Research Article
PDF BibTex RIS Cite

ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ OLAN TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Year 2019, Volume: 12 Issue: 2, 1 - 17, 31.12.2019

Abstract

Bu araştırmanın
amacı Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile çalışılan Türkiye’deki lisansüstü
tezlerinin incelenmesidir. Çalışma tümevarımsal bir bakışla doküman incelemesi
şeklinde yürütülmüştür. Araştırma dokümanları, 01.10.2018-12.10.2018 tarihleri
arasında Ulusal Tez Merkezi’ne “Sosyal Bilgiler Öğretmeni/öğretmenleri” anahtar
kelimeleri girilerek elde edilmiştir. Taramalar sonucunda erişime açık olan, araştırma
doküman kriterlerine uygun toplam 144 doktora ve yüksek lisans tezine
ulaşılmıştır. Çalışma verileri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Elde
edilen bulgular doğrultusunda, araştırma konularının Sosyal Bilgiler Öğretim programı, Sosyal Bilgiler öğretmenleri ve Diğer Konulara ilişkin temalarda
toplandığı lakin program ve öğretmenlerle ilişkili temaların ağırlıkta olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmalarda nicel yaklaşımların ağırlıkta, çalışmalara
toplam 16796 Sosyal Bilgiler öğretmenin katılım sağladığı ve anket, yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile ölçeklerin en fazla kullanılan veri toplama
araçları olduğu araştırmanın sonuçları arasında da yer almıştır.

References

 • Böke, K. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.(5.baskı). K. Böke (Edt.), Çoklu metot kullanımı (ss.411-424). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Creswell, W. J. (2017). Araştırma deseni (nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları). (S.B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Duman, A. ve İnel, Y. (2019). Review of Master's Theses in the Field of Social Studies Education between 2008 and 2014. Universal Journal of Educational Research, 7(1): 66-73, 2019
 • Geçit, Y. ve Kartal, A. (2010). Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırma Konuları Üzerine Bir İnceleme, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (11-13 November), Antalya: Turkey.
 • İnel, Y., Üztemur, S., Gökalp, A. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersliği Hakkındaki Görüşleri. H. Kara, T. Çetin ve Y. İnel (Eds.), III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi bildiri kitabı içinde (ss. 539-549). Ankara: ANKAD Yayınları.
 • Kan, Ç.(2010). A.B.D ve Türkiye’de sosyal bilgilerin tarihsel gelişimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 663-672.
 • MEB (1998). Tebliğler dergisi. 61(2487).
 • MEB (2004). Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Oruç, S. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Yapılan Tez Çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı.26, 121-132.
 • Öner, G., ve Öner, D. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konuları Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Analiz ve Bibliyografya Çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 34(2), 43-58.
 • Öztürk, C. (2007). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi: Yapılandırmacı bir yaklaşım. (3.baskı). C. Öztürk (Edt.), Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış (ss.22-49). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative evaluation and reserach metods (3rd ed.). Thousands Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, M., Göğebakan-Yıldız, D. ve Duman, R. (2011). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi tezleri üzerine bir değerlendirme, Journal of Social Studies Education Research, 2(2), 96-121.
 • Tarman, B., Acun, İ. ve Yüksel, Z. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 725-746.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2005). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yüksek Öğretim Kurumu.

Year 2019, Volume: 12 Issue: 2, 1 - 17, 31.12.2019

Abstract

References

 • Böke, K. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.(5.baskı). K. Böke (Edt.), Çoklu metot kullanımı (ss.411-424). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Creswell, W. J. (2017). Araştırma deseni (nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları). (S.B. Demir, Çev. Ed.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Duman, A. ve İnel, Y. (2019). Review of Master's Theses in the Field of Social Studies Education between 2008 and 2014. Universal Journal of Educational Research, 7(1): 66-73, 2019
 • Geçit, Y. ve Kartal, A. (2010). Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırma Konuları Üzerine Bir İnceleme, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, (11-13 November), Antalya: Turkey.
 • İnel, Y., Üztemur, S., Gökalp, A. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersliği Hakkındaki Görüşleri. H. Kara, T. Çetin ve Y. İnel (Eds.), III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi bildiri kitabı içinde (ss. 539-549). Ankara: ANKAD Yayınları.
 • Kan, Ç.(2010). A.B.D ve Türkiye’de sosyal bilgilerin tarihsel gelişimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 663-672.
 • MEB (1998). Tebliğler dergisi. 61(2487).
 • MEB (2004). Sosyal Bilgiler Dersi (4-5. Sınıflar) Öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Oruç, S. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanında Yapılan Tez Çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı.26, 121-132.
 • Öner, G., ve Öner, D. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konuları Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Analiz ve Bibliyografya Çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 34(2), 43-58.
 • Öztürk, C. (2007). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi: Yapılandırmacı bir yaklaşım. (3.baskı). C. Öztürk (Edt.), Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış (ss.22-49). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative evaluation and reserach metods (3rd ed.). Thousands Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, M., Göğebakan-Yıldız, D. ve Duman, R. (2011). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi tezleri üzerine bir değerlendirme, Journal of Social Studies Education Research, 2(2), 96-121.
 • Tarman, B., Acun, İ. ve Yüksel, Z. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 725-746.
 • Yıldırım, A. Şimşek, H. (2005). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YÖK (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: Yüksek Öğretim Kurumu.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Adem SEZER
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6854-0252
Türkiye


Yusuf İNEL
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0739-5730
Türkiye


Ali GÖKALP
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3301-8392
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 12 Issue: 2

Cite

APA
SEZER, A., İNEL, Y., & GÖKALP, A. (2019). ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ OLAN TÜRKİYE’DEKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17.

Address: Uşak University Graduate Education Institute
Telephone: 0276 221 21 60 Fax: 0276 221 21 61
E-mail: sosyaldergi@usak.edu.tr