Research Article
BibTex RIS Cite

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Tarih Konularının Öğretimine İlişkin Öğretmen Unsuru İle Fiziki Koşullar ve Materyal Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Year 2015, , 88 - 103, 16.12.2015
https://doi.org/10.29065/usakead.232407

Abstract

Öz

Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersi kapsamında tarih konularının öğretimine ilişkin öğretmenlerin öğretmen unsuru ile fiziki koşullar ve materyal hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada öğretmene ilişkin unsurlar ile fiziki koşullar ve kullanılan materyallere ilişkin öğretmenlerin algıları boyutları ele alınmıştır. Birinci boyutla ilgili ölçekte toplam 11 soru yer almaktadır (Cronbach Alpha= 0,55). İkinci boyutla ilgili ölçekte ise, 5 adet soru yer almaktadır (Cronbach Alpha= 0.27). Ayrıca bu boyutlarla ilgili öğretmenler arasından seçilen 16 kişilik bir grupla da yarı yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Araştırmanın evreni, 2014-2015 eğitim öğretim yılında İzmir ilinde 502 devlet ortaokulunda görev yapan 1132 sosyal bilgiler öğretmeni iken örneklemi, 80 okulda görev yapan 303 sosyal bilgiler öğretmenidir. Araştırmada öğretmen unsuruna ilişkin sorulara verilen cevaplarda hizmet içi eğitimlere katılanlar yönünde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken, derse girdiği sınıflardaki öğrenci sayısı yönünde ve mezun oldukları bölüme göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Fiziki koşullar ve materyale ilişkin sorulara verilen cevaplarda ise, öğretmenlerin derse girdiği sınıflardaki öğrenci sayısı yönünde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken, hizmet içi kursa katılıp katılmamasına ve mezun oldukları bölüme göre anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Öğretmen unsuru ile ilgili, öğretmenlerin büyük bir kısmı, çeşitli kaynakları takip ederek kendilerini yetiştirdiklerini dile getirmişlerdir. Ancak öğretmenlerin bir kısmı da milli eğitimin düzenlemesi gereken hizmet içi eğitim kurslarının yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Fiziki koşullar ve materyalle ilgili öğretmenler, okullardaki teknolojik imkânların kısıtlı olmasından dolayı sesli ve görsel materyalleri kullanamadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Tarih Öğretimi, Fiziki Koşullar ve Materyal, Öğretmen Unsuru ve Öğretmen Görüşleri.

References

 • Kaynakça
 • AKBABA, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ATBAŞI, C. (2007). İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıfta) sosyal bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan güçlükler (Aksaray örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • AYKAÇ, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 46-73.
 • BENNETT ve SCHOLES (2001). Goals And Attitudes Related To Technology Use İn A SocialStudiesMethodCourse, Journal, OfSocialStatudiesResearch Columbia: Üniversity Of Missouri.
 • CRESWELL, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approache. California: Sage Publication.
 • DEMİRCİOĞLU, İ. H. (2005). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayınları.
 • DİLEK, D. (2002). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce gelişimi, Pegem A yayıncılık, 2. baskı, Ankara.
 • DOĞANAY, A., & SARI, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: Adana ilinde bir araştırma. İlköğretim Online, 7 (2), 468-484
 • DÖNMEZ, C. (2003). Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. Sosyal Bilgiler Konu Alanı Ders İnceleme Kılavuzu. Şahin C. (Ed.). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • EARGED, (2006), Temel eğitime destek programı çerçevesinde hazırlanan ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı ile ilgili değerlendirme raporu. Ankara: MEB.
 • ERDEN, M. (1996). Sosyal bilgiler öğretimi (6. Baskı), Ankara: Alkım Yayınevi.
 • FİDAN, N. ve ERDEN, M. (1998). Eğitime giriş. Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • GÜLER, İ. (2005). Tarihin toplumdaki işlevi ve öğretimi. İstanbul: Elif Kitabevi.
 • GÜNER, C. (1995). Öğretmenlerin, öğrencilerin okuldaki akademik başarılarına etkileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • IŞIK, Y. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının sınıf ortamında öğretilmesinde karşılaşılan güçlüklerle ilgili uzman, müfettiş ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Year 2015, , 88 - 103, 16.12.2015
https://doi.org/10.29065/usakead.232407

Abstract

References

 • Kaynakça
 • AKBABA, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ATBAŞI, C. (2007). İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıfta) sosyal bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan güçlükler (Aksaray örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • AYKAÇ, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 46-73.
 • BENNETT ve SCHOLES (2001). Goals And Attitudes Related To Technology Use İn A SocialStudiesMethodCourse, Journal, OfSocialStatudiesResearch Columbia: Üniversity Of Missouri.
 • CRESWELL, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approache. California: Sage Publication.
 • DEMİRCİOĞLU, İ. H. (2005). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayınları.
 • DİLEK, D. (2002). Tarih derslerinde öğrenme ve düşünce gelişimi, Pegem A yayıncılık, 2. baskı, Ankara.
 • DOĞANAY, A., & SARI, M. (2008). Öğretmen gözüyle yeni sosyal bilgiler programı: Adana ilinde bir araştırma. İlköğretim Online, 7 (2), 468-484
 • DÖNMEZ, C. (2003). Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler. Sosyal Bilgiler Konu Alanı Ders İnceleme Kılavuzu. Şahin C. (Ed.). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • EARGED, (2006), Temel eğitime destek programı çerçevesinde hazırlanan ilköğretim 6. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programı ile ilgili değerlendirme raporu. Ankara: MEB.
 • ERDEN, M. (1996). Sosyal bilgiler öğretimi (6. Baskı), Ankara: Alkım Yayınevi.
 • FİDAN, N. ve ERDEN, M. (1998). Eğitime giriş. Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • GÜLER, İ. (2005). Tarihin toplumdaki işlevi ve öğretimi. İstanbul: Elif Kitabevi.
 • GÜNER, C. (1995). Öğretmenlerin, öğrencilerin okuldaki akademik başarılarına etkileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • IŞIK, Y. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının sınıf ortamında öğretilmesinde karşılaşılan güçlüklerle ilgili uzman, müfettiş ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ali Er

Nida Bayındır

Publication Date December 16, 2015
Submission Date October 28, 2015
Published in Issue Year 2015

Cite

APA Er, A., & Bayındır, N. (2015). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Tarih Konularının Öğretimine İlişkin Öğretmen Unsuru İle Fiziki Koşullar ve Materyal Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 88-103. https://doi.org/10.29065/usakead.232407

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.