Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Öğretmenlerin Gürültü Maruziyeti

Year 2017, Volume: 3 Issue: 2, 1 - 14, 16.06.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.290371

Abstract

Gürültü, insan sağlığını ve bugün yaşadığımız
çevrenin kalitesini olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biridir. Gürültü,
istenmeyen, rahatsız edici sesler olarak tanımlanabilir. Okul öncesi öğretmenleri,
özellikle fiziksel risk faktörleri olan gürültüye maruz kalmaktadırlar.
Gürültüye maruz kalma nedeniyle eğitimcinin ilerleyen yaşlarında işitme kaybı
gözlenir. Bu çalışmada Uşak ilinde okul öncesi eğitim veren 10 kurumda
gürültünün ölçülmesi ve öğretmenlerin gürültüye maruziyetleri
değerlendirilmiştir. Ölçümler dersliklerde, oyun alanlarında ve yemekhanede
yapılmıştır. Hem kişisel gürültü maruziyeti hemde ortam gürültü şiddeti
dozimetre ile ölçülmüştür. Kişisel dozimetre ile yapılan ölçümlerde öğretmenler
dersliklerde ortalama 87.45 dB, oyun alanında ortalama 89.28 dB ve yemekhanede
ortalama 84.15 dB gürültüye maruz kalmaktadır. Ortam dozimetresi ile yapılan
ölçümlerde öğretmenlerin dersliklerde ortalama 82.18 dB, oyun alanlarında
ortalama 86.85 dB, yemekhanede ortalama 81.18 dB  gürültüye 
maruz kaldıkları görülmüştür. Kişisel koruyucu donanım kullanımı ile ilgili
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine göre, işverenler, iş yerlerinde 80 dB
gürültülü ortamda kulak koruyucuları bulundurmak zorunda ve çalışanlar iş
yerlerinde 85 dB gürültülü ortamda kulak koruyucuları takmak zorundadırlar.
Eğitim kurumlarında kulak koruyucularının kullanılması uygun olmadığı
düşünülürse, öğretmenlerin gürültüye maruz kalmasını azaltmak için tedbirler
alınmalıdır. Bu makalede öğretmenlerin gürültüye maruziyetlerinin azaltılmasına
ilişkin bazı öneriler sunulurken, işitme koruma programına duyulan ihtiyaç da
vurgulanmıştır.

References

 • 23 Temmuz 2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik.
 • Avşar, Y., Gönüllü, M, T. (24–25 May 2000). A map preparation for outdoor noises of educational buildings in Fatih District of Istanbul. International Symposium on Noise Control & Acoustics for Educational Buildings, Yıldız Technical University, Istanbul/Turkey. 69–76.
 • Aydın, M, E., Ateş, N. (1997). Konya’da Trafik Gürültüsü ve Bazı Öneriler, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3 (3), 447-456.
 • Behar, A. (1975). Accuracy in The Measurement of Sound Levels “in situ” With Sound Level Meters. Appl. Acous. 8.
 • Behar, A., Macdonald, E., Lee, J., Cui, J., Kunov, H., Wong, W. (2004). Noise Exposure of Music Teachers, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 1: 243–247 ISSN: 1545-9624 print / 1545-9632 online
 • Belgin, E. (1995). “Gürültünün İşitme Duyusuna Etkisi”, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi. C. 28 (12), 76-77. Ankara.
 • Blair, J. C., Hardegree, D., Benson, P, V. (1996). Necessity and Effectiveness of a Hearing Conservation Program for Elementary Students. Journal of Educational Audiology, 4,12-16.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2010
 • Evans, G. W., Lepore, S, J. (1993). Non – Auditory Effects of Noise on Children: A Critical Rewiew. Children’s Environments, 10 (1), 42 – 72.
 • Folmer, R, L., Griest, S, E., Martin, W, H. (2002). Hearing coservation education programs for children: a review. The Journal of School Health, February, 72, 2.
 • Geller, R, J., Rubin, I, L., Nodvin, J, T., Teague, W, G., Frumkin, H. (2007). Safe and healty school environments. Pediatric Clinics of North America, 54 (2), 351-373.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. (1994). Gürültü, 1994, Sağlık Bakanlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:19 s.27
 • İstanbulluoğlu, H., Kır, T. (2016). Mesleki Gürültü Maruziyeti (Askeri Personel Örneği), TAF Preventive Medicine Bulletin , Cilt 15, Sayı 4 (376-381).
 • Knecht, H. A., Nelson, P, B., Whitelaw, G, M., Feth, L, L. (2002). Bacground noise levels and reverberation times in unoccupied classrooms. American Journal of Audiology, 11 (2), 65-71.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M, N., Koçyiğit, S. (2007). Okul Öncesi Eğitiminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri(Erzurum İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S.16, 160-171
 • Kumbur, H., Özer, Z., Avcı, E, D. (13-16 Eylül 2006). Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusü Gürültü Seviyelerinin CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile Analizi, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 4. CBS Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, İstanbul/Türkiye, 389-395.
 • Lundquist, P., Holmberg, K., Bursröm, L., Landström, U. (2003). Sound levels in classrooms and effects on self-reported mood among school children. Perceptual & Motor Skills, 96 (3 PT 2), 289-99.
 • Niskar, A, S., Kieszak, M., Holmes, A, E., Esteban, E., Rubin, C., Brody, D, J. (2006). Estimated prevalance of noise ınduced hearing threshold shifts ammong children 6 to 19 years of age: third health and nutrition examination survey, 1998-1994, US. Pediatrics, 108, 40-43.
 • Özbıçakçı, Ş., Çapık, ., Aydoğdu, G, N., Ersin, F., Kıssal, A. (2012). Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi, Eğitim ve Bilim, 2012. Cilt 37 sayı s.238-245
 • Polat, S., Buluş-Kırıkkaya, E. (2007). İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Ses Düzeyleri. İzalasyon Dergisi, 66, 78-82.
 • Polat, S., Buluş-Kırıkkaya, E. (6-9 Temmuz 2004). Gürültünün Eğitim ve Öğretim Programına Etkileri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Pugh, R, J., Jones, C., Griffiths, R,D. (2007) The impact of noise in the intensive care unit. In:Vincent JL, editor. Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine (Annual Update). New York: Springer; 2007. P. 942-9.
 • Ristovska, G., Gjorgjev, D., Jordanova, N, P. (2004). Psychosocial effects of community noise: cross sectional study of school children in urban center of Skopje, Macadonia. Public Health, 45 (4), 43–476.
 • Sellappan, E., Janakiraman, K. (2014). Environmental noise from construction site power systems and its mitigation. Noıse & Vıbratıon Worldwıde 2014; March: 14-20.
 • Ses ve gürültü seviyesi, http://www.silvent.com/tr/working-environments/sound-noise-levels/ erişim 10.01.2017
 • Shield, B., Dockrell, J, E. (2004). External and Internal Noise Surveys of Londan Primary Schools. Journal of the Acoustical Society of America, 115 (2), 730-738.
 • Stuart, E. (1999). Determining school music teachers’ noise exposure. Poster paper, NHCA’s 24th Annual Hearing Conservation Conference, Feb. 25–27, Atlanta.
 • Şerefhanoğlu, M. (1991). “Gürültü ile Savaşımda Temel İlkeler ve İnsan Etkeni”. Gürültü Sempozyumu, 23 Aralık 1991. 1-6. Konya
 • Walinder, R., Gunnarsson, K., Runeson, R., Smedje, G. (2007). Physiological and psychological stress reactions in relation to classroom noise. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, Aug, 33(4), 260 – 266.

Year 2017, Volume: 3 Issue: 2, 1 - 14, 16.06.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.290371

Abstract

References

 • 23 Temmuz 2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik.
 • Avşar, Y., Gönüllü, M, T. (24–25 May 2000). A map preparation for outdoor noises of educational buildings in Fatih District of Istanbul. International Symposium on Noise Control & Acoustics for Educational Buildings, Yıldız Technical University, Istanbul/Turkey. 69–76.
 • Aydın, M, E., Ateş, N. (1997). Konya’da Trafik Gürültüsü ve Bazı Öneriler, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3 (3), 447-456.
 • Behar, A. (1975). Accuracy in The Measurement of Sound Levels “in situ” With Sound Level Meters. Appl. Acous. 8.
 • Behar, A., Macdonald, E., Lee, J., Cui, J., Kunov, H., Wong, W. (2004). Noise Exposure of Music Teachers, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 1: 243–247 ISSN: 1545-9624 print / 1545-9632 online
 • Belgin, E. (1995). “Gürültünün İşitme Duyusuna Etkisi”, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi. C. 28 (12), 76-77. Ankara.
 • Blair, J. C., Hardegree, D., Benson, P, V. (1996). Necessity and Effectiveness of a Hearing Conservation Program for Elementary Students. Journal of Educational Audiology, 4,12-16.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2010
 • Evans, G. W., Lepore, S, J. (1993). Non – Auditory Effects of Noise on Children: A Critical Rewiew. Children’s Environments, 10 (1), 42 – 72.
 • Folmer, R, L., Griest, S, E., Martin, W, H. (2002). Hearing coservation education programs for children: a review. The Journal of School Health, February, 72, 2.
 • Geller, R, J., Rubin, I, L., Nodvin, J, T., Teague, W, G., Frumkin, H. (2007). Safe and healty school environments. Pediatric Clinics of North America, 54 (2), 351-373.
 • Güler, Ç., Çobanoğlu, Z. (1994). Gürültü, 1994, Sağlık Bakanlığı, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:19 s.27
 • İstanbulluoğlu, H., Kır, T. (2016). Mesleki Gürültü Maruziyeti (Askeri Personel Örneği), TAF Preventive Medicine Bulletin , Cilt 15, Sayı 4 (376-381).
 • Knecht, H. A., Nelson, P, B., Whitelaw, G, M., Feth, L, L. (2002). Bacground noise levels and reverberation times in unoccupied classrooms. American Journal of Audiology, 11 (2), 65-71.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M, N., Koçyiğit, S. (2007). Okul Öncesi Eğitiminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri(Erzurum İli Örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, S.16, 160-171
 • Kumbur, H., Özer, Z., Avcı, E, D. (13-16 Eylül 2006). Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusü Gürültü Seviyelerinin CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ile Analizi, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi Coğrafya Bölümü, 4. CBS Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, İstanbul/Türkiye, 389-395.
 • Lundquist, P., Holmberg, K., Bursröm, L., Landström, U. (2003). Sound levels in classrooms and effects on self-reported mood among school children. Perceptual & Motor Skills, 96 (3 PT 2), 289-99.
 • Niskar, A, S., Kieszak, M., Holmes, A, E., Esteban, E., Rubin, C., Brody, D, J. (2006). Estimated prevalance of noise ınduced hearing threshold shifts ammong children 6 to 19 years of age: third health and nutrition examination survey, 1998-1994, US. Pediatrics, 108, 40-43.
 • Özbıçakçı, Ş., Çapık, ., Aydoğdu, G, N., Ersin, F., Kıssal, A. (2012). Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi, Eğitim ve Bilim, 2012. Cilt 37 sayı s.238-245
 • Polat, S., Buluş-Kırıkkaya, E. (2007). İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Ses Düzeyleri. İzalasyon Dergisi, 66, 78-82.
 • Polat, S., Buluş-Kırıkkaya, E. (6-9 Temmuz 2004). Gürültünün Eğitim ve Öğretim Programına Etkileri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Pugh, R, J., Jones, C., Griffiths, R,D. (2007) The impact of noise in the intensive care unit. In:Vincent JL, editor. Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine (Annual Update). New York: Springer; 2007. P. 942-9.
 • Ristovska, G., Gjorgjev, D., Jordanova, N, P. (2004). Psychosocial effects of community noise: cross sectional study of school children in urban center of Skopje, Macadonia. Public Health, 45 (4), 43–476.
 • Sellappan, E., Janakiraman, K. (2014). Environmental noise from construction site power systems and its mitigation. Noıse & Vıbratıon Worldwıde 2014; March: 14-20.
 • Ses ve gürültü seviyesi, http://www.silvent.com/tr/working-environments/sound-noise-levels/ erişim 10.01.2017
 • Shield, B., Dockrell, J, E. (2004). External and Internal Noise Surveys of Londan Primary Schools. Journal of the Acoustical Society of America, 115 (2), 730-738.
 • Stuart, E. (1999). Determining school music teachers’ noise exposure. Poster paper, NHCA’s 24th Annual Hearing Conservation Conference, Feb. 25–27, Atlanta.
 • Şerefhanoğlu, M. (1991). “Gürültü ile Savaşımda Temel İlkeler ve İnsan Etkeni”. Gürültü Sempozyumu, 23 Aralık 1991. 1-6. Konya
 • Walinder, R., Gunnarsson, K., Runeson, R., Smedje, G. (2007). Physiological and psychological stress reactions in relation to classroom noise. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, Aug, 33(4), 260 – 266.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Fatma Çetinkaya
Uşak Üniverisitesi
Türkiye


İbrahim Bulduk
Uşak Üniverisitesi
Türkiye


Damla İşci This is me
Uşak Üniverisitesi
Türkiye


Abdullah Demir This is me
Uşak Üniverisitesi
Türkiye

Publication Date June 16, 2017
Submission Date February 6, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Çetinkaya, F. , Bulduk, İ. , İşci, D. & Demir, A. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerin Gürültü Maruziyeti . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 1-14 . DOI: 10.29065/usakead.290371