. 20.08.2017 tarihinde alınmıştır." />
Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İLKOKULDA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ

Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 17, 31.01.2018
https://doi.org/10.29065/usakead.339105

Abstract

İlkokulda öğrenci öğretmen iletişimin etkilerinin kırk
yaş üzeri bireylerin görüşlerine göre ortaya konulmasının amaçlandığı bu
çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu
amaçlı örneklem yöntemiyle araştırmaya katılmaya gönüllü 300 katılımcı
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde
edilmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizine tabi tutularak bulgular elde
edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları ilkokul yıllarına ait en çok etkinlikleri
hatırlamışlardır. İlkokulda 5 farklı öğretmende öğrenim gören katılımcılar
öğretmenlerinin hepsinin de isimlerini hatırlamışlardır. Öğrenme öğretme
sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin kalıcılığı sağladığı tespit edilmiştir.
Halen sınıf öğretmenliği yapan sınıf öğretmenlerinin büyük bir kısmı mesleğe
başladıklarında kendi sınıf öğretmenlerinin uyguladığı yöntemleri
uyguladıklarını belirtmişlerdir. İlkokuldan sonra eğitime devam etmeyen
katılımcılar ilkokul yıllarında öğretmenlerinin tutumunun etkili olduğunu
belirtmiştir.

References

 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, 129-142
 • Başar, M., Akan, D. (2011). İlköğretim beşinci sınıfta etkinliklerin sınıf yönetimine etkisinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, International, Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 Nisan 2011 Antalya/Türkiye
 • Brophy, J. E., Alleman, J. (1991). Activities as instructional tools: A. framework for analysis and evaluation, Educational Researcher, 20 (4), 9-23
 • Büyükkaragöz, S., Kesici, Ş (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları, Eğitim Yönetimi 2 (3) 353-365
 • Çakmak, V., Aktan, E. (2016). Öğretmen öğrenci iletişiminin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56) 83-97
 • Erden, M. (1998).Öğretmenlik Mesleğine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Gözütok, F.D. (1994). Öğretmenlerin dayağa karı tutumları ve okullarda dayak uygulamaları, 28-30 Nisan, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, I. Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt:2, 564-573.
 • Güneş, F (2007). Yapılandırmacı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma, İlköğretim-Online, 4(2), 2005,17-23 (Online): http://ilkogretim-online.ot-rg.tr
 • Selimhocaoğlu, A. (2004). İletişim ve sınıf içi iletişimin önemi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Senemoğlu, N. (2005) Gelişim ve Öğrenme Ankara: Gazi Kitabevi
 • Senemoğlu, N. (1994). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 7(81),12-14
 • Shindler, J. (2016). Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, Editör Asım Arı, Konya: Eğitim Kitabevi
 • Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1) 239-259
 • University of Eastern Finland. "Empathetic teachers enhance children' motivation for learning." Science Daily. 3 November 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151103064738.htm>. 20.08.2017 tarihinde alınmıştır.

Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 17, 31.01.2018
https://doi.org/10.29065/usakead.339105

Abstract

References

 • Altınkurt, Y. (2008). Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri ve devamsızlığın akademik başarıya olan etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, 129-142
 • Başar, M., Akan, D. (2011). İlköğretim beşinci sınıfta etkinliklerin sınıf yönetimine etkisinin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi, International, Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 Nisan 2011 Antalya/Türkiye
 • Brophy, J. E., Alleman, J. (1991). Activities as instructional tools: A. framework for analysis and evaluation, Educational Researcher, 20 (4), 9-23
 • Büyükkaragöz, S., Kesici, Ş (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları, Eğitim Yönetimi 2 (3) 353-365
 • Çakmak, V., Aktan, E. (2016). Öğretmen öğrenci iletişiminin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56) 83-97
 • Erden, M. (1998).Öğretmenlik Mesleğine Giriş, İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Gözütok, F.D. (1994). Öğretmenlerin dayağa karı tutumları ve okullarda dayak uygulamaları, 28-30 Nisan, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, I. Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt:2, 564-573.
 • Güneş, F (2007). Yapılandırmacı Yaklaşımla Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Pehlivan, K. B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma, İlköğretim-Online, 4(2), 2005,17-23 (Online): http://ilkogretim-online.ot-rg.tr
 • Selimhocaoğlu, A. (2004). İletişim ve sınıf içi iletişimin önemi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Senemoğlu, N. (2005) Gelişim ve Öğrenme Ankara: Gazi Kitabevi
 • Senemoğlu, N. (1994). Sınıf öğretmeni bilgiyi aktaran kişi değil, bilgiye ulaşma yollarını öğreten kişidir. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 7(81),12-14
 • Shindler, J. (2016). Dönüştürücü Sınıf Yönetimi, Editör Asım Arı, Konya: Eğitim Kitabevi
 • Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1) 239-259
 • University of Eastern Finland. "Empathetic teachers enhance children' motivation for learning." Science Daily. 3 November 2015. <www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151103064738.htm>. 20.08.2017 tarihinde alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Murat BAŞAR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


M. Cihangir DOĞAN This is me
MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Nurcan ŞENER
MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Özcan UZUN This is me
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


Hüdayettin TOPAL This is me
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Publication Date January 31, 2018
Submission Date September 20, 2017
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
BAŞAR, M., DOĞAN, M. C., ŞENER, N., UZUN, Ö., et al. (2018). İLKOKULDA ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-17. https://doi.org/10.29065/usakead.339105

open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).