Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 112 - 128, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256382

Abstract

References

 • Avcı, L.(2015). Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing)Yaşama Düzeyleri ile Motivasyon düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. TC Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bahçe, Ç. (2007). “MobbingOluĢumunda Örgüt Kültürünün Rolü: Bir Örnek Uygulama”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbing’den Günümüze. (1.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.Bayram, F. (2007). Türk iş Hukuku Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz. (Mobbing).Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı:14, s.551-574.
 • Çomak, E.(2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Davenport, N. Schwartz, R. D. Ve Elliot, G. P. (2003). Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz.(Çev. Osman Cem ÖNERTOY), İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Doğan, M.A. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Uygulanan Psikolojik Şiddetin (Mobbing) İş Doyumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, G. (2009). Mobbing( İş yerinde psikolojik taciz). TBB Dergisi, 83, 323.
 • Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eser, O. (2013). Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni. http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing _kavrami.pdf (Erişim:10 Mayıs 2013).
 • Gökçe, A.T. (2006). İş Yerinde Psikolojik şiddet: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Göktürk, G. ve Bulut, S. (2012). (Mobbing) İş yerinde Psikolojik Taciz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.1(24), 56.
 • Karyağdı, A. (2007). Örgütlerde Yıldırma (Mobbing) ve Bir Araştırma. Yüksek LisansnTezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Laçiner, V. (2006, Nisan, 24) Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), USAK Stratejik Gündem (USG). http://www.usakgundem.com/yorum/66/mobbing.html ( Erişim Tarihi: 21 Nisan 2013).
 • Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work.European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 165-184.
 • Memurlar.net (2013). Alo 170 şikayet hattına mobbing ile alakalı şikayetler geliyor (http://www.memurlar.net/haber/352367/; 08 Aralık 2014 tarihinde erişilmiştir).
 • Nield, K. (1996). MobbingandWell-being: Economicand Personel DevelopmentImplications. EuropeanJournal Of WorkAndOrganizationalPsychology, 5(2),pp. 239-249.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayıncılık, İstanbul, ss. 8 135.
 • Tutar, H. (2004).İş Yerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 106-126.
 • Westhues, K. (2002); TheMobbings at MedailleCollege in 2002, University of Waterloo, Canada.“Mobbing” ovveroloStressdaPersecuzionePsicologica,http://www.unicam.it/ssdici /mobbing/mobb11_00.html (Erişim Tarihi: 01 Mayıs 2013).
 • Yaşlıca, E.(2015). Öğretmenlerin Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algıları İstanbul İli Anadolu Yakasında Bulunan Resmi Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde Bir Tarama. Yüksek Lisans Tezi. TC Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, T. (2008). İlköğretim Okullarında Öğretmen-Yönetici İlişkilerinde Yıldırma ve Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zapf, D, Knorz, C, veKulla, M. (1996).On the relationships between mobbing factors, and job content, social work environment and health outcomes.European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 215–238. Z. Nanto ve M. Boydak Özan / Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 112-128

Öğretmenlerin Yaşadıkları Yıldırma Durumlarının İncelenmesi

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 112 - 128, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256382

Abstract

 

Yıldırma durumları özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde sadece yıldırma davranışlarını uygulayan ve yıldırma davranışlarına maruz kalan bireylerin değil toplumun her bireyini dolaylı ya da doğrudan etkileyen çağımızın en önemli toplumsal sorunlarından biridir. Yüksek lisans tezimden özetlenen bu araştırmada, öğretmenlerin, okullarda maruz kaldıkları yıldırma durumları incelenmiştir. Araştırmanın grubunu, Elazığ il merkezi, ilçeler ve köylerdeki ilköğretim okulunda görev yapan 200 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplamak için hazırlanan iki adet açık uçlu soru, görüşleri alınmak üzere öğretmenlere sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizinde nitel araştırmaları çözümlemede olgu bilim deseni uygulanmış ve ifadelerin benzerliğine göre gruplandırmalar yapılarak temalar oluşturulmuştur. Her bir temada dikkat çeken öğretmen görüşleri doğrudan alıntılarla yansıtılmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlerin çoğu yıldırmaya uğradığı yönünde görüş bildirmiştir. Yıldırmaya sebep olarak en çok denetim ve görmezden gelinme ifade edilmiştir. Ayrıca yıldırmaya yönelik tepki olarak da kanuni hakları arama ve konuşarak halletme ifade dilmiştir. Yıldırmaya tepki göstermeyenlerde çoğunlukla sessiz kaldığını ve görmezden geldiğini ifade etmiştir.

References

 • Avcı, L.(2015). Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing)Yaşama Düzeyleri ile Motivasyon düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. TC Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bahçe, Ç. (2007). “MobbingOluĢumunda Örgüt Kültürünün Rolü: Bir Örnek Uygulama”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbing’den Günümüze. (1.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.Bayram, F. (2007). Türk iş Hukuku Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz. (Mobbing).Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı:14, s.551-574.
 • Çomak, E.(2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Davenport, N. Schwartz, R. D. Ve Elliot, G. P. (2003). Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz.(Çev. Osman Cem ÖNERTOY), İstanbul: Sistem Yayınları.
 • Doğan, M.A. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Uygulanan Psikolojik Şiddetin (Mobbing) İş Doyumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, G. (2009). Mobbing( İş yerinde psikolojik taciz). TBB Dergisi, 83, 323.
 • Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eser, O. (2013). Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni. http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/oktay_eser_mobbing _kavrami.pdf (Erişim:10 Mayıs 2013).
 • Gökçe, A.T. (2006). İş Yerinde Psikolojik şiddet: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Göktürk, G. ve Bulut, S. (2012). (Mobbing) İş yerinde Psikolojik Taciz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.1(24), 56.
 • Karyağdı, A. (2007). Örgütlerde Yıldırma (Mobbing) ve Bir Araştırma. Yüksek LisansnTezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Laçiner, V. (2006, Nisan, 24) Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz), USAK Stratejik Gündem (USG). http://www.usakgundem.com/yorum/66/mobbing.html ( Erişim Tarihi: 21 Nisan 2013).
 • Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work.European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 165-184.
 • Memurlar.net (2013). Alo 170 şikayet hattına mobbing ile alakalı şikayetler geliyor (http://www.memurlar.net/haber/352367/; 08 Aralık 2014 tarihinde erişilmiştir).
 • Nield, K. (1996). MobbingandWell-being: Economicand Personel DevelopmentImplications. EuropeanJournal Of WorkAndOrganizationalPsychology, 5(2),pp. 239-249.
 • Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Yayıncılık, İstanbul, ss. 8 135.
 • Tutar, H. (2004).İş Yerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 106-126.
 • Westhues, K. (2002); TheMobbings at MedailleCollege in 2002, University of Waterloo, Canada.“Mobbing” ovveroloStressdaPersecuzionePsicologica,http://www.unicam.it/ssdici /mobbing/mobb11_00.html (Erişim Tarihi: 01 Mayıs 2013).
 • Yaşlıca, E.(2015). Öğretmenlerin Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algıları İstanbul İli Anadolu Yakasında Bulunan Resmi Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde Bir Tarama. Yüksek Lisans Tezi. TC Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, T. (2008). İlköğretim Okullarında Öğretmen-Yönetici İlişkilerinde Yıldırma ve Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Zapf, D, Knorz, C, veKulla, M. (1996).On the relationships between mobbing factors, and job content, social work environment and health outcomes.European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), 215–238. Z. Nanto ve M. Boydak Özan / Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 112-128
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Zülküf Nanto

Mukadder Boydak Özan

Publication Date October 3, 2016
Submission Date July 20, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Nanto, Z., & Özan, M. B. (2016). Öğretmenlerin Yaşadıkları Yıldırma Durumlarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 112-128. https://doi.org/10.29065/usakead.256382

open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).