Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE’DE ELEKTRİKTEN KAYNAKLANAN İŞ KAZALARI

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 50 - 67, 20.12.2021

Abstract

Enerji önemli bir üretim girdisidir. Üretim sistemleri ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ülkelerin enerji talebi hızla artmaktadır. İnsanların refah seviyeleri büyük bir oranda üretime bağlı olduğu için, enerji bütün ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Elektrik enerjisinin iletilmesinin kolay olması, çevreye zarar vermemesi, depolanabilir olması ve sağladığı diğer pek çok avantaj nedeniyle Dünyada en yaygın olarak kullanılan enerji türüdür. Ayrıca günlük hayatta pek çok yaşamsal faaliyetin gerçekleştirebilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Elektrik, güvenlik tedbirlerine uyulduğunda son derece güvenilir bir kaynaktır. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmadığı zaman hem insanlar için ölümcül bir risk oluşturmakta hem de çok ciddi maddi kayıplara neden olabilmektedir. Resmi verilere göre Türkiye’de meydana gelen iş kazalarının sadece %1,43’ü elektrikten kaynaklanırken, iş kazası sonucu ölüm vakalarının %5,42’si elektrikten kaynaklanan kazalarda yaşanmıştır. Bununla beraber elektrikten kaynaklanan kazaların dolaylı maliyetlerinin yüksek olması, (örneğin bir trafo merkezinde meydana gelen yangından dolayı, o merkezden beslenen fabrikalarda üretimin durması veya şehir merkezlerinin aydınlatılamaması) elektrikten kaynaklanan kazaların önemini artırmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, 2013-2019 yılları için Türkiye’de elektrikten kaynaklanan kazaların analizi yapılmıştır. Daha sonra elektrikten kaynaklanan riskler üzerinde durulmuş, son olarak ta elektrik enerjisinin insana zarar vermesinde etkili olan faktörler irdelenmiştir.

References

 • [1] TEİAŞ, Mart 2021 Kurulu Güç Raporu, https://www.enerjiportali.com/teias-mart-2021-kurulu-guc-raporunu-yayimladi/ ,2021. (Access Date: 25.04.2021)
 • [2]. SGK, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistik Yıllıkları, 2013-2019.
 • [3]. A. Halıcı and S. İşleyen , "Elektrik Kaynaklı İş Kazalarına Farklı Bir Bakış: Metal Sektöründe Yaşanan Kaza Sebeplerinin Önceliklendirilmesi", Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety, Vol. 3, No. 1, pp. 1-12, Jun. 2019, doi:10.33720/kisgd.431670
 • [4]. H. Ceylan , "Türkiye’deki Elektrik İletim Tesislerinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi", EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), vol. 2, no. 1, pp. 98-109, May. 2012
 • [5]. C. Kılıçaslan and S. Ersoy, "Sanayi Üretimde Elektrikle İlgili Yaşanan İş Kazalarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri", Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, Vol. 2, No. 2, pp. 85-101, Dec. 2019
 • [6]. A. Nayir, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Elektrikle Çalışmalara Genel Bakış", EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), vol. 3, no. 3, pp. 129-135, Dec. 2013, doi:10.1501/OTAM_0000000411
 • [7]. CHİ, C.F., YANG C.C., and CHEN, Z. L., “In-depth accident analysis of electrical fatalities in the construction industry”, International Journal Of Industrial Ergonomics, Vol. 39, 635–644, 2009.
 • [8]. Bayram, M., İlisu İ., “Elektrik Akımının İnsan Üzerine Etkisi, ” 2019. [Online]. Available:http://www.emo.org.tr/ekler/aaa76178f8567e0_ek.pdf?tipi=35&turu=X&sube=0 [Accessed: 14-Sep-2019]
 • [9]. Varghese, G., Mani, M. & Redford, J., Spinal cord injuries following electrical accidents. Spinal Cord 24, 159–166 (1986). https://doi.org/10.1038/sc.1986.21
 • [10]. W. B. Kouwenhoven, "Electrical Accidents," in Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, vol. 56, no. 9, pp. 1077-1079, Sept. 1937, doi: 10.1109/T-AIEE.1937.5057695.
 • [11]. Juan Castillo-Rosa, Manuel Suárez-Cebador, Juan Carlos Rubio-Romero, Jose Antonio Aguado, Personal factors and consequences of electrical occupational accidents in the primary, secondary and tertiary sectors, Safety Science, Volume 91, 2017, Pages 286-297, ISSN 0925-7535, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.08.021.
 • [12]. Korkusuz, Y,A,(2014). Elektrik Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Van
 • [13]. Aksoy, T,T, (2014). Hastanelerde Elektriksel ve Fiziksel Risk Etmenleri ve Örnek Bir Risk Analizi Uygulaması. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • [14]. Gül, M. (2018). A review of occupational health and safety risk assessment approaches based on multi-criteria decision-making methods and their fuzzy versions. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 24; (7): 1723–1760.
 • [15]. Baby T, Madhu G, Renjith V,R. (2021). Occupational electrical accidents: Assessing the role of personal and safety climate factors. Safety Science. 139; (1): 1-18.
 • [16]. Rosa J, Manuel C, Romero J, Agudo J. (2017). Personal factors and consequences of electrical occupational accidents in the primary, secondary and tertiary sectors. Safety Science. 91; (1): 286-297.
 • [17]. Chi C, Lin Y, Ikhwan M. (2012). Flow diagram analysis of electrical fatalities in construction industry. Safety Science. 50; (1): 1205-1214.
 • [18]. Albert A, Hollowell M,R. (2013). Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction. Safety Science. 51; (1): 118-126.
 • [19]. Resmi Gazete, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012.
 • [20]. İSİG Meclisi, http://isigmeclisi.org/is-cinayetleri-raporlari, 2021.
 • [21]. Faes, T & Meij, H & De Munck, Jan & Heethaar, R.M.. (1999). The electric resistivity of human tissues (100 HZ-10 MHZ): A meta- analysis of review studies. Physiological measurement. 20. R1-10. 10.1088/0967-3334/20/4/201.

OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 50 - 67, 20.12.2021

Abstract

Energy is a critical component of production. In parallel with the developments in production systems and technology, countries' energy demand is increasing rapidly. Energy is of great importance to all countries, as people's well-being depends largely on production. Electrical energy is the most widely used energy type in the world due to the ease of transmission, environmentally friendly nature, its storability and many other advantages. In addition, electrical energy is needed for many vital activities to be carried out in daily life. Electricity is an exceptionally reliable source when safety measures are taken. However, when occupational health and safety measures are not followed, it creates a deadly risk for people and can cause serious financial losses. According to the official data, only 1.43% of work-related accidents in Turkey are caused by electricity, while 5.42% of work-related deaths are caused by electrical accidents. Besides, the high indirect costs of accidents caused by electricity (for example, due to a fire in a substation, stopping production in factories fed from that center, or not being able to illuminate city centers) increases the importance of accidents caused by electricity. In this study, for the years 2013-2019, electrical accidents were analyzed in Turkey. Then, the risks arising from electricity were emphasized, and finally, the factors that are effective in the harm of electrical energy to human beings were examined.

References

 • [1] TEİAŞ, Mart 2021 Kurulu Güç Raporu, https://www.enerjiportali.com/teias-mart-2021-kurulu-guc-raporunu-yayimladi/ ,2021. (Access Date: 25.04.2021)
 • [2]. SGK, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistik Yıllıkları, 2013-2019.
 • [3]. A. Halıcı and S. İşleyen , "Elektrik Kaynaklı İş Kazalarına Farklı Bir Bakış: Metal Sektöründe Yaşanan Kaza Sebeplerinin Önceliklendirilmesi", Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety, Vol. 3, No. 1, pp. 1-12, Jun. 2019, doi:10.33720/kisgd.431670
 • [4]. H. Ceylan , "Türkiye’deki Elektrik İletim Tesislerinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi", EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), vol. 2, no. 1, pp. 98-109, May. 2012
 • [5]. C. Kılıçaslan and S. Ersoy, "Sanayi Üretimde Elektrikle İlgili Yaşanan İş Kazalarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri", Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, Vol. 2, No. 2, pp. 85-101, Dec. 2019
 • [6]. A. Nayir, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Elektrikle Çalışmalara Genel Bakış", EJOVOC (Electronic Journal of Vocational Colleges), vol. 3, no. 3, pp. 129-135, Dec. 2013, doi:10.1501/OTAM_0000000411
 • [7]. CHİ, C.F., YANG C.C., and CHEN, Z. L., “In-depth accident analysis of electrical fatalities in the construction industry”, International Journal Of Industrial Ergonomics, Vol. 39, 635–644, 2009.
 • [8]. Bayram, M., İlisu İ., “Elektrik Akımının İnsan Üzerine Etkisi, ” 2019. [Online]. Available:http://www.emo.org.tr/ekler/aaa76178f8567e0_ek.pdf?tipi=35&turu=X&sube=0 [Accessed: 14-Sep-2019]
 • [9]. Varghese, G., Mani, M. & Redford, J., Spinal cord injuries following electrical accidents. Spinal Cord 24, 159–166 (1986). https://doi.org/10.1038/sc.1986.21
 • [10]. W. B. Kouwenhoven, "Electrical Accidents," in Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, vol. 56, no. 9, pp. 1077-1079, Sept. 1937, doi: 10.1109/T-AIEE.1937.5057695.
 • [11]. Juan Castillo-Rosa, Manuel Suárez-Cebador, Juan Carlos Rubio-Romero, Jose Antonio Aguado, Personal factors and consequences of electrical occupational accidents in the primary, secondary and tertiary sectors, Safety Science, Volume 91, 2017, Pages 286-297, ISSN 0925-7535, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.08.021.
 • [12]. Korkusuz, Y,A,(2014). Elektrik Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Van
 • [13]. Aksoy, T,T, (2014). Hastanelerde Elektriksel ve Fiziksel Risk Etmenleri ve Örnek Bir Risk Analizi Uygulaması. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul
 • [14]. Gül, M. (2018). A review of occupational health and safety risk assessment approaches based on multi-criteria decision-making methods and their fuzzy versions. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. 24; (7): 1723–1760.
 • [15]. Baby T, Madhu G, Renjith V,R. (2021). Occupational electrical accidents: Assessing the role of personal and safety climate factors. Safety Science. 139; (1): 1-18.
 • [16]. Rosa J, Manuel C, Romero J, Agudo J. (2017). Personal factors and consequences of electrical occupational accidents in the primary, secondary and tertiary sectors. Safety Science. 91; (1): 286-297.
 • [17]. Chi C, Lin Y, Ikhwan M. (2012). Flow diagram analysis of electrical fatalities in construction industry. Safety Science. 50; (1): 1205-1214.
 • [18]. Albert A, Hollowell M,R. (2013). Safety risk management for electrical transmission and distribution line construction. Safety Science. 51; (1): 118-126.
 • [19]. Resmi Gazete, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012.
 • [20]. İSİG Meclisi, http://isigmeclisi.org/is-cinayetleri-raporlari, 2021.
 • [21]. Faes, T & Meij, H & De Munck, Jan & Heethaar, R.M.. (1999). The electric resistivity of human tissues (100 HZ-10 MHZ): A meta- analysis of review studies. Physiological measurement. 20. R1-10. 10.1088/0967-3334/20/4/201.

Details

Primary Language English
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin CEYLAN (Primary Author)
KIRIKKALE UNIVERSITY, KIRIKKALE VOCATIONAL SCHOOL
0000-0001-7070-3949
Türkiye


Ziya ELRİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ)
0000-0003-3134-735X
Türkiye


Ömer ÇOKAKLI
NIGDE UNIVERSITY, NIGDE VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-5069-3402
Türkiye


Nuri Alper METİN
KIRIKKALE UNIVERSITY, INSTITUTE OF SCIENCE, ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (DR)
0000-0002-9962-917X
Türkiye

Publication Date December 20, 2021
Acceptance Date July 25, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { umbd970512, journal = {Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi}, issn = {2651-5423}, address = {uluborlumesbilder@gmail.com}, publisher = {Isparta University of Applied Sciences}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {50 - 67}, doi = {}, title = {OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY}, key = {cite}, author = {Ceylan, Hüseyin and Elri, Ziya and Çokaklı, Ömer and Metin, Nuri Alper} }
APA Ceylan, H. , Elri, Z. , Çokaklı, Ö. & Metin, N. A. (2021). OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY . Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi , 4 (2) , 50-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/umbd/issue/65086/970512
MLA Ceylan, H. , Elri, Z. , Çokaklı, Ö. , Metin, N. A. "OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY" . Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi 4 (2021 ): 50-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/umbd/issue/65086/970512>
Chicago Ceylan, H. , Elri, Z. , Çokaklı, Ö. , Metin, N. A. "OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY". Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi 4 (2021 ): 50-67
RIS TY - JOUR T1 - OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY AU - Hüseyin Ceylan , Ziya Elri , Ömer Çokaklı , Nuri Alper Metin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 67 VL - 4 IS - 2 SN - 2651-5423- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY %A Hüseyin Ceylan , Ziya Elri , Ömer Çokaklı , Nuri Alper Metin %T OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY %D 2021 %J Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi %P 2651-5423- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ceylan, Hüseyin , Elri, Ziya , Çokaklı, Ömer , Metin, Nuri Alper . "OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY". Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi 4 / 2 (December 2021): 50-67 .
AMA Ceylan H. , Elri Z. , Çokaklı Ö. , Metin N. A. OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi. 2021; 4(2): 50-67.
Vancouver Ceylan H. , Elri Z. , Çokaklı Ö. , Metin N. A. OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi. 2021; 4(2): 50-67.
IEEE H. Ceylan , Z. Elri , Ö. Çokaklı and N. A. Metin , "OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRICITY IN TURKEY", Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 50-67, Dec. 2021

Uluborlu Journal of Vocational Sciences