Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE, ALMANYA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AVUSTRALYA FRANSA, İNGİLTERE VE JAPONYA’DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 39 - 72, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256379

Abstract

Bu araştırma mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim-öğretim faaliyetlerini yerine getirecek olan öğretmenlerin Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Fransa, İngiltere ve Japonya’da nasıl yetiştirildiklerini ortaya koymaktadır. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup doküman analizine dayanan bir karşılaştırmalı eğitim araştırmasıdır. Araştırma evrenini Türkiye, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Japonya ülkeleri oluşturmaktır. Araştırma evrenini oluşturan ülkelerin mesleki ve teknik eğitimlerine ilişkin ulaşılan yazılı, görsel, basılı ya da sanal ortamdaki kaynakların doküman incelemesi yapılarak veri toplanması yapılmıştır. Bu araştırmada seçilen ülkelerdeki bu alana ilişkin öğretmen yetiştirme kurumları, eğitim alınan okullar, öğretmen akreditasyonu, mesleki sınavlar ve yeterlilikler ile ilgili bilgiler ve karşılaştırmalar verilmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular dikkate alındığında araştırma kapsamındaki ülkelerin tamamında alana ilişkin bir öğretmen yetiştirme faaliyetleri bulunmasına karşın farklı okul yapıları ve eğitim türleriyle mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirildiği görülmektedir. Türkiye dışındaki ülkelerde bu alana ilişkin olarak öğretmen yetiştirmede nasıl bir yol izleneceği açıkça belirlenmesine rağmen Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin kapatılmasıyla bu alana nasıl öğretmen yetiştirileceği netlik kazanmamıştır. Ayrıca mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirmede ülkelerin öğretmen yetiştirme okulları ile sertifika yeterliğine dayanan modelleri uyguladığı tespiti yapılmıştır.

References

 • Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1-46.
 • Akarsu, F. (Ed.) (2005). Ülkeler ve eğitim sitemleri. Karşılaştırma yazıları. Ankara: Nobel.
 • Akkutay, Ü., Çafoğlu, Z.,. Çeliköz, N. Erişen, Y. & Özen, R. (1996). Japon eğitim sistemi. (Çev.). Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı. İstanbul: Çetin.
 • Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (2001). Mesleki ve teknik eğitimin esasları (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aykaç, N., Kabaran, H. & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 279-292.
 • Aytaç, K. (2006). Çağdaş eğitim akımları (Yabancı ülkelerde). (1.Basım). Ankara: Mevsimsiz Yayınları.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma. Yöntem, teknik ve ilkeler (4.Baskı). Ankara: A Pegem Akademi.
 • Barnett, K. & Ryan, R. (2005). Vocational education and training in Australian schools: Issues for practitioners. International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 5(5), 89-104.
 • Başkan, G. A. & Aydın, A. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Bilir, A. (2011). The historical evolution of teacher training and employment politicies in Turkey. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 223-246.
 • Bolat, Y. (2016). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu ve farklı ülkelerle incelenmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. & Demirel,
 • F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankra: Pegem.
 • CEDEFOP (2012). Germany VET in Europe – Country report. 15.07.2014 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/germany-vet-europe- country-report-2012 sitesinden erişilmiştir.
 • CEDEFOP (2012/13). Spotlight on VET Unıted Kıngdom 2012/13. European Centre for the Development of Vocational Training. 10.02.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/8072 sitesinden erişilmiştir.
 • CEDEFOP (2013). Fransa VET in Europe – Country report. 15.04.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/france-vet-europe-country-report-2013 sitesinden erişilmiştir.
 • CEDEFOP (2014). United Kingdom VET in Europe – Country report. 15.04.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/united-kingdom-vet- europe-country-report-2014 sitesinden erişilmiştir.
 • Cuddy, N. & Leney, T. (2005). Vocational education and training in the United Kingdom Short description. Cedefop Panorama series.Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Cully, M., Knight, B., Loveder, P., Mazzachi, R., Priest S. & Halliday-Wynes S. (2009). Governance and architecture of Australia’s VET sector: Country comparisons. Report prepared for Skills Australia. NCVER.
 • Demir, E. ve Şen, H. Ş. (2009). Cumhuriyet dönemi mesleki ve teknik eğitim reformları. Ege Eğitim Dergisi 2009 (10) 2: 39-59.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim (1. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Doğan, H. (1983). Mesleki ve teknik eğitimin ilkeleri ve gelişmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16, 167-18.
 • Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Çağdaş eğitim sistemleri (5.Baskı). Ankara: Sistem.
 • Eşme, İ. (2003). Öğretmen yetiştirmede 130 yıllık bir sürecin öyküsü: Yüksek öğretmen okulları. Milli Eğitim Dergisi. 10.04.2015 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/esme.htm sitesinden erişilmiştir.
 • Hoackel, K., Field, S., Justesen, Troy R. & Kim, M. (2008). Learning for jobs OECD reviews of vocational education and training Australia. OECD.
 • Hippach-Schneider, U., Krause, M. & Woll, C. (2007). Vocational education and training in Germany. Short description. Cedefop Panorama series; 138. Office for Official Publications of the European Communities.
 • Keçici, S. Erben (2011). Almanya’da öğretmen eğitimi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011(34), 117-132.
 • Maclean, R. (2007). Vocational and higher education: Issues, concerns and prospects. CIMQUSEF.
 • MEB(2006a). MEGEP uygulama kılavuzu. 12.02.2014 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/uygulama_kilavuzu.pdf sitesinden erişilmiştir.
 • MEB (2006b). Meslek dersleri öğretmen eğitimi politika ve strateji raporu. Mesleki ve teknik eğitimin modernizasyonu projesi. Ankara: MEB.
 • MEB (2013). Mesleki ve teknik eğitim strateji ve eylem planı (Taslak 2013-2017). Ankara: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. 15.01.2014 tarihinde http://mtegm.meb.gov.tr/dosyalar/MTE_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani_TASLAK_10.05.2013.pdf sitesinden erişilmiştir.
 • Nogay, S. (2007). Türkiye’de meslek eğitimi sorunu ve çözüm önerisi. Ankara: Meslekî ve Teknik Öğretim Derneği Genel Merkezi.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı -İKV- (1992). Dünyada globalizasyon ve Avrupa Topluluğu'nun sanayi politikası: Türkiye'ye etkileri. Hazırlayan, Arif Esin. İstanbul: İKV
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Özcan, M. (2013). Okulda üniversite. Türkiye’de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için bir model önerisi. İstanbul: TÜSİAD.
 • Queensland Goverment (2014). Become a TAFE teacher. 11.05.2015 tarihinde https://www.qld.gov.au/education/jobs/teacher/pages/tafe sitesinden erişilmiştir.
 • Roussel, R., William, V., Viélajus, A. & Héroult, S. (2012). France. VET in Europe – Country report. CEDEFOP.
 • TAFE Queensland (2014). Search for a TAFE Queensland program. 11.05.2015 tarihinde http://tafeqld.edu.au/coursesearch/search.php?q=Vocational%20Education sitesinden erişilmiştir.
 • Tarlakazan, B. (2013). Osmanlı’dan günümüze mesleki teknik eğitimin tarihsel gelişimi ve günümüz mesleki teknik eğitimine yönelik öneriler. Mesleki Bilimler Dergisi, 2(2): 71-78.
 • Taşdemirci, E. (1999). Yüzyılımızın başından günümüze kadar Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminde çağdaş pedagojik akımları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1), 155-180.
 • The Teacher Education Ministerial Advisory Group (2014). Teacher Education. Ministerial Advisory Group Issues Paper.
 • Troger, V. & Gérard, F. (2001). VET teachers in France. 11.05.2015 tarihinde www.cedefop.europa.eu/.../2142- att1-2-April0 sitesinden erişilmiştir.
 • Uçar, R. & Uçar, İ. H. (2004) Japon eğitim sistemi üzerine bir inceleme: çeşitli açılardan Türk eğitim sistemi ile karşılaştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-18.
 • UNESCO-UNEVOC (2015). World TVET database France. Compiled by: UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Kuram ve teknikler. Ankara: Eylül.
 • Yıldırım, K. (2011). Mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. 15.03.2015 tarihinde w3.gazi.edu.tr/~kemaly/Calismalar/TMMOB.pdf. sitesinden erişilmiştir.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Baskı). Ankara: Seçkin.
 • YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Yükseköğretim Kurulu. Ankara.
 • Yüceer, D. & KESKİN, Ç. S. (2012). Danimarka ve Türk eğitim sistemlerinin ilköğretim düzeyinde karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 325-349.
 • Zickle, C. J., Martin, L. & McCaslin, N. L. (2007). Study of State Certification/Licensure Requirements for Secondary CTE Teachers. National Research Center for Career and Technical Education.

TEACHER TRAINING FOR VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN TURKEY, GERMANY, US, AUSTRALIA, FRANCE, UK, AND JAPAN

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 39 - 72, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256379

Abstract

The purpose of this research is to reveal how the teachers, who will fulfill their educational activities in the field of vocational and technical education field, is trained in Turkey, Germany, the United States, Australia, France, England and Japan. This research is a qualitative and comparative educational research, based on document analysis. The countries consisting of the universe of the research are Turkey, Germany, the United States, Australia, France, England and Japan. Data were collected by document review of the vocational and technical educational resources of the countries consisting of the universe of the research, being reached in written, visual, printed or virtual environments. Information and comparisons, regarding this field in the countries selected, for teacher training institutions, schools from which education have been received, and teacher accreditation, occupational exams and proficiencies have been given in this research. Considering findings from the research, although all countries in the scope of the research have had teacher training domains of any branch, teachers have been trained for vocational and technical education, with different types of school structure and training in these countries. Although the way to be followed in teacher training of this field has been defined clearly in the countries other than Turkey, it is still not clear how teachers will be trained for this field because of closure of vocational and technical faculties of education in Turkey. Also it was determined that these countries have applied models based on certificate of competence apart from teacher training schools in teacher training for vocational and technical education.

References

 • Abazaoğlu, İ. (2014). Dünyada öğretmen yetiştirme programları ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim uygulamaları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1-46.
 • Akarsu, F. (Ed.) (2005). Ülkeler ve eğitim sitemleri. Karşılaştırma yazıları. Ankara: Nobel.
 • Akkutay, Ü., Çafoğlu, Z.,. Çeliköz, N. Erişen, Y. & Özen, R. (1996). Japon eğitim sistemi. (Çev.). Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı. İstanbul: Çetin.
 • Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (2001). Mesleki ve teknik eğitimin esasları (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aykaç, N., Kabaran, H. & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 279-292.
 • Aytaç, K. (2006). Çağdaş eğitim akımları (Yabancı ülkelerde). (1.Basım). Ankara: Mevsimsiz Yayınları.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma. Yöntem, teknik ve ilkeler (4.Baskı). Ankara: A Pegem Akademi.
 • Barnett, K. & Ryan, R. (2005). Vocational education and training in Australian schools: Issues for practitioners. International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 5(5), 89-104.
 • Başkan, G. A. & Aydın, A. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Bilir, A. (2011). The historical evolution of teacher training and employment politicies in Turkey. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(2), 223-246.
 • Bolat, Y. (2016). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu ve farklı ülkelerle incelenmesi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E. , Karadeniz, Ş. & Demirel,
 • F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (15. Baskı). Ankra: Pegem.
 • CEDEFOP (2012). Germany VET in Europe – Country report. 15.07.2014 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/germany-vet-europe- country-report-2012 sitesinden erişilmiştir.
 • CEDEFOP (2012/13). Spotlight on VET Unıted Kıngdom 2012/13. European Centre for the Development of Vocational Training. 10.02.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and- resources/publications/8072 sitesinden erişilmiştir.
 • CEDEFOP (2013). Fransa VET in Europe – Country report. 15.04.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/france-vet-europe-country-report-2013 sitesinden erişilmiştir.
 • CEDEFOP (2014). United Kingdom VET in Europe – Country report. 15.04.2015 tarihinde http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/united-kingdom-vet- europe-country-report-2014 sitesinden erişilmiştir.
 • Cuddy, N. & Leney, T. (2005). Vocational education and training in the United Kingdom Short description. Cedefop Panorama series.Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Cully, M., Knight, B., Loveder, P., Mazzachi, R., Priest S. & Halliday-Wynes S. (2009). Governance and architecture of Australia’s VET sector: Country comparisons. Report prepared for Skills Australia. NCVER.
 • Demir, E. ve Şen, H. Ş. (2009). Cumhuriyet dönemi mesleki ve teknik eğitim reformları. Ege Eğitim Dergisi 2009 (10) 2: 39-59.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim (1. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Doğan, H. (1983). Mesleki ve teknik eğitimin ilkeleri ve gelişmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16, 167-18.
 • Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı eğitim: Çağdaş eğitim sistemleri (5.Baskı). Ankara: Sistem.
 • Eşme, İ. (2003). Öğretmen yetiştirmede 130 yıllık bir sürecin öyküsü: Yüksek öğretmen okulları. Milli Eğitim Dergisi. 10.04.2015 tarihinde http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/esme.htm sitesinden erişilmiştir.
 • Hoackel, K., Field, S., Justesen, Troy R. & Kim, M. (2008). Learning for jobs OECD reviews of vocational education and training Australia. OECD.
 • Hippach-Schneider, U., Krause, M. & Woll, C. (2007). Vocational education and training in Germany. Short description. Cedefop Panorama series; 138. Office for Official Publications of the European Communities.
 • Keçici, S. Erben (2011). Almanya’da öğretmen eğitimi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011(34), 117-132.
 • Maclean, R. (2007). Vocational and higher education: Issues, concerns and prospects. CIMQUSEF.
 • MEB(2006a). MEGEP uygulama kılavuzu. 12.02.2014 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/uygulama_kilavuzu.pdf sitesinden erişilmiştir.
 • MEB (2006b). Meslek dersleri öğretmen eğitimi politika ve strateji raporu. Mesleki ve teknik eğitimin modernizasyonu projesi. Ankara: MEB.
 • MEB (2013). Mesleki ve teknik eğitim strateji ve eylem planı (Taslak 2013-2017). Ankara: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü. 15.01.2014 tarihinde http://mtegm.meb.gov.tr/dosyalar/MTE_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani_TASLAK_10.05.2013.pdf sitesinden erişilmiştir.
 • Nogay, S. (2007). Türkiye’de meslek eğitimi sorunu ve çözüm önerisi. Ankara: Meslekî ve Teknik Öğretim Derneği Genel Merkezi.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı -İKV- (1992). Dünyada globalizasyon ve Avrupa Topluluğu'nun sanayi politikası: Türkiye'ye etkileri. Hazırlayan, Arif Esin. İstanbul: İKV
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Özcan, M. (2013). Okulda üniversite. Türkiye’de öğretmen eğitimini yeniden yapılandırmak için bir model önerisi. İstanbul: TÜSİAD.
 • Queensland Goverment (2014). Become a TAFE teacher. 11.05.2015 tarihinde https://www.qld.gov.au/education/jobs/teacher/pages/tafe sitesinden erişilmiştir.
 • Roussel, R., William, V., Viélajus, A. & Héroult, S. (2012). France. VET in Europe – Country report. CEDEFOP.
 • TAFE Queensland (2014). Search for a TAFE Queensland program. 11.05.2015 tarihinde http://tafeqld.edu.au/coursesearch/search.php?q=Vocational%20Education sitesinden erişilmiştir.
 • Tarlakazan, B. (2013). Osmanlı’dan günümüze mesleki teknik eğitimin tarihsel gelişimi ve günümüz mesleki teknik eğitimine yönelik öneriler. Mesleki Bilimler Dergisi, 2(2): 71-78.
 • Taşdemirci, E. (1999). Yüzyılımızın başından günümüze kadar Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminde çağdaş pedagojik akımları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1), 155-180.
 • The Teacher Education Ministerial Advisory Group (2014). Teacher Education. Ministerial Advisory Group Issues Paper.
 • Troger, V. & Gérard, F. (2001). VET teachers in France. 11.05.2015 tarihinde www.cedefop.europa.eu/.../2142- att1-2-April0 sitesinden erişilmiştir.
 • Uçar, R. & Uçar, İ. H. (2004) Japon eğitim sistemi üzerine bir inceleme: çeşitli açılardan Türk eğitim sistemi ile karşılaştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-18.
 • UNESCO-UNEVOC (2015). World TVET database France. Compiled by: UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training.
 • Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Kuram ve teknikler. Ankara: Eylül.
 • Yıldırım, K. (2011). Mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. 15.03.2015 tarihinde w3.gazi.edu.tr/~kemaly/Calismalar/TMMOB.pdf. sitesinden erişilmiştir.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.Baskı). Ankara: Seçkin.
 • YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). Yükseköğretim Kurulu. Ankara.
 • Yüceer, D. & KESKİN, Ç. S. (2012). Danimarka ve Türk eğitim sistemlerinin ilköğretim düzeyinde karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 325-349.
 • Zickle, C. J., Martin, L. & McCaslin, N. L. (2007). Study of State Certification/Licensure Requirements for Secondary CTE Teachers. National Research Center for Career and Technical Education.
There are 50 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Yavuz Bolat

Publication Date October 3, 2016
Submission Date June 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Bolat, Y. (2016). TÜRKİYE, ALMANYA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, AVUSTRALYA FRANSA, İNGİLTERE VE JAPONYA’DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 39-72. https://doi.org/10.29065/usakead.256379

open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).