Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği

Year 2016, Volume 9, Issue 28/4, 24 - 45, 21.10.2016

Abstract

Bu çalışmada Ulaştırma Hizmetleri bölümü öğrencilerinin, bölüm tercihinde kişilik özelliklerinin etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Amasya Üniversitesi Taşova Meslek Yüksekokulu öğrencileri çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma yöntemi olarak nicel desen oluşturulmuş olup veri toplama aracı olarak ise anket tekniği seçilmiştir. Veriler 2015-2016 bahar döneminde elde edilmiş olup, 01.05.2016-20.05.2016 tarihleri arasında yüz yüze toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 aracılığıyla çözümlenmiştir.

Çalışmada Kusluvan (2000) tarafından geliştirilen kişilik özelliklerine ilişkin anket, çalışma amacına uygun olarak düzenlenmiştir. Buna ek olarak Ulaştırma Hizmetlerine ilişkin ifadeler ise Bilgin (2011) tarafından geliştirilen anketten uyarlanmıştır. Uygulanan anketten elde edilen veriler frekans analizi ve faktör analizine tabi tutulmuştur.

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kişilik özelliklerinin bölüm tercihinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda memuriyet hakkının olması bölüm tercihinde etkili bir unsurdur. Bölüm tercihinde cinsiyete ilişkin değerlendirme yapıldığında erkek öğrencilerin ağırlıklı olarak tercih ettiği bir bölüm olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra kişilik özellikleri pozitif ve negatif kişilik özellikleri olmak üzere iki gruba indirgenmiştir. Pozitif kişilik özelliklerinden en fazla tercih edilen ifade güvenilirlik üzerine olmuştur. Negatif kişilik özelliklerinden en fazla tercih edilen ifade ise hayalperestlik olmuştur.

References

 • Aktaş, M. A. (2001). Bir kamu kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin iş stresi ve kişilik özellikleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(4), 25-42. Baransel, A., Paksoy, M., Erkmen, T., Çerik, Ş., Güvensoy, N., Seyhan, M. ve Uluyol, H. (1995). Tepe yöneticilerinin kişilik özellikleri ve davranış biçimlerine ilişkin bir araştırma. İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 24(1), 5-22. Bilgin, Y. (2011). Turizmde lisans öğrenimi gören öğrencilerin kişilik özellikleri ve mesleğe yönelik düşünceleri üzerine bir alan araştırması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Cernicova, M. ve Palea, A. (2014). Measuring the students’ perception chosen profession case study: PR Students in Western Romania, Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2825-2831.
 • Cullen, B. J., Jacob, A. B. ve Levitt S. D. (2005). The impact of scholl choice on student outcomes an analysis of the Chicago Public School”, Journal of Public Economics, 89, 729-860.
 • Deniz, A. ve Erciş, A. (2008). Kişilik özellikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(3), 301-330.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 6, 1-9.
 • Demir, Ö. ve Acar, M. (1997). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları. .
 • Dinç, E. (2008). Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programı öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 90-106.

The Impact of Personality Traits in Selection of Students in Transportation Services Department: The Case of Taşova Vocational School

Year 2016, Volume 9, Issue 28/4, 24 - 45, 21.10.2016

Abstract

Extended Abstract

The purpose of this study is to find out the influence of personality traits in the field prefences of students of transport services. For this purpose, students of Amasya University Taşova Vocational School make up the sample of the study. A quantitative pattern was established as the work method and the questionnaire technique was pisked as the data collection method. The data was obtained in the Spring of 2015-2016, and collected face to face between the dates 01.05.2016-20.05.2016. The data obtained was analysed via SPSS-22.

In the study, the questionnaire developed by Kusluvan (2000) was edited according the purpose of the study. In addition to this, the statements about transport services were adapted from the questionnaire developed by Bilgin (2011). The data obtained from the questionnaire was subjected to frequency analysis and factor analysis.

When looked at the genders of the students participating in the study, the percentage of women is 24,2 while the percentage of men is 75,8. It was concluded that the majority of the students participating in the study were male. The reason for this can be explained by the fact that the majority of transport services students are male. When looked at another variable, the age factor, it can be said that the majority is between ages 17-22 (83,1 %). While most of the students studying the field can be classified as youth, there are 19 students between ages 23-28 (15,3 %). When we analyse the marital statuses of the students; we can conclude that 4 students are married and 120 students are bachelors. When evaluating the income status; while the ratio of students with incomes between 0-500 TL is 71%, the following income status is 1000 TL and above that is (13,7 %). And in the field analysis, it can be seen that the post services and bus captaincy programs both have62 students each. While the number of first year students are 58, the number of second year students are 66.

The analysis for field preferences showed that 100 students (80,6 %) chose this field willingly, while 24 students (19,4 %) didn’t originally prefer this field. According to the answers to the question “Did you have any information about the field prior to entering,” 86 students had information about the field prior to entering, while 38 students didn’t have information. While 91 students said yes to the question asking if their social circles had any effect on their preferences, 33 students said no. 56,5 % (70 people) of the students mentioned that their grades from YGS had influence on ther choice. Beside this, the right to do civil work had an effect of 94,4 % while the job openings in the private sectore had an effect of 55,6 %.

The personality traits were separated as positive and negative, and according to the analysis of positive personality traits, the statement “I’m generally a trustworthy person” was determined to be the most preferred personality trait with a 51,6 % rate. With this, the statement “I see myself as a trustworthy employee” had 43,5 %, the statement “I make sure to complete an assignment” had 38,7 %, “I see myself as a beneficial and helpful individual” had 37,1% rate. The least preferred statements of positive personality traits were “I see myself as someone with artistic and aesthetical values” 11,3 %, “I see myself as someone equipped” 13,7 %, “I don’t get angry easily” 16,1 %.

According to the analysis done on negative personality traits, the following statements were the most preferred statements; “I always daydream on job” with 29,8 %, “I easily get angry” with 22,2 %, “I’m sometimes hesitant and timid” with 22,6 % rates. Parallel to this, “I’m inclined to find others’ mistakes” had 6,5 %, “I see myself as someone shunned” had 6,5 %, “I always argue with people” had 9,7 %, “I see myself as someone careless” had 10,5 % rates.

When the participants’ personality traits are evaluated by factoral analysis, it can be seen that the highest factor loadings belong to the following statements in order; “transport services require long working hours,” “my personality traits are compatible with this occupation,” “my skills are compatible with this occupation,” “the oppurtunity to start working early has influence on my choice.” Introduction

This research aims to reveal the personality traits of transport services students influential on their choice of field. For this purpose, the answers to the following questions were seeked:

1- What are the positive and negative personality traits of transport services students?

2- What are the participants’ opinion of transport services?

3- What are the factors affecting the participants’ choice of field?

4- Does gender have an effect on the participants’ choice of field?

Looking at the literature, it can be seen that there are not sufficient research on transport services students yet. It is thought that the study will be valuable with this aspect and will contribute to the literature. Methods

In the scope of the study, national and international literature was scanned. Researchs parallel to the study were analysed. Quantitative pattern was preferred and a questionnaire was used as the data collection tool in the scope of the study. The questionnaire method was preferred to obtain more accurate and fast data. In the study, five level Likert scale was used and the scale’s first part was created by Bilgin (2011) and the second part by Kusluvan (2000) and these scales were adapted for transport services for the purpose of the study. While demographic factors were addressed in the first part of the questionnaire prepared, it was aimed to find out the factors influencing the choice of field. And in the second part of the questionnaire, participants’ opinions about 22 statements about transport services were evaluated by strongly disagree (1), strongly agree (5). In the last part of the questionnaire, 43 statements about the personality traits were analysed by strongly disagree (1), strongly agree (5).

Findings

When analysing the demographic factors, it can be seen that the students preferring the transport studies were heavily made up of male students. It can be concluded that there are no female students in the bus captaincy program.

The majority of the participants are between the ages of 17-22. When looked at the program preferences of the participants, it can be seen that 62 people preferred bus captaincy and 62 people preferred post services. While 66 of the participants are second year students, 58 of them are first year students.

The majority of the participants (80,6%) chose the field willingly. In addition to having information about the field prior to applying, participants also stated that their social circles inluenced their choice. Also, 56,5% of them stated that YGS had an influence on their choice. The most effective factor on the choice is the oppurtunity to work in civil services (%94,4). The oppurtunity to find a job in the private sectore had an effect of 55,6%.

When the questions directed to the participants are analysed, it can be seen that the most agreed statements are “I see myself as a trustworthyemployee” and “I make sure to complete an assignment”. In the light of this knowledge, it is concluded that the participants put emphasis on and value the trust factor.

When the questions directed to the participants are analysed, it can be seen that the least agreed statements are “I see myself as someone with artistic and aesthetical values”, “I see myself as someone equipped” and “I don’t get angry easily”. In the light of this knowledge, it can be concluded that the participants see themselves as underqualified to begin a career despite the teorical and practical classes they take.

When the questions directed to the participants are analysed, the statements they reveal their negative traits lines up as “I always daydream on job”, “I easily get angry” and “I’m sometimes hesitant and timid”.

When the questions directed to the participants are analysed, the statements of negative traits they least agree with lines up as “I see myself as someone shunned”, “I always argue with people” and “I see myself as someone careless”.

Conclusion

When the participants’ personality traits are evaluated by factoral analysis, it can be seen that the highest factor loadings belong to the following statements in order; “transport services require long working hours,” “my personality traits are compatible with this occupation,” “my skills are compatible with this occupation,” “the oppurtunity to start working early has influence on my choice.”One of the statements the participants most often preferred is that their character traits are compatible with their field.

References

 • Aktaş, M. A. (2001). Bir kamu kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin iş stresi ve kişilik özellikleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(4), 25-42. Baransel, A., Paksoy, M., Erkmen, T., Çerik, Ş., Güvensoy, N., Seyhan, M. ve Uluyol, H. (1995). Tepe yöneticilerinin kişilik özellikleri ve davranış biçimlerine ilişkin bir araştırma. İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, 24(1), 5-22. Bilgin, Y. (2011). Turizmde lisans öğrenimi gören öğrencilerin kişilik özellikleri ve mesleğe yönelik düşünceleri üzerine bir alan araştırması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Cernicova, M. ve Palea, A. (2014). Measuring the students’ perception chosen profession case study: PR Students in Western Romania, Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2825-2831.
 • Cullen, B. J., Jacob, A. B. ve Levitt S. D. (2005). The impact of scholl choice on student outcomes an analysis of the Chicago Public School”, Journal of Public Economics, 89, 729-860.
 • Deniz, A. ve Erciş, A. (2008). Kişilik özellikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine bir araştırma. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(3), 301-330.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 6, 1-9.
 • Demir, Ö. ve Acar, M. (1997). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları. .
 • Dinç, E. (2008). Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: Meslek Yüksek Okulu-Muhasebe Programı öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 90-106.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Olca Sezen DOĞANCİLİ (Primary Author)


Makbule CİVELEK ORUÇ This is me

Publication Date October 21, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 28/4

Cite

Bibtex @research article { usaksosbil500696, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {24 - 45}, doi = {}, title = {Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği}, key = {cite}, author = {Doğancili, Olca Sezen and Civelek Oruç, Makbule} }
APA Doğancili, O. S. & Civelek Oruç, M. (2016). Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (28/4) , 24-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/41413/500696
MLA Doğancili, O. S. , Civelek Oruç, M. "Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 24-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/41413/500696>
Chicago Doğancili, O. S. , Civelek Oruç, M. "Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 24-45
RIS TY - JOUR T1 - Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği AU - Olca Sezen Doğancili , Makbule Civelek Oruç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 45 VL - 9 IS - 28/4 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği %A Olca Sezen Doğancili , Makbule Civelek Oruç %T Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 28/4 %R %U
ISNAD Doğancili, Olca Sezen , Civelek Oruç, Makbule . "Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 28/4 (October 2016): 24-45 .
AMA Doğancili O. S. , Civelek Oruç M. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(28/4): 24-45.
Vancouver Doğancili O. S. , Civelek Oruç M. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(28/4): 24-45.
IEEE O. S. Doğancili and M. Civelek Oruç , "Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 28/4, pp. 24-45, Oct. 2016
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr