adresinden erişildi.
 • Keskinler, B., Kitiş, M., Karagündüz, A., Şahinkaya, E., Civelekoğlu, G., Yiğit, N. Ö., … Balçık, Ç. (2018). Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamaları İçin Konsantre Akım Yönetim Modeli Ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi Geliştirilmesi (Memkon) Projesi El Kitabı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/el-k-tabi_memkon-projes--20180921100140.pdf adresinden erişildi.
 • Küresel Amaçlar. (2023). 28 Temmuz 2023 tarihinde https://www.kureselamaclar.org/ adresinden erişildi.
 • Maquet, C. (2020). Wastewater reuse: A solution with a future. Field Actions Science Report, 2020(SI), 64-69.
 • Maryam, B., & Büyükgüngör, H. (2019). Wastewater reclamation and reuse trends in Turkey: Opportunities and challenges. Journal of Water Process Engineering, 30, 100501. doi:10.1016/j.jwpe.2017.10.001
 • MNE PROJE. (2019). Kentsel arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı. 18 Eylül 2023 tarihinde http://www.mneproje.com/public/website/news/kentsel-aritilmis-atiksuyun-yeniden-kullanimi_20190807013703.pdf adresinden erişildi.
 • Nas, B., Uyanik, S., Aygün, A., Dogan, S., Erul, G., Batuhan Nas, K., … Dolu, T. (2020). Wastewater reuse in Turkey: From present status to future potential. Water Science and Technology: Water Supply, 20(1), 73-82. doi:10.2166/ws.2019.136
 • Sa’ad, S. F., Wan Alwi, S. R., Lim, J. S., & Abd Manan, Z. (2022). The economic study of centralised water reuse exchange system in the industrial park considering wastewater segregation. Computers and Chemical Engineering, 164, 107863. doi:10.1016/J.COMPCHEMENG.2022.107863
 • Sgroi, M., Vagliasindi, F. G. A., & Roccaro, P. (2018). Feasibility, sustainability and circular economy concepts in water reuse. Current Opinion in Environmental Science and Health, 2, 20-25. doi:10.1016/j.coesh.2018.01.004
 • Smol, M., Adam, C., & Preisner, M. (2020). Circular economy model framework in the European water and wastewater sector. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22(3), 682-697. doi:10.1007/s10163-019-00960-z
 • Turan, E. S. (2017). Türkiye’nin su ayak izi değerlendirmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 74, 55-62. doi:10.5505/TurkHijyen.2017.29592
 • TÜİK. (2021). Türkiye İstatistik Kurumu, Su ve Atıksu İstatistikleri, 2020. 17 Mart 2023 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2020-37197 adresinden erişildi.
 • Types of Feedbacks and Their Effects. (2023). EME 807: Technologies for Sustainability Systems. 18 Eylül 2023 tarihinde https://www.e-education.psu.edu/eme807/node/753 adresinden erişildi.
 • UN World Water Development Report 2019 - Leaving No One Behind | UNESCO. (2019). 16 Mart 2023 tarihinde https://www.unesco.org/en/wwap/wwdr/2019 adresinden erişildi.
 • Visvanathan, C., & Asano, T. (2009). The Potential for Industrial Wastewater Reuse. Watewater Recycle, Reuse, and Reclamation, 1, 299-313.
 • WateReuse Association. (2019). Profiles in reuse: Industrial reuse. https://watereuse.org/wp-content/uploads/2019/08/WateReuse_FS_PotableReuse_V7.pdf adresinden erişildi.
 • World Economic Forum. (2022). The Global Risks Report 2022. World Economic Forum. https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022 adresinden erişildi.
 • Yiğit, N. Ö. (2007). Memran Biyoreaktörü (MBR) ile Evsel Atıksu Arıtımı, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.

Methodological evaluation for reusing industrial wastewater in process

Year 2024, Volume: 16 Issue: 1, 383 - 393, 31.01.2024
https://doi.org/10.29137/umagd.1379502

Abstract

In order to reduce water consumption in industrial activities and ensure efficient use of water, the requirements for the reusability of wastewater generated in the process after treatment are handled within the framework of the provisions specified in the national environmental legislation. While wastewater treated with appropriate technologies is reused in industrial activities, the usability of the treated wastewater in the facility for water quality, which may vary depending on the production and process type, requires a technical report. This study, which addresses the preparation steps and contents of the report in question, aims to present a methodological evaluation of the reusability of industrial wastewater in the process. As a result of the study, which is based on sectoral reports prepared within the framework of the relevant legislation and professional experience, recommendations are presented that will facilitate administrative evaluation processes and can be used for different sectors in the context of sustainable water use.

References

 • Balbay, Ş., Sarıhan, A., & Avşar, E. (2021). Dünyada ve Türkiye’de “Döngüsel Ekonomi / Endüstriyel Sürdürülebilirlik” Yaklaşımı. European Journal of Science and Technology, (27), 557-569. doi:10.31590/ejosat.971172
 • Bauer, S., & Wagner, M. (2022). Possibilities and Challenges of Wastewater Reuse-Planning Aspects and Realized Examples. Water (Switzerland), 14(10), 1-12. doi:10.3390/w14101619
 • Bergeron, S. (2021). The feasibility of industrial wastewater reuse onsite in the Tri-City area, Master’s Project and Capstones, The University of San Francisco, San Francisco, U.S.A.
 • Bürger, G. (2019). Reuse of treated wastewater in industrial symbiosis, Master Thesis, Lund University, Lund, Sweden.
 • ÇŞİDB. (2022). T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Oranında Yüzde 4 Olan Yıl Sonu Hedefi Aşıldı. 16 Mart 2023 tarihinde https://www.csb.gov.tr/aritilmis-atiksularin-yeniden-kullanim-oraninda-yuzde-4-olan-yil-sonu-hedefi-asildi-bakanlik-faaliyetleri-34168 adresinden erişildi.
 • ÇŞİDB. (2018). T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/proje-onay-ve-tekn-k-rapor-hazirlama-kilavuzu-20181123135748.pdf adresinden erişildi.
 • ÇŞİDB. (2017). T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik. 29 Mart 2023 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106-1.htm adresinden erişildi.
 • Demir, Ö., Yıldız, M., Sercan, Ü., & Arzum, C. Ş. (2017). Atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2(2), 1-14.
 • Ecer, K., Güner, O., & Çetin, M. (2021). Avrupa yeşil mutabakatı ve Türkiye ekonomisinin uyum politikaları. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 9(2), 125-144.
 • Environmental Protection Autority Victoria. (2017). Industrial Water Reuse. Industrial Waste Resource Guidelines.
 • Fundamentals of Systems Analysis. (2023). EME 807: Technologies for Sustainability Systems. 20 Nisan 2023 tarihinde https://www.e-education.psu.edu/eme807/node/752 adresinden erişildi.
 • Keskinler, B., Kitiş, M., Karagündüz, A., Şahinkaya, E., Civelekoğlu, G., Yiğit, N. Ö., … Balçık, Ç. (2018). Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamaları İçin Konsantre Akım Yönetim Modeli Ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi Geliştirilmesi (Memkon) Projesi El Kitabı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/el-k-tabi_memkon-projes--20180921100140.pdf adresinden erişildi.
 • Küresel Amaçlar. (2023). 28 Temmuz 2023 tarihinde https://www.kureselamaclar.org/ adresinden erişildi.
 • Maquet, C. (2020). Wastewater reuse: A solution with a future. Field Actions Science Report, 2020(SI), 64-69.
 • Maryam, B., & Büyükgüngör, H. (2019). Wastewater reclamation and reuse trends in Turkey: Opportunities and challenges. Journal of Water Process Engineering, 30, 100501. doi:10.1016/j.jwpe.2017.10.001
 • MNE PROJE. (2019). Kentsel arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı. 18 Eylül 2023 tarihinde http://www.mneproje.com/public/website/news/kentsel-aritilmis-atiksuyun-yeniden-kullanimi_20190807013703.pdf adresinden erişildi.
 • Nas, B., Uyanik, S., Aygün, A., Dogan, S., Erul, G., Batuhan Nas, K., … Dolu, T. (2020). Wastewater reuse in Turkey: From present status to future potential. Water Science and Technology: Water Supply, 20(1), 73-82. doi:10.2166/ws.2019.136
 • Sa’ad, S. F., Wan Alwi, S. R., Lim, J. S., & Abd Manan, Z. (2022). The economic study of centralised water reuse exchange system in the industrial park considering wastewater segregation. Computers and Chemical Engineering, 164, 107863. doi:10.1016/J.COMPCHEMENG.2022.107863
 • Sgroi, M., Vagliasindi, F. G. A., & Roccaro, P. (2018). Feasibility, sustainability and circular economy concepts in water reuse. Current Opinion in Environmental Science and Health, 2, 20-25. doi:10.1016/j.coesh.2018.01.004
 • Smol, M., Adam, C., & Preisner, M. (2020). Circular economy model framework in the European water and wastewater sector. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22(3), 682-697. doi:10.1007/s10163-019-00960-z
 • Turan, E. S. (2017). Türkiye’nin su ayak izi değerlendirmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 74, 55-62. doi:10.5505/TurkHijyen.2017.29592
 • TÜİK. (2021). Türkiye İstatistik Kurumu, Su ve Atıksu İstatistikleri, 2020. 17 Mart 2023 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Su-ve-Atiksu-Istatistikleri-2020-37197 adresinden erişildi.
 • Types of Feedbacks and Their Effects. (2023). EME 807: Technologies for Sustainability Systems. 18 Eylül 2023 tarihinde https://www.e-education.psu.edu/eme807/node/753 adresinden erişildi.
 • UN World Water Development Report 2019 - Leaving No One Behind | UNESCO. (2019). 16 Mart 2023 tarihinde https://www.unesco.org/en/wwap/wwdr/2019 adresinden erişildi.
 • Visvanathan, C., & Asano, T. (2009). The Potential for Industrial Wastewater Reuse. Watewater Recycle, Reuse, and Reclamation, 1, 299-313.
 • WateReuse Association. (2019). Profiles in reuse: Industrial reuse. https://watereuse.org/wp-content/uploads/2019/08/WateReuse_FS_PotableReuse_V7.pdf adresinden erişildi.
 • World Economic Forum. (2022). The Global Risks Report 2022. World Economic Forum. https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022 adresinden erişildi.
 • Yiğit, N. Ö. (2007). Memran Biyoreaktörü (MBR) ile Evsel Atıksu Arıtımı, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Water Resources Engineering
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Akif Alkur 0009-0005-8962-4825

Pınar Uyanık 0000-0003-1606-7798

Serdar Göncü 0000-0002-6296-3297

Zehra Yiğit Avdan 0000-0001-7445-3393

Kadir Gedik 0000-0002-1391-9265

Publication Date January 31, 2024
Submission Date October 25, 2023
Acceptance Date January 10, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 16 Issue: 1

Cite

APA Alkur, M. A., Uyanık, P., Göncü, S., Yiğit Avdan, Z., et al. (2024). Endüstriyel atık suların proseste tekrar kullanılabilirliğine yönelik metodolojik değerlendirme. International Journal of Engineering Research and Development, 16(1), 383-393. https://doi.org/10.29137/umagd.1379502

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.