Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods

Year 2016, Volume 9, Issue 28/4, 88 - 102, 21.10.2016

Abstract

The information technology sector is one of the most important branches of industry. At the part of method of the study, active profitability ratio with leverage ratio, current ratio, acid-test ratio, cash ratio relation is examined via hypothesis and regression analysis. As a result of the study, a positive way significant relation is found between active profitability ratio with current ratio, acid-test ratio and the cash ratio. On the contrary, relation between the leverage ratio and asset profitability ratio is found as a negative way significant relation. The developing IT sector financial ratios, in terms of comparison and making inference, is found appropriate among other sectors, to study on. As with all sectors, also at the IT sector, this study if there is a significant relation between active profitability, which is one of the profitability indicators, and levarage ratio, cash ratio and acid-test ratio. It is tried to be found if there is a significant relation between the dependent variable active profitability and other ratios. The study used two different data collection tool. First, is the ratio analysis obtained from the IT sector organisations financial statements, and the second is the regression analysis. Tables, consist of the result of the analysis made on IT sector, gave an idea about the relation between dependent and independent variables. At regression analysis it is observed that; 1 unit of change at leverage ratio, reduces the active profitability 0,186 unit; 1 unit of change at current ratio increases active profitability 0,046 unit; 1 unit of change at cash ratio increase the active profitability 0,071 unit and last but not least 1 unit of change at acid-test ratio increases active profitability 0,065. Based on these results: it is seen that leverage ratio variable has absolutely the most effect on dependent variable-active profitability: and current ratio is the variable which has the least effect on the dependent variable-active profitability. At Table 3, 6 years average data of the 5 organisations which perform in IT sector placed in Public Disclosure Platform, are examined.According to this, Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S. has the highest active profitability.As can be seen from table 4 ' variable among active numeric data belonging to the minimum average rate of profitability, the current ratio is reached to the conclusion that the highest GPA. Besides, it is come to a conclusion that, active profitability variable has the least difference between the biggest and smallest value, and current ratio has the most difference. As can be seen from table 5, the correlation relation between current ratio and acid-test ratio, with active profitability is 1% level positive. Between the active profitability and cash ratio, 5% level positive statistical relation is found. On the contrary, between active profitability and leverage ratio, there is 1% level negative way relation.Table 6 shows the results of the regression analysis of active profitability dependent variable with each independent ratio leverage ratio,current ratio,cash ratio,acid-test ratio seperately. As a result of the regression analysis reliased between independent variables and active profitability dependent variable; it is seen that

References

 • Akolaş, A. (2004). Bilişim sistemleri ve bilişim teknolojisinin küreselleşme olgusu ve girişimcilik üzerine yansimaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2004), 29-43.
 • Akyıldız, M. (24.05.2016). Regresyon analizi. Erişim: http://istatistik.gen.tr/regresyon-analizi/
 • Albayrak, A., S., & Akbulut, R. (2008). Karlılığı etkileyen faktörler: İMKB sanayi ve hizmet sektörlerinde işlem gören işletmeler üzerine bir inceleme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 55-83.
 • Aydın, İ. (2012). Bilişim sektörü ve Türkiye’nin sektördeki potansiyeli. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(1), 180-200.
 • Bayri, O. (2008). Likidite durumunun analizinde oranlar arasindaki ilişki Türk otomotiv sektörü üzerine bir inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4, 81-101.
 • Çabuk, İ., & Lazol, İ. (2012). Mali tablolar analizi (12 ed.). Bursa.
 • Çakır, H., M., & Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme sermayesi unsurlarinin firma değeri ve karliliği üzerindeki etkisinin İMKB’de işlem gören üretim firmalarinda 2000 – 2009 Dönemi için analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69-86.
 • Dalğar, H., Kalkan, A., & Kalkan, Y. (2012). Ekonomik krizlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerin finansal yapilarina etkileri: İngiltere-Türkiye karşilaştirmasi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 75-98.
 • Doğan, M. (2013). Sigorta Firmalarının sermaye yapisi ile karlilik arasindaki ilişki: Türk Sermaye piyasasi üzerine bir inceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 121-136.
 • Kış, M., & Yıldırım, M. (2006). Türkiyede bilişim teknolojileri. EMO EEB06 Sempozyumu, İstanbul.
 • Kormaz, Ö., & Karaca, S., S. (2013). Firma performansini etkileyen faktörler ve Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 13(2), 169-179.
 • Korkmaz, Ö., & Karaca, S. (2014). Üretim İşletmelerinde firma karliliğinin finansal belirleyicileri ve BİST İmalat sanayi uygulaması. Ege Akademik Bakış, 14(1), 21-29.
 • Okuyan, H., A. (2013). Türkiye’deki en büyük 1000 sanayi işletmesinin karlilik analizi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 23-36.
 • Peker, İ., & Baki, B. (2011). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk sigortacilik sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7), 1-18.
 • Regresyon Analizi. (23.05.2016). Erişim:http://www.istatistikanaliz.com/regresyon_analizi.asp
 • Savrul, B., K., & Kılıç, C. (2011). Küreselleşme sürecinde bilişim sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkileri. İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), 257-289.
 • Tayyar, N., Akcanlı, F., Erhan, G., & Işıl, E. (2014). BİST’e kayitli bilişim ve teknoloji alaninda faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 19-40.TÜBİSAD Ekonomide Atılım için Bilişim Raporu. (16.05.2016). Erişim: http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/RaporTanitimiBasinToplantisi.aspx Ulusal İstihdam Stratejisi. (18.06.2016). Erişim: http://www.uis.gov.tr/media/1198/uis_izleme_degerlendirme_raporu138-150.pdf

Borsa İstanbul(BİST)’da İşlem Gören Bilişim Firmaların Aktif Karlılıkları İle Kaldıraç Oranı, Cari Oran, Nakit Oranı ve Asit-Test Oranının İstatistiksel Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması

Year 2016, Volume 9, Issue 28/4, 88 - 102, 21.10.2016

Abstract

Bilgi teknolojileri sektörü endüstri kollarının en önemlilerinden biridir ve diğer endüstri kollarının verimliliği ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada bilişim sektöründe yer alan işletmelerin aktif karlılığına etki eden faktörler bulunmaya çalışılmıştır. Analizde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’nda yer alan beş işletmenin mali tablolarındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmanın yöntemi kısmında aktif karlılık oranının; kaldıraç oranı, cari oran, asit-test oranı ve nakit oranla olan ilişkisi, geliştirilen hipotezler aracılığıyla regresyon analizi uygulanarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda aktif karlılık oranı ile cari oran, asit-test oranı ve nakit oranı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna karşılık kaldıraç oranı ile aktif karlılık oranı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunduğu görülmüştür.

References

 • Akolaş, A. (2004). Bilişim sistemleri ve bilişim teknolojisinin küreselleşme olgusu ve girişimcilik üzerine yansimaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2004), 29-43.
 • Akyıldız, M. (24.05.2016). Regresyon analizi. Erişim: http://istatistik.gen.tr/regresyon-analizi/
 • Albayrak, A., S., & Akbulut, R. (2008). Karlılığı etkileyen faktörler: İMKB sanayi ve hizmet sektörlerinde işlem gören işletmeler üzerine bir inceleme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 55-83.
 • Aydın, İ. (2012). Bilişim sektörü ve Türkiye’nin sektördeki potansiyeli. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 1(1), 180-200.
 • Bayri, O. (2008). Likidite durumunun analizinde oranlar arasindaki ilişki Türk otomotiv sektörü üzerine bir inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4, 81-101.
 • Çabuk, İ., & Lazol, İ. (2012). Mali tablolar analizi (12 ed.). Bursa.
 • Çakır, H., M., & Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme sermayesi unsurlarinin firma değeri ve karliliği üzerindeki etkisinin İMKB’de işlem gören üretim firmalarinda 2000 – 2009 Dönemi için analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 69-86.
 • Dalğar, H., Kalkan, A., & Kalkan, Y. (2012). Ekonomik krizlerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerin finansal yapilarina etkileri: İngiltere-Türkiye karşilaştirmasi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 75-98.
 • Doğan, M. (2013). Sigorta Firmalarının sermaye yapisi ile karlilik arasindaki ilişki: Türk Sermaye piyasasi üzerine bir inceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 121-136.
 • Kış, M., & Yıldırım, M. (2006). Türkiyede bilişim teknolojileri. EMO EEB06 Sempozyumu, İstanbul.
 • Kormaz, Ö., & Karaca, S., S. (2013). Firma performansini etkileyen faktörler ve Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 13(2), 169-179.
 • Korkmaz, Ö., & Karaca, S. (2014). Üretim İşletmelerinde firma karliliğinin finansal belirleyicileri ve BİST İmalat sanayi uygulaması. Ege Akademik Bakış, 14(1), 21-29.
 • Okuyan, H., A. (2013). Türkiye’deki en büyük 1000 sanayi işletmesinin karlilik analizi. Business and Economics Research Journal, 4(2), 23-36.
 • Peker, İ., & Baki, B. (2011). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk sigortacilik sektöründe performans ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(7), 1-18.
 • Regresyon Analizi. (23.05.2016). Erişim:http://www.istatistikanaliz.com/regresyon_analizi.asp
 • Savrul, B., K., & Kılıç, C. (2011). Küreselleşme sürecinde bilişim sektörünün Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkileri. İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), 257-289.
 • Tayyar, N., Akcanlı, F., Erhan, G., & Işıl, E. (2014). BİST’e kayitli bilişim ve teknoloji alaninda faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), 19-40.TÜBİSAD Ekonomide Atılım için Bilişim Raporu. (16.05.2016). Erişim: http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/RaporTanitimiBasinToplantisi.aspx Ulusal İstihdam Stratejisi. (18.06.2016). Erişim: http://www.uis.gov.tr/media/1198/uis_izleme_degerlendirme_raporu138-150.pdf

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Fatma AKYÜZ This is me (Primary Author)


Süleyman BİLGİÇ This is me

Publication Date October 21, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 9, Issue 28/4

Cite

Bibtex @research article { usaksosbil500713, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Usak University}, year = {2016}, volume = {9}, number = {28/4}, pages = {88 - 102}, title = {Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods}, key = {cite}, author = {Akyüz, Fatma and Bilgiç, Süleyman} }
APA Akyüz, F. & Bilgiç, S. (2016). Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (28/4) , 88-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/41413/500713
MLA Akyüz, F. , Bilgiç, S. "Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 88-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/41413/500713>
Chicago Akyüz, F. , Bilgiç, S. "Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2016 ): 88-102
RIS TY - JOUR T1 - Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods AU - Fatma Akyüz , Süleyman Bilgiç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 102 VL - 9 IS - 28/4 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods %A Fatma Akyüz , Süleyman Bilgiç %T Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods %D 2016 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 9 %N 28/4 %R %U
ISNAD Akyüz, Fatma , Bilgiç, Süleyman . "Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 28/4 (October 2016): 88-102 .
AMA Akyüz F. , Bilgiç S. Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(28/4): 88-102.
Vancouver Akyüz F. , Bilgiç S. Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 9(28/4): 88-102.
IEEE F. Akyüz and S. Bilgiç , "Active Profitability of IT Companies Quoted on The Istanbul Stock Exchange with Leverage Ratio, Current Ratio, Cash Ratio and Acid-Test Comparison with Statistical Analysis Methods", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 9, no. 28/4, pp. 88-102, Oct. 2016
Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr