Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 62 - 81, 26.12.2016

Abstract

Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî (1907-1973) Moritanya ve Suudi Arabistan'da yetişmiş değerli bir İslam âlimidir. Başta tefsiri Advâ'ul-Beyan fî İydâhi'l-Kur'an-ı bi'l-Kur'an olmak üzere Kur'an ilimleri ve Usûlü Fıkıh alanında kıymetli eserler vermiştir. Şinkîtî'nin, ülkemizde yeterince tanındığı ve istifade edildiği kanaatinde değiliz. Bu makalede biz, Şinkîtî'yi ve tefsirini tanıtmaya çalışacağız. Muhammed el-Emin tefsirinde rivayet ve dirayet metotlarını başarılı bir şekilde kullanmıştır. Bu tefsirin asıl yazılış nedeni, Müslüman kimliğini taşıdığı halde Kur'an'a karşı duyarsız olan ya da Kur'an'ın mesajlarını anlamayanları Kur'an ile buluşturmaktır.

References

  • Abdülaziz b. Salih İbrahim et-Tûyân, Cuhûd'ş-Şeyh Muhammed el-Emin eş- Şinkîtî fî Akîdeti's-Selef, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1990. -Abdülhak Abdüddaim el-Kâdî, et-Teysîr fî Usûli't-Tefsîr, 2014. -Abdurrahman b. Abdülaziz es-Südeys, Menhecu'ş-Şeyh eş-Şinkîtî fî Tefsirihi Âyâti'l-Ahmâm min Advâi'l-Beyan, Yüksek Lisans Tezi, 1990. -Abdülvehhab Hallaf, Ilmu Usûli'l-Fıkh, ts. -Adnan Muhammed Zarzûr, Ulûmu'l-Kur'an, ts. -Ahmed Davutoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst., 1983. -Anlatımlı Arapça, Nahiv, Konya, 2015. -Aliyyü'l-Kârî, Usûlü'l-Hadis ve Mevzuatu Aliyyi'l-Kâri tercümesi, Ankara, 1966. -Ali turgut, Tefsir Usûlü ve Kaynakları, İst. 1991. -Atıyye Muhammed Salim, Tercemetü eş-Şeyh Şinkîtî (Advâu'l-Beyan I, Mukaddime), Kahire, 1992. -Fehd b. Abdurrahman er-Rûmî, İtticâhütü't-Tefsîr fi'l-Karni'r-Rabi'Aşar, 1-3, Riyad, 1986; Dirâsât fî Ulûmi'l-Kur'an, 1 bs. 1413 h. -İbn İshak, Sîretu İbn İshâk, thk. Muhammed Hamidullah, Konya, 1981 -İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azîm, 1-7, Beyrut, 1389 h. -İbnu'l-İlmâmî, Seyyid el-Emîn, el-Muîn ve’z-Zâd fi’d-Da’ve ve’l-İrşâd, ts. -İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara, 1976; Kur'an Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller, Ankara, 1968. -Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Camiu li-Ahkâm’il-Kur’an, Beyrut, 1965. -Mahmud Hasenî, en-Nahvu'ş-Şafi, 3. bs., Beyrut, 1992. -Mennâu'l-Kattan, Mebahis fî Ulûmi'l-Kur'an, ts. Beyrut. -el-Miğrâvî, Muhammed Abdurrahman, el-Müfessirûn Beyne’t-Te’vil ve’l-İsbât fi Âyâti’s-Sıfât, 1985. -Muhammed Abdürrahim, Tesifuru'l-Hasen el-Basrî, 1-2, Kahire, ts. -Muhammed Ali es-Sâbûnî, et-Tibyân fi Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, ts. -Muhammed b. Lutfî es-Sabbağ, Buhusun fi Usuli’t-Tefsir, ts. -Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukuk Metodolojisi, Trc. Abdülkadir Şener, Ankara, 1979. -Muhammed Yusuf Mukallid, Moritanya el-Hadîse, 1. bs. Lübnan, 1960. -Musfafa el-Ğalâyînî, Camiu’d-Dürusi’l-Arabiyye, Beyrut, 1982. -Mustafa Müslim, Menâhicu’l-Müfessirîn, trc. Salih Özer, Ankara, 1993. -Neseî, Ebu Abdirrahman, Sünen, İst. 1992. -Nesefî, Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medârik’üt-Tenzîl ve Hakaiku’t-Te’vil, Beyrut, ts. -Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş, İst. 1983. -Suat Yıldırım, Peygamberimizin Kur’anı Tefsiri, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1983. -Subhi es-Salih, Mebâhis fî Ulûmi'l-Kur'an, Beyrut, 1979. -Suyutî, el-İtkân fî Ulûm'il-Kur'an, Beyrut, 2011. -Şatıbî, Ebu İshak, el-Muvafakât fî Usuli'ş-Şeria, 1-4, Beyrut, 1997. -Şevkânî, el-Fethu'l-Kadîr, 1-6, 1. bs., Kahire, 1993. -Şinkîtî, Muhammed el-Emin, Advâ'ul-Beyan, 1-7, 1995. -Taberî, Muhammed b. Cerir, Cami'ul-Beyan an Te'vili Âyi'l-Kur'an, Dar'ul-Fikr, Beyrut, 1992. -Tabersi, Ebu Ali, Mecmau'l-Beyan fî Tefsiri'l-Kur'an, Beyrut, 1994. -Yusuf Işıcık, Kâzerûnî ve Tefsirdeki Metodu, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1986. -Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve'l-Müfessirûn, Beyrut, ts. -Zemahşeri, Muhammed b. Ömer, el-Keşşâf, 1-4, ts. -Zerkânî, Muhammed Abdülazîm, Menâhilü'l-Irfan fî Ulûmi'l-Kur'an, 1-2, ts. -Zerkeşi, Bedruddin Muhammed, el-Burhan fî Ulûmi'l-Kur'an, Beyrut, 1998.

Year 2016, Volume 9, Issue 29/5, 62 - 81, 26.12.2016

Abstract

References

  • Abdülaziz b. Salih İbrahim et-Tûyân, Cuhûd'ş-Şeyh Muhammed el-Emin eş- Şinkîtî fî Akîdeti's-Selef, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1990. -Abdülhak Abdüddaim el-Kâdî, et-Teysîr fî Usûli't-Tefsîr, 2014. -Abdurrahman b. Abdülaziz es-Südeys, Menhecu'ş-Şeyh eş-Şinkîtî fî Tefsirihi Âyâti'l-Ahmâm min Advâi'l-Beyan, Yüksek Lisans Tezi, 1990. -Abdülvehhab Hallaf, Ilmu Usûli'l-Fıkh, ts. -Adnan Muhammed Zarzûr, Ulûmu'l-Kur'an, ts. -Ahmed Davutoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İst., 1983. -Anlatımlı Arapça, Nahiv, Konya, 2015. -Aliyyü'l-Kârî, Usûlü'l-Hadis ve Mevzuatu Aliyyi'l-Kâri tercümesi, Ankara, 1966. -Ali turgut, Tefsir Usûlü ve Kaynakları, İst. 1991. -Atıyye Muhammed Salim, Tercemetü eş-Şeyh Şinkîtî (Advâu'l-Beyan I, Mukaddime), Kahire, 1992. -Fehd b. Abdurrahman er-Rûmî, İtticâhütü't-Tefsîr fi'l-Karni'r-Rabi'Aşar, 1-3, Riyad, 1986; Dirâsât fî Ulûmi'l-Kur'an, 1 bs. 1413 h. -İbn İshak, Sîretu İbn İshâk, thk. Muhammed Hamidullah, Konya, 1981 -İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azîm, 1-7, Beyrut, 1389 h. -İbnu'l-İlmâmî, Seyyid el-Emîn, el-Muîn ve’z-Zâd fi’d-Da’ve ve’l-İrşâd, ts. -İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara, 1976; Kur'an Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller, Ankara, 1968. -Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Camiu li-Ahkâm’il-Kur’an, Beyrut, 1965. -Mahmud Hasenî, en-Nahvu'ş-Şafi, 3. bs., Beyrut, 1992. -Mennâu'l-Kattan, Mebahis fî Ulûmi'l-Kur'an, ts. Beyrut. -el-Miğrâvî, Muhammed Abdurrahman, el-Müfessirûn Beyne’t-Te’vil ve’l-İsbât fi Âyâti’s-Sıfât, 1985. -Muhammed Abdürrahim, Tesifuru'l-Hasen el-Basrî, 1-2, Kahire, ts. -Muhammed Ali es-Sâbûnî, et-Tibyân fi Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, ts. -Muhammed b. Lutfî es-Sabbağ, Buhusun fi Usuli’t-Tefsir, ts. -Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukuk Metodolojisi, Trc. Abdülkadir Şener, Ankara, 1979. -Muhammed Yusuf Mukallid, Moritanya el-Hadîse, 1. bs. Lübnan, 1960. -Musfafa el-Ğalâyînî, Camiu’d-Dürusi’l-Arabiyye, Beyrut, 1982. -Mustafa Müslim, Menâhicu’l-Müfessirîn, trc. Salih Özer, Ankara, 1993. -Neseî, Ebu Abdirrahman, Sünen, İst. 1992. -Nesefî, Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medârik’üt-Tenzîl ve Hakaiku’t-Te’vil, Beyrut, ts. -Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an İlimlerine Giriş, İst. 1983. -Suat Yıldırım, Peygamberimizin Kur’anı Tefsiri, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1983. -Subhi es-Salih, Mebâhis fî Ulûmi'l-Kur'an, Beyrut, 1979. -Suyutî, el-İtkân fî Ulûm'il-Kur'an, Beyrut, 2011. -Şatıbî, Ebu İshak, el-Muvafakât fî Usuli'ş-Şeria, 1-4, Beyrut, 1997. -Şevkânî, el-Fethu'l-Kadîr, 1-6, 1. bs., Kahire, 1993. -Şinkîtî, Muhammed el-Emin, Advâ'ul-Beyan, 1-7, 1995. -Taberî, Muhammed b. Cerir, Cami'ul-Beyan an Te'vili Âyi'l-Kur'an, Dar'ul-Fikr, Beyrut, 1992. -Tabersi, Ebu Ali, Mecmau'l-Beyan fî Tefsiri'l-Kur'an, Beyrut, 1994. -Yusuf Işıcık, Kâzerûnî ve Tefsirdeki Metodu, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 1986. -Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve'l-Müfessirûn, Beyrut, ts. -Zemahşeri, Muhammed b. Ömer, el-Keşşâf, 1-4, ts. -Zerkânî, Muhammed Abdülazîm, Menâhilü'l-Irfan fî Ulûmi'l-Kur'an, 1-2, ts. -Zerkeşi, Bedruddin Muhammed, el-Burhan fî Ulûmi'l-Kur'an, Beyrut, 1998.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Orhan PARLAK>

Publication Date December 26, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 29/5

Cite

Bibtex @research article { usaksosbil474273, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2016}, volume = {9}, number = {29/5}, pages = {62 - 81}, title = {Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu}, key = {cite}, author = {Parlak, Orhan} }
APA Parlak, O. (2016). Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (29/5) , 62-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/474273
MLA Parlak, O. "Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 62-81 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/27141/474273>
Chicago Parlak, O. "Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 62-81
RIS TY - JOUR T1 - Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu AU - OrhanParlak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 81 VL - 9 IS - 29/5 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu %A Orhan Parlak %T Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 29/5 %R %U
ISNAD Parlak, Orhan . "Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 29/5 (December 2016): 62-81 .
AMA Parlak O. Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 62-81.
Vancouver Parlak O. Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(29/5): 62-81.
IEEE O. Parlak , "Muhammed el-Emin eş-Şinkîtî'nin Tefsirdeki Metodu", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 29/5, pp. 62-81, Dec. 2016
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr