Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği

Year 2016, Volume 9, Issue 28/4, 65 - 87, 21.10.2016

Abstract

Bu çalışma, Borsa İstanbul’a kayıtlı olan işletmelerde finansal başarısızlığın ölçülmesinde Altman Modelinin uygulayarak başarısız, başarılı ve risk altında olan işletmeleri test etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, BIST’e kayıtlı olan büyük şirketler alanında faaliyet gösteren 9 işletmenin 2011-2015 yılları arasındaki finansal başarısızlık düzeylerinin Altman Z modeli yardımıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak çalışmada Altman Z modelinin oluşturulmasını sağlayan değişkenlerin yıllar itibariyle karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. Uygulamanın sonuç kısmında ise, Altman Z modelinin büyük şirketler alanında faaliyet gösteren şirketlerinin yıllar itibariyle yorumlanması yapılmıştır. Böylece çalışmanın kapsam alanına giren Büyük şirketlerin gelecekteki muhtemel finansal kriz ortamlarından etkilenme düzeyleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

References

  • Akkaya, G. C., Demirelli, E., Yakut, Ü. H. (2009). İşletmelerde finansal başarısızlık tahminlemesi: Yapay sinir ağları modeli ile İMKB üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 187-215. Aktaş, R., Doğanay, M.M., Yıldız, B. (2003). Mali başarısızlığın öngörülmesi: İstatistiksel yöntemler ve yapay sinir ağı karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58(4), 1-23. Altman, E.I. (2000). Predicting financial distress of companies: Revisiting the z-score and zeta models. Journal of Finance, September 1968. Altman, E.I., Danovi, I., Falini, A. (2013). Z-score models' application to italian companies subject to extraordinary administratıon. Journal of Applied Finance, 1, 128-137. Altman, E., & Saunders, A. (1998). Credit risk measurement: developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, 21, 1721-1742. Ayık, Y. Z., ve Keskin, G. (2008). Kobilerin genel sorunları ve düşünülen çözüm önerileri üzerine Erzurum’da bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 469-481. Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 4, 71-111. Bilici, N. (2007). Erzurum alt bölgesindeki kobi’lerin mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 383-398. Borghesi, R.,Annaraud, K., Singh, D. (2015). Are hospitality industry ıpo stock returns predictable?” International Journal of Hospitality Management, 44, 23–27. Bozkurt, İ. (2014). İflas olasılığı ile sistematik risk ilişkisinin incelenmesi ve etkin iflas göstergesi modellerinin tespiti: BİST’de ampirik bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 127-142. Değirmencioğlu, Ç. (2006). Kobilerde organizasyonel becerilerin yenilikçilik performansına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Elliott, R. J., Siu, T. K., ve Fung, E. S. (2014). A double HMM approach To ALTMAN z-scores and credit ratings. Expert Systems with Applications, 41, 1553–1560. Hayes, S. K., Hodge, K.A., ve Hughes, L.W. (2010). A study of the effıcacy of Altman’s z to predıct bankruptcy of specialty retail fırms doing business in contemporary. Economics & Business Journal: Inquiries & Perspectives 3(1), 122-134. Hotamışlı, M., Yıldız, F., ve Eleren, A. (2011). Effects of ımplementıng total qualıty management on busıness performance: A research in Afyonkarahisar. Electronic Journal of Social Sciences, 10(36), 273-286. İçerli, M.Y., ve Akkaya, G. C. (2006). Finansal açıdan başarılı olan işletmelerle başarısız olan işletmeler arasında finansal oranlar yardımıyla farklılıkların tespiti. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 413-421. Karacan, S., ve Savcı, M. (2011). Kriz dönemlerinde işletmelerin mali başarısızlık nedenleri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 39-54. Kulalı, İ. (2014). Muhasebe temelli tahmin modelleri ışığında, finansal sıkıntı ve iflasın karşılaştırılması. Sosyoekonomi, 2, 153-169. Kutman, Ö. (2001). Türkiye’deki şirketlerde erken uyarı göstergelerinin araştırılması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4, 59-70. Küçük, F., ve Asoğlu, V. (2010). Kobilerde organizasyon sorunları: Şanlıurfa pamuk ipliği işletmeleri örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi, 44, 121-137. Muthukumar, G., ve Sekar, M. (2014). Fiscal fıtness of select automobile companies in India: Application of z-score and springate models, Vilakshan, XIMB Journal of Management, 11(2), 19-34. Nadirli, N. (2015). Kredi riskinin ölçülmesinde z- skor yönteminin rolü. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (Bafad), 1, 1-6. Ng, S. T., Wong, J. M. W., ve Zhang, J. (2011). Applying z-score model to dıstınguish insolvent construction companies in China. Habitat International 35, 599-607. Özgener, Ş. (2003). Büyüme sürecindeki kobi’lerin yönetim ve organizasyon sorunları: Nevşehir un sanayi örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 137-161. Rim, E. K., ve Roy, A. B. (2014). Classifying manufacturing firms in Lebanon: An application of Altman’s model. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109, 11-18. Samkin, G.,Low, M., ve Adams, T. (2012). The use of z-scores to predıct fınance company collapses: A research note. New Zealand Journal of Applied Business Research, 10(2), 69-82. Sayılgan, G. (2008). İşletme finansmanı. Ankara: Turhan Kitapevi. Selimoğlu, S., ve Orhan, A. (2015). Finansal başarısızlığın oran analizi ve Diskriminant analizi kullanılarak ölçümlenmesi: BİST’de işlem gören dokuma, giyim eşyası ve deri işletmeleri üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 21-40. Shahwan, T. M. (2015). The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: Evidence from Egypt. Corporate Governance, 15(5), 641-662. Spatacean, I. O. (2015). Ensuring business continuity assumption for Romanian investment firms – An expression of good governance in financial reporting. Procedia Economics and Finance, 26, 967- 974. Tunçsiper, B., ve İlban, M. O. (2006). Turizm işletme belgeli otel işletmelerinin pazarlama sorunları: Balıkesir ilinde bir alan araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 225-244. Türksoy, A. (2007). Konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa yol açan etmenler. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 7(1), 99–115. Uzun, E. (2005). İşletmelerde finansal başarısızlığın teorik olarak irdelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 158-168. Yasser, Q. R., ve Mamun, A. A. (2015). Corporate failure predictıon of public listed companies in Malaysia. European Researcher, 91(2), 114-126. Yıldız, A. (2014). Kurumsal yönetim endeksi ve Altman z skoruna dayalı lojistik regresyon yöntemiyle şirketlerin kredi derecelendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19(3), 71-89. Yi, W. (2012). Z-score model on financial crisis early-warning of listed real estate companies in China: A fınancial engıneering perspective. Systems Engineering Procedia, 3, 153 – 157.

Analysis Financial Performance of The Companies Using Altman: Example of Istanbul Stock Exchange

Year 2016, Volume 9, Issue 28/4, 65 - 87, 21.10.2016

Abstract

EXTENDED ABSTRACT

Today, competition is fierce and the business in a tough state takes the production and marketing sector is to become a large-scale power is the case, there quirements of modern financial techniques and managerial approach, although it is difficult to maintain the existing volume in a loss less manner brings with it.

By analyzing the wrong decision and the right decision can be evaluated large-scale businesses financial performance in Turkey. An objective that emerged in the results arrive realize they made mistakes, what matters in the past and laid on the table, to identify strategies in future periods may enter into a solid plan for the future. Especially in markets where large-scale operation involving inevitably do so. Taking part in the competition is already fierce and tough, great if mentioned capital with huge profits and losses of the business through Professional techniques is worth in terms of keeping firmly in place in the market to keep a float. In a market where the big record business is more important in this case. Even being a step ahead of competitors in the market volume will lead to huge returns and change.

The management processes at the point of whether the analysis of data obtained from financial performance analysis, decided to at least riskand error of the senior management group in point decision thanks to interpretation in determining long-term strategy or now in the vision and mission in terms of financial performance analysis at the point of making it sown internal accounting separate important.

In this study, financial performance between large enterprises 2011-2015, showing KAP (Kamu Aydınlatma Platformu-Public Disclosure Platform) and ISE (Istanbul Stock Exchange) activity has been analyzed by Altman method in risk businesses as cases of high-status were classified as uncertain and risky. In conclusion ambiguous status and risk status of suggestions were made for businesses with high.

Failure in general; the mistakes made targeted way and described as wrong and sectarian troubles in the move which is intended to success.

It has the ability to take measures against a crisis situation that may arise in the sectors that experienced a crisis or businesses may be quite important. Businesses could face failure at this point types can be grouped under several headings.

Even though much of the total amount of debt of total assets in the business when it comes to maturity may be considered financially viable businesses fail not meeting their current obligations. The other main type of failure are managerial, economic, technical and technological.

Dr. Altman is the first man studied in 1968, 66 companies in the form of basic financial indicators Z Score model was used for the first time. In 1977, "Zeta Analysis. New Model to Identify Risk of Bankruptcy Corporation" in the period from 1962 until 1975 in his 111 studies have examined the financial statements of the company.

According to the score obtained from the financial statements, Z <1.81 Scoring enterprises loan payments are considered extremely high risk and the possibility of bankruptcy. 1.81 <Z <2.99 scoring of the business are uncertain and are not considered hazardous. Z> 2.99 while scoring the business loan payments are considered low risk and the probability of bankruptcy.Work on the stock exchange a total of 10 companies operating in the 2011-2015 class of large companies traded on the Istanbul international financial data were evaluated with the Altman Z method. These companies' financial data from the Public Disclosure Platform and the Istanbul Stock Exchange from the balance sheet and income statement data were obtained from. Data of the companies were evaluated using a total of 5 separate financial data.

Working at first in the main balance sheet analysis period 2011-2015 benefiting from the financial statements and annual reports of large company and analyzed the changes in the income statement ratio analysis method.

In conclusion 2011- 2015 years between Exchange Large companies in the risk group are analyzed according to Altman method which operates in Istanbul, the lowest loan payments at risk and bankruptcy opportunity lowest enterprises BIMAS and identified as business TKNS domestic and foreign trade, except for 2015 otherwise.

References

  • Akkaya, G. C., Demirelli, E., Yakut, Ü. H. (2009). İşletmelerde finansal başarısızlık tahminlemesi: Yapay sinir ağları modeli ile İMKB üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 187-215. Aktaş, R., Doğanay, M.M., Yıldız, B. (2003). Mali başarısızlığın öngörülmesi: İstatistiksel yöntemler ve yapay sinir ağı karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 58(4), 1-23. Altman, E.I. (2000). Predicting financial distress of companies: Revisiting the z-score and zeta models. Journal of Finance, September 1968. Altman, E.I., Danovi, I., Falini, A. (2013). Z-score models' application to italian companies subject to extraordinary administratıon. Journal of Applied Finance, 1, 128-137. Altman, E., & Saunders, A. (1998). Credit risk measurement: developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, 21, 1721-1742. Ayık, Y. Z., ve Keskin, G. (2008). Kobilerin genel sorunları ve düşünülen çözüm önerileri üzerine Erzurum’da bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 469-481. Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 4, 71-111. Bilici, N. (2007). Erzurum alt bölgesindeki kobi’lerin mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 383-398. Borghesi, R.,Annaraud, K., Singh, D. (2015). Are hospitality industry ıpo stock returns predictable?” International Journal of Hospitality Management, 44, 23–27. Bozkurt, İ. (2014). İflas olasılığı ile sistematik risk ilişkisinin incelenmesi ve etkin iflas göstergesi modellerinin tespiti: BİST’de ampirik bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 127-142. Değirmencioğlu, Ç. (2006). Kobilerde organizasyonel becerilerin yenilikçilik performansına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Elliott, R. J., Siu, T. K., ve Fung, E. S. (2014). A double HMM approach To ALTMAN z-scores and credit ratings. Expert Systems with Applications, 41, 1553–1560. Hayes, S. K., Hodge, K.A., ve Hughes, L.W. (2010). A study of the effıcacy of Altman’s z to predıct bankruptcy of specialty retail fırms doing business in contemporary. Economics & Business Journal: Inquiries & Perspectives 3(1), 122-134. Hotamışlı, M., Yıldız, F., ve Eleren, A. (2011). Effects of ımplementıng total qualıty management on busıness performance: A research in Afyonkarahisar. Electronic Journal of Social Sciences, 10(36), 273-286. İçerli, M.Y., ve Akkaya, G. C. (2006). Finansal açıdan başarılı olan işletmelerle başarısız olan işletmeler arasında finansal oranlar yardımıyla farklılıkların tespiti. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 413-421. Karacan, S., ve Savcı, M. (2011). Kriz dönemlerinde işletmelerin mali başarısızlık nedenleri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 39-54. Kulalı, İ. (2014). Muhasebe temelli tahmin modelleri ışığında, finansal sıkıntı ve iflasın karşılaştırılması. Sosyoekonomi, 2, 153-169. Kutman, Ö. (2001). Türkiye’deki şirketlerde erken uyarı göstergelerinin araştırılması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4, 59-70. Küçük, F., ve Asoğlu, V. (2010). Kobilerde organizasyon sorunları: Şanlıurfa pamuk ipliği işletmeleri örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi, 44, 121-137. Muthukumar, G., ve Sekar, M. (2014). Fiscal fıtness of select automobile companies in India: Application of z-score and springate models, Vilakshan, XIMB Journal of Management, 11(2), 19-34. Nadirli, N. (2015). Kredi riskinin ölçülmesinde z- skor yönteminin rolü. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (Bafad), 1, 1-6. Ng, S. T., Wong, J. M. W., ve Zhang, J. (2011). Applying z-score model to dıstınguish insolvent construction companies in China. Habitat International 35, 599-607. Özgener, Ş. (2003). Büyüme sürecindeki kobi’lerin yönetim ve organizasyon sorunları: Nevşehir un sanayi örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20, 137-161. Rim, E. K., ve Roy, A. B. (2014). Classifying manufacturing firms in Lebanon: An application of Altman’s model. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109, 11-18. Samkin, G.,Low, M., ve Adams, T. (2012). The use of z-scores to predıct fınance company collapses: A research note. New Zealand Journal of Applied Business Research, 10(2), 69-82. Sayılgan, G. (2008). İşletme finansmanı. Ankara: Turhan Kitapevi. Selimoğlu, S., ve Orhan, A. (2015). Finansal başarısızlığın oran analizi ve Diskriminant analizi kullanılarak ölçümlenmesi: BİST’de işlem gören dokuma, giyim eşyası ve deri işletmeleri üzerine bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 21-40. Shahwan, T. M. (2015). The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: Evidence from Egypt. Corporate Governance, 15(5), 641-662. Spatacean, I. O. (2015). Ensuring business continuity assumption for Romanian investment firms – An expression of good governance in financial reporting. Procedia Economics and Finance, 26, 967- 974. Tunçsiper, B., ve İlban, M. O. (2006). Turizm işletme belgeli otel işletmelerinin pazarlama sorunları: Balıkesir ilinde bir alan araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 225-244. Türksoy, A. (2007). Konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa yol açan etmenler. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 7(1), 99–115. Uzun, E. (2005). İşletmelerde finansal başarısızlığın teorik olarak irdelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 158-168. Yasser, Q. R., ve Mamun, A. A. (2015). Corporate failure predictıon of public listed companies in Malaysia. European Researcher, 91(2), 114-126. Yıldız, A. (2014). Kurumsal yönetim endeksi ve Altman z skoruna dayalı lojistik regresyon yöntemiyle şirketlerin kredi derecelendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19(3), 71-89. Yi, W. (2012). Z-score model on financial crisis early-warning of listed real estate companies in China: A fınancial engıneering perspective. Systems Engineering Procedia, 3, 153 – 157.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa SOBA (Primary Author)


Fatma AKYÜZ


Yılmaz UĞURCAN This is me

Publication Date October 21, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 28/4

Cite

Bibtex @research article { usaksosbil500706, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {65 - 87}, doi = {}, title = {Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği}, key = {cite}, author = {Soba, Mustafa and Akyüz, Fatma and Uğurcan, Yılmaz} }
APA Soba, M. , Akyüz, F. & Uğurcan, Y. (2016). Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (28/4) , 65-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/41413/500706
MLA Soba, M. , Akyüz, F. , Uğurcan, Y. "Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 65-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/41413/500706>
Chicago Soba, M. , Akyüz, F. , Uğurcan, Y. "Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 65-87
RIS TY - JOUR T1 - Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği AU - Mustafa Soba , Fatma Akyüz , Yılmaz Uğurcan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 87 VL - 9 IS - 28/4 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği %A Mustafa Soba , Fatma Akyüz , Yılmaz Uğurcan %T Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 28/4 %R %U
ISNAD Soba, Mustafa , Akyüz, Fatma , Uğurcan, Yılmaz . "Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 28/4 (October 2016): 65-87 .
AMA Soba M. , Akyüz F. , Uğurcan Y. Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(28/4): 65-87.
Vancouver Soba M. , Akyüz F. , Uğurcan Y. Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(28/4): 65-87.
IEEE M. Soba , F. Akyüz and Y. Uğurcan , "Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 28/4, pp. 65-87, Oct. 2016
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr