Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme

Year 2015, , 1 - 15, 16.12.2015
https://doi.org/10.29065/usakead.232403

Abstract

 

Özet

Yüksek Öğretim Kanununda kurumun birçok hedefi vardır. Bireylerin ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetişmesi, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olması da bu hedeflerden birisidir. Eğitim fakültesinin hedeflerinden birisi bu amacı gerçekleştirecek ilkokul ve ortaokul öğretmenlerini yetiştirmektir. Araştırmanın amacı öğretmen olmayı hedeflemiş ilköğretim ve Türkçe Eğitimi bölümleri programlarında okuyan öğretmen adaylarının, karşı karşıya kalabilecekleri bu duruma dönük yaklaşımlarının öğretmen yeterlilikleri açısından hizmet öncesinde incelenmesidir. Yöntem olarak araştırmada, Baloğlu ve Karadağ'ın öğretmenlik öz-yeterlik ölçeği kaynak olarak alınmış, kullanılmış ve kullanılmadan önce güvenirlik çalışması yinelenmiştir. Öz-yeterlik puanları adayların bulundukları programa göre değişmektedir. Öğretmen adaylarının mevcut öz-yeterlik eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayları, öz-yeterlilik

 [1] Yrd. Doç. Dr. Kastamonu Eğitim Dergisi gulerkef@gmail.com

References

 • Kaynakça
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri: SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Andersen,A.M., Evans, R.H., &Sorenson, H., (2003), Self-Efficacy belief changes and sciences teaching enviroment related to teaching profiles among first year danish elemantary teachers, A paper presented at the European Science Education Research Assosiation ceonference in Noordwijkerhout, The Netherlands.
 • Ashton, P., & Webb, R. (1986). Making a difference: Teacher’s sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.
 • Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde arastırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: TDFO Yayıncılık Ltd.
 • Baloğlu, N., Karadağ, E., (2008), Ögretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Sayı 56, ss: 571-606.
 • Cohen, L.; Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research Methods in Education(5 th Edition). London and NewYork; Routledge Falmer Taylor and Francis Group.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş 2. Baskı). Trabzon: Üç yol Kültür Merkezi.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, 191-215. http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1977PR.pdf
 • Bandura, A. (1998). Exploration of fortuitous determinants of life paths. Psychological Inquiry, 9, 95-99.
 • Baykul, Y. (2012), İlkokulda Matematik Öğretimi 1-5, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • Baykul, Y. (2012), İlköğretim Matematik Öğretimi 5-8, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Guskey, T.R, ve Passaro, P.D. (1994), Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31, 627-643.
 • Günhan, B.C, Başer, N, (2007), Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 68-76.
 • Multon, K. D., Brown, S. D. & Lent, R. W. (1991). Relation of Self-efficacy Beliefs to Academic Outcomes: A Meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38, 30-38.
 • Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
 • Reddin, W J. (1970). Effective management by objectives the 3D method of MBO. New York: McGraw- Hill.
 • Reddin, W. J. (1971). Managerial effectiveness 3D. New York: Mc Graw-Hill.
 • Roberts, J. K., Henson, R. K., Tharp, B. Z. & Moreno, N. (2001) An Examination of Change in Teacher Self-efficacy Beliefs in Science Education Based on the Duration of in-service Activities. Journal of Science Teacher Education, 12(3), 199-213.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal vs. external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. & Çakıroğlu, J. (2002). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları, V. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher. 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. (2000). Teacher development: Roles of domain expertise and pedagogical knowledge. Journal of Applied Developmental Psychology. 21(1), 129-135.
 • Siegle, D. & McCoach, D. B. (2007). Increasing Student Mathmatics Self-efficacy through Teacher Training. Journal of Advanced Academics, 18, 278-312.
 • Smith, J. P. (1996). Efficacy and Teaching Mathematics by Telling: A Challenge for Reform. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 587-616.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A., (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • YÖK (1998) Fakülte-Okul İşbirliği, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Ankara.
 • YÖK. (2007), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. Ankara. www.yok.gov.tr
 • Zusho, A. & Pintrich, P. R. (2003). A Process-oriented Approach to Culture: Theoretical And Methodological Issues in the Study of Culture and Motivation. In F. Salili & R. Hoosain (Eds.), Teaching, Learning, and Student Motivation in a Multicultural Context (pp. 33-65). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Year 2015, , 1 - 15, 16.12.2015
https://doi.org/10.29065/usakead.232403

Abstract

References

 • Kaynakça
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri: SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset Ltd. Şti.
 • Andersen,A.M., Evans, R.H., &Sorenson, H., (2003), Self-Efficacy belief changes and sciences teaching enviroment related to teaching profiles among first year danish elemantary teachers, A paper presented at the European Science Education Research Assosiation ceonference in Noordwijkerhout, The Netherlands.
 • Ashton, P., & Webb, R. (1986). Making a difference: Teacher’s sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.
 • Balcı, A. (2000). Sosyal bilimlerde arastırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: TDFO Yayıncılık Ltd.
 • Baloğlu, N., Karadağ, E., (2008), Ögretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Sayı 56, ss: 571-606.
 • Cohen, L.; Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research Methods in Education(5 th Edition). London and NewYork; Routledge Falmer Taylor and Francis Group.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş 2. Baskı). Trabzon: Üç yol Kültür Merkezi.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84, 191-215. http://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1977PR.pdf
 • Bandura, A. (1998). Exploration of fortuitous determinants of life paths. Psychological Inquiry, 9, 95-99.
 • Baykul, Y. (2012), İlkokulda Matematik Öğretimi 1-5, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • Baykul, Y. (2012), İlköğretim Matematik Öğretimi 5-8, Pegem Yayıncılık, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Guskey, T.R, ve Passaro, P.D. (1994), Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American Educational Research Journal, 31, 627-643.
 • Günhan, B.C, Başer, N, (2007), Geometriye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 68-76.
 • Multon, K. D., Brown, S. D. & Lent, R. W. (1991). Relation of Self-efficacy Beliefs to Academic Outcomes: A Meta-analytic investigation. Journal of Counseling Psychology, 38, 30-38.
 • Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
 • Reddin, W J. (1970). Effective management by objectives the 3D method of MBO. New York: McGraw- Hill.
 • Reddin, W. J. (1971). Managerial effectiveness 3D. New York: Mc Graw-Hill.
 • Roberts, J. K., Henson, R. K., Tharp, B. Z. & Moreno, N. (2001) An Examination of Change in Teacher Self-efficacy Beliefs in Science Education Based on the Duration of in-service Activities. Journal of Science Teacher Education, 12(3), 199-213.
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal vs. external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80, 1-28.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. & Çakıroğlu, J. (2002). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları, V. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher. 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. (2000). Teacher development: Roles of domain expertise and pedagogical knowledge. Journal of Applied Developmental Psychology. 21(1), 129-135.
 • Siegle, D. & McCoach, D. B. (2007). Increasing Student Mathmatics Self-efficacy through Teacher Training. Journal of Advanced Academics, 18, 278-312.
 • Smith, J. P. (1996). Efficacy and Teaching Mathematics by Telling: A Challenge for Reform. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 587-616.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A., (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • YÖK (1998) Fakülte-Okul İşbirliği, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Ankara.
 • YÖK. (2007), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. Ankara. www.yok.gov.tr
 • Zusho, A. & Pintrich, P. R. (2003). A Process-oriented Approach to Culture: Theoretical And Methodological Issues in the Study of Culture and Motivation. In F. Salili & R. Hoosain (Eds.), Teaching, Learning, and Student Motivation in a Multicultural Context (pp. 33-65). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Güler Tuluk

Publication Date December 16, 2015
Submission Date October 7, 2015
Published in Issue Year 2015

Cite

APA Tuluk, G. (2015). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-15. https://doi.org/10.29065/usakead.232403

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.