Research Article
BibTex RIS Cite

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİM DERSİ VE KAYNAŞTIRMA YOLUYLA MATEMATİK EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Year 2021, Volume: 7 Issue: 3, 21 - 38, 30.12.2021
https://doi.org/10.29065/usakead.1020053

Abstract

Araştırmanın amacı, mesleğe yeni başlamış ilköğretim matematik öğretmenlerinin lisans döneminde gördükleri özel eğitim dersi ve kaynaştırma yoluyla matematik eğitiminde yapılan uygulamalar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu Kars ilinde bulunan meslekte en fazla 6 yıl çalışmış toplam 10 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ilköğretim matematik öğretmenlerine uygulanarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizi, nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında ilköğretim matematik öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları özel eğitim dersinin teorik olarak kaldığı ve uygulama konusunda eksiklikler yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerinin kaynaştırma yoluyla matematik eğitimi konusunda uygulanacak yöntemler, etkinlikler konusunda ve sınıf içi uygulamalar hakkında desteğe ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir.

References

 • Aydoğdu, A., Benli, A.N. ve Kapucu, R. (2020). Ortaokul kademesinde kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerin uyum becerilerine ilişkin öğrenci öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri: Bir durum çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 34-47.
 • Batu, S. (2000). Kaynaştırma destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 35-45.
 • Brown, K. S., Welsh, L. A., Hill, K. H. ve Cipko, J. P. (2008). The efficacy of embedding special education instruction in teacher preparation programs in the United States. Teaching and Teacher Education, 24(8), 2087-2094.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Pegem Akademi.
 • Çuhadar, Y. (2006). İlköğretim okulu1-5.sınıflarda kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak sınıf öğretmenleri ve yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Çitil, M., Karakoç, T. ve Küçüközyiğit, M. S. (2018). Özel eğitim lisans dersinin öğretmen adaylarının bilgi düzeylerine ve engellilere yönelik tutumlarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 815-833.
 • Demir, M. K. ve Açar, S. (2011). Kaynaştırma eğitimi konusunda tecrübeli sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 719-732.
 • DeSimone, J. R., & Parmar, R. S. (2006). Middle school mathematics teachers' beliefs about inclusion of students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 98-110.
 • Ergin, İ., Akseki, B. ve Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 55-66.
 • Gervasoni, A. ve Peter-Koop, A.(2020). Inclusive mathematics education. Mathematics Education Research Journal, 32, 1-4.
 • Gün-Şahin, Z. ve Gürbüz, R. (2016). Kaynaştırma öğrencilerini eğiten ortaokul öğretmenlerinin yeterlilikleri üzerine. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 138-160.
 • Jayanthi, M., Gersten, R., Baker, S. (2008). Mathematics instruction for students with learning disabilities or difficulty learning mathematics: A guide for teachers. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction.
 • Karadeniz-Hacısalihoğlu, M., Akar, Ü. ve Şen, H. (2015). Kaynaştırma eğitimi süreci: Sınıf içi matematik uygulamaları. Milli Eğitim, 207, 169-188.
 • Karadeniz-Hacısalihoğlu, M. (2017). Öğretmen adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminde matematik uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 119-158.
 • Kargın, T . (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 1-13.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri. S. Eripek (Editör): Özel Eğitim, (s.17-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Melekoğlu, M. A. (2013). Özel gereksinimli öğrencilerle yürütülen etkileşim projesinin genel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 1053-1077.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1997a, 6 Haziran). Resmi Gazete (Sayı:23011) Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı (ÖEHTEK) (2006). Ankara:MEB Yayınları Erişim adresi:https://zoe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/67/01/747206/dosyalar/2020_12/23224451_ozelegitimelkitabi.pdf
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006, 31 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 26184). Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf
 • Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kılavuz Kitapçığı (KYEUKK) (2015). Ankara:MEB Yayınları Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/www/kaynastirma-yoluyla-egitim-uygulamalari-kilavuz-kitapcigi-yayimlandi/icerik/561
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2020, 11 Haziran). Resmi Gazete (Sayı:31152). Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf
 • Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu (1983, 10 Aralık). Resmi Gazete (Sayı:2916), Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18192.pdf
 • Sucuoğlu, B. (2004). Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları: Yayınlar/Araştırmalar (1980-2005). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 15-23.
 • Yenigün, E. (2019). Ortaokulda kaynaştırma eğitimi görmekte olan öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşleri. 2 nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES - 2019) Proceedings, June 18-19, 2019, Istanbul-TURKEY, 368-373.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2018). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programı. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Ilkogretim_Matematik_Lisans_Programi.pdf

OPINIONS OF ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS ON SPECIAL EDUCATION LESSON AND MATHEMATICS EDUCATION THROUGH INCLUSION

Year 2021, Volume: 7 Issue: 3, 21 - 38, 30.12.2021
https://doi.org/10.29065/usakead.1020053

Abstract

The aim of the study is to determine the opinions of elementary school mathematics teachers, who have worked in the profession for a maximum of 6 years, about the special education course they took during the undergraduate period and the applications made in mathematics education through mainstreaming. The method of the research is the case study model, one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 10 elementary school mathematics teachers who have worked in the profession for a maximum of 6 years in Kars. Data were collected by applying the semi-structured interview form developed by the researcher to primary school mathematics teachers. The analysis of the data was made with content analysis, one of the qualitative data analysis approaches. Considering the results of the research, it was seen that the special education course that the elementary school mathematics teachers took in the undergraduate period remained theoretical and they had deficiencies in practice. In addition, it has been determined that teachers need support about the methods and activities to be applied in mathematics education through inclusion and in-class practices.

References

 • Aydoğdu, A., Benli, A.N. ve Kapucu, R. (2020). Ortaokul kademesinde kaynaştırma eğitimi gören öğrencilerin uyum becerilerine ilişkin öğrenci öğretmen, veli ve öğrenci görüşleri: Bir durum çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 34-47.
 • Batu, S. (2000). Kaynaştırma destek hizmetler ve kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 35-45.
 • Brown, K. S., Welsh, L. A., Hill, K. H. ve Cipko, J. P. (2008). The efficacy of embedding special education instruction in teacher preparation programs in the United States. Teaching and Teacher Education, 24(8), 2087-2094.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Pegem Akademi.
 • Çuhadar, Y. (2006). İlköğretim okulu1-5.sınıflarda kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak sınıf öğretmenleri ve yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
 • Çitil, M., Karakoç, T. ve Küçüközyiğit, M. S. (2018). Özel eğitim lisans dersinin öğretmen adaylarının bilgi düzeylerine ve engellilere yönelik tutumlarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 815-833.
 • Demir, M. K. ve Açar, S. (2011). Kaynaştırma eğitimi konusunda tecrübeli sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 719-732.
 • DeSimone, J. R., & Parmar, R. S. (2006). Middle school mathematics teachers' beliefs about inclusion of students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 98-110.
 • Ergin, İ., Akseki, B. ve Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 55-66.
 • Gervasoni, A. ve Peter-Koop, A.(2020). Inclusive mathematics education. Mathematics Education Research Journal, 32, 1-4.
 • Gün-Şahin, Z. ve Gürbüz, R. (2016). Kaynaştırma öğrencilerini eğiten ortaokul öğretmenlerinin yeterlilikleri üzerine. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 138-160.
 • Jayanthi, M., Gersten, R., Baker, S. (2008). Mathematics instruction for students with learning disabilities or difficulty learning mathematics: A guide for teachers. Portsmouth, NH: RMC Research Corporation, Center on Instruction.
 • Karadeniz-Hacısalihoğlu, M., Akar, Ü. ve Şen, H. (2015). Kaynaştırma eğitimi süreci: Sınıf içi matematik uygulamaları. Milli Eğitim, 207, 169-188.
 • Karadeniz-Hacısalihoğlu, M. (2017). Öğretmen adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma eğitiminde matematik uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 119-158.
 • Kargın, T . (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 1-13.
 • Kırcaali-İftar, G. (1998). Kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri. S. Eripek (Editör): Özel Eğitim, (s.17-22). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Melekoğlu, M. A. (2013). Özel gereksinimli öğrencilerle yürütülen etkileşim projesinin genel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 1053-1077.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1997a, 6 Haziran). Resmi Gazete (Sayı:23011) Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararname.pdf Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı (ÖEHTEK) (2006). Ankara:MEB Yayınları Erişim adresi:https://zoe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/67/01/747206/dosyalar/2020_12/23224451_ozelegitimelkitabi.pdf
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006, 31 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 26184). Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/mevzuat/Ozel_Egitim_Hizmetleri_Yonetmeligi_son.pdf
 • Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kılavuz Kitapçığı (KYEUKK) (2015). Ankara:MEB Yayınları Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/www/kaynastirma-yoluyla-egitim-uygulamalari-kilavuz-kitapcigi-yayimlandi/icerik/561
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2020, 11 Haziran). Resmi Gazete (Sayı:31152). Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_06/24163215_ozel_eYitim_yonetmeliYi_son_hali.pdf
 • Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu (1983, 10 Aralık). Resmi Gazete (Sayı:2916), Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18192.pdf
 • Sucuoğlu, B. (2004). Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları: Yayınlar/Araştırmalar (1980-2005). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 15-23.
 • Yenigün, E. (2019). Ortaokulda kaynaştırma eğitimi görmekte olan öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşleri. 2 nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES - 2019) Proceedings, June 18-19, 2019, Istanbul-TURKEY, 368-373.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2018). İlköğretim matematik öğretmenliği lisans programı. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Ilkogretim_Matematik_Lisans_Programi.pdf
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Esra Altıntaş 0000-0003-3311-7179

Şükrü İlgün 0000-0002-2842-2032

Selin Uygun 0000-0002-6040-4256

Publication Date December 30, 2021
Submission Date November 8, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 7 Issue: 3

Cite

APA Altıntaş, E., İlgün, Ş., & Uygun, S. (2021). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİM DERSİ VE KAYNAŞTIRMA YOLUYLA MATEMATİK EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(3), 21-38. https://doi.org/10.29065/usakead.1020053

open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).